Оцінка економічного потенціалу бізнесу

Експрес-аналіз починається із загальної характеристики підприємства (бізнесу). На першому етапі необхідно представити загальні відомості про господарюючого суб'єкта: охарактеризувати його з точки зору організаційно-правової форми управління, участі в групі взаємопов'язаних підприємств або спільної діяльності, власності, типу та обсягу виробництва, структури і джерел власного капіталу, галузевої спеціалізації (види діяльності, основні ринкові контрагенти і споживачі), виробничої потужності, чисельності персоналу, загального фінансового результату діяльності.

Це дозволяє віднести бізнес до відповідної групи аналогічних організацій для проведення подальшого порівняльного аналізу за абсолютними, але більшою мірою за відносними показниками. При оцінці розмірів бізнесу з 2008 р діє наступна класифікація: мікропідприємства, мале підприємство, середнє підприємство, велике підприємство. Для віднесення бізнесу до тієї чи іншої категорії необхідно враховувати певні фінансово-економічні показники і критерії, що містяться в нормативно-правових документах. Однозначних критеріїв для оцінки розмірів організації не існує, можна вказати лише непрямі характеристики, такі як чисельність працівників, річний виторг від продажу, вартість активів, сума федеральних податків і зборів, участь у статутному капіталі інших організацій, структура і джерела формування статутного капіталу. За їх сукупності можна судити про розміри бізнесу.

Другим етапом розгорнутого експрес-аналізу є оцінка його економічного потенціалу за загальними напрямками. Для цього необхідно дати оцінку правильності розміщення коштів підприємства на основі наступних аналітичних процедур:

 • - Аналіз показника виручки (обсягу реалізації продукції, робіт, послуг): чим стійкіше її зростання, тим краще економічне становище бізнесу, вище його ефективність. Найбільш точний ознака зростання бізнесу - перевищення темпів приросту виручки від реалізації над темпами приросту цін (інфляції). Аналіз фактичних даних організацій показує, що динаміка виручки більш точно характеризує тенденції розвитку бізнесу, ніж динаміка таких показників, як прибуток, основні засоби, валюта балансу, чисельність працівників. Об'єктивним показником динаміки обсягу виробництва служить також зростання споживання електроенергії;
 • - Аналіз основних виробничих фондів. При оцінці основних фондів організації необхідно звертати увагу на їх рух (вибуття, надходження, амортизацію), наявність орендованих або зданих в оренду. Для виробничої організації важливою характеристикою вважається також частка активів виробничого призначення: основних засобів, запасів сировини, матеріалів, незавершеного виробництва. Включення цих показників дозволить дати оцінку використовуваного виробничого потенціалу більш кваліфіковано;
 • - Перевірка виконання "золотого правила економіки" •, зіставлення темпів приросту показників виручки від реалізації, прибутку і вартості активів між собою і з темпом інфляції. Для розрахунків використовується інформація балансу, звіту про прибутки і збитки, а також база даних макроекономічних показників Мінекономрозвитку Росії. Оцінка правильності розміщення коштів підприємства не тільки характеризує економічний потенціал, а й показує шляхи поліпшення використання господарських засобів підприємства. Для цього слід встановити дотримання нерівності (співвідношення темпів приросту прибутку (Тпр), виручки від реалізації (Тр), активів (Так) і інфляції (Тінф)):

Прибуток організації повинна зростати більш швидкими темпами, ніж реалізація, темпи зростання якої повинні бути вище, ніж темпи зростання активів, а вони, в свою чергу, повинні випереджати зростання інфляції. Якщо приріст загальної вартості активів випереджає темпи зростання інфляції, це свідчить про наявність реального зростання майна організації. Перевищення темпів зростання виручки від реалізації над темпами зростання активів говорить про те, що купується майно використовується більш ефективно, ніж раніше имевшееся. Випередження темпів приросту прибутку над темпами приросту виручки від реалізації доводить ефективність функціонування організації, тобто те, що зростання доходів випереджає зростання витрат, а в частині основної діяльності - темпи виручки від реалізації вище темпів зростання собівартості, комерційних і управлінських витрат.

Умова може не виконуватися для ефективної організації, якщо вона активно залучає орендовані основні засоби, що не відображаючи їх у балансі, або в результаті більш ефективного використання вже наявного майна в тому випадку, коли для збільшення обсягів виробництва не потрібно його збільшення. При цьому бізнес може також характеризуватися як успішний і зростаючий за умови дотримання інших нерівностей.

У той же час порушення нерівності може бути пов'язано як з неефективністю організації в цілому і окремих сторін її діяльності, так і з діями керівництва, спрямованими на оптимізацію податкового навантаження.

Тимчасові невідповідності темпів зростання можуть бути обумовлені освоєнням нових виробництв, реконструкцією, модернізацією обладнання, які в поточному періоді є причиною більш високих темпів зростання вартості активів і тимчасового зниження темпів зростання прибутків і реалізації.

Якщо нерівність не виконується протягом всього аналізованого періоду, то в перспективі організація може випробувати фінансові труднощі;

 • - Оцінка фінансової стійкості і проблемних статей у звітності. Щоб оцінити ступінь фінансової стійкості бізнесу необхідно звернути увагу на наступні показники:
  • 1) частку активів, що фінансуються за рахунок власного капіталу, в загальній вартості активів;
  • 2) співвідношення темпів росту власного і позикового капіталу;
  • 3) співвідношення розмірів і темпів зростання дебіторської та кредиторської заборгованості;
  • 4) ознаки фінансової стійкості:
   • - Валюта балансу в кінці звітного періоду повинна збільшуватися в порівнянні з початком періоду;
  • - Темпи приросту оборотних активів повинні бути вище, ніж темпи приросту необоротних активів;
  • - Власний капітал організації повинен перевищувати позиковий і темпи його зростання повинні бути вище, ніж темпи росту позикового капіталу;
  • - Темпи приросту дебіторської та кредиторської заборгованості мають бути приблизно однаковими; при цьому позитивно характеризує бізнес перевищення кредиторської заборгованості над дебіторською;
  • - Частка власних оборотних коштів в активах повинна перевищувати 10%;
  • - У звітності повинні бути відсутніми проблемні статті: накопичений непокритий збиток; непокритий збиток звітного року; негативна величина чистих активів; прострочена кредиторська заборгованість; прострочена дебіторська заборгованість; позички і позики, не погашені строк; векселі видані прострочені; списана у збиток заборгованість неплатоспроможних дебіторів.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >