Функції і структура бухгалтерського апарату організації

Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку в організаціях, дотримання законодавства при виконанні господарських операцій несуть керівники організації. В даний час керівникам надані широкі повноваження в організації бухгалтерського обліку, що дозволяють їм грати активну роль на всіх етапах здійснення обліку.

Керівники організацій в залежності від обсягу облікової роботи встановлюють організаційну форму бухгалтерської служби: самостійний структурний підрозділ, очолюване головним бухгалтером; наявність у штаті посади головного бухгалтера (бухгалтера); передача на договірних засадах ведення бухгалтерського обліку централізованої бухгалтерії, спеціалізованої організації або бухгалтерові-фахівцеві; ведення бухгалтерського обліку особисто.

Керівник зобов'язаний створити умови для виконання всіма підрозділами та працівниками організації вимог головного бухгалтера щодо документального оформлення господарських операцій і представлення в бухгалтерію необхідних документів і відомостей.

Структура та обсяг роботи бухгалтерії залежать від обсягу діяльності конкретної організації, ступеня оперативної самостійності підрозділів організації та рівня автоматизації облікової роботи. У відповідності з конкретними умовами діяльності організації облік може бути організований за централізованою, децентралізованою і змішаній формі.

При центролізованном обліку в підрозділах організації оформляються лише первинні документи, які у встановлені терміни передаються в бухгалтерію, де здійснюється синтетичний і аналітичний облік всіх операцій, складається звітність, в тому числі бухгалтерський баланс, по організації в цілому.

При децентралізації повний цикл обліку від моменту оформлення господарських операцій документами через всі стадії бухгалтерської обробки даних до складання звітності підрозділів проходить безпосередньо в структурних підрозділах організації. Головна бухгалтерія робить зведення звітів підрозділів, складає зведену звітність, у тому числі баланс, з організації, здійснює контроль за постановкою обліку в підрозділах. Децентралізація обліку дозволяє наблизити бухгалтерський апарат до місця здійснення господарських операцій, підвищує оперативність його роботи і аналітичність обробленої інформації. Однак така організація обліку ускладнює розподіл праці між обліковими працівниками, викликає додаткові витрати на утримання бухгалтерського апарату.

При змішаній формі організації обліку окремі (найбільш великі) підрозділи здійснюють закінчений цикл облікових робіт і складають окремий бухгалтерський баланс або виконують частину облікових робіт (обробку первинних облікових документів, облік розрахунків з працівниками та ін.).

Склад і чисельність окремих бухгалтерських підрозділів визначають виходячи з масштабів господарської діяльності, обсягу та складності облікових робіт, кваліфікації персоналу.

У великих організаціях формуються відділи (групи) за предметним, лінійному і функціональному ознаками.

За предметною ознакою виділяються наступні відділи або групи обліку: основних засобів і нематеріальних активів; матеріалів; грошових коштів; розрахунків з персоналом; виробництва; готової продукції; грошових коштів; розрахункових операцій.

У невеликих організаціях функції ведення бухгалтерського обліку розподіляються між виконавцями, як правило, також але предметного ознакою, коли кожен виконавець здійснює весь обсяг робіт на певній ділянці обліку.

При розподілі бухгалтерських робіт за функціональною ознакою кожен відділ або виконавець виконує певну групу операцій: перевірка документів, заповнення регістрів, складання звітності та ін.

За лінійному ознакою роботи розподіляються між підрозділами, коли бухгалтерські роботи з певної ділянки виконуються бухгалтерської групою або окремим працівником.

Головний бухгалтер (бухгалтер - при відсутності у штаті посади головного бухгалтера) призначається на посаду і звільняється з посади керівником організації. При вступі на посаду головному бухгалтеру необхідно ознайомитися з внутрішнім положенням про бухгалтерію, а при його відсутності розробити цей документ самостійно. Положення повинно включати наступні розділи: загальні положення; функції бухгалтерії; права та обов'язки працівників; організація роботи; взаємодію з іншими структурними підрозділами організації. Головний бухгалтер при необхідності може внести до положення зміни і доповнення.

Головний бухгалтер підпорядковується безпосередньо керівнику організації і несе відповідальність за формування облікової політики, ведення бухгалтерського обліку, своєчасне надання повної і достовірної звітності. У функції головного бухгалтера входять забезпечення відповідності здійснюваних господарських операцій законодавству, контроль за рухом активів, формуванням доходів і витрат і виконанням зобов'язань.

Вимоги головного бухгалтера щодо документального оформлення господарських операцій і представлення в бухгалтерію необхідних документів і відомостей обов'язкові для всіх працівників організації. Без підпису головного бухгалтера грошові та розрахункові документи, фінансові і кредитні зобов'язання вважаються недійсними і не повинні прийматися до виконання. У разі розбіжностей між керівником організації та головним бухгалтером з питання здійснення окремих господарських операцій документи з ним може бути прийнятий до виконання з письмового розпорядження керівника організації, який несе відповідальність за наслідки здійснення таких операцій.

На малих підприємствах, що не мають в штаті касира, його обов'язки можуть виконувати головний бухгалтер або інший працівник за письмовим розпорядженням керівника організації.

При звільненні головного бухгалтера (бухгалтера) проводиться передача справ працівнику, новопризначеному наказом керівника, в процесі якої перевіряється стан бухгалтерського обліку та достовірності звітних даних із складанням акту, що затверджується керівником організації.

Для кожного працівника бухгалтерії складаються посадові інструкції, в яких визначаються права та обов'язки працівників. Посадові обов'язки та вимоги до знань та кваліфікації працівників повинні відповідати тарифно-кваліфікаційним характеристикам, встановленим Кваліфікаційного довідника посад керівників, спеціалістів та інших службовців (затверджений постановою Мінпраці Росії від 21 серпня 1998 № 37). Посадові інструкції розробляються головним бухгалтером і затверджуються керівником організації і включають наступні розділи: загальні положення; функції працівника; права та обов'язки працівника; організація роботи; взаємодія з іншими працівниками організації; правила оцінки результатів роботи. Працівникам інструкції видаються на руки і (або) для ознайомлення йод розписку. Головний бухгалтер може вносити в інструкцію необхідні зміни і доповнення.

У посадовій інструкції головного бухгалтера необхідно відобразити коло його обов'язків, зокрема, в ній повинні міститися такі основні положення:

 • - Організація бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності;
 • - Організація і контроль за економним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, збереженням власності організації;
 • - Раціональна організація обліку та звітності в організації та її підрозділах на основі максимальної централізації та автоматизації обліково-обчислювальних робіт, прогресивних форм і методів бухгалтерського обліку і контролю;
 • - Розробка і здійснення заходів, спрямованих на дотримання державної та фінансової дисципліни;
 • - Організація обліку вступників грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей і основних засобів, своєчасне відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій, пов'язаних з їх рухом, облік витрат виробництва і обігу, виконання кошторисів витрат, реалізації продукції, виконання робіт (надання послуг), результатів господарсько -фінансової діяльності організації, а також фінансових, розрахункових і кредитних операцій;
 • - Забезпечення контролю за законністю, своєчасністю і правильністю оформлення документів, складанням економічно обґрунтованих звітних калькуляцій собівартості продукції, робіт (послуг), розрахунками по оплаті праці з працівниками організації;
 • - Правильне нарахування і перерахування платежів до державного бюджету, внесків на державне соціальне страхування, коштів на фінансування капітальних вкладень;
 • - Погашення у встановлені терміни заборгованості банкам по позиках;
 • - Участь у проведенні економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності за даними бухгалтерського обліку і звітності з метою усунення втрат і непродуктивних витрат; попередження нестач, незаконного витрачання грошових коштів і товарно-матеріальних цінностей, порушень фінансового і господарського законодавства;
 • - Оформлення документів щодо недостач і розкраданням грошових коштів і товарно-матеріальних цінностей; контроль за передачею в необхідних випадках цих документів у слідчі і судові органи;
 • - Забезпечення суворого дотримання штатної, фінансової і касової дисципліни, кошторисів адміністративно-господарських та інших витрат, законності списання з бухгалтерських балансів нестач, дебіторської заборгованості та інших втрат, забезпечення схоронності бухгалтерських документів, а також оформлення і здачі їх у встановленому порядку в архів;
 • - Розробка раціональної планової та облікової документації, організація впровадження засобів механізації обліково-обчислювальних робіт;
 • - Керівництво працівниками бухгалтерії організації;
 • - Проведення інвентаризацій грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей, розрахунків і платіжних зобов'язань;
 • - Підготовка даних по відповідних ділянках бухгалтерського обліку для складання звітності;
 • - Забезпечення схоронності бухгалтерських документів, їх оформлення відповідно до встановленого порядку для передачі в архів.

Головний бухгалтер повинен знати:

 • - Закони РФ, постанови та рішення Уряду РФ з питань діяльності галузі; постанови, розпорядження, накази, інші нормативні документи вищих органів, фінансових та контрольно-ревізійних органів з питань організації бухгалтерського обліку та складання звітності, а також фінансово-господарської діяльності організації;
 • - Структуру організації та перспективи її розвитку; положення та інструкції з організації бухгалтерського обліку в організації, правила його ведення; порядок оформлення операцій і організації документообігу за ділянками обліку; форми і порядок фінансових розрахунків;
 • - Методи економічного аналізу фінансово-господарської діяльності організації; способи і методи виявлення внутрішньогосподарських резервів;
 • - Порядок приймання, оприбуткування, зберігання і витрачання грошових коштів, товарно-матеріальних та інших цінностей;
 • - Правила розрахунків з дебіторами і кредиторами; порядок списання з балансу нестач, дебіторської заборгованості та інших втрат; правила проведення інвентаризацій грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей, розрахунків і платіжних зобов'язань;
 • - Порядок і терміни складання бухгалтерської звітності; правила проведення перевірок і документальних ревізій;
 • - Можливості та порядок застосування засобів комп'ютерної обробки інформації та аналізу виробничо-господарської та фінансової діяльності організації;
 • - Вітчизняну і зарубіжну практику вдосконалення господарської та фінансової діяльності організації; економіку, організацію виробництва, праці, управління; законодавство про працю; правила і норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

Головний бухгалтер повинен мати вищу професійну (економічну, фінансово-економічну) освіту і стаж фінансово-бухгалтерської (фінансово-економічної) роботи на керівних посадах не менше п'яти років.

Посадова інструкція бухгалтера повинна включати наступні основні положення, що відображають коло його обов'язків:

 • - Виконання робіт на різних ділянках бухгалтерського обліку (облік основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, витрат на виробництво, реалізації продукції, результатів господарсько-фінансової діяльності; розрахунки з постачальниками та замовниками за надані послуги);
 • - Участь у розробці та здійсненні заходів, спрямованих на дотримання фінансової дисципліни та раціональне використання ресурсів; здійснення прийому і контролю первинної документації по відповідних ділянках бухгалтерського обліку та їх підготовка до рахункової обробки;
 • - Відображення в бухгалтерському обліку операцій, пов'язаних з рухом грошових коштів і товарно-матеріальних цінностей;
 • - Складання звітних калькуляцій собівартості продукції (робіт, послуг), виявлення джерел утворення втрат і непродуктивних витрат, підготовка пропозицій щодо їх попередження;
 • - Нарахування і перерахування платежів до державного бюджету, внесків на державне соціальне страхування, коштів на фінансування капітальних вкладень, оплати праці робітників і службовців, платежів але податках, інших виплат і платежів.

Бухгалтер повинен знати:

 • - Постанови, розпорядження, накази, інші керівні і нормативні документи вищестоящих і інших органів, що стосуються організації бухгалтерського обліку та складання звітності; форми і методи бухгалтерського обліку в організації; план і кореспонденцію рахунків;
 • - Порядок організації документообігу на ділянках бухгалтерського обліку; порядок документального оформлення і відображення в системі бухгалтерського обліку господарських засобів та їх руху;
 • - Методи економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності організації; правила експлуатації обчислювальної техніки; основи економіки, організації праці та управління; законодавство про працю та охорону праці Російської Федерації; правила внутрішнього трудового розпорядку; техніку безпеки, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

У штатному розкладі організації має бути зазначено кількість працівників бухгалтерії, найменування посад, обов'язки працівників, система оплати праці та розмір заробітної плати.

З метою забезпечення умов економічної безпеки організацій, дотримання інтересів держави проводиться атестація головних бухгалтерів, а також інших фахівців, зайнятих наданням бухгалтерських послуг в спеціалізованих організаціях або індивідуально.

Під атестацією головних бухгалтерів, а також інших фахівців, зайнятих наданням бухгалтерських послуг, розуміється перевірка кваліфікації фізичних осіб, які бажають займатися веденням бухгалтерського обліку на посадах головних бухгалтерів (бухгалтерів), а також на право надання бухгалтерських послуг. Кандидатам, які мають необхідну освіту і стаж роботи і сдавшим кваліфікаційні іспити, вдасться кваліфікаційний атестат професійного бухгалтера встановленого зразка.

Критерії видів організацій, бухгалтерська звітність яких повинна бути підписана атестованим головним бухгалтером (бухгалтером), а також перелік видів бухгалтерських послуг, що надаються атестованим фахівцем, встановлюються Мінфіном Росії, який також визначає: вимоги до кандидатів на отримання кваліфікаційного атестата професійного бухгалтера; порядок проведення атестації; перелік документів, що подаються разом із заявою про допуск до атестації; терміни та умови дії кваліфікаційних атестатів; програми кваліфікаційних іспитів та порядок їх здачі; правила проведення переатестації професійних бухгалтерів.

Порядок підготовки головних бухгалтерів та інших фахівців, зайнятих наданням бухгалтерських послуг, до атестації і порядок підвищення їх кваліфікації, правила складання кваліфікаційних іспитів розробляються за участю акредитованого професійного об'єднання бухгалтерів.

До ведення бухгалтерського обліку у всіх організаціях незалежно від форм власності пред'являються єдині вимоги, зокрема:

 • - Бухгалтерський облік ведеться організацією безупинно з моменту її реєстрації як юридичної особи до реорганізації або ліквідації в порядку, встановленому законодавством РФ;
 • - Об'єкти бухгалтерського обліку відображаються способом подвійного запису на взаємопов'язаних рахунках бухгалтерського обліку, а також способом простого запису на позабалансових рахунках, включених до робочого плану рахунків;
 • - Документування активів, зобов'язань та інших фактів господарської діяльності, ведення регістрів бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності здійснюються російською мовою;
 • - Дотримується рівність даних аналітичного обліку оборотам і залишкам за рахунками синтетичного обліку на 1-е число кожного місяця;
 • - Всі господарські операції і результати інвентаризації своєчасно реєструються на рахунках бухгалтерського обліку без будь-яких пропусків і вилучень;
 • - Вибір способу ведення бухгалтерського обліку встановлюється організацією в її облікову політику;
 • - Поточні витрати на виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг та капітальні вкладення враховуються окремо.

Посадові особи, відповідальні за організацію та ведення бухгалтерського обліку, які не виконують вимоги і норми бухгалтерського обліку, передбачені законодавством, у тому числі вимоги, що стосуються спотворення бухгалтерської звітності, недотримання термінів її подання та публікації, притягуються до адміністративної, дисциплінарної, кримінальної відповідальності відповідно до законодавством РФ.

Згідно ст. 7 Закону про бухоблік № 402-ФЗ ведення бухгалтерського обліку та зберігання документів бухгалтерського обліку організовуються керівником економічного суб'єкта.

Керівник економічного суб'єкта, за винятком кредитної організації, зобов'язаний покласти ведення бухгалтерського обліку на головного бухгалтера чи інша посадова особа цього суб'єкта або укласти договір про надання послуг з ведення бухгалтерського обліку. Керівник кредитної організації зобов'язаний покласти ведення бухгалтерського обліку на головного бухгалтера. Керівник суб'єкта малого та середнього підприємництва може прийняти ведення бухгалтерського обліку на себе.

У відкритих акціонерних товариствах (за винятком кредитних організацій), страхових організаціях та недержавних пенсійних фондах, акціонерних інвестиційних фондах, управляючих компаніях пайових інвестиційних фондів, в інших економічних суб'єктах, цінні папери яких допущені до обігу на торгах фондових бірж і (або) інших організаторів торгівлі на ринку цінних паперів (за винятком кредитних організацій), в органах управління державних позабюджетних фондів, органах управління державних територіальних позабюджетних фондів головний бухгалтер чи інша посадова особа, на яку покладається ведення бухгалтерського обліку, повинні відповідати наступним вимогам:

 • 1) мати вищу педагогічну освіту;
 • 2) мати стаж роботи, пов'язаної з веденням бухгалтерського обліку, складанням бухгалтерської (фінансової) звітності або з аудиторською діяльністю, не менше трьох років з останніх п'яти календарних років, а за відсутності вищої професійної освіти за спеціальностями бухгалтерського обліку та аудиту - не менше п'яти років з останніх семи календарних років;
 • 3) не мати незнятої або непогашеної судимості за злочини у сфері економіки.

Додаткові вимоги до головного бухгалтера чи іншій посадовій особі, на яку покладається ведення бухгалтерського обліку, можуть крім Закону про бухоблік № 402-ФЗ встановлюватися іншими федеральними законами.

Фізична особа, з яким економічний суб'єкт укладає договір про надання послуг з ведення бухгалтерського обліку, повинно відповідати вимогам, встановленим п. 4 ст. 7 Закону про бухоблік № 402-ФЗ. Юридична особа, з яким економічний суб'єкт укладає договір про надання послуг з ведення бухгалтерського обліку, повинно мати не менше одного працівника, відповідального вищевказаним вимогам.

Головний бухгалтер кредитної організації повинен відповідати вимогам, встановленим Банком Росії.

У разі виникнення розбіжностей щодо ведення бухгалтерського обліку між керівником економічного суб'єкта і головним бухгалтером або іншою посадовою особою, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку, або особою, з яким укладено договір про надання послуг з ведення бухгалтерського обліку:

 • 1) дані, що містяться в первинному обліковому документі, приймаються (не приймаються) головним бухгалтером або іншою посадовою особою, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку, або особою, з яким укладено договір про надання послуг з ведення бухгалтерського обліку, до реєстрації та накопиченню в регістрах бухгалтерського обліку за письмовим розпорядженням керівника економічного суб'єкта, який одноосібно несе відповідальність за створену в результаті цього інформацію;
 • 2) об'єкт бухгалтерського обліку відображається (не відбивається) головним бухгалтером або іншою посадовою особою, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку, або особою, з яким укладено договір про надання послуг з ведення бухгалтерського обліку, у бухгалтерській (фінансової) звітності на підставі письмового розпорядження керівника економічного суб'єкта, який одноосібно несе відповідальність за достовірність подання фінансового стану економічного суб'єкта на звітну дату, фінансового результату його діяльності і руху грошових коштів за звітний період.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >