Аудит обліку та розподілу загальновиробничих і загальногосподарських витрат

Загальновиробничі і загальногосподарські витрати по економічної ролі в процесі виробництва відносяться до накладних витрат, а за способом включення в собівартість продукції - до непрямих. По цих видатках на підприємстві повинні бути складені кошториси, аналітичний облік для цілей контролю ведеться за статтями кошторису.

Рахунки 25 "Загальновиробничі витрати" і 26 "Загальногосподарські витрати" - збірно-розподільчі. Рахунок 25 призначений для узагальнення інформації про витрати з обслуговування основних і допоміжних виробництв організації. Зокрема, на цьому рахунку можуть бути відображені витрати по утриманню та експлуатації машин та обладнання; амортизаційні відрахування і витрати на ремонт основних засобів та іншого майна, що використовується у виробництві; витрати по страхуванню зазначеного майна; витрати на опалення, освітлення й утримання приміщень; плата за оренду приміщень, машин, устаткування; оплата праці працівників, зайнятих обслуговуванням виробництва і т.д. Загальновиробничі витрати відображаються на рахунку 25 в кореспонденції з рахунками обліку виробничих запасів, розрахунків з працівниками з оплати праці і т.д. Аналітичний облік за рахунком 25 повинен бути організований по окремим структурним підрозділам підприємства та статтями витрат.

Після закінчення звітного періоду витрати, зібрані за дебетом рахунка 25, розподіляються між об'єктами калькулювання і списуються в дебет рахунків 20, 23 з кредиту рахунку 25. Після цих записів рахунок 25 закривається.

За дебетом рахунка 26 збираються витрати, зроблені для потреб управління, не пов'язані безпосередньо з виробничим процесом. Зокрема, на цьому рахунку можуть бути відображені адміністративно-управлінські витрати; витрати на утримання загальногосподарського персоналу; амортизаційні відрахування і витрати на ремонт основних засобів управлінського і загальногосподарського призначення; орендна плата за приміщення загальногосподарського призначення; витрати з оплати інформаційних, аудиторських, консультаційних послуг і т.д.

У залежності від прийнятої облікової політики можуть застосовуватися два варіанти списання загальногосподарських витрат.

При першому способі вони списуються в дебет рахунків 20, 23 і таким чином включаються в собівартість об'єктів калькулювання. При другому варіанті їх списують безпосередньо в дебет рахунку 90 "Продажі" з кредиту рахунку 26. Після закінчення звітного періоду рахунок 26 закривається

Загальновиробничі і загальногосподарські витрати можуть розподілятися по об'єктах калькуляції (видами продукції) пропорційно прямій заробітній платі, кількості випущеної продукції, нормативним затратам і т.д. Розрахунок розподілу загальновиробничих і загальногосподарських витрат служить підставою для виконання відповідних записів в обліку.

Одне із завдань аудиторської перевірки - встановлення правильності розподілу загальновиробничих і загальногосподарських витрат між видами продукції (робіт, послуг). На практиці застосовуються різні способи розподілу, що залежить від особливостей виробництва, технології та інших умов. Підприємство самостійно вибирає метод розподілу і відображає його в обліковій політиці. Завдання аудитора полягає в тому, щоб переконатися, що обраний метод застосовується правильно і що він відповідає конкретним умовам діяльності організації.

У процесі аудиту перевіряються правильність і обгрунтованість віднесення витрат в дебет рахунків 25 і 26. Для цього аналізуються первинні та зведені документи, на підставі яких зроблені записи за дебетом зазначених рахунків. Слід особливо вивчити непродуктивні витрати, наприклад втрати від простоїв, втрати від псування матеріальних цінностей при зберіганні в цехах, недостачі матеріальних цінностей.

Ретельній перевірці необхідно піддати адміністративно-управлінські витрати, особливо ті з них, які піддаються нормуванню. Наприклад, в організації повинна бути складена і затверджена радою директорів (правлінням) кошторис представницьких витрат.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >