Система рахунків бухгалтерського обліку

У результаті вивчення глави 6 студент повинен

знати:

рахунки бухгалтерського обліку і їх будову;

кореспонденцію рахунків бухгалтерського обліку та сутність подвійного запису;

зміст рахунків синтетичного та аналітичного обліку, їх взаємозв'язок, субрахунки і позабалансові рахунки;

 • • порядок узагальнення даних поточного бухгалтерського обліку;
 • вміти:

правильно застосовувати знання про рахунки бухгалтерського обліку, подвійного запису, порядку узагальнення даних поточного бухгалтерського обліку в практичній діяльності;

• володіти:

понятійним апаратом по рахунках бухгалтерського обліку і порядку узагальнення даних поточного бухгалтерського обліку.

Рахунки бухгалтерського обліку та їх будова

Для отримання узагальнених відомостей про об'єкти бухгалтерського обліку використовують рахунки, на яких відображаються господарські операції організації, а також фіксується наявність активів, капіталу і зобов'язань організації, яких ці операції стосуються.

Рахунки бухгалтерського обліку - це спосіб відображення, економічного угруповання та оперативного контролю активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій організації. Рахунок - це класифікаційний ознака, що дозволяє ідентифікувати об'єкти бухгалтерського обліку (рахунки "Основні засоби", "Каса", "Розрахункові рахунки" та ін.). Рахунок має назву, яка відповідає обліковується на ньому об'єкту, і кодове позначення. Для наочного відображення змін (збільшення або зменшення) в засобах або їх джерелах рахунок представляється у вигляді таблиці, що складається з двох частин: "Дебет" і "Кредит". Терміни "Дебет" і "Кредит" - латинські. У буквальному перекладі

"Дебет" означає "він повинен", звідси дебітор - боржник або позичальник; "Кредит" означає "він вірить, довіряє", звідси кредитор - позикодавець, тобто особа, яка дала гроші або цінності іншій особі. Цими ж термінами в даний час позначають боку бухгалтерського обліку.

Залишок коштів та джерел на розпочато і кінець місяця на рахунку називають сальдо (відповідно Сн і СД

Сальдо - слово італійського походження, означає "розрахунок" і показує різницю між дебетовим і кредитовим оборотами.

Зміна господарських засобів і джерел їх утворення за аналізований проміжок часу називається оборотом.

Кожен рахунок має два обороту: дебетовий (Од) і кредитовий (Ок). В кінці місяця розраховують суму всіх операцій, які пройшли за дебетом рахунка, її називають оборотом за дебетом (Ол), підсумкова сума операцій по кредиту рахунку дає оборот по кредиту (Ок). При підрахунку оборотів сальдо початкове не враховується.

Відкрити бухгалтерський рахунок означає записати в таблицю цього рахунку суму, що характеризує початковий стан об'єкта.

Схема рахунку (Т-модель рахунку) представлена в табл. 6.1.

Таблиця 6.1

Схема бухгалтерського рахунку

Найменування рахунку

Дебет

Кредит

Сальдо початкове, Сн

Оборот по дебету, Од

Оборот по кредиту, Ок

Сальдо кінцеве, Ск

На рахунках бухгалтерського показники обліку відображають наступні

 • - Початковий і кінцевий залишки (сальдо);
 • - Дебетовий оборот (сума всіх записів за дебетом рахунка);
 • - Кредитовий оборот (сума всіх записів за кредитом рахунка).

Зв'язок бухгалтерських рахунків з бухгалтерським балансом проявляється в тому, що початкове сальдо господарських засобів та їх джерел записується на рахунку з балансу на початок місяця, потім на підставі первинних документів відображаються зміни в об'єкті обліку під впливом господарських операцій. Кінцеве сальдо господарських засобів і джерел відображається в балансі на кінець звітного місяця.

Залежно від того, облік яких коштів ведеться на бухгалтерських рахунках, вони діляться на активні, пасивні та активно-пасивні.

Активними називаються рахунки, що відображають необоротні та оборотні активи.

На них відображаються операції, в результаті яких відбуваються зміни у складі коштів підприємства. На даних рахунках обліковуються наявність майна, його склад, рух. Наприклад, це рахунки 01 "Основні засоби", 10 "Матеріали", 50 "Каса", 51 "Розрахункові рахунки", 52 "Валютні рахунки" і т.д. Залишки (сальдо) за активними рахунками можуть бути тільки дебетовими.

По активному рахунку фіксуються:

 • • за дебетом (дебетової стороні) - залишки на початок і кінець операцій, а також відображаються господарські операції, що викликають збільшення залишку;
 • • по кредиту (кредитової боці) - господарські операції, які викликають зменшення залишку.

Сальдо на кінець звітного періоду активного рахунку одно сальдо на початок звітного періоду плюс дебетовий оборот мінус кредитовийоборот:

Ск = Сп + Од - Ок.

Залишок не може бути негативним числом, так як не можна витратити майно більше, ніж його є. Сальдо кінцеве в активних рахунках може бути тільки дебетовим або дорівнювати нулю. Якщо сальдо кінцеве дорівнює нулю, то це означає, що даний вид майна повністю витрачений. Залишки активних рахунків показують в активі бухгалтерського балансу (табл. 6.2).

Таблиця 6.2

Схема активного бухгалтерського рахунку

Найменування рахунку

Дебет

Кредит

1) Сальдо початкове

2) Збільшення коштів (дебетовий оборот)

3) Зменшення коштів (кредитовий оборот)

4) Сальдо кінцеве (дебетове)

Розглянемо порядок ведення обліку на активному рахунку на прикладі.

Приклад 6.1.

На початок місяця на складі підприємства знаходилися різні матеріали на суму 32000 руб. Протягом місяця проведені наступні господарські операції, пов'язані з рухом матеріалів (табл. 6.3).

Таблиця 6.3

Господарські операції підприємства за місяць

№ операції

Зміст операції

Сума, руб.

1

Отримано матеріали від засновників

20000

2

Списані матеріали у виробництво

17000

3

Надійшли матеріали від постачальників

42000

4

Отримано матеріали безоплатно

5000

5

Повернуто браковані матеріали постачальнику

3000

6

Продан надлишок матеріалів

7000

Завдання. Оформити активний рахунок 10 "Матеріали", підрахувати обороти за дебетом, кредитом і сальдо на кінець місяця.

У дебет рахунку 10 "Матеріали" заносимо вартість матеріалів на початок місяця (Сп). Далі розносимо в дебет і кредит операції, пов'язані з рухом матеріалів. Записуємо номер операції та суму в дебет рахунку 10, якщо операція відображає надходження матеріалів, або в кредит рахунку, якщо в операції відбувається вибуття матеріалів. Потім підраховуємо оборот за дебетом як суму всіх операцій з надходження матеріалів та оборот по кредиту як суму операцій, пов'язаних з вибуттям матеріалів. Далі обчислюємо сальдо кінцеве (табл. 6.4).

Таблиця 6.4

Рахунок 10 "Матеріали"

Дебет

Кредит

Сальдо початкове - наявність матеріалів на складі на початок місяця:

Сн = 32000

Оборот по дебету - отримання матеріалів на склад:

 • 1) 20000:
 • 3) 42000:
 • 4) 5000

Оборот за кредитом - вибуття матеріалів зі складу:

 • 2) 17000;
 • 5) 3000;
 • 6) 7000

Од = 67000

Ок = 27000

Сальдо кінцеве - наявність матеріалів на складі на кінець місяця:

Ск = 32000 + 67000 - 27000 = 72000

Пасивними називаються рахунки, на яких обліковуються джерела формування майна організації.

З їх допомогою фіксують операції, в результаті яких змінюються джерела коштів (джерела формування майна, їх склад, наявність і рух, а також зобов'язання). До пасивних рахунків належать, наприклад, рахунки 80 "Статутний капітал", 86 "Цільове фінансування".

На пасивних рахунках операції мають протилежне (порівняно з активними рахунками) значення: при дебетовании їх залишок зменшується, при кредитуванні - збільшується. Пасивні рахунки завжди мають кредитове сальдо. По пасивному рахунку знаходять відображення:

 • • за дебетом (дебетової стороні) - господарські операції, що викликають зменшення залишків;
 • • по кредиту (кредитової боці) - залишки на початок і кінець операцій, а також фіксуються господарські операції, що викликають збільшення залишків.

Сальдо на кінець звітного періоду по пасивному рахунку одно сальдо на початок звітного періоду плюс кредитовий оборот мінус дебетовий оборот:

Ск = Сп + Ок - Од.

Сальдо на кінець звітного періоду не може бути негативним, так як не можна придбати майно, не маючи для цього джерел його утворення, тобто не можна витратити джерел більше, ніж їх було. Сальдо кінцеве в пасивних рахунках може бути тільки кредитовим. Сальдо на кінець звітного періоду може і не бути, коли джерело ліквідується. Залишки пасивних рахунків показуються в пасиві бухгалтерського балансу (табл. 6.5).

Таблиця 6.5

Схема пасивного бухгалтерського рахунку Найменування рахунку

Дебет

Кредит

1) Сальдо початкове

3) Зменшення джерела засобів (дебетовий оборот)

2) Збільшення джерела засобів (кредитовий оборот)

4) Сальдо кінцеве (кредитове)

Розглянемо порядок ведення обліку на пасивному рахунку на прикладі.

Приклад 6.2.

На початок місяця підприємство має заборгованість банку за кредит в сумі 180 000 руб. Протягом місяця проведені наступні господарські операції, пов'язані з кредитуванням підприємства (табл. 6.6).

Таблиця 6.6

Господарські операції підприємства, пов'язані з кредитуванням, за місяць

№ операції

Зміст операції

Сума, руб.

1

Погашено частину кредиту

60000

2

Повністю погашена заборгованість за кредит

120000

3

В кінці місяця отриманий черговий кредит банку

100000

Завдання. Оформити пасивний рахунок 66 "Розрахунки по короткострокових кредитах і позиках", розрахувати обороти і сальдо (табл. 6.7).

Таблиця 6.7

Рахунок 66 "Розрахунки по короткострокових кредитах і позиках"

Дебет

Кредит

Сальдо початкове - наявність заборгованості за кредит на початок місяця Сп = 180000

Оборот за дебетом - зменшення заборгованості:

 • 1) 60000:
 • 2) 120000

Оборот по кредиту - збільшення заборгованості:

3) 100000

Од = 180000

Ок = 100000

Сальдо кінцеве - наявність заборгованості за кредит на кінець місяця: Ск = 180000 + 100000 - 180000 = 100000

Активно-пасивні рахунки призначені для поточного обліку наявності і зміни одночасно господарських засобів і джерел їх утворення. Активно-пасивні рахунки бувають наступних видів:

 • - З одностороннім сальдо (характер сальдо може змінюватися);
 • - З двостороннім сальдо (розгорнуте сальдо, тобто дебетове і кредитове одночасно);
 • - З "плаваючим сальдо" (як дебетове, так і кредитове сальдо, залежно від того, хто кому винен).

До активно-пасивними рахунками з одностороннім сальдо відноситься рахунок 99 "Прибутки і збитки". Якщо в організації за звітний період сума доходів перевищила суму витрат, то різниця між ними - прибуток, сальдо по рахунку "Прибутки і збитки" кредитове. Якщо сума доходів виявиться менше суми витрат, то фінансовий результат - збиток, сальдо по рахунку "Прибутки і збитки" дебетове.

До активно-пасивними рахунками з двостороннім розгорнутим сальдо відноситься рахунок 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" та інші рахунки обліку розрахунків. Сальдо за дебетом цих рахунків означає дебіторську заборгованість, сальдо по кредиту - кредиторську.

До активно-пасивними рахунками з "плаваючим сальдо" належать рахунки розрахунків 71 "Розрахунки з підзвітними особами" (один залишок - за дебетом - означає, що окремі підзвітні особи мають фірмі, інший залишок - по кредиту - показує, що фірма повинна підзвітним особам) , 75 "Розрахунки з засновниками та ін. Це рахунки розрахунків, природа яких по відношенню до балансу чітко не визначена.

В якості дебіторів і кредиторів можуть виступати різні організації, тому сальдо, наприклад, за рахунком "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами", може бути дебетовим і кредитовим одночасно. При наявності розгорнутого початкового сальдо кінцеве сальдо визначається як сума сальдо за даними аналітичного обліку (табл. 6.8).

Таблиця 6.8

Схема активно-пасивного бухгалтерського рахунку Найменування рахунку

Дебет

Кредит

1) Сальдо початкове - заборгованість дебіторів

2) Сальдо початкове - заборгованість кредиторам

3) Збільшення заборгованості дебіторів; погашення заборгованості кредиторам

4) Зменшення заборгованості дебіторів; збільшення заборгованості кредиторам

Сальдо кінцеве - заборгованість дебіторів (коли 1 + 3> 4); заборгованість кредиторів (коли 2 + 4 <3)

Сальдо кінцеве - заборгованість кредиторам (коли 2 + 4> 3); заборгованість дебіторам (коли 1 +3 <4)

До основних активно-пасивними рахунками належать рахунки:

 • 71 "Розрахунки з підзвітними особами";
 • 75 "Розрахунки з засновниками";
 • 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами";
 • 99 "Прибутки і збитки".

Розглянемо порядок ведення обліку прибутку і збитків і розрахунків з підзвітними особами на прикладах.

Приклад 6.3.

На початок місяця підприємство має збиток у сумі 3000 руб. Протягом місяця проведені наступні господарські операції (табл. 6.9).

Таблиця 6.9

Господарські операції підприємства, пов'язані з кредитуванням, за місяць

№ операції

Зміст операції

Сума, руб.

1

Отримано прибуток від реалізації продукції

20000

2

Відображено убуток готової продукції на складі

2000

3

Виплачений штраф за несвоєчасне перерахування податків до бюджету

2500

4

Отримано прибуток від продажу патенту

+4000

Завдання. Оформити активно-пасивний рахунок 99 "Прибутки і збитки", розрахувати обороти і сальдо (табл. 6.10).

Таблиця 6.10

Рахунок 99 "Прибутки і збитки"

Дебет

Кредит

Сальдо початкове - наявність збитку на початок місяця Сп = 3000

Оборот по дебету - відображення збитків:

 • 2) 2000;
 • 3) 2 500

Оборот по кредиту - відображення прибутку:

 • 1) 20000:
 • 4) 4000

Од = 4500

Ок = 24000

Сальдо кінцеве - наявність прибутку на кінець місяця:

Ск = 24000 - (3000 + 4500) = 16500

Приклад 6.4.

На початок місяця підзвітна особа Гаврилов Η. Т. має заборгованість підприємству в сумі 1000 руб. (дебіторська заборгованість). Протягом місяця проведені наступні господарські операції, пов'язані з підзвітними особами (табл. 6.11).

Таблиця 6.11

Господарські операції підприємства, пов'язані з підзвітними особами, за місяць

№ операції

Зміст операції

Сума, руб.

1

Видано гроші на витрати на відрядження керівнику підприємства

3500

2

Отримано невикористані підзвітні гроші від Гаврилова Η. Т.

1000

3

Видано гроші на покупку витратних матеріалів для принтера Савельєву К. Н.

1 300

4

Представлений авансовий звіт про відрядження керівником підприємства

+4000

5

Представлений рахунок про покупку матеріалів Савельєвим К. Н.

+1350

Завдання. Оформити активно-пасивний рахунок 71 "Розрахунки з підзвітними особами", розрахувати обороти і сальдо.

Для того щоб визначити сальдо кінцеве на активно-пасивному рахунку, потрібно підрахувати всі суми за дебетом, включаючи початкове сальдо, таким же чином слід підрахувати підсумкову суму по кредиту. Сальдо кінцеве на активно-пасивному рахунку буде знаходитися там, де сума більше, і дорівнюватиме різниці сум за дебетом і кредитом (табл. 6.12).

Таблиця б. 12

Рахунок 71 "Розрахунки з підзвітними особами"

Дебет

Кредит

Сальдо початкове - наявність дебіторської заборгованості підзвітних осіб організації на початок місяця Сп = 1000

Оборот по дебету - видача грошей підзвітним особам:

 • 1) 3500;
 • 3) 1300

Оборот по кредиту - списання підзвітних грошей:

 • 2) +1000;
 • 4) 4000;
 • 5) 1350

Ол = +4800

Ок = 6350

Сальдо кінцеве - наявність кредиторської заборгованості підзвітним особам на кінець місяця:

Ск = 6350 - (1000 + 4800) = 550

Активні, пасивні та активно-пасивні рахунки відповідають статтям активу і пасиву балансу, тому вони називаються балансовими рахунками.

Між рахунками і балансом існує взаємозв'язок. Назви статей балансу і відкритих рахунків, як правило, аналогічні. Наприклад, статті активу балансу "Основні засоби" відповідає рахунок 01 "Основні засоби". Статті пасиву балансу "Статутний капітал" відповідає рахунок 80 "Статутний капітал". Проте один рахунок може бути відображений в балансі двома статтями. Наприклад, активно-пасивний рахунок 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" представлений в активі балансу за статтею "Інші дебітори", а в пасиві балансу - за статтею "Інші кредитори". Крім того, в балансі кілька рахунків можуть бути об'єднані в одну статтю. Наприклад, рахунки "Сировина і матеріали", "Паливо", "Тара" та інші об'єднані в балансі в одну статтю "Запаси".

Деякі рахунки в балансі відсутні, так як перед складанням балансу закриваються. До них належать рахунки 90 "Продажі", 91 "Інші доходи і витрати" та ін.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >