Види аудиту

Основні види аудиту представлені в табл. 1.1.

Таблиця 1.1

Види аудиту

п / п

Критерії

Вид

Характеристика виду

1

По відношенню до вимог законодавства

Обов'язковий

Проводиться на вимогу законодавства на підставі ст. 5 Закону про аудиторську діяльність

Ініціативний

Проводиться за рішенням економічного суб'єкта (керівництва, власників, акціонерів та ін.), Характер і масштаби такого аудиту визначає замовник

2

Залежно від користувачів інформації

Зовнішній

Проводиться сторін н ними аудиторськими організаціями чи індивідуальними аудиторами

Внутрішній

Проводиться фахівцями економічного суб'єкта

3

За призначенням

Аудит фінансової звітності

Перевірка звітності економічного суб'єкта з метою висловлення думки про відповідність її встановленим критеріям і загальноприйнятим правилам бухгалтерського обліку

Податковий аудит

Перевірка правильності, повноти та своєчасності нарахування і сплати податків

Управлінський

аудит

Перевірка ефективності організації та управління підприємством, процесу виробництва, фінансових вкладень і ін.

Ціновий

Перевірка правильності встановлення цін на товари (роботи, послуги)

4

За часом здійснення

Початковий

Проводиться аудиторською організацією (індивідуальним аудитором) вперше для даного клієнта

Повторний

Здійснюється аудиторською організацією (індивідуальним аудитором) повторно або регулярно

Оперативний

Короткочасна аудиторська перевірка з метою загальної оцінки стану обліку, звітності, дотримання законодавства

Згідно ст. 5 Закону про аудиторську діяльність обов'язковий аудит проводиться у випадках:

  • 1) якщо організація має організаційно-правову форму відкритого акціонерного товариства;
  • 2) якщо цінні папери організації допущені до обігу на організованих торгах;
  • 3) якщо організація є кредитною організацією, бюро кредитних історій, організацією, яка є професійним учасником ринку цінних паперів, страховою організацією, клірингової організацією, суспільством взаємного страхування, організатором торгівлі, недержавним пенсійним чи іншим фондом, акціонерним інвестиційним фондом, управляючою компанією акціонерного інвестиційного фонду, пайового інвестиційного фонду або недержавного пенсійного фонду (за винятком державних позабюджетних фондів);
  • 4) якщо обсяг виручки від продажу продукції (продажу товарів, виконання робіт, надання послуг) організації (за винятком органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних і муніципальних установ, державних і муніципальних унітарних підприємств, сільськогосподарських кооперативів, спілок цих кооперативів) за передуючий звітному рік перевищує 400 млн руб. або сума активів бухгалтерського балансу за станом на кінець передував звітному року перевищує 60 млн руб .;
  • 5) якщо організація (за винятком органу державної влади, органу місцевого самоврядування, державного позабюджетного фонду, а також державного та муніципального установи) представляє і (або) публікує зведену (консолідовану) бухгалтерську (фінансову) звітність;
  • 6) в інших випадках, встановлених федеральними законами.

Обов'язковий аудит проводиться щорічно.

Користувачі аудиторської інформації

Інформація, що накопичується і аналізована аудиторами в ході роботи над проектами, знаходить відображення у відповідних внутрішніх робочих документах аудиторських організацій і індивідуальних аудиторів, а також у формах звітів, що подаються клієнту.

Залежно від форми документів, що містять необхідну аудиторську інформацію, можна класифікувати її користувачів за такими ознаками (табл. 1.2).

В цілому інформація, що міститься в аудиторських документах і звітах, дозволяє її користувачам визначити перспективи взаємодії з об'єктом аудиту, оцінити очікуваний прибуток і виявити можливі точки ризику.

Таблиця 1.2

Користувачі аудиторської інформації

№ п / п

Форма документа, що складається аудитором

Користувачі інформації, що міститься в документі

Мета використання інформації

1

План і програма аудиту

Аудитор, що здійснює перевірку

Застосовується як інструкції, що містить дані про послідовність, взаємозв'язках виконання завдань, а також терміни здійснення перевірки на її різних етапах

Керівник групи аудиторів

Контроль термінів та якості виконання робіт на різних ділянках

Керівництво аудиторської організації

Контроль виконання договірних зобов'язань

Керівництво клієнта - юридичної особи, клієнт - фізична особа

Контроль виконання договірних зобов'язань

Саморегульована організація аудиторів

Зовнішній контроль якості надання аудиторських послуг

2

Робочі документи аудиторів

Аудитор, що здійснює перевірку

Відображення відомостей про хід проведення аудиту та здійснення супутніх аудиту послуг, а також збір аудиторських доказів (у тому числі в якості додатків до робочих документів)

Керівник групи аудиторів

Контроль якості виконання робіт на різних ділянках

Керівництво аудиторської організації

Накопичення відомостей про раніше надані послуги з метою їх використання у подальшій діяльності

Сторонні аудиторські організації або індивідуальні аудитори

Використання даних про результати наданих раніше аудиторських послуг в процесі проведення початкового аудиту

Саморегульована організація аудиторів

Зовнішній контроль якості надання аудиторських послуг

3

Звіт

керівництву аудируемого особи

Керівництво аудиторської організації

Звіт про результати надання послуг.

Накопичення відомостей про раніше надані послуги з метою їх використання у подальшій діяльності

Керівництво клієнта - юридичної особи, клієнт - фізична особа

Власники організацій (акціонери, пайовики, засновники)

Коригування первинних документів, даних бухгалтерського обліку та бухгалтерської (фінансової) звітності з урахуванням рекомендацій аудиторів з метою забезпечення максимальної достовірності що міститься в них інформації. Оцінка існуючої системи бухгалтерського обліку, оптимізація внутрішніх контрольних заходів

Сторонні аудиторські організації або індивідуальні аудитори

Використання даних про результати наданих раніше аудиторських послуг в процесі проведення початкового аудиту

Саморегульована організація аудиторів

Зовнішній контроль якості надання аудиторських послуг

Міністерства та відомства, яким підкоряється клієнт аудиторів

Оцінка існуючої системи бухгалтерського обліку та звітності. Реалізація майнових і фінансових інтересів держави.

4

Аудиторський висновок

Керівництво аудиторської організації

Звіт про результати надання послуг.

Накопичення відомостей про раніше надані послуги з метою їх використання у подальшій діяльності

Сторонні аудиторські організації або індивідуальні аудитори

Використання даних про результати наданих раніше аудиторських послуг в процесі проведення початкового аудиту

Саморегульована організація аудиторів

Зовнішній контроль якості надання аудиторських послуг

Керівництво клієнта - юридичної особи, клієнт - фізична особа Власники організацій (акціонери, пайовики, засновники)

Підтвердження достовірності бухгалтерської (фінансової) звітності

Міністерства та відомства, яким підкоряється клієнт аудиторів

Інші державні органи (у тому числі податкова служба, суди та ін.)

Інвестори

Кредитори

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >