Предмет бухгалтерського обліку та склад його об'єктів. Метод бухгалтерського обліку

У результаті вивчення глави 4 студент повинен

• знати:

предмет бухгалтерського обліку та його об'єкти;

сутність майна організації, джерел його формування та їх класифікації;

зміст господарських процесів, господарських операцій та їх результатів;

сутність і зміст методу бухгалтерського обліку;

• вміти:

застосовувати знання про предмет і об'єкти бухгалтерського обліку, майні організації, методі бухгалтерського обліку в практичній діяльності;

• володіти:

навичками самостійного застосування теоретичних основ предмета і методу бухгалтерського обліку.

Предмет бухгалтерського обліку та його об'єкти

Предметом бухгалтерського обліку є виробничо-господарська та фінансова діяльність організації.

Можна також сказати, що предметом бухгалтерського обліку є майно організації, його рух у різних сферах у процесі діяльності, а також результат цієї діяльності.

Отже, предметом бухгалтерського обліку є упорядкована і регламентована інформаційна система, що відображає сукупність майна по складу і розміщення, за джерелами їх утворення, господарські операції та результати діяльності підприємства в грошовому вираженні.

У процесі роботи підприємства відбувається кругообіг господарських засобів. Виділяють процеси постачання, виробництва і реалізації, які в обліку представлені окремими господарськими операціями. Одна частина господарських коштів підприємства знаходиться в сфері виробництва (наприклад, матеріали, обладнання), інша в обігу (готова продукція, передана покупцям, грошові кошти в касі, на рахунку підприємства, в розрахунках). Крім того, частина господарських засобів може перебувати у невиробничій сфері (школи, дитячі садки, спортивні споруди і т.д.).

Об'єктом вивчення бухгалтерського обліку є майно організації (активи), джерела утворення майна організації та його зобов'язання (пасиви), господарські операції та їх результати (прибутки, збитки) в процесі фінансово-господарської діяльності організації.

Об'єкти бухгалтерського обліку - це активи, пасиви, господарські процеси і фінансові результати (табл. 4.1).

Таблиця 4.1

Об'єкти бухгалтерського обліку

Об'єкти бухгалтерського обліку

Активи (майно)

Пасиви (джерела формування майна)

Господарські процеси (сукупність фактів господарської діяльності)

Фінансові результати

Необоротні активи

Оборотні активи

Власний капітал

Позиковий

(залучений)

капітал

Постачання

Виробництво

Збут

Інші господарські процеси

Прибутки (збитки)

Активи (майно організації) - це майно, що становить власність організації.

Пасиви (джерела формування майна) - це джерела власних і позикових коштів у бухгалтерському обліку.

Господарські процеси (сукупність фактів господарської діяльності) - це будь-яка зміна у складі майна організації та джерел його утворення.

Фінансові результати - це прибутки (збитки) організації за результатами фінансово-господарської діяльності.

Згідно ст. 5 Закону про бухоблік № 402-ФЗ об'єктами бухгалтерського обліку економічного суб'єкта є:

  • 1) факти господарського життя;
  • 2) активи;
  • 3) зобов'язання;
  • 4) джерела фінансування його діяльності;
  • 5) доходи;
  • 6) витрати;
  • 7) інші об'єкти у випадку, якщо це встановлено федеральними стандартами.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >