Аудит формування статутного капіталу

Для узагальнення інформації про стан та рух статутного капіталу призначений пасивний балансовий рахунок 80 "Статутний капітал". Записи по рахунку 80 здійснюються при формуванні статутного капіталу, а також у випадках збільшення або зменшення статутного капіталу і тільки після державної реєстрації відповідних змін до установчих документах організації.

При перевірці формування статутного капіталу аудитору необхідно проаналізувати наступне:

  • - Який розмір сформованого статутного капіталу, відбитий в статуті організації. Мінімальний статутний капітал відкритого акціонерного товариства (АТ) повинен становити не менше 1000 МРОТ, а закритого АТ - не менше 100-кратної суми МРОТ. Розмір статутного капіталу ТОВ повинен бути не менше 10 тис. Руб .;
  • - Яка величина статутного капіталу, відображена в установчих документах і в бухгалтерському обліку. Розмір статутного капіталу, заявлений в статуті товариства, повинен бути тотожний кредитовому залишку за рахунком 80 в головній книзі і бухгалтерському балансі;
  • - Документальне обгрунтування зміни статутного капіталу. Розмір статутного капіталу повинен збільшуватися або зменшуватися відповідно до результатів розгляду підсумків діяльності економічного суб'єкта за рік і після перереєстрації установчих документів з внесеними до них змінами. Отже, рішення про зміну статутного капіталу повинно бути підтверджено протоколом загальних зборів власників і змінами в статуті;
  • - Організація аналітичного і синтетичного обліку операцій із формуванню і зміни статутного капіталу. Аналітичний облік за рахунком 80 повинен бути організований таким чином, щоб забезпечити формування інформації за засновникам організації, стадіям формування капіталу і видам акцій. Отже, в робочому плані рахунків доцільно передбачити відповідні аналітичні рахунки.

При перевірці синтетичного обліку тестуються відповідні кореспонденції рахунків.

Після державної реєстрації економічного суб'єкта його статутний капітал в розмірі, передбаченому установчими документами, відображається у бухгалтерському обліку записом:

ДЕБЕТ 75 "Розрахунки з засновниками" КРЕДИТ 80 "Статутний капітал".

Формування статутного капіталу підтверджується перевіркою розрахунків із засновниками по внесках до статутного капіталу за дебетом рахунків матеріально-виробничих запасів, вкладень у необоротні активи, грошових коштів і кредиту рахунку 75.

Аудитору слід визначити частки засновників і зміст вкладів на підставі установчого договору і статуту організації. Внеском до статутного капіталу можуть бути гроші, цінні папери, інші речі або майнові чи інші права, мають грошову оцінку. Якщо вклад здійснений негрошовими засобами, то необхідно перевірити наявність незалежної оцінки.

Перевірка документального підтвердження вкладів у статутний капітал здійснюється за такими напрямами:

  • - Наявність документів, що підтверджують внесок до статутного капіталу;
  • - Правильність оформлення документів;
  • - Контроль повноти і своєчасності внесків до статутного капіталу.

Необхідно встановити наявність накладних, актів, прибуткових касових ордерів, виписок банку, документів, що підтверджують право власності, та ін.

За прибутковими касовими ордерами, виписками банку перевіряють повноту і своєчасність надходження вкладів від засновників грошовими коштами. За даними актів прийому-передачі об'єкта основних засобів, нематеріальних активів, актів приймання матеріально-виробничих запасів, накладних та інших документів перевіряють повноту і своєчасність вкладів, здійснених негрошовими засобами (основними засобами, нематеріальними активами, цінними паперами, матеріалами, товарами).

Також необхідно перевірити повноту сум оголошеного і внесеного статутного капіталу на момент реєстрації організації, а при перевірці своєчасності проаналізувати дати внесення внесків.

Статутний капітал АТ не є постійною величиною, він може змінюватися. При цьому аудитору необхідно пам'ятати, що зменшення статутного капіталу повинно бути обгрунтованим, якщо ініціатива належить власникам, і повинно бути оформлено належним чином. Також є випадки обов'язкового зменшення статутного капіталу, передбачені чинним законодавством. Збільшення статутного капіталу теж повинно бути оформлено відповідним рішенням власників. Джерелом збільшення статутного капіталу може бути не тільки додаткові внески засновників, але і додатковий капітал і нерозподілений прибуток. У кожному з цих випадків потрібно перевірити своєчасність перереєстрації статуту та бухгалтерські записи.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >