Розселення населення

Одним з основних завдань географії населення є вивчення розселення населення, тобто процесу розподілу і перерозподілу населення по територіях і його результату - мережі поселень. Це поняття включає розміщення населення, взаємозв'язку населених місць та міграцій населення.

Розселення населення - це складний соціально-економічний процес, тому поряд з географією населення він вивчається демографією, соціологією, етнографією та іншими науками. При цьому для географії важливо розглядати розселення у взаємодії з природним середовищем. Історико-географічний підхід дозволяє простежити історію освоєння людиною ойкумени, тобто населеної території, що включає всі заселені, освоєні або іншим чином залучені в орбіту життя, виробничої або іншої діяльності людей території.

Головна закономірність розселення населення - відповідність форм розселення рівню і особливостям розвитку економіки. Так, для первісного суспільства був характерний повільний процес заселення території, причому на кожного члена суспільства турбувалися відносно багато використовуваних угідь, що відповідало низькому рівню розвитку продуктивних сил. Розселення в цю епоху характеризується дисперсністю, нерідко з переважанням кочових форм. З переходом до землеробства почала формуватися локально закріплена мережу поселень.

У ранніх державних утвореннях поглиблення суспільного поділу праці сприяло формуванню мережі міських поселень. Разом із невеликим числом щодо густонаселених регіонів існували обширні слабозаселеній і зовсім незаселені простори.

Що ж стосується індустріального і постіндустріального суспільств, то їм притаманний тип урбанізованого розселення населення: небачена до цього концентрація місць прикладання праці у містах, формування міських агломерацій і урбанізованих районів, різко збільшена територіальна рухливість населення, зниження частки сільського населення.

Розвиток процесу розселення населення на території тієї чи іншої країни визначається сукупністю різних факторів. Фактори, що впливають на характер розселення населення, поділяються на три групи:

  • 1) соціально-економічні - рівень розвитку і що склалося розміщення галузей господарства; регіональні відмінності в рівнях доходів населення; розподіл основних фондів; розвиток транспортної інфраструктури та ін .;
  • 2) природні - клімат, рельєф місцевості, грунту, корисні копалини та інші природні ресурси. При всій важливості цих факторів в процесі розселення населення відзначається наступна закономірність: чим вище рівень розвитку економіки, тим менше пряма залежність розселення від природних умов і ресурсів;
  • 3) демографічні - це насамперед регіональні відмінності міграційних процесів та інтенсивності протікання процесів відтворення населення.

У Російській Федерації основна частина населення концентрується в межах так званої головної смуги розселення, йод якою розуміється територія зі значною щільністю населення, що має форму клина і тягнеться від західних кордонів (де знаходиться підставу клина) на схід, поступово звужуючись і перетворюючись за Красноярському у вузьку смугу , наступну за всіма вигинами Транссибірської магістралі (аж до Тихого океану). Таким чином, вся обширнейшая територія Росії на схід від Уралу до Тихого океану не тільки слабо заселена, але і практично не охоплена розвиненою мережею розселення.

Постійно змінюється і глобальний малюнок розселення людства, загальна чисельність якого в 2012 р, за оцінками демографів, досягла 7 млрд людей. Новітні дослідження ООН показують, що світ неминуче буде рухатися до нульового росту населення. Такий перехід повинен відбутися протягом XXI ст., В основному після 2050, коли прикладом Європи послідує більшість країн Азії та Африки. Демографи схиляються до того, що стабілізувалася чисельність населення Землі складе 10-12 млрд людей, що найбільше відповідає екологічної та ресурсної ємності планети для очікуваного рівня розвитку продуктивних сил і реальних можливостей протистояння екологічної кризи. Прийдешня стабілізація населення світу буде у великій мірі визначатися зростанням освіти в країнах, що розвиваються і їх переходом на планування сімей, а також поступовим входженням молодих, активно розвиваються цивілізацій у період помірного відтворення населення, характерного для зрілих етносів.

Сьогодні більше 75% населення світу проживає в країнах Азії, Африки та Латинської Америки, де чисельність населення зростає швидше, ніж в інших регіонах світу. Згідно з останніми розрахунками демографічної служби ООН, населення земної кулі в 2050 р досягне 9100000000 людина при середньорічних темпах зростання в найближчі півстоліття 0,8%. Причому максимально зросте населення Африки - в 2,5 рази (у період 2000-2050 рр.), А населення зарубіжної Європи та країн СНД скоротиться відповідно на 12 і 15%. Ці ж регіони зазнають найбільші зміни питомої ваги їх населення щодо світового рівня. У підсумку до 2050 р 57% населення світу проживатиме в Азії, майже 22 - в Африці, близько 14 - в Америці і тільки 5 - в зарубіжній Європі, 2,6% - в країнах СНД (для порівняння: в 1900 р в Європі проживало 25% населення світу, а в Африці - всього 8%). Як підсумок, приріст населення Землі відбуватиметься виключно за рахунок найбідніших держав. Кількість жителів США, країн Європи та інших розвинених регіонів повинно неухильно скорочуватися.

Аналіз можливих перспектив змін глобального розселення людства виявив такі закономірності:

  • • в ареалі європейсько-азіатського простору (північні і середні широти), який граючи найбільш важливу роль у світовій політиці та економіці XX ст., На рубежі XXI ст. виявилися ознаки стійкого падіння темпів зростання населення і навіть абсолютного його скорочення;
  • • "тривожна закономірність полягає в тому, що чим менше благополучна загальна економічна і політична ситуація в азіатських і африканських, а також латиноамериканських і тихоокеанських країнах, тим швидше збільшується, згідно з прогнозами (тобто на основі виявилися в кінці століття тенденцій), їх населення ... Інакше кажучи, зони високого демографічного тиску збігаються з районами низького економічного зростання. Звідси з очевидністю проглядається накопичення факторів глибокої стагнації з можливими сплесками ("протуберанцями") внутрішньополітичної та геополітичної дестабілізації ".

Важливою характеристикою розселення є ступінь рівномірності розміщення населення по території. Для її визначення використовують метод аналізу найближчого сусідства (підрахунок відстаней від кожного поселення до найближчого до нього населеного пункту, підсумовування таких показників і розрахунок середньої відстані по всій території):

де R n - показник, що характеризує територіальну концентрацію поселень; D - середня відстань між найближчими поселеннями; S - площа досліджуваної території; п - число поселень.

При абсолютно рівномірному розподілі показник R n отримує максимальне значення (близько 2,15); при скупченості населення в одному поселенні - дорівнює 0; при безладному, випадковому їх розподілі 1.0. Таким чином, створюється можливість описати числом за безперервної шкалою значень від 0 до 2,15 будь-який розподіл поселень по території. Ступінь рівномірності розміщення населення вимірюється також за допомогою індексу територіальної концентрації k тк, визначеного за формулою

k = 1/2 (S i - P i) 100%,

де і S i і Р - частка площі і частка населення i -го регіону в загальній площі і населенні всієї країни.

Одне з основних понять географії населення - опорний мапі розселення (ОКР). Він являє собою поєднання великих центрів, фокусів економічної, політичної та культурного життя країни (регіону) і з'єднують їх магістралей. Увага до цього об'єкта географічного вивчення привернув Η. Н. Баранський, який писав: "З економікогеографіческой погляду міста плюс дорожня мережа - це каркас, це кістяк, на якому все тримається, остов, який формує територію, надає їй певну конфігурацію".

Термін "опорний каркас" розселення (ОК) був введений Б. С. Хорива. Першу наукову монографію, присвячену цій категорії, опублікував Π. М. Полян. Великий вітчизняний фахівець у галузі географії населення Г. М. Лаппо дає наступні характеристики: "ОК - серце- вина територіальної структури господарства, її найбільш стійка і в той же час динамічно розвивається частина. Це сукупність найбільш динамічних і прогресивних ланок розселення і одночасно фактор, визначальний подальші зміни в розселенні в цілому. ОК - генералізований, вільний від деталей, географічний образ країни або регіону, що виражає основні риси їх територіальної організації ". Лаппо запропонував програму і методику дослідження ОК, у тому числі: а) його вузлових і лінійних елементів (вузли ОК - це міста і агломе-

рації; лінійні елементи - магістралі і полимагистрали); б) процесу формування ОК і наслідків цього процесу; в) властивостей і особливостей ОК, а також так званого каркасного ефекту (рис. 9.1, 9.2).

Каркасний ефект (за Г. М. Лаппо)

Рис. 9.1. Каркасний ефект (за Г. М. Лаппо):

- Одиниця адміністративного поділу; - гіпотетичне (центральне) розташування центру; - фактичне (зміщений) розташування центру; суцільна лінія - кордон економічного району; пунктирна лінія - межа ареалу концентрації великих міст

Вплив каркаса на диференціацію території за умовами розвитку населення (за Г. М. Лаппо)

Рис. 9.2. Вплив каркаса на диференціацію території за умовами розвитку населення (за Г. М. Лаппо):

- Вузли опорного каркаса, багатофункціональні найбільші міста; - міські агломерації; - полимагистрали (економічні осі, Формуючі коридори помірній концентрації господарства і населення); - міські поселення в зоні супутників і в зонах помірній концентрації; - межагломераціонние простору; - організаційно-господарські центри ( невеликі міста в межагломераціонних просторах; - зони помірній концентрації господарства і населення

Тривалий час два основних види розселення - міське і сільське - розвивалися окремо один від одного. Але в міру розширення і поглиблення різноманітних (особливо економічних) зв'язків між країнами і районами, між промисловістю та сільським господарством ці види розселення стають все більш взаємопов'язаними. У цьому відношенні велику роль відіграє проникнення в сільську місцевість міського способу й укладу життя, міських функцій.

На цій основі була створена концепція єдиної системи розселення, головними авторами якої були Б. С. Хорев і К. К. Шешельгіс. Ця концепція являє собою систему тісно взаємозалежних міських і сільських поселень різної величини і спеціалізації, об'єднаних розвиненими транспортно-виробничими зв'язками, загальною виробничою інфраструктурою, єдиною мережею громадських центрів соціально-культурного обслуговування і місць відпочинку.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >