Виховання і формування універсальних навчальних дій на уроках

У Федеральному державному освітньому стандарті для початкової школи результати освоєння основної освітньої програми представлені трехчастной системою:

 • • особистісні;
 • • метапредметние;
 • • предметні.

Ці результати конкретизуються системою універсальних навчальних дій (УУД) школярів.

Універсальні навчальні дії - це сукупність способів дій учня, а також пов'язаних з ними навичок навчальної роботи, що забезпечують самостійне засвоєння нових знань, формування вмінь, включаючи організацію цього процесу. Сьогодні в педагогіці виділяються чотири види універсальних навчальних дій:

 • • особистісні;
 • • регулятивні;
 • • пізнавальні;
 • • комунікативні.

Тому часто завдання сучасних уроків формулюються через називання конкретних універсальних навчальних дій школярів, які відпрацьовуються на даному уроці.

Виховує зміст навчальних предметів

Російська мова. Основна виховна спрямованість цих уроків полягає у вихованні ціннісного ставлення до російської мови, його естетичної виразності, моральної наповненості. Крім цього зміст вправ, завдань і навчальних текстів з цього предмету дає наступні можливості для виховання молодших школярів:

 • • збагачення дитячих уявлень про стосунки людей;
 • • ознайомлення з нормами і правилами життя в суспільстві;
 • • ознайомлення з формами вираження емоцій, почуттів;
 • • розширення уявлень учнів про навколишній світ

та ін.

Літературне читання

Зміст оповідань, казок та інших текстів для читання створюють основу для обговорення та вирішення на уроках моральних вчинків людей, їх оцінки, рефлексії; допомагають школярам зрозуміти зміст моральних понять. Більшість текстів навчальних книг актуалізують допомогою привабливою художньої форми, емоційності такі поняття, як справедливість, чесність, дружба, вірність, гуманність, патріотизм, добро і зло. Яскраві характери персонажів демонструють прояви даних відносин і якостей в різних ситуаціях.

Розбір літературних творів, який організовується вчителем на уроці, допомагає школярам розібратися в мотивах вчинків героїв.

Уроки літературного читання сприяють вихованню:

 • • умінь вести діалог в різних комунікативних ситуаціях;
 • • дотримуватися правил мовленнєвого етикету;
 • • умінь орієнтуватися в моральному змісті прочитаного;
 • • самостійно робити висновки;
 • • співвідносити вчинки героїв з моральними нормами

та ін.

Іноземна мова

Уроки з цього предмету допомагають виховувати:

 • • повагу до багатонаціонального, полікультурному, полілінгвальному і поліконфесійність складом суспільства;
 • • більш глибоке усвідомлення особливостей культури свого народу;
 • • громадянську ідентичність;
 • • усвідомлення своєї етнічної та національної приналежності

та ін.

Математика та інформатика

Виховні завдання уроків цієї предметної області спираються на що містяться в умовах завдань і завдань факти, інформацію про процеси навколишнього життя.

Математичні вправи, задачі та завдання з інформатики сприяють формуванню:

 • • критичного та логічного мислення;
 • • навичок оцінки, структурування інформації та виділення головного;
 • • умінь доводити розпочату роботу до кінця;
 • • прагнення вибирати раціональний шлях вирішення задачі, виконання завдання;
 • • умінь керуватися правилами при виконанні завдань

та ін.

Навколишній світ

Зміст цього предмета має величезну виховну цінність, оскільки представлено областями Людина і Природа, Людина і Суспільство, Історія, Економіка та ін., Що мають соціально активний характер.

Вивчення предмета сприяє вихованню:

 • • почуття гордості за свою Батьківщину;
 • • гуманістичних і демократичних ціннісних орієнтацій;
 • • громадянської ідентичності;
 • • емоційно забарвленого ставлення до природи та культури;
 • • розуміння необхідності здорового способу життя, дотримання правил безпечної поведінки;
 • • розуміння необхідності екологічної поведінки в школі, побуті та природному середовищу;
 • • вміння оцінювати взаємини людей у різних соціальних групах;
 • • почуття історичної перспективи;
 • • уявлення про багатство внутрішнього світу людини;
 • • уявлення про значення творчої діяльності людини

та ін.

Музика

Зміст уроків музики допомагає виховувати:

 • • художній смак;
 • • естетичні уявлення;
 • • гордість за досягнення національного та світового музичного мистецтва;
 • • повагу до культури і духовним традиціям Росії, музичній культурі її народів;
 • • позитивну самооцінку;
 • • життєвий оптимізм;
 • • уміння відкрито і емоційно висловлювати своє ставлення до мистецтва;
 • • вміння організовувати культурне дозвілля, самостійну музично-творчу діяльність;
 • • вміння надавати допомогу в організації та проведенні культурно-масових заходів

та ін.

Образотворче мистецтво

Зміст навчального предмета передбачає виховання:

 • • естетичних почуттів;
 • • художнього смаку;
 • • поваги та прийняття традицій, самобутніх культурних цінностей;
 • • розуміння змісту традиційних моральних норм і моральних ідеалів, втілених у мистецтві;
 • • почуття причетності і гордості за свою Батьківщину

та ін.

Технологія

Зміст предмета забезпечує:

 • • отримання початкового досвіду трудового самовиховання;
 • • формування якостей і відносин: працьовитість, організованість, сумлінне та відповідальне ставлення до справи, ініціативність, потреба допомагати іншим, повага до чужої праці та результатами праці;
 • • розуміння культурно-історичної цінності традицій, відображених у предметному світі, повага до них

та ін.

Виховує потенціал педагогічних технологій, форм і методів навчання

Реалізуючи освітній процес у форматі уроку, вчитель використовує різні методи навчання та педагогічні технології, кожен з яких по-своєму впливає на виховання і розвиток особистості школяра:

 • пошукові та дослідницькі методи формують у навчається цінності наукового пізнання, виховують цілеспрямованість, наполегливість, самостійність і критичність мислення, вміння приймати рішення;
 • репродуктивні методи (завдання) виховують працьовитість, відповідальність, наполегливість у подоланні труднощів, прагнення доводити роботу до кінця, розвивають довільність, вміння слідувати інструкції;
 • творчі методи (завдання) формують цінності творчості і творення, виховують цілеспрямованість, наполегливість, працьовитість, сприяють самопізнанню;
 • методи навчання на основі завдань з вибору навчаються дозволяють обучающемуся уточнити сферу своїх інтересів і цінності, сприяють самопізнанню, впливають на мотивацію навчання та самовиховання, розвивають цілепокладання, креативність, вміння робити вибір;
 • метод проектів розвиває суб'єктивність учня, виховує самостійність, ініціативність, організованість, відповідальність, розвиває рефлексію, самоконтроль, сприяє адекватності самооцінки;
 • методи навчання в парах, малих групах виховують у школяра, насамперед, комунікативні УУД - соціальної взаємодії: співпрацювати в процесі навчальної діяльності, надавати допомогу товаришам і приймати їх допомогу, стежити за ходом спільної роботи і направляти її в потрібне русло;
 • методи і технології отметочная і безотметочного оцінювання розвивають самооцінку та оціночні вміння школяра: оцінювати хід і результат своєї діяльності та діяльності інших, сприяють самопізнання, самоконтролю та рефлексії. Формують регулятивні УУД.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >