Висновок

Зміст дисциплінарного комплексу політичної філософії та політичної культури демонструє, з одного боку, принципове значення філософського осмислення для вивчення і розуміння феноменів політичної культури, а з іншого - роль розвитку політичної культури в динаміці і конкретизації філософських ідей. У цьому плані політична філософія і політична культура з необхідністю припускають і доповнюють один одного. У певному сенсі політична філософія не тільки виробляє раціональні концепти, що пояснюють феномени реальної політичної культури, а й створює якийсь теоретичний доробок ідей, важливих для розвитку політичної культури, політичної теорії та практики.

Політична філософія і теорія політичної культури постійно прагнуть відповідати на виклики сучасності, осмислює і переосмислюючи пройдений історичний шлях, відкриваючи можливі перспективи і альтернативи. Тому подальші вектори їх розвитку пов'язані з такими факторами сучасного соціально-політичного розвитку, як подальший розвиток процесів глобалізації, формування проектно-мережевого соціуму, все більш глибоке проникнення в біологічні та фізіологічні механізми поведінки, діяльності мозку. Людина у все більшій мірі усвідомлює свою включеність у світ природи і можливості впливу на цю природу: від власного субмолекулярного і навіть субатомного рівня до космічного масштабу. У зв'язку з цим все радикальніше й інтенсивніше змінюються можливості політичного життя, формування та реалізації влади, уявлення про можливості впливу на політичні процеси, характеру необхідних політичних інститутів, перспективи громадянського і політичного участі.

Тим самим розкриваються роль і місце політичної філософії і політичної культури як концептуальної і теоретичної основи вивчення і розвитку інших політичних дисциплін: від політичного права до конкретних політичних технологій, включаючи управління, політичний маркетинг і менеджмент політичних проектів.

Глосарій

Аксіологія - філософська дисципліна, в рамках якої розглядаються походження, типологія і роль цінностей в різних проявах суспільного життя, формування та розвитку особистості.

Анархія - політична ідеологія і практика, заснована на запереченні держави і самодостатності відповідальності вільної особистості.

Антропологія - вчення про походження і розвиток людини як біологічного і соціально-культурного феномена. У зв'язку з цим слід розрізняти антропологію як частина природознавства, філософську та культурну антропології.

Безпека - базова цінність социогенеза, пов'язана з необхідністю забезпечення можливостей виживання і розвитку конкретного суспільства, групи, сім'ї. У сучасному суспільстві безпека стає предметом розгалуженої системи інститутів, що забезпечують її у сферах зовнішньої політики, оборони, охорони здоров'я, продовольства, інформації, бізнесу і т.д.

Влада - одне з основних понять в політичній науці, при цьому соціологічно "аморфне" (за М. Вебером) поняття, тобто не уточнюється строго. Сьогодні виділяють влада сили (power) і влада авторитету (authority), цим поняттям приблизно відповідають концепції "влада над" і "влада для". Класичне визначення влади для першого випадку дав М. Вебер: "Якщо суб'єкт А впливає на В і домагається того, що він виконує його волю незалежно від свого бажання, то А має владу над В". У рамках другого підходу владу можна визначити як здатність акумулювати ресурси різного виду для вирішення суспільно важливих проблем.

Глобалізація - всесвітній процес інтеграції економічних, фінансових ринків, зняття бар'єрів між державами та культурами, чому значною мірою сприяє використання сучасних інформаційних технологій. Глобалізація інтенсифікує зв'язки і взаємозалежності в політичній, військовій, культурній сферах, сприяє появі соціальних зв'язків у наднаціональному масштабі.

Гносеологія - філософська дисципліна, що представляє собою загальну теорію пізнання. В даний час з неї фактично виділилися когнітологія (теорія пізнавальних процесів), епістемологія (теорія форм знання), логіка і методологія науки.

Демократія - в сучасному розумінні - спосіб організації влади на основі думки більшості і з сутнісним урахуванням думки меншості, припускає постійний діалог суспільства і влади, наявність різноманітних форм та інститутів впливу громадських груп на процес прийняття рішень.

Дискурс, дискурсивний підхід - спосіб міркування, мова з урахуванням її комунікативного контексту.

Довіра - найважливіша частина соціального капіталу, передумова конструктивних соціальних та міжособистісних відносин, заснована на усвідомленні спільності цінностей і передбачуваності відповідальної поведінки партнера.

Ідентичність - прояв самосвідомості і самовизначення, що виражає ототожнення особистістю себе з якоїсь соціальної спільністю, причетність їй.

Ідентифікація - характеристика набору властивостей, відносить конкретне явище, особистість до якоїсь спільноти, категорії.

Ідеологія (політична) - сукупність переважно систематизованих уявлень, поглядів та ідей, що виражають відношення до дійсності тих або інших суб'єктів політики. Політична ідеологія форма соціального мислення, притаманна сучасному суспільству, в якому опинилася зломлена монополія церковної інтерпретації світу.

Ідея - розумоосяжний образ предмета реальності, виражений в єдності знання істотних властивостей, оцінного ставлення та можливої діяльності з ним.

Імперія - складне державне утворення (наддержава), унітарна об'єднання різнорідних частин, що знаходяться на різній стадії формування власної державності та підпорядкованих центру-метрополії.

Індивідуалізація - стадія соціалізації особистості, що виражає унікальну неповторність освоєного соціального досвіду, обумовлена Биопсихологический особливостями, фактами біографії і особистісним самовизначенням.

Інновації - цільове (свідоме) зміна в структурі або функціях системи певного виду, що переводить систему в якісно повое стан. Соціально-політичні реформи можуть розглядатися як інновації у разі досягнення соціумом нового рівня цивілізаційного розвитку.

Інститут, інститути - (від лат. - Встановлення, установа) - сукупність фундаментальних форм або структур громадської організації, встановлених законом або звичаями конкретного людського співтовариства.

Інституціоналізм - один із сучасних напрямків економічної думки, що сформувалося в 1920- 1930-х рр., В якому ключова роль відводиться соціально-економічним чинникам (інститутам), визначальним особливості розвитку суспільства.

Інформаційне суспільство - цивілізаційна стадія розвитку суспільства, що сформувалася до другої половини XX ст., В якому інформація, інформаційно-комунікативні технології відіграють ключову і визначальну роль у всіх сферах соціального життя.

Комунітаризм - напрям думки і рух, спрямований на відновлення громадянських цінностей і колективізму. Прихильники комунітаризму бачать сенс суспільства у моральних цінностях та громаді, протиставляючи їх державності і егоїстичному індивідуалізму. Вони вважають, що саме від своєї громади - села, субкультури, суспільно-політичного руху або етнічної групи - люди набувають специфічні права та обов'язки.

Конструктивізм - концепція в гуманітарних і соціальних науках, згідно з якою пізнання виступає як результат активності пізнає суб'єкта, що виражається в побудові моделей, інтерпретацій. Аналогічно соціальні інститути та соціальна реальність в цілому проявляють залежність від соціально-психологічної активності. Соціальна реальність, включаючи політичну сферу (нації, держави, інститути), розглядається як реалізація інтересів, цінностей, ідей і не зводиться до матеріальних умов.

Культура - система породження, відбору, збереження і трансляції соціального досвіду. Реалізується в ціннісно-нормативних системах різного ступеня інституціоналізації. У зв'язку з цим можуть виділятися культури різних сфер діяльності (правова, політична, економічна, організаційна і т.д.), національно-етнічні культури, субкультури (професійні, молодіжні, дозвiлля).

Легітимність - визнання суспільством правомірності будь-якого інституту або лідера, справедливості висунутих ним цілей та вимог.

Лібералізм - політична ідеологія, в основі якої - свобода і відповідальність особистості, пріоритет її інтересів і цінностей, рівність прав, терпимість, управління за згодою керованих, антіпатерналізм (при відмінностях в їх інтерпретації); раціоналізм, установка на можливість раціонального удосконалення суспільства.

Особистість - наділений свідомістю індивід, осудний актор соціального життя.

Марксизм - філософське і політичне вчення, пов'язане з творчою спадщиною і розвитком уявлень К. Маркса і Ф. Енгельса, їх послідовників. Включає в себе "класичний марксизм" як творчий синтез трьох джерел, трьох складових частин марксизму - уявлень утопічного соціалізму, англійської політичної економії і класичної німецької філософії, а також такі напрямки, як філософія людини і філософія історії.

Модерн - етап розвитку цивілізації Нового часу і проект сучасності, пов'язаний з акцептування ролі раціональності, наукового пізнання, і на цій основі перетворення реальності.

Модернізація - радикальне соціальне оновлення, перехід від традиційного суспільства до індустріального, від індустріального - до постіндустріального.

Мораль - сторона суспільної практики, пов'язана з поданням про добро, сенс життя і витікаючими з них правилами людської поведінки. Наукою про мораль є етика.

Мультикультуралізм - політика, спрямована на розвиток і збереження в окремо взятій країні і в світі в цілому культурних відмінностей, а також обгрунтовують таку політику теорія або ідеологія.

Насильство - примус (фізичне, економічне, моральне), дія одного суб'єкта над іншим, здійснюване з певною метою, всупереч його згодою, волі й інтересам.

Ненасильство - сукупність етичних, соціальних та культурологічних принципів, розвиваючих ідею відмови від агресії в будь-якій формі. За своїм змістом дані ідеї можна розділити на дві основні версії. По-перше, відмова від агресії у ставленні людини до навколишнього світу в цілому, включаючи інших людей, тварин, комах і т.д. По-друге, відмова від насильства в соціально-політичній практиці у відносинах між людьми та громадськими організаціями, державами. В якості політичної практики ненасильство направлено на позбавлення правлячої політичної влади легітимності: демонстративна відмова від співпраці з органами влади та її представниками, мирні демонстрації, спроби суспільної самоорганізації для вирішення нагальних соціальних проблем без участі держави, активне використання публічного простору, мас-медіа для вираження і аргументації своєї позиції.

Номіналізм - напрям у філософії, в якому поняття розглядаються виключно як імена і тим самим заперечують окреме існування "універсалій" (значення загальних понять).

Норма - формально чи неформально встановлене правило у певній сфері, що вимагає виконання.

Моральність - практика поведінки, здійснюваного відповідно до норм прийнятої моралі.

Онтологія - філософська дисципліна, вчення про буття (сущому) як такому.

Відповідальність - в морально-правовому плані: 1) синонім обов'язки що-небудь зробити; 2) наслідок порушення обов'язку; 3) прийняття або покладання певних зобов'язань, пред'явлення на цій основі вимог до відповідного особі, групі, організації з подальшим застосуванням санкцій в разі невиконання таких зобов'язань. У плані філософської антропології та метафізики моральності - неперебутнє наслідок факту буття людини, його включеності в причинно-наслідкові зв'язки. У цьому плані відповідальність є наслідком соціалізації та умовою формування самосвідомості.

Парадигма - система нормативних установок (концепцій, методів, теорій), визнаних науковим співтовариством, виступаючих підставою подальших досліджень.

Персонологія - філософське, а також міждисциплінарне вчення про особистість.

Платонізм - філософські уявлення, що спираються па вчення Платона про існування окремого світу ідей, які являють собою сутності речей видимого світу.

Позитивізм - філософська концепція, що акцентує увагу на науковому пізнанні, згідно з якою значимими є тільки результати емпіричних досліджень. Позитивізм протистоїть метафізичним роздумам про трансцендентні сутності, не пов'язаних з конкретним досвідом.

Політика - відносини з приводу влади. В англійській використовується два терміни - politics - боротьба за завоювання або утримання влади, включаючи вибори, і policy - висунення, обговорення, прийняття та реалізація програм вирішення актуальних для даного суспільства проблем (наприклад, соціальна, екологічна, освітня політики). Використання в російській мові одного терміна для позначення різних понять призводить в реальній російській політиці до змішування цих смислів (наприклад, закон про іноземних агентів).

Політична культура система породження, відтворення і розвитку соціуму і влади.

Політична філософія - філософська дисципліна, в якій осмислюється облаштування суспільства, роль у цьому облаштуванні влади (держави) і особистості. В її предмет входять питання про умови можливості правильної життя, про свободу і найкращому політичному порядку.

Політичний клас - частина суспільства, чия діяльність пов'язана із здійсненням функцій державної влади.

Політологія - наука про політичні інститути і політичних процесах.

Постмодернізм - концепція і соціально-культурна практика другої половини XX ст., В яких переосмислюються підсумки модернізму. Згідно постмодернізму людям недоступна реальність як така, уявлення про неї задаються мовою, що додає форму всьому мислимому і уявному. Тому реальність визначається тими, хто має владу над формуванням мови і дискурсу. Будь феномен в процесі його осмислення може бути підданий "деконструкції", що показує залежність уявлень про нього від різних установок. Моральним наслідком постмодерністських установок є ціннісної і моральний релятивізм.

Постсекуляризм - сучасне суспільно-філософське вчення, переосмисляться роль і можливості самодостатності секуляризму (світськості) модерну, припускаючи новий етап включення релігії в соціальне життя, розширення практик пошуку трансцендентного.

Права людини - поняття, тісно пов'язане з ідеєю свободи, що виражає як саму гідність людської особистості, так і домагання на володіння конкретними можливостями, що дозволяють зробити життя цієї особистості дійсно гідною. Права людини є одночасно і характеристикою відносин людина - держава та інструментом обмеження влади уряду (держави) над людиною. Зміст прав людини систематизовано у Загальній декларації прав людини, прийнятої ООН.

Просвітництво - суспільно-політична течія кінця XVIII - початку XIX ст., Представники якого прагнули усувати недоліки сучасного їм суспільства за рахунок зміни звичаїв, поширення гуманістичних ідей і наукового пізнання.

Рівність - поняття, що означає однакове становище людей у суспільстві, в різних теоріях трактується як правова рівність, рівність доступу до ресурсів і т.д.

Раціоналізм (від лат. Ratio - розум) - філософсько-світоглядна установка, згідно з якою буття, пізнання і поведінку людей будуються відповідно до принципами, доступними людському розуму. Ідея раціоналізму виникла в рамках теології, де її прихильники наполягали на очищенні релігії від усього, що не може знайти розумного пояснення, піддавали догмати віри логічному аналізу. У науці, техніці, соціальних практиках раціоналізм пов'язаний з уявленням про несуперечливих (конструктивних) системах, ефективної цілеспрямованої діяльності.

Реалізм - висхідне до платонізму філософське вчення, згідно з яким загальні поняття ("універсалії") мають реальне існування і передують існуванню поодиноких речей.

Революція - глибокі перетворення (політичні, економічні та соціальні), що відбуваються в суспільстві не в результаті їх поступового накопичення (еволюція), а в результаті відносно короткочасної сукупності історичних подій, очолюваних політичною силою (групою), що прийшла до влади (іноді в ході збройного повстання ) і проголосила своєю метою ці зміни.

Свобода - одна з базових цінностей розвитку суспільства і особистості. Розрізняють свободу суверенну (пов'язану з фактом самосвідомості та самореалізації, "свободу хотіння") і свободу інституційну (пов'язану з інституційними рамками і гарантіями самореалізації без шкоди для суверенної свободи інших членів суспільства, "свободу діяння".) Ідея свободи є центральним поняттям в ідеології лібералізму , де в інституційній свободі розрізняють "свободу від ...", або негативну свободу, свободу від насильства і "свободу для ...", або позитивну свободу, свободу робити що-небудь для блага суспільства.

Смуток (семіологія) - теорія знаків і знакових систем, їх формування, розвитку та використання.

Солідаризм - вчення про суспільство, яке стверджує солідарність різних сто частин. Солідаризм підкреслює факт, що особистість існує не сама по собі: своїми знаннями, своєю культурою, своєю рукотворним середовищем людина зобов'язана іншим людям. Ідея "соціально-відповідального ринкового господарства" лягла в основу багатьох європейських політичних партій. У російську політичну літературу термін солідаризм ввів петербурзький юрист Г. К. Гінс (1887-1971), міністр колчаківського уряду, професор університетів Харбіна і Берклі. Солідаризм є ідеологій Народно-трудового союзу російських солідаристів.

Соціалізація - процес і результат засвоєння індивідом соціального досвіду: принципів, норм, правил поведінки навколишнього його суспільства. Агентами соціалізації є сім'я, школа, професійна середу, друзі, громадські організації і т.д. Саме соціалізація робить індивіда повноцінною особистістю.

Соціум - стійка соціальна спільність, що характеризується спільністю культури: єдиними умовами і способами життєдіяльності людей.

Справедливість - одна з базових цінностей соціального життя. Розрізняються два види справедливості: "вирівнююча" як рівність всіх членів суспільства перед чинних законів і правилами, і "розподільна", пов'язана з доступом до благ у відповідності з певними критеріями, заслугами перед суспільством.

Толерантність - чеснота утримування від вживання сили для втручання у думку або дію іншого, навіть якщо вони і відхиляються в чомусь важливому від думки або дії суб'єкта толерантності і навіть якщо останній не схвалює їх.

Утилітаризм - концепція та ідеологія максимізації блага. Вона лежить в основі сучасної теорії справедливості, детально розробленою Д. Ролз і суттєво доповненої в ході її активного обговорення.

Федерація, федералізм (від лат. - Союз, об'єднання) - система правління, в якій державна влада і суверенітет здійснюються як мінімум на двох рівнях: загальнонаціональному і суб'єктів федерації (республіки, штати, землі, провінції, кантони і т.д.), учреждающих її на основі спеціального договору.

Фемінізм - ідеологія і течія в політичній науці, що роблять акцепт па рівноправність статей, соціальної сконструйованість поділу суспільства на чоловіків і жінок і необхідність припинення дискримінації за тендерному ознакою, розширення прав і можливостей жінок у всіх сферах життя. Фемінізм критично аналізує традиційну гендерну асиметрію, пов'язує се з привілейованим становищем чоловіків і підлеглим становищем жінок з точки зору їх соціально-економічних, політичних прав і культурного авторитету.

"Гарне товариство" - концепція, що заперечує універсальні нормативні образи "ідеальної держави", припускає систематичний аналіз показників рівня розвитку і якості життя, які можуть вибудовуватися в рейтинги, що відображають максимальне підвищення матеріального рівня життя. Лідери цих рейтингів можуть розглядатися орієнтирами, які задають вектор розвитку.

Цінності - узвичаєні переконання щодо цілей, до яких людина повинна прагнути, вони складають основу моральних принципів і є найважливішими компонентами культури поряд з нормами та ідеалами.

Екзистенціалізм - напрям у філософії, що виникло в XX ст., Що зводить уявлення про буття, пізнанні, людину, соціальних відносинах до екзистенції - Персонологічні досвіду переживання "занедбаності в буття" наділеного свідомістю свободи і відповідальності індивіда.

Еліта - частина суспільства, що виконує лідерські функції: постановки цілей, шляхів їх досягнення, консолідації та мобілізації інших членів суспільства. У сучасних політичних науках найчастіше ототожнюється з правлячою групою політичного класу.

Епістемологія - філософська дисципліна, пов'язана з виробленням уявлень про природу, формах знань, їх структурі і факторах розвитку. Сформувалася в рамках загальної теорії пізнання (гносеології) у зв'язку з розвитком логіки та методології науки.

 
< Попер   ЗМІСТ