Аудит результатів від іншої реалізації

Аудитор розглядає правильність відображення кінцевих фінансових результатів від реалізації основних засобів і нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей у вигляді коштів в обороті, валютних цінностей, цінних паперів та інших фінансових вкладень.

Аудитору слід не тільки перевірити правильність відображення продажу основних засобів, а й вибуття їх по будь-яким іншим причинам. У числі таких причин можна назвати: списання, ліквідацію, безоплатну передачу, передачу основних засобів у рахунок внеску підприємства до статутного капіталу іншого підприємства і т.д. У разі безоплатної передачі основних засобів від одного підприємства до іншого для отримання фінансового результату оформляють такі записи в обліку:

ДЕБЕТ 08 "Вкладення у необоротні активи" КРЕДИТ 98 "Доходи майбутніх періодів" субрахунок 98-2 "Безоплатні надходження"

- На первісну вартість основного засобу;

ДЕБЕТ 01 "Основні засоби" КРЕДИТ 08 "Вкладення у необоротні активи"

- На первісну вартість основного засобу;

ДЕБЕТ рахунків обліку витрат (25 "Загальновиробничі витрати", 26 "Загальногосподарські витрати") КРЕДИТ 02 "Амортизація основних засобів"

- Щомісяця на суму амортизації;

ДЕБЕТ 98 "Доходи майбутніх періодів" субрахунок 98-2 "Безоплатні надходження" КРЕДИТ 91 "Інші доходи і витрати"

- Щомісяця на суму амортизації.

Отримання фінансового результату від вибуття основних засобів з якихось причин оформляється записом за дебетом рахунка 91 "Інші доходи і витрати" і кредитом рахунку 01 "Основні засоби". Даний запис характеризує ефективність операцій не тільки від реалізації основних засобів, але і від їх вибуття з різних причин.

Аудитор також перевіряє правильність відображення результатів від іншої реалізації нематеріальних активів (авторські права, патенти на винаходи, права ноу-хау, ліцензії, товарні знаки, вдачі користування землею та природними ресурсами, організаційні витрати і ціна фірми і т.д.), виробничих запасів (сировина і основні матеріали, допоміжні матеріали, поворотні відходи виробництв, паливо, тара і тарні матеріали, запасні частини і т.д.), цінних паперів (паї та акції, облігації, надані позики, депозити і т.д.) та інших видів майна.

Шляхом зіставлення дебетового і кредитового оборотів по рахунку 91 "Інші доходи і витрати" розраховується фінансовий результат, який списують з рахунку 91 на рахунок 99 "Прибутки і збитки", і аудитор перевіряє правильність оформлення цього запису.

Фінансовий результат від інших операцій формується з різних доходів, витрат і втрат, які може мати підприємство в результаті своєї виробничо-господарської діяльності.

Інші доходи і витрати характеризуються значною кількістю статей, повний перелік яких відображений в Плані рахунків бухгалтерського обліку.

Аудитор повинен перевірити правильність формування інших доходів і витрат та відображення їх у бухгалтерському обліку на рахунку 91.

Для зручності перевірки всі статті інших доходів і витрат можна розподілити за такими групами:

 • - Доходи від участі в інших організаціях;
 • - Доходи, витрати і збитки від фінансових операцій;
 • - Інші доходи, витрати і втрати;
 • - Штрафи, пені, різні неустойки та інші види санкцій.

У першу групу можна включити:

 • - Доходи, одержані одним підприємством від пайової участі в статутному капіталі іншого підприємства;
 • - Доходи у вигляді частини прибутку, отримані від інших підприємств. До їх числа можна віднести дивіденди по придбаних акціях і доходи за облігаціями та іншими цінними паперами;
 • - Доходи у вигляді плати за здане в оренду майно.

Аудитор перевіряє правильність кореспонденції рахунків

по першій групі доходів.

У сучасних умовах можливі два способи відображення в бухгалтерському обліку доходів від участі в інших організаціях. У першому випадку використовується методика бухгалтерського обліку за фактичним надходженням грошових коштів, яка оформляється за дебетом рахунків 50 "Каса", субрахунок "Каса організації"; 51 "Розрахункові рахунки"; 52 "Валютні рахунки" та кредитом рахунку 91 "Інші доходи і витрати", субрахунок "Інші доходи".

У другому випадку бухгалтерська проводка оформляється за попередньою нарахування доходів і запису їх на рахунки бухгалтерського обліку. Нараховані доходи оформляються записом на суму доходів від вкладів у статутний капітал інших підприємств, орендної плати та дивідендів за дебетом рахунка 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" і кредитом рахунку 91 "Інші доходи і витрати", субрахунок "Інші доходи". На суму доходів від дочірніх організацій робиться інший запис: ДЕБЕТ 79 «Внутрішньогосподарські розрахунки» КРЕДИТ 99 "Прибутки і збитки".

Бухгалтерським проведенням за дебетом рахунків обліку грошових коштів 50,51,52 і кредиту рахунків 76,79 відображаються надійшли платежі за доходами.

По другій групі доходів і витрат аудитор повинен перевірити правильність формування наступних статей:

 • - Позитивні чи негативні курсові різниці по валютних рахунках, а також за операціями в іноземній валюті;
 • - Доходи і витрати за облігаціями та іншими цінними паперами;
 • - Відсотки за кошти, передані в позику іншим підприємствам.

Позитивні курсові різниці по валютних рахунках оформляються в бухгалтерському обліку записами:

ДЕБЕТ 58 "Фінансові вкладення" КРЕДИТ 91 "Інші доходи і витрати"

- На різницю за операціями з фінансовими вкладеннями;

ДЕБЕТ 50 "Каса", 52 "Валютні рахунки" КРЕДИТ 91 "Інші

доходи і витрати"

- На різницю але грошовим коштам у валюті;

ДЕБЕТ 71 "Розрахунки з підзвітними особами" КРЕДИТ 91 "Інші доходи і витрати"

- За операціями видачі валюти під звіт.

Якщо є заборгованість перед постачальниками та підрядниками у валюті інших держав, то позитивну курсову різницю відображають у бухгалтерському обліку записом за дебетом рахунка 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" і кредитом рахунку 91 "Інші доходи і витрати". Негативні курсові різниці по валютних рахунках оформляються зворотними бухгалтерськими проводками по відношенню до позитивних курсових різницях.

Доходи підприємства за облігаціями інших підприємств і організацій оформляються в обліку аналогічно доходам, отриманим одним підприємством від пайової участі в статутному капіталі іншого підприємства.

Третю групу доходів і витрат можуть сформувати такі статті:

 • - Витрати на утримання законсервованих виробничих потужностей та об'єктів, крім витрат, що відшкодовуються за рахунок інших джерел;
 • - Некомпенсируемое втрати від стихійних лих, що призвели до знищення і псування виробничих запасів, готових виробів та інших матеріальних цінностей, до зупинки виробництв і т.д. У цій статті враховуються також витрати, пов'язані з запобіганням або ліквідацією наслідків стихійних лих, за вирахуванням вартості отриманого металобрухту, палива та інших матеріалів;
 • - Витрати за анульованими виробничими замовленнями;
 • - Витрати на виробництво, що не дали продукції, якщо вони не відшкодовуються замовником, за вирахуванням вартості використовуваних матеріальних цінностей;
 • - Некомпенсируемое збитки в результаті пожеж, аварій та інших надзвичайних подій, викликаних екстремальними ситуаціями (повенями, землетрусами, війнами і т.д.);
 • - Збитки від списання дебіторської заборгованості, безнадійної до одержання через пропущення строків позовної давності, якщо за цією статтею на підприємстві не був створений резерв по сумнівних боргах, який в бухгалтерському обліку відображається по рахунку 63 "'Резерви по сумнівним боргах";
 • - Збитки від списання в установленому порядку раніше присуджених боргів щодо недостач і розкраданням, за якими судом прийнято рішення про повернення виконавчих документів і неможливості звернення стягнення на майно підозрюваного у створенні збитків;
 • - Збитки від списання боргів щодо недостач і розкраданням, списаним по іншим причинам;
 • - Втрати від браку продукції виробництва минулих років;
 • - Повернення сум за розрахунками з покупцями за продукцію, оплачену в минулих роках;
 • - Додаткові витрати по замовленнях, розрахунки за якими були закінчені в минулому році;
 • - Інші збитки за операціями минулих років, виявлені у звітному році, приналежність яких до минулих періодів підтверджена документально;
 • - Прибуток минулих років, виявлена у звітному році у вигляді сум, що надійшли від постачальників за перерахунками за послуги та продукцію, отриманих та витрачених торік;
 • - Суми, отримані від покупців і замовників за перерахунками за реалізовану торік продукцію.

Аудитор перевіряє правильність кореспонденції рахунків позареалізаційних доходів та втрат цієї групи статей. Наприклад, витрати на утримання законсервованих виробничих потужностей та об'єктів в бухгалтерському обліку оформляються записом за дебетом рахунка 91 "Інші доходи і витрати", субрахунок 91-2 "Інші витрати" і кредиту рахунків 10 "Матеріали", 70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці " і т.д.

Витрати за анульованими виробничими замовленнями оформляються проведенням за дебетом рахунка 91 "Інші доходи і витрати", субрахунок 91-2 "Інші витрати" і кредитом рахунку 20 "Основне виробництво" - на вартість невикористаних деталей, напівфабрикатів та вузлів.

Збитки від списання дебіторської заборгованості, безнадійної до одержання через пропущення строків позовної давності, у бухгалтерському обліку оформляються проведенням за дебетом рахунка 91 "Інші доходи і витрати", субрахунок 91-2 "Інші витрати" і кредиту рахунків 60 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками ", 62" Розрахунки з покупцями та замовниками ", 76" Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами ".

Збитки від списання раніше присуджених боргів щодо недостач і розкраданням, не підтверджених судом, а також боргів щодо недостач і розкраданням, списаних по іншим причинам, оформляються проведенням за дебетом рахунка 91 "Інші доходи і витрати", субрахунок 91-2 "Інші витрати" і кредитом рахунків: 73 "Розрахунки з персоналом за іншими операціями", 94 "Нестачі і втрати від псування цінностей".

Прибуток минулих років, виявлена у звітному році, відображається у бухгалтерському обліку за дебетом рахунка 51 "Розрахункові рахунки" та кредитом рахунку 91 "Інші доходи і витрати", субрахунок 91-1 "Інші доходи".

У четверту групу можна включити такі статті:

 • - Присуджені або визнані боржником штрафи, пені, неустойки та інші види санкцій за порушення умов господарських договорів, а також по відшкодуванню завданих збитків;
 • - Списання недостач матеріальних цінностей, виявлених при інвентаризації, штрафів, пені та неустойок;
 • - Сплачені підприємством суми штрафів, пені, неустойок та суми від інших санкцій.

Аудитор перевіряє правильність оформлення надходжень штрафів, пені, неустойок та сум від інших санкцій. На суму штрафних санкцій, визнаних боржником або присуджених судом, робиться бухгалтерська запис за дебетом рахунка 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами", субрахунок 76-2 "Розрахунки за претензіями" і кредитом рахунку 91 "Інші доходи і витрати", субрахунок 91- 1 "Інші доходи". При отриманні штрафних санкцій дебетується рахунок 51 "Розрахункові рахунки" і кредитується рахунок 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами", субрахунок 76-2 "Розрахунки за претензіями".

Боржник після визнання (присудження) неустойки відносить її на збільшення інших витрат. Для цього їм у тому ж звітному періоді здійснюється запис на відповідну суму штрафних санкцій за порушення договірних зобов'язань, присуджених судом або визнаних організацією, за дебетом рахунка 91 "Інші доходи і витрати", субрахунок 91-2 "Інші витрати" і кредитом рахунку 76 " Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами ", субрахунок 76-2" Розрахунки за претензіями ". На суму оплачених штрафних санкції за порушення договірних зобов'язань робиться бухгалтерська запис за дебетом рахунка 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами", субрахунок 76-2 "Розрахунки за претензіями" і кредитом рахунку 51 "Розрахункові рахунки".

Аудит використання прибутку

Аудит використання прибутку безпосередньо пов'язаний з перевіркою й аналізом рахунки 84 "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)".

Суми використаної прибутку списуються на зменшення прибутку після затвердження річного балансу в порядку його реформації і оформляються записом за дебетом рахунка 99 "Прибутки і збитки" і кредиту рахунку 84.

Аудитор також повинен перевірити наявність нерозподіленого прибутку і правильність се відображення в бухгалтерському обліку.

Сума нерозподіленого прибутку звітного року також повинна бути списана в дебет рахунку 99 і кредит рахунку 84.

Цей прибуток може бути спрямована на виплату доходів засновникам. У бухгалтерському обліку на суми нарахованих виплат роблять запис за дебетом рахунка 84 і кредиту рахунків: 70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці" і 75 "Розрахунки з засновниками", субрахунок 75-2 "Розрахунки по виплаті доходів".

Якщо сума нерозподіленого прибутку звітного року після виплати доходів засновникам залишилася у підприємства, то аудитор повинен простежити за тим, щоб вона була списана на рахунок 84 у вигляді прибутку або збитку минулих років.

Аудитор також повинен перевірити правильність списання збитків звітного року.

Списання цих збитків здійснюється з кредиту рахунку 84 в дебет таких рахунків:

 • - 82 "Резервний капітал" - при списанні збитків за рахунок коштів резервного капіталу підприємства;
 • - 75 "Розрахунки з засновниками", субрахунок 75-2 "Розрахунки по виплаті доходів" - при погашенні збитку за рахунок цільових внесків засновників акціонерного товариства.

Аудитор перевіряє напрями використання прибутку (збитку) та правильність їх відображення на рахунках бухгалтерського обліку.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >