Аналіз діяльності філій та представництв, виділених на самостійний баланс

Організації з урахуванням специфіки їх виробничо-технологічних і господарських відносин та організаційно-економічної структури управління можуть мати філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи. Для збору, узагальнення та аналізу інформації про майновий та фінансовий стан філій, а також результати їх фінансово-господарської діяльності первинна облікова інформація, як правило, формується в бухгалтерії філії, яка веде бухгалтерський облік і складає бухгалтерську звітність, а потім передає її в централізовану бухгалтерію головної організації для формування зведеної звітності. У ПБУ 4/99 "Бухгалтерська звітність організації" визначено, що організація, що має у своєму складі філії, у тому числі виділені на самостійний баланс, повинна включати в звітність показники їх діяльності. Тому регламентація бухгалтерського обліку та звітності філій належить до компетенції самої організації.

Цілі, завдання та особливості обліку та звітності філій визначають специфіку аналізу їх фінансових показників.

При формуванні бухгалтерського балансу філії:

 • - Беруть участь нематеріальні активи, придбані філією і використовувані на його території;
 • - Відсутні довгострокові фінансові вкладення в статутний капітал інших організацій;
 • - Інвестиції та позики іншим організаціям мають бути підтверджені нормативно повноваженнями, наділеними філії головною організацією;
 • - Дебіторська заборгованість філії не може включати заборгованість учасників за внесками до статутного капіталу, дочірніх і залежних товариств;
 • - Кредиторська заборгованість філії не може включати заборгованість перед дочірніми і залежними товариствами;
 • - Стаття "Статутний капітал" не містить даних;
 • - У складі додаткового капіталу не може бути емісійного доходу;
 • - Можуть бути присутніми суми заборгованості організації по належних до виплати дивідендів;
 • - Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) відображається у розмірі фактично отриманих, в той час як при розгляді підсумків року організацією може проводитися перерозподіл цим сум, що слід враховувати філії при реформації балансу.

Для здійснення взаємних розрахунків з головною організацією створюється рахунок 79 "Внутрішньогосподарські розрахунки" із субрахунками: 79-1 - розрахунки по виділеному майну, 79-2 - розрахунки по поточних операціях. При цьому при дебетовом сальдо по рахунку 79 в балансі філії показується дебіторська заборгованість головної організації, при кредитовом сальдо - кредиторська заборгованість філії перед головною організацією. У теж час в зведеному балансі інформація по рахунку 79 не відбивається, а рахунок повинен закриватися. За таким заборгованостях не повинен створюватися резерв по сумнівних боргах і відсутня строк позовної давності.

У звіті про прибутки і збитки філії у складі управлінських витрат філії можуть показувати передані головною організацією витрати за загально управлінської діяльності. У складі інших доходів і витрат не може бути кредиторської та дебіторської заборгованості за рахунком 79.

Пояснення до бухгалтерської звітності філії містять розшифровку витрат, які стосуються внутрішньогосподарського обороту.

Організація, яка має філії, виділені на самостійний баланс, включає показники діяльності філій, виробляючи відповідний залік внутрішньогосподарського обороту.

Пояснювальна записка філій, крім загальновстановлених показників, відображає детальну інформацію по всіх видах внутрішньогосподарських розрахунків.

З урахуванням особливостей інформації філій виконується її аналіз для цілей більш ефективного управління з використанням всіх прийомів і методів фінансового аналізу, рекомендованих МСФЗ. Особливу увагу приділяється показниками ефективності філії як самостійного об'єкта обліку та управління всередині єдиної організації. Аналіз діяльності філії проводиться за такими напрямами:

 • - Структура собівартості і витрат філії;
 • - Внутрішньогосподарські розрахунки;
 • - Майно та джерела фінансування;
 • - Фінансова стійкість і платоспроможність;
 • - Ділова активність, продуктивність ресурсів;
 • - Фінансові результати і рентабельність діяльності.

При цьому порівняння розрахованих коефіцієнтів і відносних показників проводиться не тільки в динаміці за кілька періодів діяльності, а й у зіставленні з аналогічними показниками інших філій та середніми даними по організації в цілому. Бажано, щоб була розроблена єдина методика аналізу діяльності для всіх філій.

 
< Попер   ЗМІСТ