Аудит достовірності звіту про фінансові результати

Звіт про прибутки і збитки (звіт про фінансові результати) відображає фінансові результати діяльності організації: доходи і витрати за видами діяльності; валовий прибуток; прибуток (збиток) від звичайної діяльності; чистий прибуток (нерозподілений прибуток (збиток) звітного періоду. У цьому звіті показуються суми прибутку звітного періоду, спрямовані на сплату податку на прибуток.

У звіті про фінансові результати наводяться дані наростаючим підсумком з початку звітного періоду, наприклад року. Заповнюється звіт за даними рахунків бухгалтерського обліку 90 "Продажі", 91 "Інші доходи і витрати", 99 "Прибутки і збитки".

Щоб переконатися в достовірності звіту, необхідно, насамперед, перевірити достовірність інформації по рахунках, на підставі яких заповнюється звіт про прибутки і збитки. Якщо ця інформація вірна, то аудитору слід перевірити правильність формування кожного рядка звіту про фінансові результати.

По рядку "Виручка" повинні бути відображені доходи від звичайних видів діяльності організації. Перелік таких доходів встановлений і. 5 ПБУ 9/99. Це виручка від продажу продукції і товарів, надходження, пов'язані з виконанням робіт і наданням послуг. За вказаною рядку відображається різниця між кредитовим оборотом за рахунком 90 "Продажі", субрахунок 90-1 "Виручка" і дебетовими оборотами за цей же період по субрахунку 90-3 "Податок на додану вартість" того ж рахунку.

За деякими видами діяльності доходи можуть бути відображені як у складі виручки, так і в сумі інших доходів. Наприклад, це орендна плата, ліцензійні платежі, надходження від участі в статутних капіталах інших організацій. Припустимо, аудіруемое особа встановило в наказі про облікову політику, що всі доходи, частка яких у загальному обсязі надходжень становить понад 5%, вважаються суттєвими, при цьому систематичність отримання доходів передбачає надходження коштів два рази і більше протягом звітного року. У такому випадку аудитор контролює відображення цих надходжень у складі доходів по основній діяльності.

По рядку "Собівартість продажів" показуються витрати по звичайних видах діяльності, виручка від яких відображена по попередньому рядку. Перелік витрат встановлено ПБУ 10/99 і галузевими інструкціями з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції. Для заповнення рядка використовуються дані, враховані за дебетом рахунка 90 "Продажі", субрахунок 90-2 "Собівартість продажів" в кореспонденції з рахунками 20 "Основне виробництво", 26 "Загальногосподарські витрати", 40 "Випуск продукції (робіт, послуг), 41 "Товари", 43 "Готова продукція", 45 "Товари відвантажені". Дана методика застосовна, коли фактична собівартість виробленої продукції вище нормативної. В іншому випадку з обороту потрібно відняти кредитовий оборот за рахунком 90 "Продажі", субрахунок 90-2

"Собівартість продажів" в кореспонденції з рахунком 40 "Випуск продукції (робіт, послуг)".

По рядку "Комерційні витрати" відображаються витрати, пов'язані зі збутом продукції, а також витрати обігу, наприклад, витрати на рекламу продукції, її транспортування і зберігання. По рядку відображаються дані дебетовогообороту рахунку 90 "Продажі", субрахунок 90-2 "Собівартість продажів" в кореспонденції з рахунком 44 "Витрати на продаж".

По рядку "Управлінські витрати" вказуються загальногосподарські витрати (зарплата адміністративного персоналу, витрати на підготовку і перепідготовку кадрів, оплата аудиторських послуг і т.д.). Слід зазначити, що даний рядок заповнюють тільки ті організації, які розподіляють управлінські витрати між реалізованою і нереалізованою продукцією (дебетовий оборот рахунка 90 "Продажі", субрахунок 90-2 "Собівартість продажів" в кореспонденції з рахунком 26 "Загальногосподарські витрати"). Інші ж підприємства показують дані витрати по рядку "Собівартість продажів".

Суми за вищевказаним рядкам дозволяють розрахунковим шляхом визначити прибуток (збиток) від продажу товарів, продукції, робіт, послуг, що відображається по рядку "Прибуток (збиток) від продажу". Прибуток від продажу, показана в звіті про прибутки і збитки, повинна бути тотожна сумі проведення за дебетом рахунка 90 "Продажі", субрахунок 90-9 і кредитом рахунку 99 "Прибутки і збитки" або за дебетом рахунка 99 і кредитом рахунку 90, субрахунок 90 -9, у випадку, якщо від реалізації отримано збиток.

До складу інших включають всі доходи і витрати організації, які не відносяться до її звичайного вигляду діяльності. Відсотки до отримання, відсотки до сплати, доходи від участі в інших організаціях, інші доходи, інші витрати відображаються за окремими рядками. У бухгалтерському обліку всі ці суми відображаються на рахунку 91 "Інші доходи і витрати", субрахунку 91-1 "Інші доходи" і 91-2 "Інші витрати". Для формування даних по рядках необхідно вказати кредитовий (доходи) або дебетовий (витрати) оборот з того чи іншого субрахунку за звітний період. Наприклад, по рядку "Доходи від участі в інших організаціях" відображаються доходи, отримані від вкладів у статутні капітали інших організацій, включаючи відсотки по цінних паперах. По рядку "Відсотки до отримання" відображається сума відсотків, які організація повинна отримати за позиками, наданими іншим економічним суб'єктам, від комерційного банку у вигляді відсотків за розміщення коштів на депозитному рахунку, по рядку "Відсотки до сплати" - відсотки, які аудіруемое особа сплачує за отриманими кредитами і позиками, по рядку "Інші витрати" - витрати по здачі майна в оренду, витрати на ліквідацію основних засобів і т.д.

По рядку "Поточний податок на прибуток" відображається сума податку на прибуток, нарахована до сплати до бюджету за звітний період (ДЕБЕТ 99 КРЕДИТ 68, субрахунок "Розрахунки з податку на прибуток"). У випадку, якщо податок на прибуток, розрахований за даними податкового обліку, буде більше, ніж податок, розрахований за даними бухгалтерського обліку, виникає постійне податкове зобов'язання, яке відображається у звіті.

При перевірці заповнення рядків "Зміна відкладених податкових зобов'язань" і "Зміна відкладених податкових активів" аудитор перевіряє дотримання норм, встановлених Положенням з бухгалтерського обліку "Розрахунки з податку на прибуток організацій" ПБУ 18/02, затвердженого наказом Мінфіну Росії від 19 листопада 2002 р № 114н, і контролює правильність відображення в звіті оборотів за рахунками 77 "Відкладені податкові зобов'язання" і 09 "Відкладені податкові активи".

При перевірці слід звернути увагу на правильність арифметичного підрахунку сум по рядках "Прибуток (збиток) до оподаткування", "Прибуток (збиток) від звичайної діяльності", "Чистий прибуток (збиток)".

Для правильного заповнення звіту про фінансові результати повинен бути якісно організований аналітичний облік за рахунком 91 "Інші доходи і витрати" стосовно до рядків звіту. Якщо такий аналітичний облік не ведеться, то аудитор повинен відобразити це у своїй робочої документації і потім в письмовому звіті керівнику аудируемого особи за результатами аудиторської перевірки.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >