Узагальнення даних поточного бухгалтерського обліку (оборотна відомість)

Для оперативного керівництва господарською діяльністю організації, а також для перевірки правильності записів господарських операцій по рахунках бухгалтерського обліку узагальнюють відомості за звітний період (місяць) по кожному рахунком і становлять оборотні відомості.

Зворотний відомість - спосіб узагальнення даних облікової реєстрації на рахунках бухгалтерського обліку. Вона являє собою таблицю, що містить залишки по всім задіяним рахунками на початок звітного періоду, сумарні обороти по місяцях і виведені на їх основі сальдо на початок наступного місяця і т.д. протягом звітного періоду.

Розрізняють такі види оборотних відомостей: оборотна відомість за синтетичними рахунками; оборотна відомість по аналітичних рахунках; шахова оборотна відомість.

Оборотні відомості складаються за всіма рахунками синтетичного обліку, використовуваним в обліку підприємства. У цій відомості є три пари колонок, в яких показуються сальдо і обороти по дебету і кредиту.

Підсумки оборотної відомості повинні бути попарно рівні. Дебетовий оборот але всіх рахунках повинен бути рівний відповідно кредитовому обороту. Те ж відноситься і до місячних оборотам (дебетові обороти рівні кредитовим). Підсумки залишків на початок місяця по дебету і кредиту рівні, так як для відкриття рахунків використаний початковий баланс, в якому підсумок активу дорівнює підсумку пасиву (обов'язкова умова балансу). Підсумки оборотів за місяць по дебету і кредиту рівні, оскільки внаслідок використовуваної подвійного запису кожна сума фіксується двічі: за дебетом одного рахунку і кредитом іншого. Дані суми повинні також збігатися з підсумком журналу реєстрації операцій; розбіжність свідчить про пропуск операції або допущену помилку. Рівність залишків (сальдо) на кінець місяця по дебету і кредиту має місце внаслідок отримання їх на основі початкових залишків і оборотів; ці залишки (сальдо) і використовуються для складання нового балансу.

Таким чином, при правильному веденні обліку повинне дотримуватися попарне рівність наступних підсумків:

  • • дебетових і кредитових початкових сальдо;
  • • дебетових і кредитових оборотів за рахунками;
  • • кінцевих дебетових і кредитових сальдо.

Оборотна відомість по рахунках синтетичного обліку (оборотний баланс) являє собою регістр, в якому зведено підсумки оборотів і сальдо по всіх синтетичних рахунках. Тому вона відображає як стан, так і зміни в коштах і їхніх джерелах. Дана відомість використовується для перевірки правильності облікових записів, складання нового балансу і має такий вигляд (табл. 6.23).

Таблиця 6.23

Оборотна відомість за синтетичними рахунками за березень 201 ___ г.

Найменування рахунку

Початковий залишок (Сп)

Обороти за місяць (О)

Кінцевий залишок (Ск)

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

1

2

3

4

5

6

7

У першій колонці зафіксовані назви всіх рахунків балансу, що мають залишки: активних і пасивних. Починаючи з другої колонки (2, 3, 4, 5) і далі відображають відповідні дебетові і кредитові суми по кожному рахунку. Підсумки в колонках 6 і 7 виводяться на підставі початкових залишків і оборотів (в активних рахунках дебетові залишки складаються з дебетовими оборотами за вирахуванням кредитових, в пасивних рахунках кредитові залишки - з кредитовими оборотами за вирахуванням дебетових оборотів; в підсумку відповідно виходить в першому випадку дебетове, у другому - кредитове сальдо).

Оборотні відомості по рахунках аналітичного обліку використовуються окремо до кожного рахунку синтетичного обліку, за яким ведеться аналітичний облік. Вони являють собою сальдо (залишки) і підсумки оборотів за аналітичними рахунками, об'єднуються в один синтетичний.

Дані відомості служать для спостереження за станом і рухом окремих засобів та їх джерел, а також застосовуються при перевірці правильності облікових записів за відповідними рахунками. Оборотна відомість по рахунках аналітичного обліку ведеться в грошовому і натуральному вимірі (табл. 6.24).

Таблиця 6.24

Оборотна відомість по рахунках аналітичного обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками за квітень 201 р

п / п

Найменування постачальників

Залишок на початок квітня

Обороти за квітень

Залишок на кінець квітня

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

1

2

3

4

5

6

7

8

Можливості використання сальдових оборотних відомостей за синтетичними рахунками обмежені. За даними цих відомостей не можна визначити, звідки, наприклад, цінності надійшли, куди вони спрямовані. Неможливо встановити зміст збільшення та зменшення активів та джерел їх утворення, необхідних для керівництва господарською діяльністю організації. Такі відомості отримують з шахової оборотної відомості.

Шахова оборотна відомість узагальнює дані по оборотах на рахунках і служить для розкриття їх змісту та перевірки правильності кореспонденції рахунків. У шахової відомості записи ведуться таким чином, що проглядається кореспонденція рахунків (видно, звідки цінності надійшли, куди вони спрямовані). При цьому сума оборотів за дебетом усіх рахунків дорівнює сумі кредитових оборотів, що обумовлено принципом подвійного запису на рахунках (табл. 6.25).

Таблиця 6.25

Шахова оборотна відомість

Дебет рахунків

Кредит рахунків

Постачальники

Доходи майбутніх періодів

Розрахункові рахунки

Розрахунки по короткострокових кредитах і позиках

Разом по дебету

Матеріали

14000

14000

Основні

засоби

+21000

+21000

Каса

12000

12000

Розрахунковий

рахунок

3000

3000

Підсумки по кредиту

14000

+21000

12000

3000

50000

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >