Майно організації та його класифікація

Організація має у своєму розпорядженні численні і різноманітні види майна, які забезпечують і складають основу її фінансово-господарської діяльності.

Майно організації (активи) за складом і характером використання поділяють на необоротні та оборотні активи.

Необоротні активи являють собою майнові цінності підприємства, які багаторазово беруть участь у процесі господарської діяльності в якості засобів праці і переносять на продукцію, що випускається використану вартість частинами. Необоротні активи - це та частина майна підприємства, яка функціонує тривалий час (операційний цикл або період корисного використання триває більше одного року) в незмінній натуральній формі і відображається в розділі 1 активу бухгалтерського балансу організації.

До позаоборотних активів відносяться:

 • - нематеріальні активи;
 • - Результати досліджень і розробок;
 • - нематеріальні пошукові активи;
 • - Матеріальні пошукові активи;
 • - основні засоби;
 • - Дохідні вкладення в матеріальні цінності;
 • - фінансові вкладення;
 • - відкладені податкові активи;
 • - Інші необоротні активи.

Нематеріальні активи - це належать підприємствам і організаціям цінності, не є фізичними, речовими об'єктами, втілюють цінність у своїй фізичній суті, але мають вартісну, грошову оцінку завдяки можливості використання та отримання від них доходу.

До нематеріальних активів можуть бути, зокрема, віднесені:

 • - Твори науки, літератури і мистецтва;
 • - Винаходи;
 • - Корисні моделі;
 • - Селекційні досягнення;
 • - Секрети виробництва (ноу-хау);
 • - Товарні знаки і знаки обслуговування.

У складі нематеріальних активів враховується також ділова репутація, що виникла у зв'язку з придбанням підприємства як майнового комплексу (в цілому або його частини).

Нематеріальними активами не є: витрати, пов'язані з утворенням юридичної особи (організаційні витрати); інтелектуальні та ділові якості персоналу організації, їх кваліфікація і здатність до праці.

Для прийняття до бухгалтерського обліку об'єкта як нематеріального активу необхідно одноразове виконання наступних умов:

 • а) об'єкт здатний приносити організації економічні вигоди в майбутньому, зокрема, об'єкт призначений для використання у виробництві продукції, при виконанні робіт чи наданні послуг, для управлінських потреб організації чи для використання в діяльності, спрямованої на досягнення цілей створення некомерційної організації;
 • б) організація має право на отримання економічних вигод, які даний об'єкт здатний приносити в майбутньому (у тому числі організація має належно оформлені документи, що підтверджують існування самого активу і права даної організації на результат інтелектуальної діяльності або засіб індивідуалізації - патенти, свідоцтва, інші охоронні документи , договір про відчуження виключного права на результат інтелектуальної діяльності або на засіб індивідуалізації, документи, що підтверджують перехід виключного права без договору тощо), а також є обмеження доступу інших осіб до таких економічних вигод;
 • в) можливість виділення або відділення (ідентифікації) об'єкта від інших активів;
 • г) об'єкт призначений для використання протягом тривалого часу, Г.Є. строку корисного використання, тривалістю понад 12 міс. або звичайного операційного циклу, якщо він перевищує 12 міс .;
 • д) організацією не передбачається продаж об'єкта протягом 12 міс. або звичайного операційного циклу, якщо він перевищує 12 міс .;
 • е) фактична (первісна) вартість об'єкта може бути достовірно визначена;
 • ж) відсутність у об'єкта матеріально-речової форми.

Як і основні засоби, нематеріальні активи використовуються протягом тривалого періоду часу (понад один рік) і поступово амортизуються, тобто переносять свою вартість на вартість новоствореного готового продукту по частинах.

Ті види нематеріальних активів, які не втрачають своєї вартості в процесі їх виробничого споживання (торгові марки, товарні знаки, безстрокові права користування земельними ділянками, квартирами), зазвичай не амортизуються.

Результати досліджень і розробок - це інформація про витрати на завершення науково-дослідні, дослідно-конструкторські та технологічні роботи (НДДКР), які обліковуються на рахунку 04 "Нематеріальні активи" відокремлено (Інструкція про застосування Плану рахунків, п. 16 Положення з бухгалтерського обліку "Облік витрат на науково-дослідні, дослідно-конструкторських і технологічні роботи "ПБУ 17/02, затвердженого наказом Мінфіну Росії від 19 листопада 2002 № 115н (далі - ПБО 17/02)).

У складі витрат на НДДКР, розкритих відокремлено на рахунку 04, враховуються витрати організації на виконані самостійно або із залученням сторонніх виконавців роботи, пов'язані із здійсненням наукової (науково-дослідної), науково-технічної діяльності та експериментальних розробок, визначені Федеральним законом від 23 серпня 1996 р № 127-ФЗ "Про павука і державну науково-технічну політику".

При цьому беруться до уваги роботи (п. 2, 5 ПБО 17/02, Інструкція про застосування Плану рахунків):

 • - По яких отримані результати, що підлягають правовій охороні, але не оформлені у встановленому законодавством порядку;
 • - Отримані результати, що не підлягають правовій охороні відповідно до норм чинного законодавства.

До складу витрат на виконання НДДКР можуть включатися (п. 9 ПБУ 17/02):

 • - Вартість матеріально-виробничих запасів і послуг сторонніх організацій та осіб, використовуваних при виконанні зазначених робіт;
 • - Витрати на заробітну плату та інші виплати працівникам, безпосередньо зайнятим при виконанні зазначених робіт за трудовим договором;
 • - Відрахування на соціальні потреби;
 • - Вартість спецобладнання і спеціального оснащення, призначених для використання в якості об'єктів випробувань і досліджень;
 • - Амортизація об'єктів основних засобів і нематеріальних активів, використовуваних при виконанні зазначених робіт;
 • - Витрати на утримання та експлуатацію науково-дослідного обладнання, установок і споруд, інших об'єктів основних засобів та іншого майна;
 • - Загальногосподарські витрати, у разі якщо вони безпосередньо пов'язані з виконанням даних робіт;
 • - Інші витрати, безпосередньо пов'язані з виконанням науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт, включаючи витрати з проведення випробувань.

До нематеріальним пошуковим активам ставляться:

 • - Ліцензії, що дають право на виконання робіт з пошуку, оцінки і (або) розвідці корисних копалин;
 • - Результати топографічних, геологічних та геофізичних досліджень;
 • - Результати розвідувального буріння;
 • - Результати відбору зразків;
 • - Геологічна інформація про надра;
 • - Оцінка комерційної доцільності видобутку.

До матеріальним пошуковим активам ставляться:

 • - Обладнання, що використовується в процесі пошуку, оцінки і розвідки корисних копалин (спеціалізовані бурові установки, транспортні засоби і т.д.);
 • - Система трубопроводів і насосні агрегати, використовувані в процесі пошуку, оцінки і розвідки корисних копалин;
 • - Резервуари.

Матеріальні та нематеріальні пошукові активи враховуються на окремих субрахунках до рахунку обліку вкладень у необоротні активи. Одиниця їх бухгалтерського обліку визначається організацією стосовно до правил бухгалтерського обліку основних засобів і нематеріальних активів відповідно.

Основні засоби становлять активи, використовувані в процесі виробництва продукції, при виконанні робіт чи наданні послуг протягом тривалого часу, тобто строку корисного використання тривалістю понад 12 міс. або звичайного операційного циклу, якщо він перевищує 12 міс., здатні приносити організації економічні вигоди (дохід) у майбутньому.

Свою вартість на новостворений продукт основні засоби передають частинами шляхом нарахування амортизації протягом строку їх корисного використання.

Нарахування амортизації основних засобів проводиться незалежно від результатів господарської діяльності організації в звітному періоді. Основні засоби відображаються в бухгалтерському балансі за залишковою вартістю, тобто за фактичними витратами придбання за вирахуванням суми нарахованої амортизації.

За призначенням основні засоби залежно від участі в господарському обороті поділяються:

 • - На виробничі основні фонди, безпосередньо беруть участь у процесі виробництва продукції (виробничі будівлі, споруди, робочі машини, транспорт);
 • - Невиробничі основні фонди, які не беруть прямої участі у виробництві, але активно впливають на процес виробництва продукції (житловий фонд, будівлі та обладнання клубів, бібліотек, дитячих ясел, садків, лікарень та ін.).

До основних засобів відносяться: будівлі, споруди, робочі та силові машини і обладнання, вимірювальні і регулюючі прилади та пристрої, обчислювальна техніка, транспортні засоби, інструмент, виробничий і господарський інвентар та приладдя, робочий, продуктивний і племінну худобу, багаторічні насадження, внутрішньогосподарські дороги і інші відповідні об'єкти.

У складі основних засобів враховуються також: капітальні вкладення на докорінне поліпшення земель (осушувальні, зрошувальні та інші меліоративні роботи); капітальні вкладення в орендовані об'єкти основних засобів; земельні ділянки, об'єкти природокористування (вода, надра та інші природні ресурси).

Основні засоби, призначені виключно для надання організацією за плату в тимчасове володіння і користування або у тимчасове користування з метою отримання доходу, відображаються в бухгалтерському обліку та бухгалтерської звітності в складі дохідних вкладень у матеріальні цінності.

Об'єкти основних засобів вартістю не більше 40 000 руб. за одиницю можуть відображатися в бухгалтерському обліку та бухгалтерської звітності в складі матеріально-виробничих запасів. З метою забезпечення збереження цих об'єктів у виробництві або при експлуатації в організації повинен бути організований належний контроль за їх рухом.

Не належать до основних засобів і враховуються у складі оборотних коштів кошти праці, які мають строк корисного використання менше одного року, незалежно від їх вартості за одиницю.

Прибуткові вкладення в матеріальні цінності - вкладення організації в частину майна, будівлі, приміщення, обладнання та інші цінності, що мають матеріально-речову форму, що надаються організацією за плату в тимчасове користування (тимчасове володіння та користування) з метою отримання доходу.

Матеріальні цінності, придбані (надійшли) організацією для надання за плату в тимчасове користування (тимчасове володіння і користування), приймаються до бухгалтерського обліку за первісною вартістю виходячи з фактично зроблених витрат на придбання їх, включаючи витрати з доставки, монтажу і установці.

Фінансові вкладення (довгострокові) - це інвестиції організації у державні цінні папери, облігації та інші цінні папери інших організацій, до статутних (складеному) капітали інших організацій, а також надані іншим організаціям позики.

До фінансових вкладень відносяться:

 • • державні та муніципальні цінні папери;
 • • цінні папери інших організацій, в тому числі боргові цінні папери, в яких дата і вартість погашення визначена (облігації, векселі);
 • • вклади до статутних (складеному) капітали інших організацій (у тому числі дочірніх і залежних господарських товариств);
 • • надані іншим організаціям позики;
 • • депозитні вклади в кредитних організаціях;
 • • дебіторська заборгованість, придбана на підставі поступки права вимоги;
 • • інші аналогічні вкладення.

Фінансові вкладення приймаються до обліку в сумі фактичних витрат для інвестора. За борговими цінними паперами дозволяється різницю між сумою фактичних витрат на придбання і номінальною вартістю протягом терміну їх обігу рівномірно по мірі нарахування належного по них доходу відносити на фінансові результати в комерційної організації або збільшення витрат у некомерційної організації.

Організації, що діють в якості професійних учасників ринку цінних паперів, можуть робити переоцінку вкладень у цінні папери, придбані з метою отримання доходу від їх реалізації, у міру зміни котирування на фондовій біржі.

Об'єкти фінансових вкладень (крім позик), не оплачені повністю, показуються в активі бухгалтерського балансу в повній сумі фактичних витрат їх придбання за договором з віднесенням непогашеної суми за статтею кредиторів у пасиві бухгалтерського балансу у випадках, коли до інвестора перейшли права на об'єкт. В інших випадках суми, внесені в рахунок підлягають придбання об'єктів фінансових вкладень, показуються в активі бухгалтерського балансу за статтею дебіторів.

Вкладення організації в акції інших організацій, що котируються на фондовій біржі, котирування яких регулярно публікується, при складанні бухгалтерського балансу відображаються на кінець звітного року за ринковою вартістю, якщо остання нижче вартості, прийнятої до бухгалтерського обліку. На зазначену різницю проводиться освіта в кінці звітного року резерву під знецінення вкладень у цінні папери за рахунок фінансових результатів у комерційної організації або збільшення витрат у некомерційної організації.

До фінансових вкладень організації не відносяться:

 • • власні акції, викуплені акціонерним товариством у акціонерів для подальшого перепродажу або анулювання;
 • • векселі, видані оргаіізаціей-векселедавцем організації-продавцю при розрахунках за продані товари, продукцію, виконані роботи, надані послуги;
 • • вкладення організації в нерухоме та інше майно, що має матеріально-речову форму, що надаються організацією за плату в тимчасове користування (тимчасове володіння і користування) з метою отримання доходу;
 • • дорогоцінні метали, ювелірні вироби, твори мистецтва та інші аналогічні цінності, придбані не для здійснення звичайних видів діяльності.

Відкладені податкові активи - це частина відкладеного податку на прибуток, яка повинна призвести до зменшення податку, що підлягає сплаті до бюджету у наступному за звітним або в наступних звітних періодах. Відкладений податок на прибуток - сума, яка впливає на величину податку на прибуток, що підлягає сплаті до бюджету у наступному за звітним або в наступних звітних періодах. Відстрочений податковий актив формується тоді, коли виникають тимчасові різниці (витрати в бухгалтерському обліку більше, ніж у податковому обліку).

До складу інших необоротних активів входять:

 • • обладнання, що потребує монтажу, під яким розуміють обладнання, вводиться в дію тільки після складання його частин і прикріплення до фундаменту або опор, до підлоги, міжповерхових перекриттів та іншим несучих конструкцій будівель і споруд, а також комплекти запасних частин такого обладнання;
 • • вкладення у необоротні активи організації, які обліковуються на відповідних субрахунках рахунку 08 "Вкладення у необоротні активи", зокрема витрати організації в об'єкти, які згодом будуть прийняті до обліку як об'єктів нематеріальних активів або основних засобів, а також витрати, пов'язані з виконанням незавершених НДДКР;
 • • витрати, що відносяться до майбутніх звітних періодів і обліковуються на рахунку 97 "Витрати майбутніх періодів" (наприклад, витрати на освоєння природних ресурсів, разовий (паушальний) платіж за право користування результатами інтелектуальної діяльності і засобами індивідуалізації);
 • • вартість багаторічних насаджень, які не досягли експлуатаційного віку;
 • • суми перерахованих авансів і попередньої оплати робіт, послуг, пов'язаних з будівництвом об'єктів основних засобів.

Оборотні активи - це грошові кошти та інші активи, які будуть перетворені на гроші, продані або витрачені на виробництво товарів, виконання робіт, надання послуг або використані для управлінських потреб організації, повністю споживаються в одному операційному циклі і повністю переносять свою вартість на вироблену продукцію. Оборотні активи відображаються в розділі 2 активу бухгалтерського балансу організації.

Оборотні активи поділяються наступним чином:

 • - Запаси і витрати;
 • - Податок на додану вартість по придбаних матеріальних цінностей;
 • - дебіторська заборгованість;
 • - Фінансові вкладення (короткострокові);
 • - Грошові кошти та грошові еквіваленти;
 • - Інші оборотні активи.

Оборотні активи діляться на дві великі групи - активи у сфері виробництва та активи в сфері обігу. Кожна з них має свої особливості.

Оборотні активи у сфері виробництва складаються з виробничих запасів і виробничих витрат.

Виробничі запаси включають в себе наступне.

 • 1. Матеріали:
  • - Сировина і матеріали;
  • - Покупні напівфабрикати і комплектуючі вироби;
  • - Конструкції і деталі;
  • - Паливо;
  • - Тару і тарні матеріали;
  • - запасні частини;
  • - Інші матеріали;
  • - Матеріали, передані в переробку на сторону;
  • - будівельні матеріали;
  • - Інвентар та господарські речі.
 • 2. Тварин на вирощуванні та відгодівлі.

Виробничі витрати включають наступні.

 • 1. Основне виробництво (незавершене виробництво - це залишок предметів праці, обробка яких не закінчена).
 • 2. Напівфабрикати власного виробництва, призначені для подальшої переробки.
 • 3. Допоміжні виробництва (ремонтні, транспортні, енергетичні та інші цехи, дільниці).
 • 4. Загальновиробничі (загальноцехові) і загальногосподарські (загальнозаводські, загальнофірмові) витрати.

Оборотні активи в сфері обігу також мають складний склад. Їх склад такий.

 • 1. Готова продукція на складі і відвантажена зі складу, але ще не належить покупцеві (товари відвантажені) - кінцевий результат виробничого циклу, активи, закінчені обробкою (комплектацією) і призначені для продажу.
 • 2. Товари - частина матеріально-виробничих запасів, придбаних у інших юридичних або фізичних осіб і призначених для продажу.
 • 3. Витрати майбутніх періодів - це витрати, вироблені в поточному звітному періоді, але відносяться до наступного періоду (підписка на спецлітературу, витрати, пов'язані з підготовкою кадрів і організаційні витрати).
 • 4. Грошові кошти та грошові еквіваленти - це сума готівки і грошових документів у касі організації, а також коштів на розрахункових рахунках, на валютних рахунках і на спеціальних рахунках в банках.
 • 5. Короткострокові фінансові вкладення - надані іншим організаціям позики на строк до 12 міс., Цінні папери (акції, облігації), векселі та інші цінні папери, терміном погашення до 12 міс.
 • 6. Дебіторська заборгованість - це заборгованість покупців, замовників, позичальників, підзвітних осіб, яку організація планує отримати протягом певного періоду часу. У складі дебіторської заборгованості відображається також сума авансів, виданих постачальникам і підрядчикам.

Дебіторську заборгованість можна назвати "кошти в розрахунках з дебіторами", тобто по суті це кошти нашої організації, які тимчасово перебувають в інших організацій та осіб. Після закінчення певного терміну вони підлягають поверненню нашому підприємству. Дебітори - це юридичні та фізичні особи, які в силу різних обставин стали нашими боржниками. Засоби нашої організації тимчасово знаходяться у них. Дебіторами можуть бути:

 • - Покупці і замовники, які ще не оплатили отриманий ними від нас продукцію, виконані нами для них роботи і послуги;
 • - Постачальники і підрядчики, які повинні нам за виданими їм авансам;
 • - Підзвітні особи, тобто ті працівники організації, які отримали в касі гроші у вигляді авансу під звіт на різні потреби (на відрядження, господарські та інші цілі);
 • - Бюджетні та інші організації за сумами наших передоплат і переплат;
 • - Працівники нашої організації за отриманими від організації позиках, по відшкодуванню завданих ними організації матеріального збитку;
 • - Засновники за вкладами, які вони повинні внести в статутний капітал організації;
 • - Наші дочірні організації за розрахунками з нами і інші дебітори.

Податок на додану вартість по придбаних цінностей

При купівлі основних засобів, нематеріальних активів та іншого майна, а також при отриманні робіт і послуг організація нараховує податок на додану вартість від вартості майна, робіт, послуг. Цю суму організація повинна перерахувати постачальникам і підрядникам або призвести податкове вирахування з ПДВ з заборгованості бюджету. До цього моменту сума нарахованого ПДВ є заборгованістю організації, тобто дебіторською заборгованістю.

Інші оборотні активи

У складі інших оборотних активів враховуються:

 • - Вартість відсутніх або зіпсованих матеріальних цінностей, щодо яких не прийнято рішення про їх списання до складу витрат на виробництво (витрат на продаж) або на винних осіб;
 • - Суми ПДВ, обчислені з авансів і попередньої оплати (часткової оплати), що відображаються відокремлено але дебетом рахунків 62 або 76;
 • - Суми акцизів, що підлягають згодом обчислюватись;
 • - Суми надміру сплачених (стягнутих) податків і зборів, пені та штрафів, внесків на обов'язкове страхування, щодо яких не прийнято рішення про залік (повернення з бюджету);
 • - Суми ПДВ, нараховані при відвантаженні товарів (продукції, інших цінностей), виручка від продажу яких певний час не може бути визнана в бухгалтерському обліку, що враховуються організацією відокремлено на рахунках 76 або 45;
 • - Власні акції (частки), що викуплені в акціонерів (учасників) з метою перепродажу.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >