Джерела утворення майна

За джерелами утворення господарські засоби організації ділять на власні (капітал і резерви) і позикові, залучені організацією у формі довгострокових і короткострокових зобов'язань.

Власний капітал - капітал власників організації і основне джерело коштів організації.

До власного капіталу організації відносять:

 • - статутний капітал;
 • - Власні акції, викуплені в акціонерів;
 • - Переоцінку необоротних активів;
 • - Додатковий капітал (без переоцінки);
 • - Резервний капітал;
 • - Нерозподілений прибуток (непокритий збиток).

Статутний капітал являє собою зареєстровану в установчих документах (статуті організації) величину капіталу, внесеного засновниками у вигляді грошових коштів або іншого майна при установі. Статутний капітал в залежності від форми власності підрозділяється на статутний капітал господарських товариств; статутний капітал державних організацій; складеного капіталу господарських товариств; пайовий фонд виробничих і споживчих кооперативів. Законодавством РФ регламентується мінімальний розмір статутного капіталу в залежності від організаційно-правової форми організації.

Власні акції, викуплені в акціонерів - це вартість акцій (часток), викуплених акціонерним (або іншим господарським) товариством у своїх акціонерів (учасників), для їх наступного перепродажу або анулювання. Господарські товариства і товариства відображають у бухгалтерському балансі частки учасників, придбаних самим суспільством чи товариством для передачі іншим учасникам або третім особам.

Власні частки, що перейшли до суспільства в звітному році, за якими учаснику повинна бути виплачена їх дійсна вартість за даними бухгалтерської звітності за звітний рік, враховуються в бухгалтерському обліку за номінальною вартістю.

Переоцінка необоротних активів

Комерційна організація може не частіше одного разу на рік (на кінець звітного року) переоцінювати групи однорідних об'єктів основних засобів за поточною (відновлювальної) вартості.

При прийнятті рішення про переоцінку за такими основними засобами слід враховувати, що в подальшому вони переоцінюються регулярно, щоб вартість, за якою вони відображаються в бухгалтерському обліку та звітності, суттєво не відрізнялася від поточної (відновлювальної) вартості.

Переоцінка об'єкта основних засобів проводиться шляхом перерахунку його первісної вартості або поточної (відновлювальної) вартості, якщо даний об'єкт переоцінювався раніше, і суми амортизації, нарахованої за весь час використання об'єкта.

Результати проведеної за станом на кінець звітного року переоцінки об'єктів основних засобів підлягають відображенню в бухгалтерському обліку відокремлено.

Сума дооцінки об'єкта основних засобів у результаті переоцінки зараховується в додатковий капітал організації. Сума дооцінки об'єкта основних засобів, що дорівнює сумі уцінки його, проведеної в попередні звітні періоди і віднесена на фінансовий результат як інших витрат, зараховується у фінансовий результат в якості інших доходів.

Сума уцінки об'єкта основних засобів у результаті переоцінки відноситься на фінансовий результат як інших витрат. Сума уцінки об'єкта основних засобів стосується зменшення додаткового капіталу організації, утвореного за рахунок сум дооцінки цього об'єкта, проведеної в попередні звітні періоди. Перевищення суми уцінки об'єкта над сумою дооцінки його, зарахованої в додатковий капітал організації в результаті переоцінки, проведеної в попередні звітні періоди, відноситься на рахунок обліку нерозподіленого прибутку (непокритий збиток).

При вибутті об'єкта основних засобів сума його дооцінки переноситься з додаткового капіталу організації в нерозподілений прибуток організації.

Додатковий капітал (без переоцінки) - це величина додаткового капіталу організації, за винятком сум дооцінки необоротних активів.

Додатковий капітал може формуватися за рахунок:

 • - Емісійного доходу, це суму різниці між продажною і номінальною вартістю акцій (часток), виручену в процесі формування статутного капіталу організації (при установі організації, при подальшому збільшенні статутного капіталу) за рахунок продажу акцій (часток) за ціною, що перевищує номінальну вартість;
 • - Курсової різниці, пов'язаної з розрахунками з засновниками по внесках, у тому числі внесками до статутного (складеного) капітал організації, виражених в іноземній валюті;
 • - Різниці, що виникає в результаті перерахунку вираженої в іноземній валюті вартості активів і зобов'язань організації, використовуваних для ведення діяльності за межами Росії, в рублі;
 • - Вкладів у майно товариства з обмеженою відповідальністю;
 • - Суми ПДВ, відновленого засновником при передачі майна в якості внеску до статутного капіталу і переданого учреждаемой організації (у випадку, якщо зазначені суми не є внеском до статутного капіталу учреждаемой організації).

Резервний капітал - це величина резервного капіталу організації, утвореного як відповідно до установчими документами, так і відповідно до законодавства.

В акціонерних товариствах створюється резервний фонд у розмірі, передбаченому статутом товариства, але не менше 5% від його статутного капіталу. Він формується шляхом обов'язкових щорічних відрахувань до досягнення ним розміру, встановленого статутом товариства. Розмір щорічних відрахувань передбачається статутом товариства, але не може бути менше 5% від чистого прибутку.

Резервний фонд акціонерного товариства призначений для покриття його збитків, а також для погашення облігацій суспільства і викупу акцій товариства у разі відсутності інших засобів.

Товариства з обмеженою відповідальністю можуть створювати резервний фонд та інші фонди в порядку і розмірах, передбачених статутом товариства.

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) - це сума нерозподіленого прибутку або непокритого збитку організації.

Величина нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) звітного періоду дорівнює сумі чистого прибутку (чистого збитку) звітного періоду, тобто прибутку (збитку) після оподаткування.

У ряді випадків організація зобов'язана в межотчетний період станом на 1 січня звітного року виробляти коригування балансових показників.

 • 1. На нерозподілений прибуток (непокритий збиток) належать результати переоцінки нематеріальних активів, якщо:
  • - Сума уцінки нематеріального активу перевищує суму його дооцінки, зарахованої в додатковий капітал організації в результаті переоцінки, проведеної в попередні звітні роки;
  • - Уцінюється нематеріальний актив, який не Дооцінюйте раніше;
  • - Дооцінюється нематеріальний актив, який раніше уцінюю і сума його уцінки, проведеної в попередні звітні роки, віднесена на нерозподілений прибуток (непокритий збиток) у попередні звітні роки.
 • 2. Величина нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) коригується при зміні оціночних значень нематеріальних активів (тобто їх залишкової вартості):
  • - У разі уточнення строку корисного використання нематеріальних активів;
  • - У разі уточнення способу нарахування амортизації по нематеріальних активів.
 • 3. На нерозподілений прибуток (непокритий збиток) відносяться результати переоцінки основних засобів, якщо:
  • - Дооцінюється об'єкт основних засобів, який раніше уцінюю і сума його уцінки, проведеної в попередні звітні періоди, віднесена на нерозподілений прибуток (непокритий збиток) у попередні звітні роки;
  • - Сума уцінки об'єкта основних засобів перевищує суму його дооцінки, зарахованої в додатковий капітал організації в результаті переоцінки, проведеної в попередні звітні роки;
  • - Уцінюється об'єкт основних засобів, що не Дооцінюйте раніше.
 • 4. Величина нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) коригується при змінах облікової політики:
  • - Викликаних зміною законодавства РФ або нормативних актів з бухгалтерського обліку (за винятком випадків, коли інше передбачено відповідним законодавчим чи нормативним актом);
  • - В інших випадках зміни облікової політики.

Коригування нерозподіленого прибутку не здійснюється, якщо оцінка в грошовому вираженні наслідків зміни облікової політики щодо періодів, що передували звітному, не може бути проведена з достатньою надійністю.

5. На нерозподілений прибуток (непокритий збиток) відносяться результати перерахунку відкладених податкових активів і зобов'язань, викликаного зміною ставок податку на прибуток відповідно до законодавства РФ.

Позиковий капітал складається з довгострокових і короткострокових зобов'язань.

До довгостроковими зобов'язаннями відносять: позикові кошти, відкладені податкові зобов'язання, оціночні зобов'язання та інші зобов'язання.

Позикові кошти - це довгострокові (на термін більше 12 міс.) Кредити і позики, отримані організацією.

Кредити - це суми отриманих банківських позичок (короткострокових і довгострокових кредитів). За кредитним договором банк або інша кредитна організація (кредитор) зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, передбачених договором, а позичальник зобов'язується повернути отриману грошову суму і сплатити відсотки на неї.

Кредити характеризуються тим, що:

 • - Вони видаються в грошовій формі;
 • - По ним встановлюється строк погашення;
 • - Стягується винагорода за користування цими коштами (кредит видається під певний відсоток);
 • - Повинні бути обов'язково повернуті;
 • - Повинні бути забезпечені.

Позики - борги організації юридичним і фізичним особам. За договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) гроші або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов'язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошей (суму позики) або рівну кількість інших отриманих їм речей того ж роду і якості .

До позиками відносяться як випущені організацією облігації, так і випущені і продані підприємством акції.

Позики можуть надаватися юридичними та фізичними особами:

 • - У вигляді грошей або речей;
 • - На певний строк;
 • - Під певний відсоток або без сплати відсотків за користування позикою;
 • - На умовах повернення;
 • - Йод заставу або без застави майна.

Відкладене податкове зобов'язання - частина відкладеного податку на прибуток, яка повинна призвести до збільшення податку на прибуток, що підлягає сплаті до бюджету у наступному за звітним або в наступних звітних періодах.

Відстрочений податковий актив - частина відкладеного податку на прибуток, яка повинна призвести до зменшення податку на прибуток, що підлягає сплаті до бюджету у наступному за звітним або в наступних звітних періодах.

Відкладене податкове зобов'язання формується тоді, коли виникають оподатковувані тимчасові різниці (витрати в бухгалтерському обліку менше, ніж у податковому обліку).

Оподатковувані тимчасові різниці при формуванні оподатковуваного прибутку (збитку) призводять до утворення відкладеного податку на прибуток, який повинен збільшити суму податку на прибуток, що підлягає сплаті до бюджету у наступному за звітним або в наступних звітних періодах.

Оподатковувані тимчасові різниці утворюються в результаті:

 • - Застосування різних способів нарахування амортизації для цілей бухгалтерського обліку та цілей визначення податку на прибуток;
 • - Визнання доходу від продажу продукції (товарів, робіт, послуг) у вигляді доходів від звичайних видів діяльності звітного періоду, а також визнання процентних доходів для цілей бухгалтерського обліку виходячи з припущення тимчасової визначеності фактів господарської діяльності, а для цілей оподаткування - за касовим методом;
 • - Застосування різних правил відображення відсотків, сплачуваних організацією за надання їй в користування грошових коштів (кредитів, позик) для цілей бухгалтерського обліку та цілей оподаткування;
 • - Інших аналогічних відмінностей.

При складанні бухгалтерської звітності організації надається право відображати у бухгалтерському балансі сальдований (згорнуту) суму відкладеного податкового активу та відстроченого податкового зобов'язання. Це можливо при одночасному виконанні наступних умов:

 • а) наявність в організації відкладених податкових активів і відкладених податкових зобов'язань;
 • б) відстрочені податкові активи і відкладені податкові зобов'язання враховуються при розрахунку податку на прибуток.

Оціночні зобов'язання - це зобов'язання, взяті на себе компанією, по яких не можна точно визначити термін виконання і (або) величину.

Оцінне зобов'язання визнається в бухгалтерському обліку при одночасному дотриманні наступних умов:

 • а) у організації існує обов'язок, що стала наслідком минулих подій її господарського життя, виконання якої організація не може уникнути. У випадку, коли в організації виникають сумніви в наявності такого обов'язку, організація визнає оцінне зобов'язання, якщо в результаті аналізу всіх обставин і умов, включаючи думки експертів, більш імовірно, ніж ні, що обов'язок існує;
 • б) зменшення економічних вигод організації, необхідне для виконання оцінного зобов'язання, ймовірно;
 • в) величина оцінного зобов'язання може бути обгрунтовано оцінена.

Умови визнання оціночного зобов'язання щодо минулого події господарського життя організації, не виконувалися на одну звітну дату, можуть виконуватися за станом на наступні звітні дати, якщо внаслідок змін у законодавчих та інших нормативних правових актах і (або) дій організації і (або) інших осіб в організації немає можливості уникнути пов'язаних з такою подією розрахунків.

Зменшення економічних вигод організації, необхідне для виконання зобов'язання, визнається ймовірним, якщо більш імовірно, ніж ні, що таке зменшення станеться. Ймовірність зменшення економічних вигод оцінюється по кожному зобов'язанню окремо, за винятком випадків, коли за станом на звітну дату існує кілька зобов'язань, однорідних за характером і породжуваної ними невизначеності, які організація оцінює в сукупності. При цьому, незважаючи на те, що зменшення економічних вигод організації по кожному окремому зобов'язанню може бути малоймовірним, зменшення економічних вигод у результаті виконання всієї сукупності зобов'язань може бути досить імовірним.

Оціночні зобов'язання відображаються на рахунку обліку резервів майбутніх витрат. При визнанні оціночного зобов'язання залежно від його характеру величина оцінного зобов'язання відноситься на витрати по звичайних видах діяльності або на інші витрати або включається у вартість активу.

Інші зобов'язання - це зобов'язання організації, термін погашення яких перевищує 12 міс.

У бухгалтерському балансі активи та зобов'язання повинні надаватися з підрозділом залежно від терміну звернення (погашення) на короткострокові та довгострокові. Активи та зобов'язання представляються як короткострокові, якщо термін обігу (погашення) із них не більше 12 міс. після звітної дати або тривалості операційного циклу, якщо він перевищує 12 міс. Всі інші активи і зобов'язання представляються як довгострокові.

До короткострокових зобов'язаннях відносять: позикові кошти, кредиторську заборгованість, доходи майбутніх періодів, оціночні зобов'язання та інші зобов'язання.

Позикові кошти - це кредити і позики, отримані організацією на термін не більше року. Організація може отримати позикові кошти в грошовій формі, натуральній формі, у формі відстрочки оплати боргу, що виникає з другого договору.

Відповідно до встановленої в організації позичальника обліковою політикою позичальник може здійснювати переказ довгострокової заборгованості в короткострокову чи враховувати знаходяться в його розпорядженні позикові кошти, термін погашення яких за договором позики або кредиту перевищує 12 міс., До закінчення зазначеного терміну у складі довгострокової заборгованості. При виборі першого варіанта переклад довгострокової заборгованості за отриманими позиками і кредитами в короткострокову організацією-позичальником проводиться в момент, коли за умовами договору позики і (або) кредиту до повернення основної суми боргу залишається 365 днів. Організація-позичальник після закінчення терміну платежу зобов'язана забезпечити переведення строкової заборгованості у прострочену.

Витратами, пов'язаними з виконанням зобов'язань за отриманими позиками і кредитами (далі - витрати за позиками), є:

 • - Відсотки, належні до оплати позикодавцю (кредитору);
 • - Додаткові витрати по позиках.

Додатковими витратами за позиками є:

 • - Суми, сплачувані за інформаційні та консультаційні послуги;
 • - Суми, сплачувані за експертизу договору позики (кредитного договору);
 • - Інші витрати, безпосередньо пов'язані з отриманням позик (кредитів).

Відсотки, належні до оплати позикодавцю (кредитору), включаються у вартість інвестиційного активу при наявності наступних умов:

 • - Витрати з придбання, спорудженню і (або) виготовлення інвестиційного активу підлягають визнанню в бухгалтерському обліку;
 • - Витрати по позиках, пов'язані з придбанням, спорудженням та (або) виготовленням інвестиційного активу, підлягають визнанню в бухгалтерському обліку;
 • - Розпочато роботи з придбання, спорудженню і (або) виготовлення інвестиційного активу.

У бухгалтерській звітності організації підлягає розкриттю, як мінімум, така інформація:

 • - Про наявність і зміні величини зобов'язань по позиках (кредитам);
 • - Про суми відсотків, належних до оплати позикодавцю (кредитору), що підлягають включенню у вартість інвестиційних активів;
 • - Про суми витрат за позиками, включених в інші витрати;
 • - Про величину, видах, терміни погашення виданих векселів, випущених і проданих облігацій; про терміни погашення позик (кредитів);
 • - Про суми доходу від тимчасового використання коштів отриманої позики (кредиту) в якості довгострокових і (або) короткострокових фінансових вкладень, у тому числі врахованих при зменшенні витрат за позиками, пов'язаних з придбанням, спорудженням та (або) виготовленням інвестиційного активу;
 • - Про суми, включених у вартість інвестиційного активу відсотків, належних до оплати позикодавцю (кредитору), по позиками, узятими на цілі, не пов'язані з придбанням, спорудженням та (або) виготовленням інвестиційного активу.

Кредиторська заборгованість - це борги організації іншим юридичним та фізичним особам: постачальникам і підрядникам - за отримані, але не оплачені матеріальні цінності та послуги; покупцям - за отриманими від них авансами.

Кредитори - це юридичні та фізичні особи, кошти яких тимчасово перебувають у нас. Зокрема, ми можемо бути повинні (крім кредитів і позик):

 • - Постачальникам і підрядникам за отримані від них матеріали, за виконані ними роботи, надані послуги, оплата яких нами не проведена;
 • - Їм же за отриманими від них авансами;
 • - Бюджету і позабюджетних організаціям за нарахованими, але ще не перерахованим податках та інших платежах;
 • - Працівникам організації з оплати праці;
 • - Засновникам по виплаті дивідендів;
 • - Підзвітним особам по перевитраті сум, виданих під звіт;
 • - Іншим кредиторам з різних видів належної з пас заборгованості.

Доходи майбутніх періодів - це доходи майбутніх періодів, отримані у звітному періоді, по відносяться до наступних звітних періодів.

Інші доходи організації за звітний період, які відповідно до правил бухгалтерського обліку не зараховуються на рахунок прибутків і збитків, підлягають розкриттю в бухгалтерській звітності окремо.

У складі доходів майбутніх періодів відображаються такі суми:

 • - Суми бюджетних коштів на фінансування капітальних витрат - протягом строку корисного використання необоротних активів, що підлягають згідно з діючими правилами амортизації, або протягом періоду визнання витрат, пов'язаних з виконанням умов надання бюджетних коштів на придбання необоротних активів, що не підлягають амортизації згідно з діючими правилами. При цьому цільове фінансування враховується як доходи майбутніх періодів при введенні об'єктів необоротних активів в експлуатацію з подальшим віднесенням протягом строку корисного використання об'єктів необоротних активів у розмірі нарахованої амортизації на фінансові результати організації як інші доходи;
 • - Суми бюджетних коштів на фінансування поточних витрат - у періоди визнання витрат, на фінансування яких вони надані. При цьому цільове фінансування визнається як доходи майбутніх періодів в момент прийняття до бухгалтерського обліку матеріально-виробничих запасів, нарахування оплати праці та здійснення інших видатків аналогічного характеру з подальшим віднесенням на доходи звітного періоду при відпуску матеріально-виробничих запасів у виробництво продукції, на виконання робіт (надання послуг), нарахування оплати праці та здійснення інших видатків аналогічного характеру;
 • - Різниця між загальною сумою лізингових платежів згідно з договором лізингу і вартістю лізингового майна.

Оціночні зобов'язання - це суми оціночних зобов'язань, передбачуваний термін виконання яких не перевищує 12 міс.

Оціночні зобов'язання визнаються:

 • - У зв'язку з майбутньою реструктуризацією діяльності організації, якщо є детальний затверджений в належному порядку план майбутньої реструктуризації і організація своїми діями і (або) заявами створила в осіб, права яких зачіпаються майбутньої реструктуризацією діяльності організації, обґрунтовані очікування, що план реструктуризації буде реалізований в найближчому майбутньому;
 • - У зв'язку з виявленням збитковості укладеного організацією договору у разі, якщо умовами цього договору передбачені штрафні санкції за його розірвання;
 • - У зв'язку з допущеними організацією порушеннями законодавства, що тягнуть накладення штрафів, у разі якщо виконуються всі умови визнання оціночних зобов'язань щодо таких штрафів;
 • - У зв'язку з участю організації в судовому розгляді, якщо в організації є підстави вважати, що судове рішення буде прийнято не на її користь, і може обгрунтовано оцінити суму відшкодування, яку їй доведеться заплатити позивачеві;
 • - У зв'язку з майбутніми виплатами відпускних працівникам;
 • - У зв'язку з майбутніми виплатами працівникам але підсумками року або за вислугу років (якщо такі виплати передбачені колективними або трудовими договорами);
 • - У зв'язку з наявністю зобов'язань організації по гарантійному обслуговуванню продаваної продукції.

Оцінне зобов'язання визнається в бухгалтерському обліку організації у величині, що відбиває найбільш достовірну грошову оцінку витрат, необхідних для розрахунків по цьому зобов'язанню. Найбільш достовірна оцінка витрат являє собою величину, необхідну безпосередньо для виконання (погашення) зобов'язання за станом на звітну дату або для перекладу зобов'язання на іншу особу за станом на звітну дату.

У разі якщо передбачуваний термін виконання оцінного зобов'язання перевищує 12 міс. після звітної дати або менший строк, встановлений організацією в обліковій політиці, таке оціночне зобов'язання оцінюється за вартістю, що визначається шляхом дисконтування його величини.

До іншим зобов'язаннями відносяться зобов'язання організації, не розглянуті нами вище, термін погашення яких не перевищує 12 міс.

У складі інших короткострокових зобов'язань можуть відображатися:

 • - Цільове фінансування, отримане організаціями-забудовниками від інвесторів і породжує зобов'язання щодо передачі їм побудованого об'єкта протягом 12 міс. після звітної дати;
 • - Суми ПДВ, прийняті до відрахування при перерахуванні авансу (передоплати) і підлягають відновленню до сплати в бюджет при фактичному отриманні товарів, робіт, послуг або при поверненні перерахованого авансу;
 • - Фонди спеціального призначення на фінансування поточних витрат.

Довгострокові зобов'язання показуються в розділі 4, а короткострокові - у розділі 5 пасиву бухгалтерського балансу.

У бухгалтерському обліку існує правило: сума всього майна організації в грошовому вираженні на певну дату дорівнює сумі джерел утворення майна на цю ж дату. Сума активів не може бути більше або менше суми пасивів. Вони завжди повинні бути рівні.

Як зазначав у своєму трактаті "Про рахунки і записи" Лука Пачолі: "Кожному має бути відомо, що ніхто не може витрачати того, чого у нього немає, і не може віддавати того, чого він не отримував".

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >