АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

У результаті вивчення глави 15 студент повинен:

знати

• структуру і види аудиторських висновків, зміст письмової інформації аудитора;

вміти

• складати аудиторський висновок та письмову інформацію аудитора;

володіти

• навичками узагальнення результатів аудиту та формування професійного судження про достовірність бухгалтерської звітності.

Сутність аудиторського висновку

Аудиторський висновок - це офіційний документ, призначений для користувачів бухгалтерської (фінансової) звітності аудіруемих осіб, що містить виражене у встановленій формі думку аудиторської організації, індивідуального аудитора про достовірність бухгалтерської (фінансової) звітності аудируемого особи.

Думка про достовірності бухгалтерської (фінансової) звітності аудіруемих осіб грунтується на загальних результатах перевірки правильності ведення бухгалтерського обліку, дотримання організацією податкового законодавства при здійсненні фінансових операцій та складання бухгалтерської (фінансової) звітності.

Під достовірністю у всіх істотних відносинах розуміється ступінь точності даних бухгалтерської (фінансової) звітності, яка дозволяє користувачам цієї звітності робити правильні висновки про фінансовий та майновий стан аудіруемих осіб і приймати базуються на цих висновках правильні рішення.

При складанні аудиторського висновку аудитор керується: Законом про аудиторську діяльність та федеральними стандартами аудиту, в яких містяться відомості про форму аудиторського висновку і його видах.

Опис розподілу відповідальності щодо бухгалтерської звітності між аудіруемим особою і аудитором, а також обсягу аудиту приводиться в частинах аудиторського висновку, озаглавлених "Відповідальність аудируемого особи за бухгалтерську звітність" і "Відповідальність аудитора".

Аудиторський висновок має включати розділ "Думка", в якому наводиться думка аудитора з приводу того, чи відображає бухгалтерська звітність достовірно у всіх істотних відносинах фінансове становище аудируемого особи станом на звітну дату, результати його фінансово-господарської діяльності та рух грошових коштів за звітний період відповідно до встановлених правил складання бухгалтерської звітності. Перш ніж приступати до формування думки, аудитор повинен переконатися, чи досягнута в ході аудиту достатня впевненість в тому, що бухгалтерська звітність в цілому не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилок.

При описі обсягу проведеного аудиту в аудиторському висновку слід зазначити, що проведені аудиторські процедури були спрямовані на отримання аудиторських доказів, які підтверджують суми показники в бухгалтерській звітності та розкриту в ній інформацію.

Аудитор повинен зробити висновок щодо того, складена бухгалтерська звітність, у всіх істотних відносинах, відповідно до встановлених правил складання бухгалтерської звітності. При формуванні даного висновку аудитором повинен бути розглянутий прийнятий аудіруемим особою порядок складання та подання бухгалтерської звітності, включаючи можливі спотворення в результаті дій керівництва цього аудируемого особи. Аудитор може дійти висновку, що недостатня об'єктивність керівництва аудируемого особи відносно складання та подання бухгалтерської звітності поряд із впливом невиправлених спотворень викликає істотне спотворення бухгалтерської звітності в цілому.

При формуванні думки про достовірність бухгалтерської звітності аудитору слід оцінити, зокрема:

  • - Загальний порядок складання та подання бухгалтерської звітності, її склад і зміст;
  • - Відповідність відображеної в бухгалтерській звітності інформації прийнятим аудіруемим особою способів ведення бухгалтерського обліку, що істотно впливає на оцінку і прийняття рішень зацікавленими користувачами бухгалтерської звітності;
  • - Обгрунтованість прийнятої облікової політики;
  • - Обгрунтованість оціночних показників, отриманих керівництвом аудируемого особи;
  • - Чи є інформація, відображена в бухгалтерській звітності, надійної, порівнянної, зрозумілою і доречною;
  • - Чи дає бухгалтерська звітність, у тому числі відображена в ній інформація, достовірне уявлення про які мали місце господарські операції та події, і чи дозволяє ця звітність передбачуваним користувачам судити про вплив суттєвих операцій та подій на бухгалтерську звітність;
  • - Чи доречна використовувана в бухгалтерській звітності термінологія, включаючи найменування кожної складової бухгалтерської звітності.

Аудиторський висновок підписується керівником аудиторської організації або індивідуальним аудитором.

Аудиторський висновок має бути складено в письмовому вигляді на паперовому носії, додається бухгалтерська звітність, щодо якої висловлюється думка і яка датована і підписана аудіруемим особою відповідно до правил звітності. Аудиторський висновок і зазначена звітність повинні бути пронумеровані, прошнуровані, опечатані печаткою аудитора із зазначенням загальної кількості аркушів.

Аудиторський висновок готується у кількості примірників, узгодженому аудитором і аудіруемим особою, причому аудитор і аудіруемое особа повинні отримати не менше ніж по одному примірнику аудиторського висновку з доданою бухгалтерською звітністю.

Аудиторський висновок представляється аудиторською організацією, індивідуальним аудитором тільки аудируемом особі або особі, яка уклала договір надання аудиторських послуг.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >