Оздоровлення неспроможного підприємства

Федеральний закон "Про неспроможність (банкрутство)" визначає процедури банкрутства, порядок і умови застосування оздоровчих заходів, гарантії задоволення вимог кредиторів. У законі обумовлені особливості банкрутства містобудівних, сільськогосподарських, фінансових, стратегічних організацій, суб'єктів природних монополій, індивідуальних підприємців, селянських (фермерських) господарств; передбачені спрощені процедури для ліквідованого і відсутнього боржника.

Законодавство надає можливість вибору процедури по відношенню до підприємства в залежності від ситуації банкрутства та соціальної значущості боржника. Всі процедури можна об'єднати у дві групи - ліквідаційні і оздоровчі. Вони проводяться або добровільно у формах добровільної ліквідації, досудової санації, мирової угоди та довірчого управління, або примусово - за рішенням арбітражного суду, у формах спостереження, фінансового оздоровлення, зовнішнього управління і конкурсного виробництва. Вибір процедури розглядається як досягнення компромісу між двома цілями - збереженням життєздатності підприємства чи підприємця та забезпеченням захисту інтересів кредиторів. Тому всі процедури можна розподілити за шкалою пріоритету інтересів (рис. 29.3).

Розподіл процедур банкрутства за шкалою пріоритету інтересів

Рис. 29.3. Розподіл процедур банкрутства за шкалою пріоритету інтересів

Продолжніковской процедури ставлять в основу інтереси боржника, а прокредіторской - інтереси кредиторів. До першої групи можна віднести спостереження, санацію, зовнішнє управління та мирова угода; а до другої - фінансове оздоровлення і конкурсне виробництво.

Процедура спостереження - судова. Вона застосовується з метою забезпечення збереження майна боржника (табл. 29.3). Санація є досудової процедурою, націленої на попередження банкрутства та відновлення платоспроможності боржника. Ту ж мету переслідують судові процедури фінансового оздоровлення і зовнішнього управління. При їх загальної орієнтації на відновлення платоспроможності боржника вони розрізняються пріоритетом інтересів.

Таблиця 29.3. Основні характеристики процедур банкрутства підприємств

Характеристика

Процедури (статті Федерального закону № 127-ФЗ)

Досудова санація (ст. 31)

Довірче управління

Мирова угода (ст. 150-167)

Спостереження (ст. 62-75)

Фінансове оздоровлення (ст. 76-92)

Зовнішнє управління (ст. 93-123)

Конкурсне виробництво (ст. 124-167)

Термін процедури

Встановлюється договором

6 міс.

До 24 міс.

18-24

міс.

6-12 міс.

Відповідальна особа, під керівництвом якого проводиться процедура

Власники майна, засновники, кредитори боржника або інші особи

Довірчий керуючий

Конкурсні кредитори боржника

Арбітражні керуючі

Тимчасовий

керуючий

Адміністративний керуючий

Зовнішній керуючий

Конкурсний керуючий

Основний зміст процедури

Добровільно вживаються заходи з оздоровлення підприємства

Передача засновником управління за договором майна в довірче управління на певний строк

Досягнення компромісної угоди між боржником і кредиторами

Забезпечення збереження майна боржника, проведення аналізу його фінансового стану і з'ясування причин неспроможності, складання реєстру вимог кредиторів, проведення їх перших зборів

Примусово вживаються заходи щодо відновлення платоспроможності боржника та погашення його кредиторської заборгованості

Примусово вживаються заходи щодо відновлення платоспроможності боржника

Примусова ліквідація підприємства-банкрута і відповідне задоволення вимог кредиторів

Умови проведення процедури

Законодавчо не регламентуються, а визначаються умовами договору

Надання відступного, обмін вимог на частки в статутному капіталі боржника, конвертація акцій в інші цінні папери, новації, прощення боргу

Призупинення провадження у справах, пов'язаних зі стягненням з боржника грошових коштів і розрахунків за виконавчими документами на майнові стягнення, заборона реорганізації підприємства та виплати дивідендів (інших платежів по емісійних цінних паперів); контроль господарських операцій та угод з боку тимчасового керуючого

Припинення повноважень керівника боржника і передача їх конкурсному керуючому, введення мораторію на задоволення вимог кредиторів, заява відмови від виконання договорів та інших угод боржника, контроль витрати фонду споживання боржника з боку кредиторів

Основні напрямки застосованих заходів

Надання фінансової допомоги в розмірі, достатньому для погашення простроченої заборгованості

Управління майном в інтересах засновника

Виконання зобов'язань підписаної угоди, пошук можливостей задоволення вимог у негрошовій формі, зменшення суми відсотків; участі у мировій угоді третіх осіб, що надають поруки або гарантії виконання боржником зобов'язань

Збільшення статутного капіталу боржника, обгрунтування пропозиції про можливість або неможливість відновлення його платоспроможності. оцінка вартості його майна

Реалізація плану фінансового оздоровлення, погашення заборгованості згідно з графіком і з урахуванням гарантій банку або державних (муніципальних) органів, наданих під заставу (по іпотеці), по поручительству або іншим способом

Реалізація плану зовнішнього управління щодо відновлення платоспроможності боржника та погашення заборгованості згідно з графіком

Визначення черговості погашення заборгованості, формування конкурсної маси, оцінка і продаж майна, розподіл коштів між кредиторами відповідно до черговості

Фінансове оздоровлення проводиться для погашення заборгованості відповідно до погодженого графіка, тобто кінцева мета цієї процедури полягає в тому, щоб розрахуватися з кредиторами. У той час як зовнішнє управління в першу чергу передбачає відновлення діяльності неспроможного підприємства, а вже потім виведення з мораторію кредиторської заборгованості та її погашення. Примусова ліквідація боржника здійснюється в процесі конкурсного виробництва з метою пропорційного задоволення вимог кредиторів. На будь-якій стадії справи про банкрутство може полягати мирову угоду між боржником і кредиторами.

У випадках застосування процедур щодо відновлення платоспроможності підприємства розробляється план його фінансового оздоровлення. Він передбачає способи отримання боржником коштів, необхідних для задоволення вимог кредиторів відповідно до графіка погашення заборгованості. У плані містяться перелік, економічні обгрунтування і терміни виконання заходів, спрямованих на поліпшення фінансового стану та запобігання банкрутства підприємства, з урахуванням надання права на реструктуризацію кредиторської заборгованості по платежах у федеральний бюджет і (або) державні позабюджетні фонди (табл. 29.4).

У ході процедури зовнішнього управління складається план зовнішнього управління, який передбачає заходи щодо відновлення платоспроможності боржника, умови та порядок їх виконання, а також витрати на їх реалізацію та інші витрати боржника.

Плани заходів щодо фінансового оздоровлення і зовнішнього управління містять комплекси оздоровчих заходів, що забезпечують умови для розвитку ефективної діяльності та очищувальних її від баласту. До складу організаційних заходів можуть входити: перепрофілювання і реструктуризація виробництва; закриття нерентабельних виробництв; стягнення дебіторської заборгованості; продаж частини майна боржника; поступка прав його вимоги; виконання його зобов'язань власником майна або третіми особами; збільшення статутного капіталу боржника за рахунок внесків учасників та третіх осіб; розміщення додаткових звичайних акцій боржника, продаж підприємства боржника, заміщення його активів та ін.

Таблиця 29.4. Рекомендована структура плану фінансового оздоровлення

Найменування розділу плану

Зміст розділу

1. Резюме

Короткий виклад найважливіших положень, що містяться в плані

2. Загальні відомості про підприємство

Відомості про повне найменування підприємства "його державної реєстрації, юридичному та поштову адресу, контактні телефони, адресу електронної пошти, організаційно-правовій формі, відомчої приналежності, короткої історії створення та діяльності, структуру органів управління та їх персональний склад, основних акціонерів (учасників), дочірніх і залежних організаціях, філіях та представництвах; участь у промислових, фінансових групах, холдингах, концернах та асоціаціях та ін.

3. Відомості про поточної діяльності підприємства

Відомості про галузь, в якій підприємство здійснює свою діяльність, і нею основних конкурентах; соціально-економічному становищі міста (регіону, суб'єкта РФ), на території якого підприємство здійснює свою діяльність; склад і структуру його основних виробничих фондів, завантаженні виробничих і наявності мобілізаційних потужностей: трудовому потенціалі: основних видах, поточних і планованих обсягах виробництва продукції, що випускається; джерелах сировини, матеріалів і послуг; факторах, які можуть істотно вплинути на забезпеченість сировиною і матеріалами в період реалізації плану; основних напрямках збуту продукції, реструктуризації кредиторської заборгованості по платежах до бюджету і державні позабюджетні фонди; арбітражних розглядах підприємства та ін.

4. Аналіз

поточного

фінансового

стану

підприємства

Аналіз активів і пасивів підприємства за три останні роки (оцінка ефективності формування та використання активів та відповідності сформованих зобов'язань, аналіз причин, що викликали зміну окремих статей балансу і виникнення простроченої кредиторської заборгованості), аналіз фінансових результатів нею діяльності (аналіз структури доходів і витрат підприємства, причин нею збиткової діяльності, визначення точки беззбитковості), аналіз коефіцієнтів, що характеризують фінансово-господарську діяльність підприємства

5. План заходів щодо фінансового оздоровлення підприємства

  • (1) Проект графіка погашення заборгованості з обгрунтуванням можливості забезпечення його виконання, зазначенням джерел виплат і оцінкою зміни платоспроможності у разі надання реструктуризації заборгованості
  • (2) Цілі та перелік заходів щодо фінансового оздоровлення із зазначенням необхідних ресурсів для їх виконання, джерел фінансування та оцінкою зміни результатів діяльності та платоспроможності підприємства у разі реалізації заходів
  • (3) Опис системи контролю виконання заходів, аналіз можливості реалізації альтернативних заходів у разі невиконання ключових заходів, передбачених планом
  • (4) Прогнозні фінансові показники, що характеризують результати виконання заходів: прогноз грошових потоків з урахуванням прогнозних фінансових результатів

6. Додатки до плану

  • (1) Річна і проміжна бухгалтерську звітність підприємства за останні три роки з необхідними додатками і поясненнями
  • (2) Аудиторський висновок, що підтверджує достовірність річної бухгалтерської звітності
  • (3) Статистична, управлінська та інша звітність, що підтверджує дані, наведені в плані
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >