Професійна етика аудитора

Аудитор, як фізична особа, яка отримала кваліфікаційний атестат аудитора і є членом однієї з саморегульованих організацій аудиторів, визнається аудитором з дати внесення відомостей про нього до реєстру аудиторів та аудиторських організацій.

Кодекс професійної етики аудиторів являє собою сукупність правил поведінки, обов'язкових для дотримання аудиторськими організаціями та індивідуальними аудиторами при здійсненні ними аудиторської діяльності.

Кожна саморегульована організація аудиторів приймає схвалений радою з аудиторської діяльності кодекс професійної етики аудиторів. Саморегульована організація аудиторів має право включити до приймається нею кодекс професійної етики аудиторів додаткові вимоги.

Відмінною особливістю аудиторської професії є визнання і прийняття на себе обов'язку діяти в суспільних інтересах. Тому відповідальність аудитора не вичерпується виключно задоволенням потреб окремого клієнта або аудиторської організації. Діючи в суспільних інтересах, аудитор повинен дотримуватися і підкорятися загальним вимогам професійної етики аудитора, таким, як чесність, об'єктивність, компетентність, ретельність, конфіденційність, професійна поведінка.

Аудитор повинен виявляти можливі ризики порушення вимог професійної етики, оцінювати їх і робити певні дії у відповідь. Ризики порушення вимог професійної етики можуть бути пов'язані:

 • - З особистою зацікавленістю аудитора внаслідок фінансових чи інших інтересів і неналежним чином вплинути на його судження або поведінку;
 • - Відсутністю самоконтролю при формуванні судження в ході аудиту, безапеляційно покладаючись на судження, винесене раніше їм самим, або іншим працівником аудиторської організації, або на надані раніше ним або іншою працівником аудиторської організації послуги;
 • - Заступництвом, яке може виникнути у випадках, коли, просуваючи якусь думку клієнта або аудиторської організації, аудитор доходить до деякої межі, за якою його об'єктивність може бути піддана сумніву;
 • - Близьким знайомством, яке може виникнути в результаті тривалих і (або) тісних взаємин з клієнтом, коли аудитор надміру переймається його інтересами або налаштований в усьому погоджуватися з його діями;
 • - Шантажем, який може виникнути у випадках, коли за допомогою погроз (реальних чи сприймаються як такі) аудитору намагаються перешкодити діяти об'єктивно.

Запобіжні заходи, які можуть усунути зазначені ризики або звести їх до прийнятного рівня, поділяються на встановлені аудиторської професією, нормативними правовими актами, а також обумовлені робочим середовищем.

Запобіжними заходами, встановленими аудиторської професією, нормативними правовими актами, є, зокрема:

 • а) вимоги до освіти, професійної підготовки та досвіду, необхідним для заняття професійною діяльністю;
 • б) вимога постійного підвищення професійної кваліфікації;
 • в) керівництво але корпоративному поведінки (управлінню);
 • г) професійні стандарти (стандарти аудиторської діяльності);
 • д) процедури моніторингу та дисциплінарного впливу з боку аудиторської професії та уповноважених державних органів;
 • е) зовнішні перевірки уповноваженими третіми особами звітів, документів, повідомлень та іншої інформації, підготовлених аудитором.

Від аудитора може знадобитися вирішити конфлікт, який виникає з застосування основних принципів етики. Приступаючи до формального або неформального процесу вирішення конфлікту, аудитор в якості частини такого процесу повинен самостійно або спільно з іншими особами розглянути:

 • а) доречні факти;
 • б) наявні етичні проблеми;
 • в) основні принципи етики, що мають відношення до проблеми;
 • г) установлення внутрішні процедури;
 • д) альтернативні дії.

У випадках, коли обставини призводять до етичного конфлікту з клієнтом або такий конфлікт виник всередині клієнта, аудитор повинен визначити, чи слід йому звернутися за консультацією до представників власника даного клієнта (наприклад, до ради директорів або в комітет з аудиту).

В інтересах аудитора може бути здійснено документування проблеми, деталей будь-яких обговорень її і прийнятих по ній рішень. У випадку, якщо значний конфлікт не піддається вирішенню, аудитор може звернутися за професійною порадою в саморегульовану організацію аудиторів, членом якої він є, або отримати юридичну консультацію, не порушуючи при цьому конфіденційність.

У випадках, коли всі доречні можливості вичерпані, а етичний конфлікт залишається невирішеним, аудитор повинен, якщо це можливо, відмовитися бути асоційованим з предметом, який став причиною цього конфлікту. Аудитор повинен вирішити, чи слід в конкретних обставинах вийти зі складу аудиторської групи, або повністю відмовитися від виконання завдання (договору) і покинути аудиторську організацію.

Аудитор повинен діяти відкрито і чесно у всіх професійних і ділових відносинах. Принцип чесності також припускає справедливе ведення справ і правдивість.

Аудитор не повинен навмисно бути пов'язаний зі звітністю, документами, повідомленнями чи іншою інформацією, якщо є підстави вважати, що:

 • а) зазначена інформація містить в істотному відношенні невірні або вводять в оману затвердження;
 • б) зазначена інформація містить твердження або дані, підготовлені недбало;
 • в) у зазначеній інформації пропущені або спотворені необхідні дані там, де пропуски або викривлення можуть вводити в оману.

У випадках, коли аудитору стає відомо, що існує такий зв'язок із зазначеною інформацією, він повинен вжити заходів для усунення цього зв'язку.

Аудитор не повинен допускати, щоб упередженість, конфлікт інтересів або інші особи впливали на об'єктивність сто професійних суджень.

Аудитор може опинитися в ситуації, яка може нашкодити його об'єктивності. Аудитору слід уникати відносин, які можуть спотворити або вплинути на його професійні судження.

Дотримання принципу професійної компетентності та належної старанності зобов'язує аудитора:

 • а) постійно підтримувати знання та навички на рівні, що забезпечує надання клієнтам або аудиторської організації, в якій він працює, кваліфікованих професійних послуг, заснованих на новітніх досягненнях практики та законодавстві;
 • б) діяти сумлінно відповідно до застосовних професійними стандартами при наданні професійних послуг.

Кваліфікована професійна послуга припускає наявність обгрунтованого судження щодо застосування професійних знань і навичок у процесі надання такої послуги. Професійна компетентність забезпечується в два етапи:

 • 1) досягнення належного рівня професійної компетентності;
 • 2) підтримання належного рівня професійної компетентності.

Дотримання принципу конфіденційності зобов'язує аудитора:

 • а) забезпечити конфіденційність інформації, отриманої в результаті професійних або ділових відносин, і не розкривати цю інформацію третім особам, що не володіє належними та конкретними повноваженнями, за винятком випадків, коли аудитор має законне або професійне право або обов'язок розкрити таку інформацію;
 • б) не використовувати конфіденційну інформацію, отриману в результаті професійних або ділових відносин, для отримання ним або третіми особами будь-яких переваг.

Аудитор повинен дотримуватися конфіденційності поза професійного середовища, пам'ятаючи про небезпеку ненавмисного розголошення інформації особам, з якими він знаходиться в тісних ділових відносинах або близькій спорідненості.

Аудитор повинен дотримуватися конфіденційності інформації, розкритої йому потенційним клієнтом або аудиторською організацією.

Аудитор повинен дотримуватися конфіденційності інформації всередині аудиторської організації.

Аудитор повинен вжити необхідних заходів, щоб особи, які працюють під його керівництвом в професійній якості, та особи, від яких вона отримує консультації або допомогу, з належною повагою ставилися до його обов'язки дотримуватися конфіденційності інформації.

Необхідність дотримуватися конфіденційності зберігається після закінчення відносин між аудитором і клієнтом або аудиторською організацією. Змінюючи місце роботи або приступаючи до роботи з новим клієнтом, аудитор має право використовувати попередній досвід. Однак аудитор не повинен використовувати або розкривати конфіденційну інформацію, зібрану або отриману раніше в результаті професійних або ділових відносин.

У наступних обставинах від аудитора вимагається або може вимагатися розкриття конфіденційної інформації, або таке розкриття може бути доречним:

 • а) розкриття дозволено законодавством і (або) санкціоновано клієнтом;
 • б) розкриття вимагається законодавством, наприклад:
  • - При підготовці документів або подання доказів у ході судового розгляду;
  • - При повідомленні уповноваженим державним органам стали відомими аудитору фактів порушення законодавства;
 • в) розкриття є професійним обов'язком або правом (якщо це не заборонено законодавством):
  • - При зовнішній перевірці якості роботи, що проводиться само- регульованої організацією аудиторів, членом якої є аудитор, або уповноваженим федеральним органом з контролю;
  • - При відповіді на запит (або в ході розслідування) саморегу- ліруемих організації аудиторів, членом якої є аудитор, або уповноваженого державного органу;
  • - При захисті аудитором своїх професійних інтересів в ході судового розгляду.

При прийнятті рішення про можливості розкриття конфіденційної інформації аудитор повинен враховувати:

 • а) чи буде завдана шкода інтересам будь-якої з сторін, включаючи треті сторони, інтереси яких також можуть бути порушені, за наявності дозволу клієнта або аудиторської організації на розкриття інформації;
 • б) чи є відповідна інформація досить відомою і в розумній мірі обгрунтованою. У ситуації, коли мають місце непідтверджені факти, неповна інформація або необгрунтовані висновки, повинно бути використано професійне судження для визначення, в якому вигляді розкривати інформацію (якщо її необхідно розкривати);
 • в) характер передбачуваного повідомлення і сторони, яким планується передача інформації;
 • г) чи є сторони, яким планується передача інформації, належними одержувачами інформації.

Дотримання принципу професійної поведінки зобов'язує аудитора виконувати вимоги застосовуваних нормативних правових актів і уникати дій, про які аудитор знає або повинен знати, що вони можуть дискредитувати аудиторську професію, або які розумне і добре поінформовану стороння особа, зваживши всі конкретні факти і обставини, відомі аудитору, найімовірніше вважало б негативно впливають на репутацію аудитора.

При пропонуванні та просуванні своєї кандидатури і послуг аудитор не повинен дискредитувати професію. Аудитор повинен бути чесним, правдивим і не повинен:

 • а) робити заяви, перебільшувати рівень послуг, які він може надати, свою кваліфікацію і набутий досвід;
 • б) давати зневажливі відгуки про роботу інших аудиторів або проводити необгрунтовані порівняння своєї роботи з роботою інших аудиторів.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >