Інвентаризація - елемент методу бухгалтерського обліку

У результаті вивчення глави 11 студент повинен

знати:

сутність інвентаризації як елемента методу бухгалтерського обліку; порядок проведення та документального оформлення інвентаризації;

вміти:

правильно застосовувати знання про інвентаризацію як елементі методу бухгалтерського обліку в практичній діяльності;

володіти:

понятійним апаратом по інвентаризації майна і зобов'язань організації.

Інвентаризація, її мету і значення

Достовірність облікової інформації забезпечується проведенням інвентаризації. Технічно вона являє собою періодичну опис майна і зобов'язань організації на певну дату із занесенням її результатів в окремі інвентарні відомості (описи).

Інвентаризація - це певна послідовність практичних дій з документального підтвердження наявності, стану та оцінки майна і зобов'язань організації з метою забезпечення достовірності даних обліку та звітності.

У відповідності зі ст. 12 Закону № 129-ФЗ "Про бухгалтерський облік" для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності організації зобов'язані проводити інвентаризацію майна і зобов'язань, під час якої перевіряються і документально підтверджуються їх наявність, стан і правильність оцінки.

Інвентаризація є не тільки важливим загальногосподарських заходом, а й елементом облікової політики. При формуванні облікової політики крім робочого плану рахунків, форм первинних облікових документів, правил документообігу, затверджується і порядок проведення інвентаризації майна та зобов'язань організації.

Правила проведення інвентаризації визначені в Методичних вказівках щодо інвентаризації майна і фінансових зобов'язань, затверджених наказом Мінфіну Росії від 13 червня 1995 № 49 (далі - Методичні вказівки по інвентаризації).

Інвентаризація є одним з основних елементів методу бухгалтерського обліку, а також методичним прийомом фактичного контролю при проведенні ревізії, аудиту та ін. Інвентаризація конкретизує поняття контролю і ревізії, розкриваючи техніко-методологічні аспекти їх практичного здійснення.

В системі прийомів і способів фактичного контролю інвентаризація займає центральне місце. Якщо ревізія служить найважливішою формою економічного контролю за способами його здійснення, то інвентаризація виступає найважливішим прийомом проведення ревізій та інших форм контролю.

Термін "інвентаризація" походить від латинського слова "інвентар" і означає опис майна (речових цінностей і розрахунків). Проте в даний час в організаціях виникли інші нові об'єкти бухгалтерського обліку, які не мають натурально-речової форми, але підлягають також інвентаризації. Мова йде про нематеріальних активах. Інвентаризація в сучасних умовах має інший зміст, так як їй піддаються не тільки речові цінності і розрахунки, але і такі нові об'єкти бухгалтерського обліку, як нематеріальні активи, цінні папери, фінансові вкладення в паї, позики, статутні капітали інших організацій та ін.

Сутність інвентаризації полягає в тому, що наявність тих чи інших об'єктів встановлюється за допомогою їх візуального вивчення шляхом огляду, обміру, зважування та перерахунку. При інвентаризації дані наявності господарських засобів фіксуються в інвентаризаційних описах і в слічітельних відомостях звіряються з даними бухгалтерського обліку з метою встановлення (виявлення) недостач або надлишків засобів. Інвентаризації піддаються також дебіторські і кредиторські заборгованості організації з метою встановлення їх достовірності. За допомогою інвентаризації встановлюють стан і правильність оцінки майна в бухгалтерському обліку та звітності.

Інвентаризація майна проводиться за його місцезнаходженням матеріально відповідальною особою, на відповідальному зберіганні у якого знаходиться це майно.

Податкові органи мають право накладати адміністративні штрафи на посадових осіб організації, винних у веденні бухгалтерського обліку з порушенням встановленого порядку проведення інвентаризацій.

Відповідно до п. 1.4 Методичних вказівок по інвентаризації основними цілями інвентаризації є:

  • - Виявлення фактичної наявності майна (як власного, так і не належить організації, але значиться у бухгалтерському обліку) в цілях забезпечення його збереження, а також неврахованих об'єктів;
  • - Визначення фактичної кількості матеріально-виробничих ресурсів, використаних в процесі виробництва;
  • - Зіставлення фактично отриманих даних про наявність майна в натурі з даними аналітичного і синтетичного обліку (виявлення надлишків і недостач);
  • - Перевірка повноти та правильності відображення в обліку оцінки майна та зобов'язань, а також можливість оцінки товарно-матеріальних ресурсів з урахуванням їх ринкової вартості та фактичного фізичного стану;
  • - Перевірка дотримання правил утримання та експлуатації основних засобів, використання нематеріальних активів, а також правил та умов зберігання товарно-матеріальних цінностей, цінних паперів, грошових коштів.

Кількість, порядок і терміни проведення інвентаризацій визначає керівник організації, який затверджує її коло і терміни проведення.

У міжінвентаризаційний період в організаціях з великою номенклатурою цінностей можуть проводитися вибіркові інвентаризації матеріальних цінностей у місцях їх зберігання та переробки. Контрольні перевірки правильності проведення інвентаризацій і вибіркові інвентаризації, що проводяться в міжінвентаризаційний період, здійснюються інвентаризаційними комісіями за розпорядженням керівника організації.

Новий Закон про бухоблік № 402-ФЗ не містить переліку випадків, у яких компанія зобов'язана проводити інвентаризацію. Він лише містить відсилання до "законодавству РФ" і до якимось "федеральним і галузевим стандартам". В даний час до такого "федеральному стандарту" можна зокрема віднести Положення але ведення бухобліку та звітності. Перелік випадків обов'язкової інвентаризації міститься у п. 27 цього документа.

Певні новації торкнулися і дату відображення результатів цього контрольного заходу. За новим законом їх враховують "в тому звітному періоді, до якого належить дата, станом на яку ..." (п. 4 ст. 11). Тобто, якщо інвентаризацію проводять на 1 грудня, то і її результати відображають в грудні. В даний час їх враховують у місяці закінчення інвентаризації, а по річної інвентаризації - у звітності за рік. Правда, ця норма зафіксована не в законі, а в п. 5.5 Методичних вказівок по інвентаризації.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >