Реалізація особистісно-орієнтованого підходу в практиці виховання

Організація особистісно-орієнтованого виховання для педагога - це не просто створення доброзичливих атмосфери, а постійне звернення до суб'єктного досвіду школяра як досвіду власної життєдіяльності. Основний задум особистісно-орієнтованого виховання полягає в тому, щоб розкрити зміст суб'єктного досвіду кожної дитини, погодити його з поточними завданнями виховної роботи і на цій основі ініціювати процес самоосвіти вихованця.

Як же забезпечується цей підхід в реальних умовах педагогічного процесу? Вихователь особливу увагу звертає на інтеграцію унікального і неповторного суб'єктного досвіду кожного учня з реальною життєдіяльністю. Узгодження соціально важливого і особистісно значущого індивідуального досвіду відбувається у взаємодії вихователя і дитини на основі збалансованих ініціатив дорослого і дитини як рівноправних партнерів.

Реалізація особистісно-орієнтованого виховання передбачає дотримання вихователем наступних вимог:

 • 1) використовувати різноманітні методи, прийоми, форми, способи, що дозволяють розкрити суб'єктний досвід учнів, виявити їх риси характеру, смаки, погляди;
 • 2) максимально спиратися на власну активність особистості, тобто не так керував, скільки організовував і направляв дитячу активність;
 • 3) залучати дітей до самостійного або спільній постановці цілей виховання, планування діяльності;
 • 4) стимулювати дітей до самостійного вибору і використання соціально схвалюваних способів поведінки;
 • 5) створювати педагогічні ситуації спілкування, в яких кожен учень може проявити ініціативу, самостійність, вибірковість у способах поведінки;
 • 6) надавати можливості для природного самовираження учня;
 • 7) стимулювати учнів до висловлювань, аналізу мотивів і способів власної поведінки і вчинків інших учнів, винесенню оціночних суджень на доступному віком рівні;
 • 8) намагатися забезпечувати заохочення і оцінку не тільки вчинків, але й потреб, мотивів, способів діяльності, спрямованості діяльності, ступеня самостійності;
 • 9) залучати кожної дитини в процес обговорення цілей і результатів виховання, успішних кроків, причин успіхів і невдач, ставлення до діяльності (що хотілося повторити, а що зробити по-іншому).

Коротко концепція особистісно-орієнтованого виховання виражається формулою

Пояснимо формулу.

Розуміння дитини означає проникнення у його внутрішній душевний світ. Розуміння засноване на діагностиці особистості та вивчення досвіду дитини і полягає у створенні на цій основі цілісного сприйняття особистості дитини вихователем.

Визнання дитини - право дитини бути самим собою, право дитини на повагу з боку дорослого. Визнання дитини означає дотримання педагогом балансу між свободою вчинків, думок і цілепокладання дитини і розумної вимогливістю до дитини з боку педагога і суспільства.

Ухвалення дитини - це позитивне ставлення до нього без умов з боку батьків і вихователів. Ухвалення дитини не означає відмову від виховних вимог, а передбачає таку постановку виховних завдань і вибору виховної технології, які найбільшою мірою забезпечують розвиток цього конкретної дитини.

Структура особистісно-орієнтованого заняття

Особистісно-орієнтоване заняття - це певним чином спланована процедура, що створює умови для розвитку у вихованців здатності до самоосвіти, самонавчання, самовиховання, саморозвитку, самовизначення, самостійності та самореалізації, що дозволяє більш повно проявити і реалізувати його можливості відповідно до його підготовкою, здібностями і психофізіологічними особливостями.

У структурі такого заняття з молодшими школярами можна виділити три взаємопов'язаних блоку.

 • 1. "Мотивація": забезпечення особистісної мотивації школярів до участі в занятті, інтересу до його змісту і освоєнню способів діяльності.
 • 2. "Пізнання": організація їх пошукової творчої самостійності, активізації та систематизації суб'єктного досвіду учнів.
 • 3. "Рефлексія": Самооцінка дітьми результативною і процесуальної сторони заняття і вибір на її основі реальних кроків цілепокладання та целереалізаціі по корекції власних відносин (т.с. по самовихованню).
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >