Розділ 3. ВИХОВАННЯ У ОСНОВНІЙ ОСВІТНІЙ ПРОГРАМІ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО РОЗВИТКУ І ВИХОВАННЯ УЧНІВ НА ЕТАПІ ПОЧАТКОВОЇ ЗАГАЛЬНОЇ ОСВІТИ

У результаті освоєння даної глави студент повинен:

знати

 • • мета і завдання духовно-морального розвитку і виховання учнів на ступені початкової загальної освіти;
 • • основні напрямки та ціннісні основи і рівні духовно-морального розвитку і виховання учнів на ступені початкової загальної освіти;
 • • зміст і напрями діяльності класного керівника в початковій освіті;

вміти

 • • охарактеризувати Примірну програму духовно-морального розвитку і виховання учнів на ступені початкової загальної освіти;
 • • намічати пріоритети виховної роботи в класі виходячи з конкретних умов;
 • • визначати завдання і зміст окремих напрямів виховної роботи;
 • • обгрунтовано вибирати методи, прийоми, форми і засоби виховної діяльності;

володіти

 • • навичками планування виховної діяльності класного керівника;
 • • методами роботи з розвитку дитячого колективу;
 • • основами організації співпраці дітей, підтримки їх активності та ініціативності, самостійності, розвитку творчих здібностей;
 • • методами встановлення ділових відносин з колегами, батьками школярів, соціальними партнерами для вирішення завдань виховання.

Характеристика вимог Федерального державного освітнього стандарту початкової загальної освіти в частині виховання учнів

Російське початкову освіту з 2009 р переходить на новий Федеральний державний освітній стандарт (далі - ФГОС). Основна ідея ФГОС - врахувати індивідуальні та вікові особливості учнів на даному ступені, самоцінність початкової загальної освіти як фундаменту всього подальшого утворення (ст. 1 ФГОС НГО).

При цьому ФГОС НГО спрямований на забезпечення:

 • • рівних можливостей отримання якісного початкової загальної освіти;
 • • духовно-морального розвитку і виховання учнів, становлення їх громадянської ідентичності як основи розвитку громадянського суспільства;
 • • збереження і розвитку культурного розмаїття багатонаціонального народу Російської Федерації, оволодіння культурними цінностями і культурою багатонаціонального народу Росії;
 • • умов ефективної реалізації та освоєння учнями основної освітньої програми початкової загальної освіти, у тому числі забезпечення умов індивідуального розвитку всіх учнів, особливо тих, хто найбільшою мірою потребує спеціальних умов навчання, - обдарованих дітей та дітей з обмеженими можливостями здоров'я (ст. 6).

Стандарт включає наступні вимоги:

 • • до результатів освоєння основної освітньої програми початкової загальної освіти;
 • • структурі основної освітньої програми початкової загальної освіти;
 • • умовам її реалізації (ст. 1).

Вимоги до результатів освоєння основної освітньої програми початкової загальної освіти позначені в ст. 9-13 ФГОС. Виділено три групи результатів учнів (особистісні, метапредметние і предметні), які в документі конкретизовані. Приклади результатів, виділених в ФГОС, необхідних для організації виховної діяльності, наведено в табл. 10.1.

Таблиця 10.1

Приклади вимог ФГОС до результатів освоєння основної освітньої програми початкової загальної освіти в частині виховання

Група

результатів

Характеристика групи

Приклади результатів освоєння основної освітньої програми

Особистісні

Готовність і здатність учнів до саморозвитку;

сформованість мотивації до навчання і пізнання; ціннісно-смислові установки навчаються; сформованість основ громадянської ідентичності

Формування цінностей багатонаціонального російського суспільства; становлення гуманістичних і демократичних ціннісних орієнтацій;

формування поважного ставлення до іншої думки, історії та культури інших народів;

розвиток самостійності та особистої відповідальності за свої вчинки на основі уявлень про моральні норми, соціальної справедливості та свободі;

формування естетичних потреб, цінностей і почуттів; розвиток етичних почуттів, доброзичливості та емоційно-моральної чуйності, розуміння і співпереживання почуттів інших людей;

розвиток навичок співпраці з дорослими і однолітками у різних соціальних ситуаціях;

формування установки на безпечний, здоровий спосіб життя, наявність мотивації до творчої праці, роботі на результат, бережного ставлення до матеріальних і духовних цінностей

Метапредметние

Освоєння учнями універсальні навчальні дії (пізнавальні, регулятивні та комунікативні)

Освоєння початкових форм пізнавальної та особистісної рефлексії; готовність слухати співрозмовника і вести діалог; готовність визнавати можливість існування різних точок зору і права кожного мати свою;

викладати свою думку та аргументувати свою точку зору та оцінку подій;

адекватно оцінювати власну поведінку і поведінку оточуючих;

готовність конструктивно вирішувати конфлікти за допомогою обліку інтересів сторін і співпраці

Предметні

Освоєний учнями в ході вивчення навчального предмета досвід специфічної для даної предметної області діяльності з отримання нового знання, його перетворенню і застосування, а також система основоположних елементів наукового знання, що лежать в основі сучасної наукової картини світу

Сформованість шанобливого ставлення до Росії, рідного краю, своїй сім'ї, історії, культурі, природі нашої країни, її сучасного життя;

усвідомлення цілісності навколишнього світу, освоєння основ екологічної грамотності, елементарних правил моральної поведінки у світі природи і людей, норм здоров'язберігаючих поведінки в природному та соціальному середовищі;

готовність до морального самовдосконалення, духовного саморозвитку;

становлення внутрішньої установки особистості поступати згідно своєї совісті;

виховання моральності, заснованої на свободу совісті та віросповідання, духовних традиціях народів Росії; усвідомлення цінності людського життя;

оволодіння практичними вміннями та навичками у сприйнятті, аналізі та оцінці творів мистецтва;

отримання початкових уявлень про творчу і моральному значенні праці в житті людини і суспільства; про світ професій та важливості правильного вибору професії

Освітня програма - комплекс основних характеристик освіти (обсяг, зміст, плановані результати), організаційно-педагогічних умов та у випадках, передбачених Законом про освіту, форм атестації, який представлений у вигляді навчального плану, календарного навчального графіка, робочих програм навчальних предметів, курсів, дисциплін (модулів), інших компонентів, а також оціночних та методичних матеріалів (ст. 2 Закону про освіту)

Освітні програми визначають зміст освіти в освітній організації, наприклад в школі. Це звід документів, які повністю описують освітній процес в організації.

Основна освітня програма початкової загальної освіти визначає зміст і організацію освітнього процесу. Вона розробляється кожною школою самостійно, виходячи з вимог ФГОС та Примірної основний освітньої програми.

У ФГОС НГО виділені вимоги до структури основної освітньої програми початкової загальної освіти (С. 14-18). Зміст цих вимог наступне:

 • 1) вони містять обов'язкову частину і частина, що формується освітньою організацією;
 • 2) реалізуються через навчальний план і позаурочну діяльність;
 • 3) складаються з декількох обов'язкових розділів, серед яких програма духовно-морального розвитку і виховання учнів.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >