ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ І ТЕРИТОРІАЛЬНО-ВИРОБНИЧЕ КОМПЛЕКСОУТВОРЕННЯ

У результаті вивчення даної глави студент повинен:

знати

 • • методологічні основи економіко-географічного районування;
 • • основні принципи, закони та закономірності просторово-часової організації економіко-географічних районів локального та регіонального рівнів;
 • • основні ієрархічні рівні, типології та класифікації районів;
 • • методи, принципи і прийоми районування;
 • • класифікацію та типологію районів;
 • • головні принципи формування територіально-виробничих комплексів (ТПК);
 • • галузеву і територіальну структуру ТПК;
 • • фактори додаткової економічної ефективності ТПК;

вміти

 • • виявляти об'єктивно існуючі економіко-географічні комплекси, їх структуру, властивості, зв'язки, динаміку і функціонування;
 • • проводити класифікацію та типологію (ранжування) соціально-економічних районів різного рангу;
 • • складати карти економіко-географічного районування;
 • • виділяти основні районообразующие фактори;
 • • характеризувати енерговиробничі цикли ТПК;
 • • виконувати розрахунки показників будови, функціонування, динаміки і розвитку районів і ТПК, оцінки їх ресурсного потенціалу;
 • • будувати графічні схеми енерговиробничих циклів в ТПК;

володіти

 • • навичками комплексного дослідження економіко-географічних районів і ТПК різного таксономічного рангу;
 • • методикою проведення економіко-географічного районування;
 • • прийомами аналізу причинно-наслідкових зв'язків, що впливають на становлення, розвиток, структуру, функціонування і динаміку економіко-географічних районів і ТПК;
 • • навичками аналізу економічних районів різного ієрархічного рівня, оцінки ресурсного потенціалу регіонів.

Методологічні питання економічного районування

Основний об'єкт дослідження СЕГ - просторова (територіальна) організація суспільства, яка розглядається як а) сукупність процесів або дій з розміщення підприємств сфери матеріального виробництва та невиробничої сфери, населення, природокористування з урахуванням їх відносин, зв'язків, співпідпорядкованості і взаємозалежності; б) поєднання функціонуючих просторових (територіальних) структур: розселення населення, виробництва, природокористування, що об'єднуються структурами управління і процесом суспільного відтворення.

Просторова організація суспільства будується на територіальному поділі праці, тісно взаємодіє з процесами районо- і кому- плексообразованія, просторової диференціацією природних і соціально-економічних умов. Щоб зрозуміти їх сутність, згадаємо, що дослідження будь-якої території (наприклад, країни) неминуче призводить до встановлення територіальних відмінностей "від місця до місця". При цьому кожне явище (природне або соціально-економічний) займає не всю територію, а деяку її частина - ареал. Усередині ареалу воно може охоплювати його практично суцільно (континуально) або тільки окремі частини (дискретно).

Поділ території (акваторії) по якомусь ознакою (явищу, умовою) і ступеня його виразності або по поєднанню ознак і є просторове диференціювання, тобто районування в широкому сенсі. Слід мати на увазі, що таке диференціювання завжди об'єктивно, оскільки виходить з наявності або відсутності, кількісного вираження якої-небудь ознаки.

Сутність процесу районування - у виявленні своєрідних територіальних утворень і їх кордонів у просторі. Термін "районування" багатозначний. Під економічним (соціально-економічним) районуванням розуміється, по-перше, спеціальний науковий напрям, вирішальне завдання обгрунтування складу (ідентифікації) та проведення кордонів на карті (делімітації) економічних районів; по-друге, комплексна наукова дисципліна, що досліджує економічні, соціальні, політичні, екологічні, організаційно-управлінські аспекти розвитку районів.

Зупинимося на змісті понять "район", "географічний район" і "економічний район". Район - основна категорія в географії, яка є відображенням як диференціації простору, так і процесів територіального комплексоутворення, будучи, таким чином, критерієм географічносгі досліджень і атрибутом географічного мислення. У найширшому розумінні район - це територія (акваторія), виділена за сукупністю будь-яких взаємопов'язаних ознак або явищ, а також таксономічна одиниця в якій-небудь системі територіального членування.

Географічний район - це цілісна територія (акваторія), що характеризується, як правило, спільністю генезису, взаимосвязанностью компонентів географічної оболонки і елементів ландшафту або суспільного відтворення (ці характеристики відрізняються від спостережуваних на сусідніх територіях).

Економічний (соціально-економічний) район - це територія, яка відрізняється від інших спеціалізацій та особливостями комплексного розвитку господарства, своєрідним географічним положенням, природними і трудовими ресурсами.

Соціально-економічне районування виступає складовою частиною територіальних досліджень і націлене на активізацію територіального управління та оптимізацію територіальної організації життя суспільства, на вирішення найбільш актуальних економічних, соціальних, екологічних проблем. Воно дає об'єктивну основу для всіх видів регіональних досліджень і перетворень. Районування дозволяє актуалізувати природно-ресурсний, економічний, соціальний і демографічний потенціал усіх регіонів країни, більш повно і ефективно використовувати внутрішні і зовнішні резерви і ресурси, удосконалювати організацію ієрархічно структурованих районів, оптимізувати структуру федерального і регіонального управління. Воно враховує територіальний поділ купа і служить основою систематизації соціально-економічної та екологічної інформації в просторово-часовому зрізі. Виділення сітки об'єктивно існуючих районів для цілей територіального прогнозування, програмування і управління стало стрижнем соціально-економічної географії.

Аналіз об'єктивного процесу районообразованія - один з найважливіших напрямків досліджень в області СЕГ, а центральним методологічним і методичним прийомом пізнання просторової організації суспільства є економічне районування, яке являє собою складову частину територіального управління та регіональної політики.

Районообразованія - процес виникнення стійких просторових поєднань елементів ландшафту (природне районообразованія) або елементів суспільного відтворення (економічне районообразованія) з високою інтенсивністю внутрішніх взаємозв'язків і взаємодій. Районообразованія - прояв неоднорідності географічної оболонки, хорологическая неоднаковою інтенсивності взаємодії її різних елементів.

Районообразованія може і не охоплювати всю територію, тоді як адміністративне районування вимагає поділу території "без залишку". У такому випадку до району вольовим шляхом (найчастіше за ознакою територіальної суміжності) приєднують порожні, "резервні" з точки зору розвитку районообразующего процесу території. Таким чином, адміністративно закріплений економічний район може зовсім і не володіти економічною цілісністю (а тільки територіальної).

На відміну від процесу районообразованія районування характеризується постановкою мети, воно може здійснюватися для виявлення об'єктивно існуючих районів, регіоналізації соціально економічної політики, в інтересах управління і т.п. Результатом районування є мережа (сітка) районів, яка відображає ієрархічність просторових систем. При цьому як райони одного рівня, так і ієрархічна ланцюжок районів різних рівнів повинні відповідати заздалегідь заданим типологічним і класифікаційним характеристикам.

Формування економічних районів - тривалий історичний процес, що протікає під впливом наступних факторів.

 • 1. Виробничі відносини впливають на внутрішню структуру, форми організації продуктивних сил району, на рівень економічного розвитку та спеціалізацію господарства економічних районів. Про це свідчить процес формування економічних районів, який відбувався і відбувається у всіх країнах світу. Спочатку найпростіші економічні райони, на думку ряду істориків, формувалися ще в античний час, коли виникло і міжнародний поділ праці. У феодальну епоху цей процес через феодальної роздробленості не тільки зупинився, але в багатьох випадках пішов назад. Починаючи з епохи Великих географічних відкриттів і первісного нагромадження капіталу процес формування економічних районів придбав знову велике значення в результаті розвитку внутрішньодержавного і міжнародного поділу праці. В епоху розвиненого капіталізму, і особливо в кінці XIX - початку XX ст., В найбільш розвинених країнах, з їхньою системою товарно-грошових відносин, стали формуватися дуже складні по своїй галузевій структурі і внутрішнім зв'язкам економічні райони.
 • 2. Територіальний поділ праці (ТРП) передбачає спеціалізацію господарства і наявність економічних зв'язків з обміну продукцією між спеціалізуються територіями. Воно полягає в закріпленні окремих галузей виробництва за конкретними країнами і районами.
 • 3. Матеріально-технічна база і накопичені матеріальні цінності. Цей фактор впливає на формування економічних районів у двох напрямках. По-перше, створені матеріальні цінності є основою закріплення і розвитку існуючої спеціалізації районів. Прикладом цього може служити металургія Уралу, яка виникла і розвивалася завдяки своїй сировинній базі, в даний час майже повністю вичерпаною. По-друге, розвиток господарства економічних районів відбувається лише у відповідності з тими заощадженнями, які необхідні для вдосконалення основних виробничих фондів.
 • 4. Природні умови і ресурси впливають насамперед на спеціалізацію економічних районів. Наявність (або відсутність) того чи іншого виду природних умов служить основою формування насамперед галузевих економічних районів (нафтових, металургійних, машинобудівних та ін.). Значення цього фактора було особливо велике на ранніх етапах індустріалізації виробництва, коли розміщення важкої промисловості в чому залежало від розподілу корисних копалин. В епоху НТР значення природно-ресурсного чинника зменшилася, хоча для сільського господарства і видобувних галузей промисловості він продовжує залишатися головним.
 • 5. Трудові ресурси та трудові навички населення. Вплив цього фактора позначається як на спеціалізації, так і на рівні економічного розвитку районів і пов'язане з його забезпеченістю мінерально-сировинними та паливно-енергетичними ресурсами. У районах з розвиненою видобувною промисловістю потреба в трудових ресурсах, як правило, значно нижче, ніж у регіонах, бідних природними ресурсами. Слабка забезпеченість трудовими ресурсами перешкоджає розвитку трудомістких виробництв і вимагає їх залучення з інших районів країни. Це характерно насамперед для східних і північних частин Росії. У районах, добре забезпечених трудовими ресурсами, трудомісткі виробництва є профілюючими галузями господарства (наприклад, машинобудування для Центрального, Волго-Вятського районів; текстильна промисловість для Центрального і Північно-Західного районів і т.д.). Спеціалізація економічних районів залежить не тільки від забезпеченості трудовими ресурсами, але і від їх якості: рівня кваліфікації, статевого, вікового складу та ін.
 • 6. Державно-правові форми (у тому числі і адміністративно- територіальний поділ). Цей фактор визначає єдність економічного районування та адміністративно-територіального устрою для створення найкращих умов для активного впливу держави на розвиток народного господарства Вплив взаємин системи економічних районів і адміністративного поділу країни не обмежується тільки тим, що адміністративно-територіальні одиниці є складовою частиною економічних районів. При формуванні районного комплексу велику роль відіграє також облік адміністративних кордонів відповідно до системи економічних зв'язків, взаємин між федеральним і регіональним господарством. Нормальне функціонування економічних районів можливо при певному суміщенні адміністративних та економічних кордонів. Це спрощує процедуру виділення економічних районів і має велике практичне значення для вирішення територіальними органами управління регіональних соціально-економічних проблем.

Поряд з основними районообразующую факторами існують принципи економічного районування країни, сформульовані в 1920-і рр. в плані ГОЕЛРО (план відновлення і розвитку народного господарства Росії на базі електрифікації), які не втратили своєї актуальності і в паші дні. Розглянемо основні принципи.

 • Економічний, згідно йому район розглядається як цілісна спеціалізована територіальна частина народного господарства країни з певним комплексом допоміжних і обслуговуючих виробництв. Спеціалізація і комплексність розвитку господарства покликані сприяти досягненню максимального економічного ефекту в кожному економічному районі.
 • Енергетичний, який розуміється як принцип такої територіальної організації господарства, при якій вся система районів відрізнялася б найбільшою економічною ефективністю, тобто отриманням найкращих результатів при найменших затратах праці і коштів.
 • Національний, який бере до уваги етнічний склад населення регіону, історичні особливості його праці, побуту і культури.
 • Комплексність розвитку економічного району, тобто район повинен являти собою комбіновану систему розвитку господарства. Вона означає оптимальну, найбільш ефективну пропорційність розвитку окремих галузей виробництва при його даної виробничої спеціалізації. Це є головною умовою стійкого й ефективного розвитку економічних районів і важливим засобом забезпечення життєздатності регіональних систем господарства.
 • Враховується вся сукупність районообразующих факторів (природні умови і ресурси; чисельність, щільність, національний, статево-віковою і професійний склад населення; матеріально-технічна база районів, розміщення в них промисловості і сільського господарства, щільність і конфігурація транспортної мережі, внутрірайонні та міжрайонні економічні зв'язки, адміністративно-територіальний поділ та ін.).
 • • Економічне районування має бути перспективним, зверненим найближчим (10-15 років) майбутнє, враховувати нові досягнення світової науки і техніки.
 • Адміністративний, тобто економічне районування країни повинне строго враховувати існуюче адміністративне (у тому числі, звичайно, і національно-територіальне) поділ і служити основою для встановлення нового адміністративно-територіального поділу, відповідного вимогам регіонального управління народним господарством.
 • Внутрішньорайонні та міжрайонні зв'язку повинні бути побудовані на основі доцільного територіального поділу праці.

Економічні райони мають свою галузеву і територіальну структуру. Галузева структура господарства району являє собою поєднання різних галузей економіки і відображає його участь у міжрайонному (міжнародному) поділі праці. Вона знаходить вираження в поєднанні в межах економічного району наступних галузей і видів виробництв.

 • 1. Головні, що визначають місце району в територіальному поділі праці, що формують виробничий профіль району. Ця група галузей забезпечує не тільки власні, а й зовнішні потреби.
 • 2. Базисні, які забезпечують сировиною і паливом головні виробництва, а також всі інші галузі. Це галузі паливно-енергетичного комплексу, металургії, хімічної та лісової промисловості. У разі якщо ці галузі постачають сировину та паливо в інші райони, вони можуть набувати значення головних (наприклад, газова і нафтова промисловість Західного Сибіру).
 • 3. Супутні, які виникають на основі спільного використання джерел сировини і палива або переробки відходів виробництва. Ці галузі підсилюють комплексність розвитку господарства району і можуть забезпечувати як місцеві потреби, так і вивозити продукцію за межі району. Прикладом супутніх виробництв служать коксохімія Кузбасу, цементна промисловість Уралу та ін.
 • 4. Додаткові, які вивозять свою продукцію в інші райони, будучи галузями спеціалізації, але не пов'язані з головними і супутніми виробництвами. Додатковими галузями є лісова промисловість Уральського району, текстильна промисловість Центрального і Північно-Західного районів, кольорова металургія Східного Сибіру і Далекого Сходу.
 • 5. Внутрішньорайонні, які задовольняють потреби самого району своєю продукцією незалежно від його спеціалізації, беруть участь у підвищенні рівня життя населення району. Це численні галузі легкої та харчової промисловості.
 • 6. Обслуговуючі (інфраструктура), включають виробництва, які забезпечують електроенергією, теплом, водою, загальними ремонтними базами, складськими приміщеннями всі галузі району.

З шести груп галузей лише три є галузями спеціалізації (головні, супутні, додаткові), і тільки головні і базисні галузі визначають межі району, будучи таким чином районообразующую.

Економічний район як складна цілісна система володіє певною територіальною структурою. Під територіальною структурою розуміється сукупність просторово розчленованих компонентів і зв'язків між ними. Кожен компонент територіальної структури виконує певну функцію, реалізація якої здійснюється через транспортні магістралі. Основними компонентами територіальної структури економічних районів є економічні вузли, економічні центри та економічні пункти.

Економічний вузол являє собою економічно, соціально та екологічно ефективне поєднання взаємопов'язаних підприємств, компактно розташованих на невеликій території, пов'язаних між собою економічними, виробничо-технічними зв'язками, що мають загальну систему розселення, що склалася соціальну і виробничу інфраструктуру. Серед економічних вузлів виділяють промислові, агропромислові, транспортні, індустріально-будівельні, рекреаційні вузли.

Економічний центр - це група виробництв і селітьбу в межах одного міського поселення, об'єднані загальним економіко-географічним положенням, виробничої, соціальної, екологічної та ринковою інфраструктурою.

Економічні пункти включають населені пункти з одним господарським об'єктом, виконуючим певну народно-господарську функцію (сільськогосподарську, лісопромислових, гірничодобувну, рекреаційну та ін.).

У кожному економічному районі просторові компоненти і транспортні артерії утворюють певний каркас його територіальної структури. Так, в Центральному районі територіальна структура носить радіально-кільцевої характер, який визначається Московської агломерацією, радіальними магістралями і декількома "кільцями", у вузлах яких знаходяться обласні центри, розташовані на відстані 200- 250 км від Москви (Твер, Ярославль, Тула, Рязань , Смоленськ, Володимир та ін.). Іншими видами територіальної структури є радіальнодуговая (Північно-Західний район), решітчаста (Центрально-Чорноземний район), лінійна (Східно-Сибірський район).

Одне з важливих питань теорії економічного районування - вивчення динаміки і стабільності економічних районів і зв'язку цих процесів. Як вже говорилося, галузева структура економічних районів під впливом НТП змінюється досить швидко. Однак приватні зміни, накопичуючись в економічному районі, не відразу призводять до істотних змін його галузевої і територіальної структури. Тому можна говорити про певну стабільність економічного району як цілого і всієї системи економічних районів. Це питання тісно пов'язане зі стадийностью формування та розвитку економічних районів.

Η. Н. Колосовський виділяв п'ять щаблів розвитку господарства економічних районів.

Перший ступінь - резервні території зі слабким рівнем розвитку економіки і малим участю в територіальному поділі праці. Як правило, вони володіють значним природно-ресурсним потенціалом, але їх спеціалізація остаточно не визначилася і вони входять до складу району за принципом транспортного тяжіння.

Другий ступінь - райони піонерного економічного розвитку, де виявлено природні ресурси, є необхідні трудові ресурси для їх освоєння, визначена спеціалізація, але використання природних ресурсів проводиться вибірково чинності мелкоочагового розселення і виробництва.

Третій ступінь - райони крупноочагового розвитку господарства, характеризуються наявністю великих промислових вузлів і транспортних магістралей з пов'язаними з ним економічно освоєними територіями. У даних районах поряд з освоєними регіонами є також резервні території, що поступово вводяться в господарський оборот.

Четвертий ступінь - райони потужних осередків господарського розвитку, мають в основному сформувалися господарські комплекси, деякі ланки яких ще будуються або тільки проектуються.

П'ятий ступінь - райони сформованого комплексного господарства, відрізняються сформувалася структурою виробництва, значним рівнем використання природних і трудових ресурсів, чітко визначити місце в територіальному поділі праці, наявністю верхніх "поверхів" розвитку районного комплексу.

Система економічних районів являє собою сукупність ієрархічно взаімоподчіненность територіальних одиниць. Виділяють наступні таксономічні одиниці економічного районування.

Економічні зони - групи економічних районів, які виділяються для цілей довгострокового прогнозування розміщення продуктивних сил в період становлення ринкових відносин. У Росії виділяють дві економічні зони - Західну і Східну. У Західній зоні отримали розвиток трудомісткі і наукоємні галузі промисловості, що забезпечують науково-технічний прогрес, а також сформувався багатогалузевий агропромисловий комплекс. Східна зона - головна паливно-енергетична і мінерально-сировинна база країни.

Укрупнені райони (макрорегіону) формуються в межах економічних зон за принципом однорідності природно-ресурсного потенціалу, спеціалізації господарства та економічних зв'язків. У Західній зоні виділяють три макрорегіону - Північ і Центр європейської частини Росії; Урало-Поволжя; Європейський Південь. У Східній - дві макрорегіону - Сибір і Далекий Схід.

Великий економічний район - основна ланка в системі економічного районування. Він являє собою цілісну територію, що має свою виробничу спеціалізацію і тісні економічні внутрірайонні зв'язку. В даний час в Росії виділяють 11 великих економічних районів - Північний, Північно-Західний, Центральний, Центрально-Чорноземний, Волго-В'ятський, Поволзький, Північно-Кавказький, Уральський, Західно-Сибірський, Східно-Сибірський і Далекосхідний.

До мезорайону належать суб'єкти Російської Федерації (республіки, області, краю). Вони також є спеціалізованими комплексами, але з більш вузькою спеціалізацією і сильними внутрішніми економічними зв'язками.

Низові райони, або мікрорайони, - це первинні районні "осередку" в таксономії економічного районування. До них відносяться міські і сільські адміністративні райони.

У силу особливостей географічного положення та головним чином поєднання різних компонентів і елементів на даній території загальні закономірності проявляються в межах району в специфічних формах, відмінних відносною стійкістю і придающих усьому поєднанню характер системи. Внутрішні (внутрірайонні) взаємозв'язку і взаємодії району відрізняються від зовнішніх (міжрайонних) більшою стійкістю і інтенсивністю. Як правило, інтенсивність властивих якому-небудь району процесів (особливо районних вузлів) максимальна на одній з ділянок (в ядрі) і убуває до периферії, часто не дозволяючи чітко обмежувати територію району. Іноді таких ядер виявляється кілька, що свідчить про ускладнення структури, освіті просторових поєднань більш низького ієрархічного порядку - підрайонів.

Район однорідний (гомогенний) - ареал, в кожній точці якого районованої об'єкт або явище (наприклад, грунту, ландшафт, напрямок сільського господарства) характеризується одним і тим же ознакою або набором ознак. Район однорідний зображується на карті способом якісного фону.

Район вузловий (модальний) - ареал з центром (ядром), що збирає або поділяючим потоки (речовини енергії, інформації). Райони вузлові виникають головним чином в результаті поділу простору між виробничими, соціальними, культурними та іншими підприємствами та установами, адміністративними та державними органами (держави, територіально-політичні одиниці, земельні володіння; райони тяжіння до міст, портам, залізничним станціям; ділянки поштових відділень, поліклінік, шкіл тощо). Межі району вузлового, виявленого за переважаючим потокам, проводяться там, де зв'язку з власним центром стають слабше, ніж з сусіднім.

Важливою методологічною проблемою економічного районування є питання об'єктивності існування районів. У західній географічній науці поширена думка, що район є суб'єктивною інтелектуальної концепцією, створеної мисленням у відповідності з метою та завданнями дослідження. У вітчизняній економічній географії район розглядається як результат об'єктивних процесів розвитку продуктивних сил. Т. М. Калашникова наводить такі докази об'єктивності економічних районів:

 • • процес розвитку районів є конкретним територіальним проявом реальних районообразующих факторів для різних періодів розвитку країни. На прикладі історичних фактів можна простежити, як відбувається виникнення, формування економічних районів, ускладнюються міжрайонні зв'язки, з'являються нові райони і т.д .;
 • • існування системи взаємопов'язаних районів як спеціалізованих частин держави, за допомогою якої досягається реальний економічний результат - підвищується продуктивність суспільної праці;
 • • спрямованість районування в майбутнє і перевірка на практиці шляхом зіставлення прогнозу з дійсністю, в тому числі і як метод уточнення меж;
 • • спадкоємність дослідів районування, вироблених дослідниками в різний час, хоча ці досліди відрізнялися один від одного і науковим підходом, і ступенем пізнання дійсності.

Таким чином, економічне районування вирішує складне завдання: шляхом виділення і розмежування районів адекватно відобразити об'єктивний процес районообразованія - процес безперервний і надзвичайно складний. Районування служить методом цілеспрямованої і регульованою територіальної організації не тільки народного господарства, а й усього суспільства. Його конструктивний характер вимагає виділення економічних районів як об'єктів управління. При цьому враховуються не тільки виробничі, а й різноманітні соціальні процеси. Великого значення набуває практична реалізація принципу відповідності меж економічних, адміністративних та національних районів, враховуючи федеративний устрій і національний склад населення.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >