АУДИТ РОЗРАХУНКОВИХ І КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ

У результаті вивчення глави 10 студент повинен:

знати

• цілі, джерела інформації та основні напрями аудиту розрахунків з покупцями і замовниками, постачальниками та підрядниками, іншими дебіторами і кредиторами, а також кредитних операцій;

вміти

• складати програму аудиту розрахункових і кредитних операцій;

володіти

• навичками виконання аудиторських процедур перевірки розрахункових і кредитних операцій.

Аудит розрахунків з дебіторами і кредиторами

Розрахункові операції є одним з найбільш важливих розділів обліку та оподаткування сучасного підприємства, оскільки для прийняття правильних управлінських рішень менеджерам компанії необхідна достовірна інформація про стан розрахунків з різними контрагентами: постачальниками, підрядниками, покупцями, замовниками, бюджетом, іншими дебіторами і кредиторами.

Мета аудиту розрахунків - підтвердити достовірність бухгалтерської звітності в частині показників дебіторської та кредиторської заборгованості, встановити відповідність порядку ведення та обліку розрахунків діючим нормативним актам, оцінити якість організації договірної та претензійної роботи.

У ході перевірки аудитор керується вимогами ГК РФ, НК РФ, Положеннями Банку Росії, що регламентують організацію безготівкових розрахунків і касових операцій, іншими нормативними документами.

При плануванні перевірки аудитор знайомиться з внутріфірмовими документами, що визначають порядок організації та обліку розрахунків з дебіторами і кредиторами (положенням про облікову політику, графіком документообігу, положенням про структурний підрозділ, що займається договірною роботою). Аудитору необхідно отримати інформацію про посадових осіб, які становлять проекти договорів, які санкціонують їх висновок і контролюють виконання.

Важливим напрямком тестування системи внутрішнього контролю слід вважати аналіз матеріалів інвентаризації дебіторської та кредиторської заборгованостей, які проводилися у періоді. У разі якщо в рамках підготовки річної бухгалтерської звітності звірки розрахунків не проводилися, то аудитор в ході перевірки має право дати доручення керівництву аудируемого особи направити відповідні запити на адресу контрагентів, для підтвердження залишків по найсуттєвіше сумам заборгованості.

Важливо проаналізувати загальну структуру дебіторської та кредиторської заборгованості в розрізі груп контрагентів, термінів виникнення і причин утворення заборгованості. У разі наявності сумнівних боргів і заборгованості зі строком позовної давності аудитору слід з'ясувати причини їх виникнення та уточнити, які заходи були прийняті до стягнення.

За результатами первинної оцінки системи внутрішнього контролю аудитор приступає до формування аудиторської вибірки. Відносно ділянки розрахунків найбільш доцільним методом є стратифікація, коли вся сума заборгованості поділяється на групи згідно з ознаками, встановленими аудитором, наприклад, вартісні пороги, типи контрагентів, терміни виникнення. Надалі відносно кожної групи можуть застосовуватися статистичні або нестатистичні методи відбору в залежності від завдань перевірки та додаткових умов договору з аудіруемим особою.

Відібрані договори аудитор оцінює з точки зору правильності оформлення і відповідності вимогам чинного законодавства. За кожним договором запитується повний комплект документів (рахунки, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні, кошториси, акти виконаних робіт або наданих послуг, протоколи узгодження цін, документи, пов'язані з пред'явленням претензій та позовів). Аудитор контролює правильність заповнення всіх обов'язкових реквізитів та відповідність інформації документів змісту і умов договорів. Далі зіставляється інформація, що міститься в документах постачальників, з даними складського обліку і показниками аналітичного обліку розрахунків з постачальниками за даними балансового рахунку 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками". Одночасно встановлюється відповідність цін на надійшли матеріальні цінності цінами, вказаними в договорах поставки. На даному етапі доцільно перевірити наявність і правильність реєстрації рахунків-фактур, які надійшли від постачальників і підрядників.

Наступний етап передбачає перевірку повноти та своєчасності платежів. Для цього аудитор аналізує стан розрахунків на основі інформації рахунків 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" і 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками", зіставляючи умови договорів і первинні документи з даними платіжних доручень та банківськими виписками. Необхідно звернути увагу на дотримання встановленої договором форми безготівкових розрахунків (платіжні доручення, чеки, акредитиви).

В даний час більшість організацій працюють на умовах передоплати, тому аудитору необхідно піддати перевірці рахунок 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками" в частині обґрунтованості прийняття до обліку сум по кожному контрагенту, обгрунтованості одержання авансів і правильності обчислення відповідних сум ПДВ.

Важливим напрямком аудиту розрахунків є перевірка формування резерву по сумнівних боргах в бухгалтерському та податковому обліку. Резерв по сумнівних боргах визнається оцінним значенням згідно з Положенням з бухгалтерського обліку "Зміни оціночних значень" (ПБУ 21/2008), затвердженим наказом Мінфіну Росії від 6 жовтня 2008 року № 106н, і враховується користувачами бухгалтерської звітності для оцінки реальності суми, яку аудіруемое особа передбачає отримати від своїх контрагентів. У податковому обліку створення резерву по сумнівних боргах дозволяє зменшувати податкову базу поточного періоду шляхом завчасного включення до витрат потенційних збитків від списання безнадійних боргів. При перевірці податкового обліку аналізується правильність формування резерву по сумнівних боргах, виходячи з вимог ст. 266 НК РФ, згідно з якою сумнівним боргом визнається будь-яка заборгованість перед платником податків, що виникла у зв'язку з реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, у разі якщо ця заборгованість не погашена в терміни, встановлені договором, і не забезпечена заставою, поручительством, банківською гарантією.

Якщо термін виникнення заборгованості становить менше 45 календарних днів, резерв під неї не створюється, навіть якщо вона відповідає всім критеріям визнання її сумнівною. Резерв створюється при простроченні від 45 до 90 днів у розмірі 50% заборгованості, виявленої на підставі інвентаризації, при простроченні понад 90 днів - у повному розмірі виявленої заборгованості. Однак загальна сума створюваного резерву по сумнівних боргах не може перевищувати 10% від виручки звітного (податкового) періоду, яка визначається відповідно до ст. 249 НК РФ.

Списувати за рахунок резерву можна тільки безнадійні борги, тобто нереальні до стягнення, під якими згідно зі ст. 266 НК РФ розуміються борги перед платником податків, за якими минув встановлений термін позовної давності, а також борги, за якими відповідно до цивільного законодавства зобов'язання припинене внаслідок неможливості його виконання на підставі акта державного органу або ліквідації організації. Якщо резерву мало, тобто сума безнадійного боргу виявилася більше величини створеного резерву, то різниця включається до складу позареалізаційних витрат.

Аудитор повинен переконатися, що аудіруемое особа дотримується таких правил:

  • 1) проводить інвентаризацію дебіторської заборгованості;
  • 2) виявляє сумнівну заборгованість з урахуванням критеріїв, встановлених ст. 266 НК РФ;
  • 3) визначає ступінь прострочення, тобто конкретний термін виникнення сумнівної заборгованості;
  • 4) формує резерв відповідно до параметрів, встановленими ст. 266 НК РФ.

При перевірці слід пам'ятати, що в бухгалтерському обліку списання боргу на збиток внаслідок неплатоспроможності боржника не є анулюванням заборгованості. Ця заборгованість повинна відображатися за балансом протягом п'яти років з моменту списання. Суми кредиторської і депонентської заборгованості, якими позовна давність минула, підлягають віднесенню до складу інших доходів.

Оцінку якості постановки претензійної і позовної роботи слід виділити як окремий напрямок перевірки. В якості джерел інформації аудитори використовують первинну документацію і дані по рахунку 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами", субрахунок "Розрахунки за претензіями". Даний субрахунок акумулює інформацію про розрахунки за претензіями, пред'явленим постачальникам, підрядникам, транспортним та іншим організаціям, а також пред'явленими або присуджених штрафів, пені, неустойка.

При перевірці розрахунків з претензіям аудитор повинен звернути увагу на обгрунтованість, своєчасність і правильність оформлення документів по претензіях, виставленим аудіруемим особою, на обґрунтованість претензій і правильність їх відображення в обліку. При документальній перевірці звертається увага на наявність в кожній претензії: чіткого формулювання вимоги заявника; обгрунтованого розрахунку суми претензії; опису фактів, на яких заснована претензія, і доказів, що підтверджують їх; переліку нормативних актів, на яких заснована претензія; опис додаються до претензії.

До претензії повинні бути додані документи, що підтверджують пред'явлені вимоги, або їх завірені копії. Претензія може бути відправлена рекомендованим або цінним листом. Допускається використання інших засобів зв'язку, за умови, що фіксується факт відправлення та вручення одержувачу під розпис. При повному або частковому відмову в задоволенні претензії або неотриманні вчасно відповіді претензію заявник вправі пред'явити позов до арбітражного суду.

Завершальним етапом аудиту розрахунків є оцінка повноти розкриття інформації в бухгалтерській звітності, а саме правильності віднесення сум дебіторської та кредиторської заборгованості на відповідні статті бухгалтерського балансу. Наприклад, необхідно зіставити сальдо по рахунку 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" у Головній книзі з показником рядка "Перед постачальниками та підрядниками" розшифровки рядка "Кредиторська заборгованість" бухгалтерського балансу.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >