АУДИТ ОБЛІКУ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА ЇЇ ПРОДАЖУ

У результаті вивчення глави 12 студент повинен:

знати

• цілі, джерела інформації та основні напрями аудиту готової продукції;

вміти

• складати програму аудиту готової продукції;

володіти

• навичками виконання аудиторських процедур перевірки готової продукції.

Аудит обліку випуску й схоронності готової продукції

Аудит передбачає перевірку правильності обліку випуску готової продукції та її збереження. Відповідно до ПБО 5/01 і Методичними вказівками з обліку МПЗ готова продукція є частиною матеріально-виробничих запасів, призначених для продажу. Готова продукція передається на склад або безпосередньо замовнику. Організація обліку готової продукції повинна забезпечити формування інформації про наявність та рух готової продукції за місцями зберігання та матеріально відповідальним особам.

У числі основних завдань аудиту готової продукції можна назвати наступні:

  • - Перевірку правильності і своєчасності бухгалтерського наявності та руху готової продукції на складах і відкритих майданчиках;
  • - Контроль за виконанням програм за обсягом виробництва, асортименту та якості виробленої продукції і зобов'язань перед замовниками з постачання продукції;
  • - Контроль за збереженням готової продукції та дотриманням встановлених нормативів їх використання;
  • - Перевірку правильності бухгалтерського обліку реалізації продукції і проведення оплати за реалізовану продукцію.

Аудитор повинен перевірити, щоб готова продукція була своєчасно передана на склад у підзвіт матеріально відповідальній особі. Якщо на підприємстві виробляється великогабаритна продукція (металеві та залізобетонні ферми, блоки та інші вироби), яка не може бути прийнята на склад, то приймання такої продукції замовником повинна бути оформлена відповідним документом за місцем її виготовлення, комплектації або складання. Вивченню також підлягає документація з оформлення надходження готової продукції з виробництва у вигляді накладних, специфікацій, приймальних актів та інших первинних документів. Перевірка кількісного обліку готової продукції повинна проводитися за видами виробленої продукції і місць її зберігання.

В даний час, як правило, використовується бескарточний метод обліку готової продукції. У цьому випадку за допомогою комп'ютерів складаються на кожний день оборотні відомості обліку випуску і руху готової продукції. Такі відомості складаються по всіх складах і місцями зберігання. Для виявлення залишків готової продукції періодично проводиться їх інвентаризації Акти інвентаризації також підлягають вивченню аудитором.

Якщо склади автоматизовані, то замість карток складського обліку аудитор повинен перевірити оперативні машинограм відеограми залишків і руху готової продукції.

Інвентаризація готової продукції здійснюється аналогічно інвентаризації виробничих запасів. Якщо інвентаризації піддаються товари відвантажені, а також знаходяться на складах інших організацій, то аудитор перевіряє обґрунтованість сум, які числяться на відповідних рахунках бухгалтерського обліку.

Аудитор повинен встановити, що на рахунках обліку товарно-матеріальних цінностей, які не перебувають у момент інвентаризації в підзвіті матеріально відповідальних осіб, показані тільки суми, підтверджені відповідними документами, правильно оформленими. В якості таких документів для товарно-матеріальних цінностей, що знаходяться в дорозі, служать розрахункові документи постачальників або інші їх замінюють документи. З відвантажених товарно-матеріальних цінностей використовуються як документів копії документів, пред'явлених покупцям вигляді платіжних доручень векселів, та ін. Якщо документи мають прострочену оплату, то вони повинні мати обов'язково підтвердження банку. За товарно-матеріальних цінностей, які знаходяться на складах сторонніх організацій, в якості документів можуть використовуватися збереженій розписки, які, як правило, переоформляються на дату проведення інвентаризації або іншу дату, близьку до неї.

Аудитором попередньо повинна бути проведена звірка рахунків з кореспондуючими рахунками бухгалтерського обліку.

Процедурі контролю піддаються опису, які повинні складатися окремо на товарно-матеріальні цінності, що знаходяться в дорозі, на відвантажені товарно-матеріальні цінності, на товарно-матеріальні цінності, що знаходяться на складах інших організацій, а також на товарно-матеріальні цінності, відвантажені, але не оплачені в строк покупцями.

У описах першої групи товарно-матеріальних цінностей перевірка здійснюється по кожній окремій відправці за наступними реквізитами: найменуванням матеріалів і товарів, їх кількості і вартості, дат відвантаження, переліку документів, на підставі яких були зроблені бухгалтерські проводки за відповідними рахунками.

У описах з відвантажених і не оплачених у строк покупцями товарно-матеріальних цінностей перевіряються реквізити по кожній окремій відвантаженні: найменування товарно-матеріальної цінності і покупця, сума, дата відвантаження, дата виписки і номер розрахункового документа.

У описах товарно-матеріальних цінностей, які зберігаються на складах інших організацій, перевіряються реквізити: найменування, кількість і сорт товарно-матеріальних цінностей, їх вартість, прийнята в бухгалтерському обліку, місце зберігання, дата прийняття товарно-матеріальних цінностей на зберігання, номери і дати відповідних документів прийняття на зберігання.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >