Узагальнюючі показники оцінки діяльності компанії

Четвертий етап експрес-оцінки полягає в тому, що на основі невеликої кількості вибіркових, найбільш істотних, узагальнюючих показників, які враховують специфіку бізнесу і цілі експрес-аналізу, робиться висновок про стан бізнесу. В окремих випадках аналітики обмежуються тільки даними етаном.

Примірний перелік напрямів та індикативних показників в рамках кожного з них наведено в табл. 19.6.

Таблиця 19.6

Узагальнюючі показники експрес-аналізу бізнесу (мають специфіку для підприємств різних сфер діяльності)

Напрямок

Найменування

показників

Позначення, джерело і розрахунок

Економічне

зміст

1. Оцінка економічного потенціалу підприємства

1.1.

Оцінка

майнового стану

1. Частка основних засобів у майні

Дос = Залишкова вартість ОЗ за обліковою оцінкою підприємства / Загальна вартість майна

Для підприємств та організацій виробничої сфери характеризує рівень реального виробничого капіталу

2. Коефіцієнт зносу основних засобів

Кизн = Амортизація ОС / Первісна (відновна) вартість ОС

Характеризує стан реального виробничого капіталу підприємства

3. Коефіцієнт оновлення основних засобів

Кн = Вартість надійшли ОС за рік / Первісна (відновна) вартість ОС на кінець року

Характеризує частку нових основних засобів у складі усіх коштів на кінець року

1.2.

Оцінка фінансового становища

1. Показник фінансової незалежності від зовнішніх джерел фінансування - коефіцієнт автономії

Кавт = Власний капітал / Активи балансу

Характеризує фінансову стійкість підприємства

2. Коефіцієнт поточної ліквідності (повного покриття або перспективної платоспроможності)

КТЛ = Скориговані оборотні активи / Скориговані позикові зобов'язання

Характеризує поточний фінансовий стан і показує достатність у підприємства оборотних коштів, які можуть бути використані для погашення короткострокових зобов'язань

3. Забезпеченість запасів власними коштами фінансування (частка власних оборотних коштів у покритті запасів)

Kзап = Власні оборотні кошти / Запаси

Характеризує фінансову стійкість підприємства

4. Коефіцієнт маневреності власного капіталу

Км = Власні оборотні кошти / Власний капітал

Показує частку власних коштів підприємства, що знаходяться в мобільній формі, що дозволяє відносно вільно маневрувати цими засобами

1.3.

Наявність проблемних статей у звітності

1. Збитки

Показники непокритого збитку в балансі і збитку звітного періоду у звіті про фінансові результати

Характеризують неплатоспроможність

1.3.

Наявність проблемних статей у звітності

2. Прострочені (не погашені в строк) кредиторська заборгованість, кредити і позики, векселі до сплати

Коментарі до фінансової звітності

Характеризують неплатоспроможність

2. Прострочена дебіторська заборгованість

Веде до погіршення фінансового стану, свідчить про недоліки в договірній політику підприємства

2. Оцінка результативності фінансово-господарської діяльності

підприємства

2.1.

Оцінка прибутковості

1. Чистий прибуток

Звіт про фінансові результати

Чистий економічний результат функціонування підприємства

2. Рентабельність загальна

Rобщ = Чистий прибуток / Валюта балансу

Загальна фінансова ефективність використання всіх економічних ресурсів підприємства

3. Рентабельність основної діяльності

Rд = Прибуток від продажів / Собівартість продажів

Економічна результативність основної діяльності підприємства

4. Рентабельність продажів

Rп = Прибуток від продажів / Виручка від продажів

Економічна результативність реалізації підприємством продукції, робіт, послуг

2.2.

Оцінка ділової активності

1. Порівняльні темпи зростання чистого прибутку, виручки, вкладеного капіталу та інфляції

Перевірка виконання формули Тпр> Тв> так> тінф

2.2. Оцінка ділової активності

2. Оборотність активів

До про = Виручка від продажів / Середня величина валюти балансу

3. Тривалість виробничого (операційного) циклу

Т пр циклу = 360 дн. 'Середня за період сума запасів і дебіторської закладеності / Виручка від продажів

4. Тривалість фінансового циклу

Т фін. циклу = 360 дн. 'Середня за період сума запасів і дебіторської заборгованості / Виручка від продажів

5. Темпи зростання продуктивності праці (ПТ) за аналізований період

Т ПТ = ПТ 1 / ПТ 0 '100%,

де ПТ = Виручка від продажів / Середньооблікова чисельність персоналу: ПТ 1 і ПТ 0 - продуктивність праці відповідно звітному і базисному періодах

6. Фондовіддача

ФО = Виручка від продажів / Середня за період вартість ОС

3. Оцінка ефективності використання економічного потенціалу та інвестиційної привабливості підприємства

1. Рентабельність функціонуючого капіталу

R фк = Чистий прибуток / Валюта балансу за вирахуванням фінансових вкладень

2. Рентабельність інвестицій по чистому прибутку і з урахуванням плати за користування позиковими коштами

R інв = (Чистий прибуток + Відсотки до отримання) / (Капітал і резерви + Довгострокові зобов'язання) '100%

3. Коефіцієнт реінвестування грошових коштів

До реінв = Чисті грошові надходження по поточній діяльності / Власний оборотний капітал

4. Темпи зростання чистих активів

Т ча = ЧА 1 / ЧА 0 '100%,

де ЧА1 і ЧА 0 - чисті активи відповідно звітному і базисному періодах

5. Рентабельність чистих активів

Р ча = Чистий прибуток / ЧА '100%

6. Прибуток на одну звичайну акцію

Р акц = (Чистий прибуток - Дивіденди за привілейованими акціями) / Число звичайних акцій

Попередня оцінка господарської діяльності може проводитися без перетворення показників і з перетворенням шляхом перегрупування однорідних показників (їх об'єднанням), що забезпечує наочність інформації шляхом скорочення кількості аналізованих показників, що в кінцевому підсумку, спрощує розрахунки.

Для експрес-аналізу можуть бути обрані індикативні показники, не просто характеризують майновий стан підприємства, його фінансовий стан, ділову активність і рентабельність, а, насамперед, враховують специфіку діяльності компанії і цілі експрес-аналізу (табл. 19.7).

Таблиця 19.7

Орієнтовна система експрес-показників для оцінки виробничої компанії і її стійкості на ринку

п / п

Показники, критерії

Джерела, розрахунок, оцінки

Експрес-показники за напрямками

I. Майнове становище

1

Частка основних засобів (ОС) у майні (> 50%)

2

Коефіцієнт зносу основних засобів (<50%)

3

Коефіцієнт оновлення основних засобів

4

Частка активів виробничого призначення (основні засоби та запаси)

II. Фінансовий стан і проблемні точки

5

Частка нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) у власному капіталі (СК) організації

6

Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) (> 51%)

7

Коефіцієнт платоспроможності

8

Перевірка на наявність проблемних статей в бухгалтерській звітності

Непокритий збиток, непрострочені заборгованості

III. Оцінка результативності

9

Рентабельність продажів

10

Рентабельність загальна

IV. Ділова активність

11

Тривалість виробничого циклу (період обороту поточних витрат)

12

Продуктивність праці персоналу

V. Інвестиційна привабливість

13

Прибуток на одну акцію для ВАТ

Показники економічної стійкості та ризику

15

Маржинальний дохід у вартісному вираженні

15.1

Маржинальний дохід у% до виручки

16

Точка беззбитковості (критичного обсягу продажів) у вартісному вираженні

17

Прибуток від продажів

Прибуток від продажів

18

Запас фінансової міцності організації у вартісному вираженні

18.1

Запас фінансової міцності організації в%

19

Ефект виробничого левериджу (вплив структури витрат на прибуток від продажів)

20

Ефект фінансового левериджу (вплив структури капіталу (співвідношення СК і ЗК) і відсоткової ставки за кредитами на рентабельність (розраховується при обгрунтуванні залучення позикових джерел)

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >