Організаційно-правові особливості організацій та їх вплив на постановку бухгалтерського обліку

Відповідно до цивільного законодавства основним об'єктом прав в промисловості є підприємство як майновий комплекс, використовуваний для здійснення підприємницької діяльності.

У Росії в даний час існують підприємства - юридичні особи різних форм власності: федеральної, муніципальної, акціонерної, кооперативної, приватної.

Юридичною особою визнається організація, яка має у власності, господарському віданні або оперативному управлінні відособлене майно і відповідає за своїми зобов'язаннями цим майном, може від свого імені набувати і здійснювати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді.

Юридичними особами можуть бути організації, що переслідують витяг прибутку як основну мету своєї діяльності (комерційні організації) або не мають одержання прибутку як такої мети і не розподіляють отриманий прибуток між учасниками (некомерційні організації).

Юридичні особи, є комерційними організаціями, можуть створюватися у формі господарських товариств і товариств, виробничих кооперативів, державних і муніципальних унітарних підприємств.

Господарськими товариствами і товариствами визнаються комерційні організації з розділеним частки (вклади) засновників (учасників) статутним (складеному) капіталом. Майно, створене за рахунок внесків засновників (учасників), а також придбане господарським товариством чи суспільством в процесі його діяльності, належить йому на праві власності.

Господарські товариства можуть створюватися у формі повного товариства або товариства на вірі (командитного товариства), а господарські товариства - у формі акціонерного товариства відкритого або закритого типу, товариства з обмеженою або додатковою відповідальністю.

Виробничим кооперативом (артіллю) визнається добровільне об'єднання громадян на основі членства для спільної виробничої або іншої господарської діяльності (виробництво, переробка, збут промислової, сільськогосподарської та іншої продукції, виконання робіт, торгівля, побутове обслуговування, надання інших послуг), заснованої на їх особистій, трудовій і іншій участі й об'єднанні його членами (учасниками) майнових пайових внесків.

Унітарним підприємством визнається комерційна організація, не наділена правом власності на закріплене за ним власником майно. Майно унітарного підприємства є неподільним і не може бути розподілено за депозитними вкладами (часток, паїв), в тому числі між працівниками підприємства.

Унітарні підприємства можуть бути засновані на праві господарського відання або оперативного управління (федеральне казенне підприємство).

Організаційно-правова форма організації впливає на процес формування, зміни капіталу та ведення бухгалтерського обліку.

Статутний капітал являє собою сукупність в грошовому вираженні внесків (часток, акцій за номінальною вартістю, пайових внесків) засновників (учасників) в активи організації при її створенні для забезпечення діяльності в розмірах, визначених установчими документами.

У товариствах складеного капіталу складається з часток (вкладів) учасників, у виробничих кооперативах пайовий фонд - з пайових внесків членів кооперативу. У товариствах з обмеженою відповідальністю статутний капітал визначається вартістю вкладів учасників. В акціонерних товариствах статутний капітал складається з номінальної вартості акцій товариства, придбаних акціонерами. У державних і муніципальних унітарних підприємствах формується статутний фонд. В унітарних підприємствах, заснованих на праві господарського відання, статутний капітал формується за рахунок власника (державного органу або органу місцевого самоврядування), в унітарних підприємствах, заснованих на праві оперативного управління, - за рахунок закріплення за ним активів, що перебувають у федеральній власності.

При відображенні процесу руху статутного капіталу акціонерного товариства в бухгалтерському обліку реєструється інформація про оголошений, підписному, сплаченому і вилученому капіталі, для чого до рахунку 80 "Статутний капітал" відкривають відповідні субрахунки. Акції продаються за ринковою вартістю, що обумовлює необхідність обліку емісійного доходу - різниці між ринковою та номінальною вартістю акцій. При викуп власних акцій (часток) в акціонерні товариства та товариства з обмеженою відповідальністю вони відображаються на рахунку 81 "Власні акції (частки)". В організаціях інших організаційно-правових форм немає необхідності відкривати субрахунки для відображення процесу формування статутного капіталу, а для розрахунків із засновниками при зменшенні статутного капіталу використовується рахунок 75 "Розрахунки з засновниками".

Організаційно-правова форма організації впливає на порядок зміни статутного капіталу, який в акціонерних товариствах може бути збільшений, зокрема за рахунок додаткового капіталу. В організаціях інших організаційно-правових форм напрямок додаткового капіталу на збільшення статутного капіталу нормативними документами не передбачається.

В акціонерних товариствах та підприємствах з участю іноземного капіталу обов'язковим є формування резервного капіталу в межах встановлених законодавством нормативів. Організації інших організаційно-правових форм формують резервний капітал відповідно до порядку, встановленого установчими документами.

Споживчі кооперативи та комерційні організації, внесені в єдиний державний реєстр юридичних осіб (за винятком державних і муніципальних унітарних підприємств) за критеріями, встановленими Федеральним законом від 24 липня 2007 р № 209-ФЗ "Про розвиток малого і середнього підприємництва в Російській Федерації" можуть бути визнані малими та середніми.

До суб'єктів малого та середнього підприємництва належать споживчі кооперативи та комерційні організації, а також фізичні особи, внесені до єдиного державного реєстру індивідуальних підприємців і здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи (далі - індивідуальні підприємці), селянські (фермерські) господарства, відповідають таким умовам:

 • 1) для юридичних осіб:
  • - Сумарна частка участі РФ, суб'єктів РФ, муніципальних утворень, іноземних юридичних осіб, іноземних громадян, громадських і релігійних організацій (об'єднань), благодійних та інших фондів у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичних осіб не повинна перевищувати 25% (за винятком активів акціонерних інвестиційних фондів і закритих пайових інвестиційних фондів);
  • - Частка участі, що належить одному або декільком юридичним особам, які не є суб'єктами малого та середнього підприємництва, не повинна перевищувати 25%. Дане обмеження не поширюється на господарські товариства, діяльність яких полягає в практичному застосуванні (впровадженні) результатів інтелектуальної діяльності (програм для електронних обчислювальних машин, баз даних, винаходів, корисних моделей, промислових зразків, селекційних досягнень, топологій інтегральних мікросхем, секретів виробництва (ноу хау), виняткові права на які належать засновникам (учасникам) таких господарських товариств - бюджетним науковим установам або створеним державними академіями наук науковим установам чи бюджетною освітнім установам вищої професійної освіти або створеним державними академіями наук освітнім установам вищої професійної освіти;
 • 2) середня чисельність працівників за попередній календарний рік не повинна перевищувати такі граничні значення середньої чисельності працівників для кожної категорії суб'єктів малого та середнього підприємництва:
  • а) від 101 до 250 чол. включно - для середніх підприємств;
  • б) до 100 чол. включно - для малих підприємств;
  • в) серед малих підприємств виділяються мікропідприємства - до 15 чол .;
 • 3) виручка від реалізації товарів (робіт, послуг) без урахування податку на додану вартість або балансова вартість активів (залишкова вартість основних засобів і нематеріальних активів) за попередній календарний рік не повинна перевищувати граничні значення, встановлені Урядом РФ для кожної категорії суб'єктів малого та середнього підприємництва.

Суб'єкти малого підприємництва можуть застосовувати спрощену систему оподаткування, обліку та звітності (УСП). Для ведення обліку за такою системою мале підприємство на основі Плану рахунків становить робочий план рахунків бухгалтерського обліку господарських операцій, який дозволить відображати майно, капітал та зобов'язання в регістрах бухгалтерського обліку за рахунками і тим самим забезпечувати контроль за наявністю і збереженням активів, виконанням зобов'язань і достовірністю даних бухгалтерського обліку. При спрощеній системі можна використовувати або не використовувати облікові регістри.

Згідно ст. 6 Закону про бухоблік № 402-ФЗ економічний суб'єкт зобов'язаний вести бухгалтерський облік відповідно до чинного законодавства, якщо інше не встановлено законом. Бухгалтерський облік відповідно до даним законом можуть не вести:

 • 1) індивідуальний підприємець, особа, що займається приватною практикою, - у разі, якщо відповідно до законодавства РФ про податки і збори вони ведуть облік доходів або доходів і витрат і (або) інших об'єктів оподаткування у порядку, встановленому зазначеним законодавством;
 • 2) знаходяться на території Росії філія, представництво або інший структурний підрозділ організації, створеної відповідно до законодавства іноземної держави, - у разі, якщо відповідно до законодавства РФ про податки і збори вони ведуть облік доходів і витрат і (або) інших об'єктів оподаткування в порядку, встановленому зазначеним законодавством.

Бухгалтерський облік ведеться безперервно з дати державної реєстрації до дати припинення діяльності в результаті реорганізації або ліквідації.

Організації, що отримали статус учасників проекту по здійсненню досліджень, розробок і комерціалізації їх результатів у відповідності з Федеральним законом від 28 вересня 2010 року № 244-ФЗ "Про інноваційному центрі" Сколково "", вправі застосовувати спрощені способи ведення бухгалтерського обліку, включаючи спрощену бухгалтерську (фінансову) звітність, встановлені для суб'єктів малого підприємництва.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >