Зміст аудиторського висновку

ФСАД 1/2010 "Аудиторський висновок про бухгалтерської (фінансової) звітності та формування думки про її достовірність" визначає вимоги до форми, змісту, порядку підписання і подання аудиторського висновку про достовірність бухгалтерської (фінансової) звітності.

Аудиторський висновок має містити:

 • - Найменування "Аудиторський висновок";
 • - Вказівка адресата;
 • - Відомості про аудируємий обличчі: найменування, державний реєстраційний номер, місце знаходження;
 • - Відомості про аудиторську організації, індивідуальному аудитора: найменування організації, прізвище, ім'я, по батькові індивідуального аудитора, державний реєстраційний номер, місце знаходження, найменування саморегулівної організації аудиторів, членом якої є, номер у реєстрі аудиторів та аудиторських організацій саморегулівної організації аудиторів;
 • - Перелік (склад) бухгалтерської звітності, щодо якої проводився аудит, із зазначенням періоду, за який вона складена, при цьому, якщо аудитору стає відомо, що проаудірованную бухгалтерська звітність буде включена в документ, який містить іншу інформацію, наприклад в річний звіт, аудитор може, якщо форма подання це дозволяє, вказати ті сторінки, на яких буде представлена проаудірованную бухгалтерська звітність;
 • - Розподіл відповідальності щодо зазначеної бухгалтерської звітності між аудіруемим особою і аудитором;
 • - Відомості про роботу, виконану аудитором для вираження думки (обсяг аудиту);
 • - Думка аудитора із зазначенням обставин, які мають істотний вплив на достовірність бухгалтерської звітності;
 • - Підпис аудитора;
 • - Дату аудиторського висновку;
 • - Твердження про те, що бухгалтерська звітність була проаудірованную аудитором.

У частині аудиторського висновку "Відповідальність аудируемого особи за бухгалтерську звітність" має бути приведене вказівка на уповноважених аудіруемим особою осіб, що відповідають за складання та достовірність бухгалтерської звітності відповідно до правил звітності. Має бути дано опис відповідальності зазначених осіб за складання і достовірність бухгалтерської звітності відповідно до правил звітності. Такий опис має включати заяву про те, що вказані особи несуть відповідальність за систему внутрішнього контролю, необхідну для складання бухгалтерської звітності.

У частині аудиторського висновку "Відповідальність аудитора" наводиться опис обсягу аудиту і вказується, що відповідальність аудитора полягає у вираженні думки на основі проведеного аудиту. У тому, що аудит був проведений відповідно до федеральних стандартів аудиторської діяльності, а також що ці стандарти вимагають дотримання застосовних вимог професійної етики аудиторів, а також планування та проведення аудиту таким чином, щоб отримати достатню впевненість в тому, що бухгалтерська звітність достовірна у всіх істотних відносинах. Аудитор вважає, що отримані в ході аудиту докази представляють достатні підстави для вираження думки.

Обсяг аудиту описується положеннями включають проведення аудиторських процедур, спрямованих на отримання аудиторських доказів, які підтверджують суми показники в бухгалтерській звітності та розкриту в ній інформацію. Аудитору надається право вибору аудиторських процедур, які ґрунтуються на оцінці ризику суттєвих викривлень, допущених внаслідок недобросовісних дій або помилок. У процесі перевірки аудитор розглядає систему внутрішнього контролю аудируемого особи, що забезпечує складання і достовірність бухгалтерської звітності. Аудитор оцінює застосовувану аудіруемим особою облікову політику, а також оцінює подану бухгалтерську звітність в цілому.

У частині аудиторського висновку, названій "Думка", наводиться думка аудитора з приводу того, чи відображає бухгалтерська звітність достовірно у всіх істотних відносинах фінансове становище аудируемого особи станом на звітну дату, результати його фінансово-господарської діяльності та рух грошових коштів за звітний період в відповідно до встановлених правил складання бухгалтерської звітності. При формуванні думки про достовірність бухгалтерської звітності аудитор оцінює загальний порядок складання та подання бухгалтерської звітності, її склад і зміст. Відповідність відображеної в бухгалтерській звітності інформації прийнятим аудіруемим особою способів ведення бухгалтерського обліку, що істотно впливає на оцінку і прийняття рішень користувачами бухгалтерської звітності. Обгрунтованість прийнятої облікової політики. Обгрунтованість оціночних показників, отриманих керівництвом аудируемого особи. Чи є інформація, відображена в бухгалтерській звітності, надійної, порівнянної, зрозумілою і доречною. Чи дає бухгалтерська звітність і відображена у ній інформація, достовірне уявлення про які мали місце господарські операції та події, чи дозволяє ця звітність передбачуваним користувачам судити про вплив суттєвих операцій та подій на бухгалтерську звітність. Чи доречна використовувана в бухгалтерській звітності термінологія, включаючи найменування кожної складової бухгалтерської звітності.

Аудиторський висновок може включати окремий розділ з описом результатів додаткової роботи, виконаної аудитором, це повинно бути зроблено таким чином, щоб було зрозуміло, що обов'язок по виконанню такої роботи покладена на аудитора на додаток до відповідальності за аудит бухгалтерської звітності, передбаченої федеральними стандартами аудиторської діяльності. У деяких випадках від аудитора може знадобитися складання окремого звіту або висновку за результатами виконаної додаткової роботи.

Аудиторський висновок підписується керівником аудиторської організації, які мають кваліфікаційний атестат аудитора. Підпис має включати найменування аудиторської організації, посада, прізвище та ініціали особи, яка підписала аудиторський висновок. Дата укладення повинна бути не раніше дати завершення процесу отримання аудиторських доказів, на підставі яких аудитор висловлює думку про достовірність бухгалтерської (фінансової) звітності. Аудиторський висновок має бути складено письмово і готується в кількості примірників, узгодженому аудитором і аудіруемим особою, не менше ніж по одному примірнику аудиторського висновку з доданою бухгалтерською звітністю.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >