Джерела перевірки розрахунків з оплати праці

На початковому етапі перевірки аудитори відповідно до програми аудиту вивчають первинні документи організації, що стосуються розрахунків але оплату праці. При незначній чисельності працівників підприємства може проводитися суцільна перевірка зазначених документів.

Залежно від прийнятої в організації системи оплати праці в ході перевірки правильності нарахування оплати праці аудитор використовує документи, представлені в табл. 9.1.

Таблиця 9.1

Документи, необхідні для аудиторської перевірки

Система оплати праці

Документи, що використовуються аудитором для перевірки

Погодинна оплата праці

Штатний розклад (накази про зміну)

Колективний договір

Положення про преміювання

Табелі обліку робочого часу

Графік відпусток

Розрахункові відомості

Накази про прийом на роботу

Заяви від співробітників про прийом на роботу

Трудові договори

Особисті картки співробітників

Особові рахунки

Накази про надання відпусток співробітникам Накази про припинення дії трудових договорів

Накази про заохочення співробітників Заяви співробітників про надання їм пільг Листки непрацездатності, розрахунок за лікарняними листками

Нарахування відпускних співробітникам

Відрядна оплата праці

Договори цивільно-правового характеру Акти виконаних робіт

Наряди на виконані протягом місяця роботи Затверджені в організації норми виробітку і відрядні розцінки за виконану роботу

Оплата купа на комісійній основі

Договори на надання комісійних послуг Внутрішні розрахунки бухгалтерії в частині визначення розміру комісійної винагороди

При погодинній системі оплати праці аудитор перевіряє правильність застосування тарифних ставок (окладів), які затверджуються керівником організації і оформляються у вигляді штатного розкладу. На підставі табеля обліку використання робочого часу та штатного розкладу аудитор вибірково перевіряє кількість відпрацьованих конкретним працівником днів (годин) і розраховує належну йому винагороду виходячи з тарифної денної (годинної) ставки. Отримана сума звіряється з сумою, відображеною в розрахунково-платіжної або розрахункової відомості.

У випадку, якщо в періоді, що перевіряється працівникам організації нараховувалися і виплачувалися премії, які мають систематичний характер, то аудитору слід ознайомитися з положенням про преміювання працівників організації, про виплату винагороди за підсумками роботи за рік і положенням про виплату винагороди за вислугу років, що регулюють порядок, розміри і їх виплати, а також з відповідними наказами керівництва організації.

Крім того, аудитору слід звернути увагу на правильність, своєчасність і обгрунтованість нарахування сум відпускних і нарахувань за лікарняними листками, а також витрат на підготовку і перепідготовку кадрів.

У ході перевірки відрядної системи оплати праці аудитору необхідно переконатися в наявності нарядів і призвести вибірковий розрахунок суми оплати праці окремо взятого працівника-відрядника на підставі виконаних ним норм виробітку і встановленої відрядної розцінки за одиницю виробленої продукції. Отримана сума звіряється з нарахованою сумою оплати даного працівника.

При перевірці системи оплати праці на комісійній основі аудитор повинен ознайомитися з умовами укладених з працівниками договорів в частині порядку виплати та розміру винагороди. Як правило, розмір заробітку працівника визначається у вигляді відсотка від доходу, отриманого організацією при реалізації працівником продукції, що належить організації. Перевіряючи правильність нарахування оплати праці, аудитор повинен на підставі даних про обсяг реалізації продукції і розмір винагороди призвести вибірковий розрахунок оплати праці одного або декількох працівників і отримані результати зіставити з сумами, відображеними в бухгалтерському обліку.

Перевірка правильності утримань із оплати праці та інших доходів працівників організації є одним з найважливіших етапів аудиту оплати праці. При цьому аудиторською перевіркою повинні бути охоплені всі утримання, передбачені законодавством: обов'язкові, з ініціативи роботодавця та з ініціативи працівника.

План аудиторської перевірки утримань представлений в табл. 9.2.

Таблиця 9.2

Аудиторська перевірка утримань із оплати праці

Необхідно

перевірити

Коментар

перевірки

Звернути особливу увагу при аудиті

Обов'язкові утримання

Надання працівникам податкових відрахувань: стандартних, соціальних, майнових та професійних

Правильність і своєчасність надання податкових вирахувань

Обгрунтованість надання стандартних податкових вирахувань (наявність заяв працівників та інших обов'язкових документів, на підставі яких надаються відрахування)

Обчислення податку на доходи фізичних осіб

Правильність застосування ставок для обчислення податку

Оподаткування доходів засновника підприємства (дивіденди) Оподаткування доходів фізичних осіб - нерезидентів РФ Оподаткування подарунків

Наявність форм з обліку розрахунків оплати праці та кадрового обліку

Правильність і своєчасність заповнення облікових форм, відповідність даних у різних формах

Укладання трудових договорів, договорів цивільно-правового характеру

Наявність податкових карток і особових рахунків Наявність наказів керівництва і заяв працівників

Наявність податкової звітності з працівникам підприємства

Правильність заповнення і своєчасність подання

Перевірити достовірність відомостей про виплати доходів працівникам і утримань з цих доходів

Утримання за виконавчими листами

Наявність виконавчих документів

Порядок обліку та руху виконавчих документів

Утримання з ініціативи роботодавця

Причинялся Чи матеріальний збиток організації

Правильність визначення розміру заподіяної шкоди і своєчасність утримання з працівника

Наявність укладеного з працівником письмового договору про повну матеріальну відповідальність Вік працівника і характер виконуваних ним трудових обов'язків

Наявність наказу керівника, необхідного для того, щоб зробити утримання в розмірі середнього місячного заробітку працівника

Наявність рішення суду, якщо розмір збитку виявляється вище розміру середнього місячного заробітку працівника

Відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій, пов'язаних з виробництвом утримань

Утримання з ініціативи працівника

Наявність утримань з ініціативи працівника

Правильність обчислення і своєчасність утримання

Наявність заяви працівника на адресу керівництва про утримання з нього:

 • - Кредитів, позик, позик, виданих працівникові;
 • - Сум за особистим страхуванням;
 • - Виплат на користь фізичних осіб

Перевірка обліку та утримання підзвітних сум передбачає проведення комплексу робіт. У першу чергу аудитор повинен переконатися в наявності наказів керівника організації:

 • - Про затвердження списку осіб, яким дозволено отримання готівкових грошових коштів з каси організації;
 • - Про затвердження термінів, на які кошти видаються в підзвіт.

Аудитор повинен перевірити сальдо на початок проведення аудиторської перевірки за рахунком 71 "Розрахунки з підзвітними особами" за кожен перевіряється місяць. Зазначена сума повинна відповідати даним Головної книги.

При перевірці правильності видачі коштів з каси аудитор повинен переконатися в тому, що до видаткових касових ордерів прикладені заяви працівників про видачу грошей з каси.

Одним з найбільш часто зустрічаються порушень є видача грошей під звіт особам, які не відзвітували за раніше отриманими авансами. Аудитор повинен перевірити відповідність наведених у регістрах бухгалтерського обліку виданих та отриманих грошових сум шляхом звірення даних за кожен місяць.

При перевірці поданих в бухгалтерію організації авансових звітів аудитору необхідно:

 • - Переконатися в правильності їх оформлення;
 • - Перевірити, чи відповідають суми в представлених виправдувальних документах сумам, відбитим в авансових звітах;
 • - Перевірити своєчасність подання до бухгалтерії звіту про витрачені підзвітних сумах.

Надалі аудитор повинен переконатися в тому, що невикористані кошти повернені в касу і списані з відзвітував в них працівника.

При направленні працівника організації у службове відрядження аудитор перевіряє наявність наказів про повернення відповідних працівників у відрядження і їх посвідчення про відрядження з відмітками про місце перебування, правильність їх оформлення і наявність всіх необхідних реквізитів.

Утримання своєчасно не повернутих підзвітних сум проводиться на підставі наказу керівника організації. У більшості випадків подібного роду утримання проводяться із сум нарахованої працівникові за місяць зарплати.

У ході аудиторської перевірки розрахунків з оплати праці аудитором можуть бути виявлені наступні порушення:

 • - Бухгалтерською службою не складаються первинні облікові документи з обліку праці, такі як графік відпусток, особисті картки і особові рахунки співробітників. Табелі обліку робочого часу складаються з порушеннями;
 • - Тривалість робочого тижня для певних категорій працівників не відповідає вимогам чинного законодавства РФ;
 • - При суміщенні професій, за понаднормову роботу працівникам не проводяться доплати відповідно до чинного законодавства РФ;
 • - Розрахунок середнього денного заробітку для оплати відпусток, розрахунків за лікарняними листками проводиться невірно;
 • - Некоректно відображаються на рахунках бухгалтерського обліку нарахування: оплати праці працівників, підвищення кваліфікації та операцій, пов'язаних з придбанням путівок для працівників та членів їх сімей;
 • - Виплати премій виробляються без оформлення відповідних наказів керівництва організації;
 • - Невірно представляються стандартні податкові відрахування при використанні праці інвалідів I і II групи;
 • - Стандартні податкові відрахування представляються за відсутності заяв працівників, а також документів підтверджуючих право працівника на відрахування по дітям;
 • - Утримання з ініціативи роботодавця виробляються з порушеннями чинного законодавства РФ;
 • - При виплаті допомоги по тимчасовій непрацездатності не враховується (невірно враховується) страховий стаж працівників;
 • - Невірно застосовуються ставки ПДФО при оподаткуванні доходів фізичних осіб, які не є резидентами РФ;
 • - Оклади, встановлені працівникам організації, нижче мінімального розміру оплати праці, встановленого законодавством РФ.

При виявленні в ході аудиторської перевірки помилок, неточностей, відсутніх розрахунків та документів аудитор повинен звернутися за роз'ясненнями до працівників, відповідальною за ведення даних операцій, а також відобразити це в пояснювальній записці і поставити до відома керівництво організації про що мають місце факти порушення.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >