Зовнішньополітичні пріоритети національної безпеки Росії

Реальності постбіполярного світу поставили Росію перед необхідністю по-новому сформулювати свої національні інтереси і пріоритети національної безпеки. При цьому слід врахувати, що процес диференціації і кристалізації національних інтересів нових незалежних держав, у тому числі і Росії, ще далекий від завершення. Звідси тс труднощі, з якими ми стикаємося при розробці концепцій національного інтересу та національної безпеки. Звідси деяка їх аморфність і невизначеність. Але більш-менш науково обгрунтовані намітки і орієнтири в даному напрямку все ж позначені (як в офіційних документах, так і в розробках різних інститутів, громадських організацій та окремих дослідників).

Як зазначалося вище, зараз значні загрози безпеці Росії виходять зсередини самої Росії. Захищеність і стабільність держави можна вважати забезпеченими, якщо належним чином гарантована сто безпеку з боку різного роду зовнішніх загроз. Тому концепція національної безпеки, як правило, базується насамперед на зв'язці "держава - зовнішнє середовище".

Більшість експертів оцінюють ймовірність будь-якої великомасштабної військової агресії проти Росії за наявності у неї потенціалу ядерного стримування в найближчій перспективі як вельми низьку. Але це аж ніяк не означає відсутність будь-якої загрози її національній безпеці. Як казали давні римляни, хочеш миру - готуйся до війни.

Коло глобальних інтересів Росії охоплює більшість регіонів планети і включає весь спектр взаємин з державами та міжнародними організаціями, покликаних вирішити проблеми загальносвітового характеру, такі як нерозповсюдження і скорочення ядерної та інших видів зброї масового ураження, запобігання та припинення війн і збройних конфліктів, недопущення екологічних катастроф і захист навколишнього середовища, боротьба з міжнародною злочинністю, тероризмом, наркобізнесом та ін.

В даний час окрім п'яти офіційно визнаних ядерних держав у світі налічується ще приблизно 10 країн, які створили або перебувають на порозі створення ядерної зброї. Причому це в основному країни з нестабільним соціально-політичних і військово-політичним кліматом. Для Росії особлива актуальність даної проблеми полягає в тому, що більшість цих країн у геостратегічному плані розташовані в безпосередній близькості від її кордонів, створюючи тим самим для неї невизначену зону ядерного ризику. Очевидно, що політика ядерного стримування не може не враховувати цей фактор.

Потенційними джерелами загроз безпеці Російської Федерації можуть стати соціальні, економічні, територіальні, релігійні, етнонаціональні та інші суперечності як в тих чи інших регіонах самій Росії, так і в країнах по периметру її кордонів. Незважаючи на всі можливі тут застереження, фактом є сохраняющаяся взаємозалежність більшості пострадянських країн.

Географічна близькість, велика протяжність і прозорість державного кордону (у тому числі і з державами з нестабільною внутрішньополітичною ситуацією) створюють додаткові труднощі на шляху забезпечення національної безпеки. У цьому плані особливу занепокоєність Росії викликає так звана ісламська дуга нестабільності, що простягається від Балкан до Афганістану. Вона включає різного роду етнонаціональні, територіальні, конфесійні конфлікти, якими охоплені безліч країн регіону.

У цих умовах одна з головних цілей, що стоять в даний час перед Росією, - це підтвердити свій статус великої держави в ієрархії країн і народів в сучасному світовому співтоваристві по найважливіших економічним, соціальним, політичним, культурним, технологічним і іншим параметрам. Реалізація цієї основоположної мети передбачає:

  • - Своєчасне прогнозування і виявлення зовнішніх і внутрішніх загроз національній безпеці Російської Федерації, оперативні та довгострокові заходи щодо їх попередження і нейтралізації;
  • - Забезпечення суверенітету і територіальної цілісності Росії, безпеки її прикордонного простору;
  • - Підйом економіки країни, подолання науково-технічного та технологічного відставання від індустріально розвинених країн, створення умов, покликаних забезпечити незворотність соціально-економічних і політичних реформ;
  • - Активне і повноправне участь у будівництві нової системи міжнародних відносин, забезпечення рівноправного і взаємовигідного співробітництва з провідними державами світу;
  • - Підйом і підтримка на досить високому рівні військового потенціалу держави;
  • - Зміцнення режиму нерозповсюдження зброї масового знищення та засобів її доставки;
  • - Протидія посиленню впливу інших великих держав на пострадянському просторі, забезпечення безпеки і стабільності на всьому цьому просторі, збереження і розширення для Росії доступу до природних ресурсів цього регіону;
  • - Підтримання рівноваги сил у Східній та Центральній Європі, Східній Азії та інших прилеглих до Росії регіонах;
  • - Захист культурної, духовно-морального спадщини, історичних традицій і норм суспільного життя всіх народів Росії і т.д.

У ряді цих установок визначальне значення має збереження здатності держави протидіяти будь-яким загрозам воєнного характеру. У сучасному світі в арсеналі засобів забезпечення національної безпеки держави центральна роль зберігається за збройними силами. Головна їхня функція - стримування будь-якої військової агресії проти Росії. Гарантією ефективного виконання даної функції є як демонстрація здатності силової протидії агресії, так і готовність держави до застосування сили. Це завдання набуває особливої значущості в умовах скорочення економічного, науково-технологічного та промислового потенціалів країни.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >