СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ

У результаті вивчення даної глави студент повинен:

знати

 • • методологічні основи економіко-географічного прогнозування;
 • • мету, завдання та принципи економіко-географічних прогнозів;
 • • класифікацію економіко-географічних прогнозів за територіальним охопленням, змістом, часупопередження і використовуваним методам;
 • • основні принципи розробки прогнозів;
 • • методи та методику економіко-географічного прогнозування;
 • • систему і зміст економіко-географічних прогнозів;
 • • особливості взаємозв'язку глобальних і регіональних географічних прогнозів;

вміти

 • • використовувати основні джерела інформації для розробки економіко-географічних прогнозів - міжнародні, статистичні, картографічні та ін. (Включаючи систему Інтернет, періодичні видання та публікація міжнародних організацій);
 • • здійснювати перевірку достовірності прогнозів;
 • • проводити аналіз існуючих економіко-географічних прогнозів;
 • • складати елементарну прогнозуючу систему;
 • • виконувати прості економіко-географічні прогнози;

володіти

 • • навичками складання галузевих економіко-географічних (промислових, інноваційного розвитку, населення і трудових ресурсів, сфери обслуговування та ін.) Прогнозів;
 • • методикою використання різних методів прогнозування;
 • • інформацією про приклади успішного здійснення економіко-і екологогеографіческіх прогнозів в Росії і за кордоном;
 • • прийомами аналізу причинно-наслідкових зв'язків в прогнозах;
 • • навичками характеристики приватних і комплексних економіко-географічних прогнозів.

Методологічні основи соціально-економіко-географічного прогнозування

Довгострокова стратегія соціально-економічного розвитку країни та її районів вимагає розробки системи географічних прогнозів. Географічне прогнозування - це наукова розробка системи уявлень про майбутні властивості і стан територіальних систем, спрямованості і ступеня їх майбутніх зміні, викликаних як випадковими факторами, так і цілеспрямованою діяльністю людини, зафіксованих з заданим часом попередження в характерному просторово-часовому інтервалі. Залежно від об'єктів прогнозування формується три основних види географічного прогнозування - економіко-географічне, фізико-географічне і екологічне (геоекологічне).

У складі географічних прогнозів важливе місце займає економіко-географічний прогноз - науково обгрунтоване судження про можливий стан соціально-економічних систем в перспективі.

Теоретичною та методологічною основою географічного прогнозування є системний підхід, так як його об'єкт - територіальні системи різного ієрархічного рівня: природні комплекси, економічні райони, територіально-виробничі комплекси, промислові вузли та ін.

Економіко-географічне прогнозування знаходиться на стику географічного, екологічного, економічного і соціально-демографічного прогнозування.

Метою географічного прогнозу є забезпечення осіб та організацій, що приймають рішення в галузі управління економіки, вихідним аналітичним матеріалом, розробка науково обгрунтованих рекомендацій для створення оптимальних умов реалізації цільових комплексних програм соціально-економічного розвитку регіонів і розробки наукових принципів природокористування.

Головні завдання економіко-географічного прогнозу - науковий аналіз територіальних соціально-економічних процесів і явищ; дослідження сучасних і перспективних взаємовідносин між природою і суспільством; оцінка можливостей перспективного розвитку соціально-економічних територіальних систем; інформаційне забезпечення проектів соціального та економічного розвитку території; виявлення просторово-часових закономірностей функціонування і розвитку геосистем.

Серед важливих проблем прогнозування - підвищення достовірності та об'єктивності соціально-економічного прогнозу з метою прийняття адекватних рішень в галузі управління народно-господарським комплексом країни і регіонів. Для цього необхідно спиратися на ряд принципів, вироблених географічної та іншими науками.

 • 1. Історичний (генетичний) підхід до прогнозованого об'єкту або явища. Згідно з цим принципом перспективні напрямки і закономірності розвитку соціально-економічних систем є наслідок всього попереднього історичного розвитку.
 • 2. Аналіз первинних форм прогнозованих об'єктів, процесів і явищ, тобто пошук проявів майбутнього в сьогоденні. Для це необхідно передусім визначення прогресивних (обумовлюють подальший розвиток) елементів об'єкта та їх відносин з іншими елементами. Такі осередки високоінтенсивного землеробства, електростанції, що використовують нетрадиційні джерела енергії, ділянки інтенсивної аквакультури, промислові підприємства з малоотходной технологією та ін.
 • 3. Компаративістський (порівняльний) принцип, що полягає в порівнянні, зіставленні, аналогіях розвитку майбутніх територіальних систем на підставі накопиченого досвіду розвитку існуючих. Зіставлення територій, подібних за ряду умов, але відрізняються між собою за віком, дозволяє передбачати, якою мірою більш молоді соціально-економічні системи проходять шлях старіших, що знаходяться на вищому ступені розвитку.
 • 4. Принцип інерційності дозволяє враховувати стійкість напрямки розвитку, його темпи і основні структури історичного процесу. Передбачається, що цей процес довго зберігає особливості свого розвитку і має еволюційний характер. У географії цей принцип використовується для прогнозування взаємодії природних і господарських комплексів, системи розселення, розвитку великих міст та ін.
 • 5. Принцип асоціативності, що припускає облік при прогнозуванні географічних об'єктів, явищ і процесів, їх взаємодію з іншими. Асоціативне прогнозування спирається на дослідження тих взаємозв'язків системи, які призводять до зміни її структурних елементів. На цій основі можуть бути визначені менш відомі зв'язку, мають вплив на розвиток всієї системи та її компонентів.
 • 6. Принцип невизначеності (багатоваріантності) прогнозу випливає з задачі визначення напрямків і результатів розвитку складних територіальних систем, для яких існує безліч варіантів оптимального розвитку. Це ґрунтується на взаємозамінності ресурсів, можливостей зміни техніки і технології виробництва, неповноту наших знань про навколишнє середовище.
 • 7. Принцип безперервності прогнозування. Прогнози вимагають постійного уточнення, коригування відповідно до цілями і ступенем їх справджуваності.

Існують різні класифікації економіко-географічних прогнозів залежно від підходів, тимчасової глибини (часупопередження), територіального охоплення та інших ознак.

За підходам розрізняють пошукове і нормативне прогнозування. Головна мета пошукового (генетичного, ресурсного) прогнозування полягає у з'ясуванні шляхів розвитку об'єкта або процесу при збереженні існуючих тенденцій. При цьому передбачається, що спостережувані тенденції не можуть бути змінені вольовим рішенням. Нормативне прогнозування засноване на визначенні оптимального варіанту розвитку об'єкта в майбутньому в рамках науково обґрунтованих потреб і норм. Його завдання полягає у визначенні шляхів і термінів досягнення бажаного стану об'єкта в майбутньому відповідно до поставленої метою. Інтегральне прогнозування виникло на стику цих двох видів прогнозування, використовується для розробки цільових комплексних програм розвитку районів і міст.

За територіальним охопленням розрізняють глобальне (прогноз розвитку світового господарства), макро- (прогноз розвитку соціально-економічних систем великих регіонів), мезо- (прогноз розвитку господарства окремих країн) і мікропрогнозірованіе (прогноз розвитку економічних районів та адміністративно-територіальних одиниць).

За часом попередження економіко-географічні прогнози можуть бути поділені на короткострокові (до п'яти років), середньострокові (5-25 років), довгострокові (25-50 років) і сверхдолгосрочние, або далекостроковій (більше 50 років).

За змістом виділяють приватні та інтегральні економікогеографіческіе прогнози. Приватні прогнози необхідні для вирішення наступних завдань: обґрунтування залучення в господарський оборот природних ресурсів, прогнозування розвитку міжгалузевих комплексів і територіальних соціально-економічних систем різного ієрархічного рангу, вдосконалення системи розселення населення, внутрішніх і зовнішніх економічних зв'язків, для розробки планів соціального розвитку міст і районів, обґрунтування рекреаційної діяльності та ін. Сукупність усіх приватних економіко-географічних прогнозів є інтегральним прогнозом.

Існує наступна розширена класифікація прогнозів, заснована на великій кількості прогностичних ознак (табл. 12.1).

Таблиця 12.1

Класифікація прогнозів по аспектним ознаками (за В. А. Лисичкин)

Ознака

Типи прогнозів і їх характеристика

Ставлення фахівців, які розробляють прогноз (предіктора) до об'єкта прогнозу

Активні (конструктивні і деструктивні) - предиктор впливає на об'єкт прогнозу.

Пасивні - предиктор не вступає у взаємодію з об'єктом

Мета прогнозу

Конфірматівние (ствердні) - підтвердити або спростувати гіпотетичні уявлення про об'єкт. Планіфікаціонние - створити фундамент для планування

Призначення прогнозу

Загального призначення.

Спеціального призначення.

Керуючі - для вирішення завдань щодо управління об'єктом

Ступінь усвідомленості та обгрунтованості

Інтуїтивні - зроблені на основі неусвідомлених методів.

Логічні - мають логічне обгрунтування методів

Форма вираженості результатів прогнозу

Кількісні - з обчисленими параметрами.

Якісні - без кількісних виразів

Система знань, на яких заснований метод прогнозування

Побутові - засновані на простому повторенні подій.

Наукові - на підставі законів, що діють у світі

Метод прогнозування

Отримувані загальнонауковими методами.

Отримувані інтернаучнимі методами.

Отримувані спеціальними науковими методами

Кількість методів

Симплексний - застосований один метод.

Дуплексний - застосовано два методи.

Комплексний - застосовано більше двох методів

Час попередження прогнозованого події

Довгострокові: економічні (10-13 років), розвитку науки і техніки (5-7 років), погоди (10-100 діб), гідрологічні (10-30 діб), морський (10 діб), лавин (2-5 діб) .

Середньострокові - відповідно 2-5 років, 3-5 років, 3-10 діб, до 1 доби, 15-48 годин.

Короткострокові - відповідно до 2 років, 1-3 роки, 1-2 діб, до 1 доби, 1-24 години, 2-15 годин

Характер процесу прогнозування

Безперервні.

Дискретні

Природа об'єкта прогнозу

Природничонаукові та науково-технічні.

Економічні, соціальні та політичні.

Природних ресурсів

Структура об'єкта прогнозування

Однозначно детерміновані.

Імовірнісні

Стійкість об'єкта в часі

Стаціонарних об'єктів. Нестаціонарних об'єктів

Масштабність об'єкта прогнозування

Сублокальние.

Локальні.

Суперлокальние.

Субглобальние.

Глобальні.

Суперглобальні

Число прогнозованих об'єктів

Сингулярні - прогнози одного об'єкта одного масштабу

Бінарні - прогнози двох об'єктів одного масштабу

Мультиплетність - прогнози більше двох об'єктів одного масштабу

Характер зв'язку прогнозованого об'єкта з іншими об'єктами

Умовні - прогнози подій, які відбудуться за умови, якщо відбудуться інші події. Незалежні - відбудуться незалежно від інших

Розробка соціально-економіко-географічних прогнозів являє собою послідовність кількох логічно взаємопов'язаних етапів, що включають: 1) постановку мети і завдань дослідження; 2) визначення хронологічних і територіальних рамок дослідження; 3) збір та систематизацію всієї інформації про функціонування і розвиток територіальних соціально-економічних систем та їх функціональних підсистем; 4) побудова "дерева цілей", вибір методів прогнозування, виявлення обмежень і інерційних аспектів розвитку прогнозованого об'єкта або процесу; 5) розробку приватних економіко-географічних прогнозів: природних ресурсів, територіальної організації продуктивних сил, міжгалузевих комплексів, населення і системи розселення і т.п .; 6) синтез приватних географічних прогнозів; 7) розробку основних варіантів прогнозу; 8) побудова попереднього прогнозу; 9) експертизу і складання остаточного прогнозу; 10) коригування прогнозу; 11) використання результатів прогнозування для вирішення теоретичних і практичних завдань географії.

Важливе значення має перевірка достовірності і точності прогнозу, які залежать від рівня розвитку теоретичних знань про прогнозований об'єкті, ступеня повноти використовуваної інформації, правильності постановки завдання вибору методу дослідження. Для верифікації прогнозу використовують такі підходи: 1) більш глибоке пізнання структури, функцій і взаємозв'язків об'єкта прогнозування, механізмів формування та розвитку природних і соціально-економічних процесів і явищ; 2) перевірка методів і методик прогнозування на аналогічних об'єктах; 3) застосування декількох методів і прийомів складання прогнозу для встановлення ступеня збігу результатів прогнозування; 4) розбивка фактичного ряду спостережень за прогнозованим процесом на дві частини, щоб використовувати одну частину для прогнозу інший; 5) використання методу експертних оцінок.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >