Позабалансові рахунки

Позабалансові рахунки призначені для обліку товарно-матеріальних цінностей, які тимчасово перебувають у користуванні або розпорядженні підприємства, але йому не належать. Крім того, на цих же рахунках ведеться облік умовних прав і зобов'язань. Ці рахунки використовуються також для контролю за окремими господарськими операціями.

Основними завданнями позабалансових рахунків є:

 • • забезпечення контролю за використанням матеріальних цінностей, що не належать даному підприємству, відповідно до чинних законодавчих актів та інструкціями;
 • • контроль за збереженням матеріальних цінностей, що значаться на цих рахунках, за своєчасним оформленням документів на надходження і вибуття цих коштів;
 • • забезпечення правильної організації бухгалтерського обліку на цих рахунках;
 • • забезпечення всебічної та повною інформацією по цих рахунках для потреб управління, оцінки кредитоспроможності та фінансової стійкості підприємства.

Перелік позабалансових рахунків з 001 по 011 приведено у типовому Плані рахунків в кінці списку основних синтетичних рахунків і має тризначне позначення:

 • 001 "Орендовані основні засоби";
 • 002 "Товарно-матеріальні цінності, прийняті на відповідальне зберігання";
 • 003 "Матеріали, прийняті на переробку";
 • 004 "Товари, прийняті на комісію";
 • 005 "Устаткування, прийняте для монтажу";
 • 006 "Бланки суворої звітності";
 • 007 "Списана у збиток заборгованість неплатоспроможних дебіторів";
 • 008 "Забезпечення зобов'язань і платежів отримані";
 • 009 "Забезпечення зобов'язань і платежів видані";
 • 010 "Знос основних засобів";
 • 011 "Основні кошти, здані в оренду".

Засоби, облік яких ведеться на позабалансових рахунках,

в підсумки балансу не включаються. Особливістю позабалансових рахунків є те, що для обліку коштів застосовується проста система обліку, тобто не застосовується подвійна запис. При надходженні коштів їх вартість відображається тільки в дебеті позабалансового рахунку, а при вибутті коштів їх сума списується з кредиту того ж рахунку.

Наприклад, при прийманні товарів на хропіння їх вартість відображається на дебеті рахунку 002 "Товарно-матеріальні цінності, прийняті на відповідальне зберігання", а при вибутті товарів їх вартість списують з кредиту цього ж рахунку.

Ці рахунки чином не кореспондуються між собою або з балансовими рахунками. Враховані на даних рахунках об'єкти піддаються інвентаризації в порядку і строки, встановлені для власних товарно-матеріальних цінностей (табл. 6.16).

Таблиця 6.16

Структура позабалансового рахунку

Дебет

Кредит

Сальдо - залишок цінностей, що не належать підприємству, і зобов'язань

Оборот - оприбуткування цінностей, що не належать підприємству, і зобов'язань у звітному періоді

Оборот - списання цінностей, що не належать підприємству, і зобов'язань протягом звітного періоду

Сальдо - залишок цінностей, що не належать підприємству, і зобов'язань на кінець звітного періоду

Рахунки синтетичного та аналітичного обліку, їх взаємозв'язок. Субрахунки

Для контролю та оперативного керівництва організацією необхідно крім узагальнених даних, виражених у грошовому вимірнику, мати відомості про рух кожного окремого об'єкта. У зв'язку з цим в обліку застосовують такі рахунки - синтетичні, аналітичні, субрахунки.

На синтетичних рахунках об'єкти обліку відображаються в узагальненому вигляді в грошовому вимірнику за економічно однорідними групами, а облік, здійснюваний на них, називається синтетичним обліком.

Назва "синтетичний" походить від слова "синтез", що означає з'єднання, узагальнення (зведення частин у ціле).

З метою деталізації на додаток і розвиток до синтетичного рахунку відкривають аналітичні рахунки, а облік, здійснюваний на них, називається аналітичним обліком.

На аналітичних рахунках облік ведеться більш детально, з розбивкою по конкретних видах засобів, їх відкривають у розвиток відповідних синтетичних рахунків. Облік на аналітичних рахунках ведеться в грошовому і натуральному вираженні (метрах, кілограмах, тоннах, штуках тощо). Аналітичних рахунків до синтетичного рахунку відкривають стільки, скільки необхідно організації для обліку та отримання інформації з необхідним ступенем деталізації.

Субрахунки є проміжною угрупованням коштів між синтетичним і аналітичним обліком.

Слово "субрахунок" означає підрахунок, тобто рахунок другого порядку. За допомогою субрахунків здійснюється додаткова угруповання даних аналітичного обліку для отримання більш узагальнених відомостей про розкритих об'єктах. Субрахунки мають велике значення при обліку об'єктів, що мають різноманітну номенклатуру. Субрахунки дозволяють збирати в однорідні групи численні і різні за своїм призначенням товарно-матеріальні цінності та інші об'єкти обліку.

Синтетичні рахунки є рахунками першого порядку, субрахунки - рахунками другого порядку, аналітичні рахунки - рахунками третього, четвертого і інших порядків.

Рахунки синтетичні і субрахунки об'єднані в План рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності організації. Вони регламентуються Мінфіном Росії.

Приклад 6.7.

Приклад ведення синтетичного та аналітичного обліку на рахунку 10 "Матеріали" на фабриці трикотажних виробів представлений в табл. 6.17.

Таблиця 6.17

Синтетичний рахунок 10 "Матеріали" (рахунок 1-го порядку)

Субрахунки

(рахунки 2-го порядку)

Аналітичні рахунки (рахунки третіх, 4-го порядків і т.д.)

10.1. Сировина і матеріали

Тканини - лляні, вовняні і т.д.

Пряжа - синтетична, мохеровая і т.д. Нитки - шовкові, бавовняні і т.д.

10.2. Куплені вироби

Ґудзики

Блискавки

Кнопки

За видами та асортиментом

10.3. Паливо

Бензин

Мазут

Солярка

10.4. Тара

Пластмасова

Картонна

Дерев'яна

10.5. Запасні частини

Для ремонту обладнання в цехах для ремонту електроустаткування для ремонту автотранспорту

10.6. Будівельні матеріали

Цемент

Фарба

Лінолеум

За видами та асортиментом

Ведення аналітичного і синтетичного обліку має такі особливості:

 • - Аналітичний облік - це, як правило, кількісно-сумовий облік, тому в основному він ведеться на складах. Синтетичний облік ведеться в бухгалтерії підприємства. Але і в бухгалтерії на деяких рахунках може вестися аналітичний облік, наприклад, на рахунку 70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці" ведеться облік заробітної плати по кожному працівнику;
 • - Синтетичний облік ведеться тільки в грошовому вираженні, а аналітичний облік може вестися як в грошовому вираженні, так і в натуральних одиницях;
 • - Система ведення синтетичного обліку, як правило, не залежить від специфіки роботи підприємства, так як це узагальнюючий облік. Аналітичний облік прив'язаний до конкретного підприємства і залежить від сфери його діяльності;
 • - Синтетичні та аналітичні рахунки взаємопов'язані, так як на аналітичних рахунках відображаються ті ж господарські операції, що і на синтетичних. Але на аналітичних рахунках облік ведеться більш докладно для конкретних видів засобів. Це означає, що підсумкові дані за аналітичними рахунками повинні бути рівні підсумку на відповідному синтетичному рахунку.

Розглянемо приклад ведення аналітичного обліку на рахунку 10 "Матеріали".

Приклад 6.8.

На початок місяця на складі кондитерської фабрики "Рот Фронт" знаходилося 500 кг борошна і 700 кг цукру. Протягом місяця: надійшло від постачальників 130 кг борошна і 400 кг цукру; списано в кондитерський цех 250 кг борошна і 800 кг цукру; оприбутковано 150 кг борошна і 600 кг цукру.

Вартість 1 кг борошна становить 14 руб., 1 кг цукру - 48 руб.

Завдання. Оформити картки обліку матеріалів, аналітичні рахунки за матеріалами і підсумковий синтетичний рахунок 10, визначити вартість залишку матеріалів на складі на кінець місяця (табл. 6.18-6.22).

1. Картка обліку матеріалів, мука.

Таблиця 6.18

Картка обліку матеріалів (борошно)

Зміст операції

Од. вим.

Ціна, руб. / Кг

Прихід

Витрата

кількість

сума, руб.

кількість

сума,

руб.

Залишок на початок місяця

кг

14

500

7000

Надійшло

кг

14

130

1 820

Списано

кг

14

250

3500

Оприбутковано

кг

14

150

2100

Разом (обороти)

кг

14

280

3920

250

3500

Залишок на кінець місяця

кг

14

330

7420

2. Картка обліку матеріалів, цукор.

Таблиця 6.19

Картка обліку матеріалів (цукор)

Зміст операції

Од. вим.

Ціна, руб. / Кг

Прихід

Витрата

кількість

сума, руб.

кількість

сума, руб.

Залишок на початок місяця

кг

48

700

33600

Надійшло

кг

48

400

19200

Списано

кг

48

800

38400

Оприбутковано

кг

48

600

28800

Разом (обороти)

кг

48

1000

48000

800

38400

Залишок на кінець місяця

кг

48

900

43200

3. Аналітичні рахунки за видами матеріалів.

Таблиця 6.20

Рахунок 10 "Матеріали" (борошно)

Дебет

Кредит

Сн = 7000

1) 1820;

2) 3500

3) 2 100

Од = 3920

Ок = 3500

Ск = +7420

Таблиця 6.21

Рахунок 10 "Матеріали" (цукор)

Дебет

Кредит

Сн = 33600

1) 19200

2) 38400

3) 28800

Ол = 48000

Ок = 38400

Ск = 43200

4. Щоб оформити підсумковий синтетичний рахунок, потрібно скласти відповідні сальдо і обороти на всіх аналітичних рахунках.

Таблиця 6.22

Синтетичний рахунок 10 "Матеріали"

Дебет

Кредит

Сн = 40600

1) 21020

2) 41900

3) 30900

Од = 51920

Ок = 41900

Ск = 50620

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >