Передмова

Першокласна теоретична підготовка - відмінна риса російської національної моделі вищої освіти.

Підручник, який ви тримаєте в руках, шановний читачу, володіє вельми істотною новизною в порівнянні з вийшли раніше: він адресований студентам-бакалаврам. У рамках Болонського угоди, підписаної Росією, при підготовці бакалаврів, призваних у майбутньому працювати в реальному секторі економіки, в російських вузах затверджується тенденція посилення уваги до економічної теорії, бо немає нічого практичніше гарну теорію.

В останні роки у вітчизняній навчальній літературі з макро- і мікроекономіки детально описувалися економіко-математичні методи і функціональна залежність економічних явищ і категорій. Вивчення ж сутності самих категорій, таких як ціна, корисність, вартість, гроші, витрати, не входило в предмет цих курсів. Недостатньо уваги приділялося і історії економічних вчень. Тим часом читач зацікавлений у концентрації всіх розділів економічної теорії в одному підручнику.

Керуючись новими вимогами до системи навчання і поставивши собі мету по можливості уникнути зазначених недоліків, автори даного підручника з'єднали три підходи до аналізу: сутнісний, функціональний та історичний. З цієї точки зору підручник унікальний.

Читачі, яких захоплює ідея розібратися в сутності таких явищ, як інфляція, ринок, кредит, задовольнять свою допитливість, звернувшись до першої частини - "Сутнісний аналіз".

Ті, хто хоче усвідомити собі точні, графічно певні залежності, можуть ознайомитися з другою частиною підручника - "Функціональний аналіз", в якій досліджуються закономірності мікро- і макроекономіки.

У частині, названій "Історичний аналіз", міститься короткий екскурс в історію економічних вчень, яка тісно пов'язана зі становленням і розвитком економічної науки, при цьому особлива увага звертається на характерні риси російської економічної школи.

Безсумнівна перевага підручника полягає в тому, що визначення предмета економічної науки має компромісний характер. У ній об'єднані два начала: об'єктивне (необхідність вивчати економічні закони) і суб'єктивне (поведінка суб'єктів господарювання). Як об'єкт вивчення названа змішана економіка, яка на сучасному етапі стала переважною формою економічного життя більшості країн.

Гідність підручника також наступне: автори послідовно проводять ідею про те, що у світовій економічній науці слід виділяти російську економічну школу (а не думка, як прийнято вважати), формування якої пов'язано зі своєрідністю російської цивілізації, принципово відмінною від західної.

Дуже важливо, що підручник має практичну спрямованість. Оскільки болонська система націлена на навчання молодих фахівців прийомам самостійної роботи, автори включили в підручник збірник практичних завдань і тестів, пов'язаних з вирішенням господарських проблем в реальному секторі економіки. Це дозволить використовувати модульну методику підготовки майбутніх бакалаврів і навчить їх самостійно працювати зі спеціальною літературою.

У кінці кожного розділу наведені питання для самоперевірки, що дозволить студентам самостійно перевірити ступінь засвоєння матеріалу.

У результаті вивчення даної дисципліни студенти повинні:

знати

 • • типи економічних систем і основні економічні інститути;
 • • суть економічних моделей;
 • • основні положення та моделі мікроекономічної теорії;
 • • місце і роль держави в сучасній ринковій економіці;
 • • інструменти державного регулювання господарського життя суспільства;
 • • специфіку та особливості функціонування національної економіки в цілому як у статиці, так і в динаміці;
 • • суб'єкти макроекономічних досліджень та їх взаємодію на ринках благ, фінансових активів, праці, реального капіталу, валют;
 • • співвідношення безробіття та інфляції в період кризи та економічного зростання, циклічного розвитку економіки;

вміти

 • • аналізувати й узагальнювати економічну інформацію;
 • • розрізняти мікро- і макроекономічні процеси і фактори, що їх визначають;
 • • розбиратися в особливостях елементів ринкового механізму та їх взаємодію;
 • • на основі вербального опису ситуації будувати стандартну мікроекономічну модель, аналізувати її та інтерпретувати отримані результати;
 • • аналізувати розвиток ринків в короткостроковому і довгостроковому періодах з урахуванням статичних, адаптивних і раціональних очікувань;

володіти

 • • цілісним уявленням про основи економічного розвитку країни;
 • • економічними методами аналізу поведінки виробників, споживачів, власників ресурсів, держави;
 • • основними оціночними показниками;
 • • навичками побудови моделей макроекономічних процесів в контексті нормативних та позитивних підходів, прогнозування фіскальної та грошово-кредитної політики відповідно до особливостей і рівнем розвитку економіки.

Авторами окремих глав в підручнику і відповідних навчальних модулів є: Г. М. Гукасьян - гол. 1-6,19-20; Г. А. Маховікова - гол. 7-12; В. В. Амосова - гол. 13-18.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >