Аудит правильності обліку відвантаження та реалізації готової продукції

Відповідно до укладених договорів на постачання готової продукції проводиться її реалізація. Вона також можлива на основі вільного продажу через роздрібну торговельну мережу. У договорах на постачання готової продукції аудитор повинен перевірити правильність заповнення таких реквізитів, як найменування постачальника і покупця, кількість і вартість реалізованої продукції, знижки, накидки, система прийнятих розрахунків та ін.

Відвантаження готової продукції покупцям з виробництва або зі складу здійснюється на підставі наказів відділу збуту. З цією метою бухгалтерія підприємства виписує в кількох примірниках платіжні вимоги для розрахунків з покупцями через відповідний банк. Підставою для оформлення платіжних вимог виступають накладні, товарно-транспортні залізничні накладні та інші документи, що підтверджують відпуск продукції на сторону.

Аудитор також перевіряє правильність оформлення платіжних вимог за наступними реквізитами: місцезнаходження постачальника і споживача, вид відправки, номер договору поставки, сума платежу, вартість тари та упаковки, транспортні тарифи, сума податку на додану вартість, що повинна виділятися окремим рядком.

Платіжні вимоги здаються в банк на інкасо не пізніше наступного дня після відвантаження або здачі готової продукції вантажоодержувачу, а другий його примірник має бути переданий покупцеві для оплати.

У бухгалтерському обліку підприємств, що здійснюють відвантаження готової продукції, ведеться відомість обліку та реалізації продукції (робіт, послуг), яка є об'єктом аудиторського контролю. Відомість ведеться згідно форми № 16 при визначенні виручки з відвантаження та за формою № 16а - при визначенні виручки по оплаті. В обох випадках готова продукція показується за обліковими і відпускними цінами. Аудитор перевіряє дату і номер платіжного вимоги, найменування постачальника, кількість і вартість відвантаженої продукції, а також відмітку банку про оплату рахунків.

Якщо оперативний облік відвантаження продукції ведеться на підприємстві за допомогою електронно-обчислювальної техніки, то на кожен день складаються машинограми відвантаження продукції.

Підприємство самостійно визначає порядок синтетичного обліку реалізації продукції залежно від методу реалізації продукції, що повинно знайти відображення в наказі по обліковій політиці підприємства. Таких методів реалізації продукції два: облік ведеться або з моменту оплати відвантаженої продукції, або з моменту відвантаження продукції і пред'явлення замовнику платіжних документів.

У нашій країні найбільш широко використовується метод реалізації продукції з моменту оплати відвантаженої продукції, виконаних робіт і наданих послуг. Для обліку відвантаженої, але ще не реалізованої продукції використовується синтетичний рахунок 45 "Товари відвантажені".

Відвантажена готова продукція в бухгалтерському обліку оформляється записом за дебетом рахунка 45 і кредитом рахунку 43 "Готова продукція" або 40 "Випуск продукції (робіт, послуг)".

Покупці постійно оплачують відвантажену їм готову продукцію, що відображається у бухгалтерському обліку підприємства постачальника але дебетом рахунка 51 "Розрахункові рахунки" або інших грошових рахунків і за кредитом рахунка 90 "Продажі". Одночасно на суму сплаченої реалізованої продукції виробляється бухгалтерська запис за дебетом рахунка 90 і кредитом рахунку 45 "Товари відвантажені".

Відвантажена продукція відображається на рахунку 45 або за фактичної виробничої собівартості, або за плановою виробничою собівартістю. Для визначення фактичної собівартості реалізованої продукції складається спеціальний розрахунок. Якщо в обліку використовується рахунок 40 "Випуск продукції (робіт, послуг)", то у такому розрахунку немає необхідності.

Таким чином, при першому методі реалізації продукція вважається реалізованою, якщо вона відвантажена покупцеві і повністю оплачено платіжна вимога постачальника.

Другий метод реалізації продукції пов'язаний з моментом її відвантаження або відпустки покупцеві. У цьому випадку в синтетичному обліку відпадає необхідність використання рахунку 45.

На продукцію, відвантажену замовнику, яка вважається реалізованою, у підприємства - постачальника в бухгалтерському обліку робиться запис за дебетом рахунка 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками" і кредитом рахунку 90 "Продажі". Одночасно проводиться другий запис за дебетом рахунка 90 і кредитом рахунку 43 на собівартість відвантаженої або пред'явленої покупцю продукції. Після оплати споживачем відвантаженої продукції у підприємства-постачальника оформляється бухгалтерська запис за дебетом рахунка 51 і кредитом рахунку 62.

При відвантаженні готових виробів і товарів іншим підприємствам на комісійних засадах вони враховуються на рахунку 45 "Товари відвантажені". При відпустці таких виробів в бухгалтерському обліку робиться проводка за дебетом рахунка 45 і кредитом рахунку 43 "Готова продукція" і рахунку 41 "Товари". Якщо підприємство-комісіонер повідомляє підприємству-постачальнику про реалізацію готових виробів і товарів, то проводиться запис за дебетом рахунка 90 і кредитом рахунку 45.

Одночасно відображається виручка від реалізації за дебетом рахунка 62 і кредитом рахунку 90.

Незалежно від методу реалізації продукції аудитор повинен встановити обґрунтованість даних, віднесених в дебет рахунку 90 "Продажі", де відображені витрати на виробництво і збут реалізованої продукції.

Особливу увагу аудитор повинен звернути на обґрунтованість визначення витрат між відвантаженої і реалізованої продукцією і залишками продукції на складах.

Другий метод реалізації продукції але моменту відвантаження ще не отримав широкого поширення в нашій країні. На наш погляд, це пов'язано в основному з неплатоспроможністю багатьох підприємств, неможливістю створення резервів по сумнівних боргах, з недосконалістю форм розрахунків та банківського обслуговування і т.д.

При реалізації продукції з моменту її відвантаження визначення виручки від реалізації повинно проводитися з дати відвантаження або дати передачі товаророзподільчих документа.

Якщо на підприємстві має місце попередня оплата поставки, то постачальник повинен виписати рахунок-фактуру і передати її покупцеві. У свою чергу покупець своїм платіжним дорученням здійснює оплату готової продукції, що намічається до постачання. У цих умовах сума надійшли платежів відображається у бухгалтерському обліку до моменту відвантаження готової продукції як кредиторська заборгованість і обліковується за кредитом рахунка 62 і дебетом рахунку 51. Після відвантаження продукції робиться проводка за дебетом рахунка 62 і кредитом рахунку 90.

Попередня оплата готової продукції також може виступати у формі авансового платежу. У цьому випадку надійшли платежі повинні знайти відображення за кредитом рахунка 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками".

Аудитору слід перевірити різні методи і способи реалізації готової продукції з урахуванням її різних оцінок і використання різних рахунків бухгалтерського обліку, а також облік товарообмінних (бартерних) операцій. Насамперед, він повинен встановити, який варіант обліку реалізації продукції прийнятий на підприємстві, а також вид товарно-матеріальних цінностей, які плануються до бартерному обміну.

Якщо на підприємстві виручка від реалізації визначається в міру оплати відвантаженої продукції, то надходження продукції і товарів з товарообмінних операцій оформляється бухгалтерськими записами за дебетом відповідних матеріальних рахунків і рахунків з обліку витрат і кредиту рахунків за розрахунками (ДЕБЕТ рахунків 10 "Матеріали", 41 "Товари ", 08" Вкладення у необоротні активи "і т.д. КРЕДИТ рахунків 60" Розрахунки з постачальниками та підрядниками ", 76" Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами ").

Списання первісної вартості та собівартості відвантаженої продукції, робіт, послуг відображається за дебетом рахунка реалізації 90 "Продажі" з кредиту матеріальних рахунків і рахунків з обліку витрат (рахунки 01, 04, 10, 12, 41, 43, 45). Одночасно на вартість відвантажених товарів зменшується заборгованість перед постачальниками та підрядниками за надійшли товари.

Шляхом списання показників з рахунків реалізації на рахунок 99 "Прибутки і збитки" визначається фінансовий результат з товарообмінних операцій.

Якщо на підприємстві виручка від реалізації визначається принаймні відвантаження продукції, то на вартість відвантаженої продукції, робіт, послуг робиться бухгалтерська запис за дебетом рахунків розрахунків (62, 76) і кредиту рахунки реалізації.

Списання первісної вартості та собівартості продукції, робіт, послуг оформляється записом за дебетом рахунків реалізації 90 і кредиту матеріальних рахунків і рахунків з обліку витрат (01, 04, 10, 41, 43). На вартість товарів і продукції в порядку обміну робиться проводка за дебетом рахунків 08 "Вкладення у необоротні активи", 10, 41 та інших і кредиту рахунків 60 і 76.

Залік вартості відвантажених товарів в погашення заборгованості перед постачальниками і підрядниками оформляється записом за дебетом рахунків 60 і 76 і кредиту рахунків 62 і 76. Фінансовий результат оформляється списанням з рахунку реалізації 90 "Продажі" на рахунок 99 "Прибутки і збитки". Аудитор перевіряє правильність оформлення вищеназваних бухгалтерських записів і таким шляхом встановлює правомірність обліку бартерних операцій.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >