Система взаємозв'язків між економічними суб'єктами в національній економіці

13.2.1. Основні макроекономічні показники та їх розрахунку

Макроекономіка досліджує економічну динаміку, вимірювану системою показників кругообігу. Розрізняють два типи показників: а) потоки; б) запаси.

В основі поділу на типи лежить вимір кількісних показників в часі. Потоки відображають швидкість руху ресурсів в одиницю часу (наприклад, тонн на рік). Запаси визначають наявність того, що є в економіці в даний момент часу.

Макроекономіка вивчає потоки при статичності запасів. Як правило, чим більше запаси, тим більше потоки. Рух доходів і витрат в кругообігу розглядається як потік, а кількість грошей в економіці є запас. Усі запаси в кругообігу "стікаються" в сектор "майно", що становить національне багатство країни.

До числа потокових показників відносяться валовий випуск (ВВ), валовий національний продукт (ВНП), валовий внутрішній продукт (ВВП), чистий національний продукт (ЧНП), національний дохід (НД), наявний дохід, а також витрати на споживання (С), заощадження (S), інвестиції (I), державні закупівлі (G), податки (T), експорт (E), імпорт (Z) та ін.

Запаси в макроекономіці характеризуються такими показниками: майно - показник, який включає реальні активи (реальний капітал) і фінансові активи (акції, облігації); національне багатство - сукупність матеріальних і культурних благ, накопичених даною країною за всю історію її існування; реальні касові залишки - запас платіжних засобів, які економічний суб'єкт бажає мати в готівки.

Розрахунок найважливіших макроекономічних показників здійснюється за допомогою системи національного рахівництва (СНР). СНР являє собою міжнародний стандарт оцінки основних економічних показників країни у вигляді спеціальних таблиць і балансів, в яких відображаються, з одного боку, наявність ресурсів, з іншого - їх використання.

13.2.2. Модель кругообігу і макроекономічні тотожності

Система взаємозв'язків між економічними суб'єктами відображається в моделях кругообігу. Розрізняють три моделі кругообігу: а) закрита модель без участі держави; б) закрита модель за участю держави; в) відкрита модель із залученням зовнішньоекономічного сектора.

Закрита модель без участі держави відображає взаємозв'язок між фірмами та домогосподарствами на ринках благ, праці, фінансів, що представлено на рис. 13.1.

Закрита модель без участі держави

Рис. 13.1. Закрита модель без участі держави

Економіка знаходиться в стані рівноваги при наступних умовах:

де Y - національний дохід; С - витрати на споживання; I - витрати на інвестиції;

де Iф - фактичні інвестиції; Iпл - планові інвестиції;

де S - заощадження домогосподарств (різниця між доходом і споживчими витратами).

У разі нерівноваги відбувається зміна номінальних величин, що характеризують кількість потоків тих чи інших грошових показників.

Якщо споживчі витрати С + I більше обсягу національного доходу У, то в економічній системі виникає дефіцит.

Якщо витрати менше доходів, то в економіці утворюється запас. Якщо !!! / ψ ^ / пл, виникає нерівновага.

Звідси рівняння макроекономічних суб'єктів будуть наступні:

 • • для домогосподарства Υ = С + S;
 • • для фірми Υ = С + I.

Закрита модель за участю держави відображає втручання держави в економіку при наступних ситуаціях: а) збір податків (Т) і здійснення соціальних виплат - трансфертів (TR); б) закупівлі на ринку благ (G); в) регулювання кількості грошей в обігу.

Різниця між чистими податками і державними витратами утворює заощадження держави: Sg = Т - G.

Якщо заощадження негативні, виникає державний борг (дефіцит державного бюджету), який може покриватися за рахунок державних позик на грошовому ринку або ринку цінних паперів.

Участь держави в кругообігу змінює рівняння економічних суб'єктів наступним чином.

Рівняння макроекономічних суб'єктів:

 • • для домогосподарства Y = С + Т + S;
 • • для фірми Y = С + I + G;
 • • для держави Y = Т + S.

Умови рівноваги:

де S g - заощадження держави; Т - податки; G - державні закупівлі товарів і послуг;

де S нац - національні внутрішні заощадження.

В умовах відкритої економіки тотожність приймає наступний вигляд:

де NX - чистий експорт.

Тотожність виконується стосовно запланованих витрат:

де I н - незаплановані інвестиції.

Якщо I - S + NX = 0, то платіжний баланс країни збалансований. При гнучкому валютному курсі рівновагу платіжного балансу має тенденцію відновлюватись автоматично за рахунок зміни чистого експорту (VX). При фіксованому валютному курсі в умовах порушення рівноваги використовують валютні резерви (VR) як частину заощаджень країни: NX - (S - I) = VR. Якщо VR> 0, то має місце надлишок платіжного балансу, йде приріст резервів, якщо VR <0, то резерви скорочуються.

Питання для самоперевірки

 • 1. Що вивчає макроекономіка?
 • 2. Які методи дослідження використовуються в макроекономіці?
 • 3. Які ринки вивчає макроекономіка? Які економічні суб'єкти макроекономіки?
 • 4. Що являють собою концепції очікувань?
 • 5. Які макроекономічні показники ви можете назвати? У чому специфіка їх розрахунку?
 • 6. За яких умов економічна система знаходиться в стані рівноваги?
 • 7. Що відображають рівняння макроекономічних суб'єктів?
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >