Система і зміст економіко-географічних прогнозів

Система економіко-географічних прогнозів включає сукупність приватних прогнозів, спрямованих на дослідження окремих аспектів територіальної організації суспільства та перспектив розвитку окремих галузей матеріального виробництва та невиробничої сфери. Економіко-географічний прогноз носить системний характер, так як його об'єкт - складні територіальні системи, які складаються з безлічі функціональних підсистем і структурних утворень. Вони володіють певною свободою функціонування і розвитку, яка повинна враховуватися при розробці прогнозу.

Приватні економіко-географічні прогнози найбільш поширені в сучасних географічних, економічних і соціальних дослідженнях, оскільки поряд з чисто науковим значенням вони відіграють велику практичну роль в передбаченні багатьох сторін територіальної організації господарства і населення. Вони сприяють глибшому вивченню сучасного стану соціально-економічних об'єктів і процесів та обгрунтуванню їх перспективного розвитку.

До приватних економіко-географічним відносяться наступні прогнози: використання природних ресурсів; науково-технічного прогресу; розвитку окремих галузей народного господарства (промисловості, сільського господарства, транспорту і т.д.) і міжгалузевих комплексів; розвитку територіальних соціально-економічних систем різного рангу; демографічний; господарського освоєння території; рекреаційні; функціонування і розвитку виробничої та соціальної інфраструктури; природоохоронні; розвитку внутрішніх і зовнішніх соціально-економічних зв'язків та ін.

Важливе місце в системі приватних економіко-географічних прогнозів займають прогнози використання природних ресурсів. Вони мають на меті визначення основних напрямів розвитку і використання природно-ресурсного потенціалу територіальних соціально-економічних систем різного ієрархічного рівня. При цьому необхідно враховувати можливість залучення нових видів природних ресурсів у результаті геологічних відкриттів, вдосконалення технічних і технологічних основ видобутку і переробки мінеральних ресурсів, комплексного використання сировини і палива.

Значення цих прогнозів визначається, по-перше, істотним впливом природних ресурсів на розвиток і ефективність виробництва, його спеціалізацію, розміри, структуру, величину транспортних витрат; по-друге, необхідністю використання ресурсів більш низької якості і розташованих у важкодоступних районах; по-третє, зміною ступеня залежності суспільного виробництва від наявності природних ресурсів.

Початковий етап прогнозування використання природних ресурсів - їх економічна оцінка. Змістом економічної оцінки природних ресурсів є закономірні територіальні відмінності в природних властивостях цих ресурсів та їх джерел на продуктивність суспільної праці, а також відмінності в обсязі ресурсів. Критерієм оцінки служить порівняльна економічна ефективність використання даного джерела ресурсів або їх територіального поєднання. Головні показники економічної оцінки - економічні показники виробництва первинних продуктів, одержуваних у результаті використання оцінюваних ресурсів.

На наступному етапі аналізується динаміка використання різних видів природних ресурсів, виявляються сучасні та перспективні умови експлуатації природних ресурсів і визначаються потреби окремих галузей народного господарства в конкретних ресурсах: території, паливі, сировина, воді та ін. Для цього найчастіше застосовується балансовий метод, що дозволяє зіставити наявність ресурсів та їх споживання.

З прогнозами використання природних ресурсів пов'язані прогнози господарського освоєння території. Їх значення обумовлене помітним зменшенням запасів, погіршенням якості природних ресурсів у старопромислових районах і непоновлювані багатьох з них. Тому для забезпечення сучасних і перспективних потреб країни в тих чи інших видах ресурсів необхідні прогнози господарського освоєння нових територій, включаючи і важкодоступні райони. Ці прогнози спираються на якісну і кількісну оцінку природно-ресурсного потенціалу території та передбачають етапність, типи, траси і бази освоєння, а також варіанти подальшого соціально-економічного розвитку освоюваної території.

Рекреаційні прогнози спрямовані на обгрунтування розвитку рекреації і туризму та відповідної інфраструктури. Складність рекреаційного прогнозування полягає в необхідності комплексного обліку багатокомпонентної структури рекреаційних об'єктів, яка включає природні, економічні, соціальні елементи. При прогнозуванні розвитку цих об'єктів необхідно враховувати динаміку антропогенної зміни природного середовища, рекреаційну "ємність" території, доступність об'єктів і ступінь задоволеності відпочинком.

Природоохоронні прогнози спираються на результати прогнозів розвитку і розміщення окремих галузей народного господарства, розселення населення, розвитку природних комплексів. Вони засновані на оцінці динаміки забруднення земельних і водних ресурсів, атмосфери виробничими відходами, обліку еластичності і ємності ландшафтів, їх стійкості і здатності до самоочищення і самовідновлення. У цих прогнозах знаходить вираз система позитивних і негативних впливів на навколишнє середовище в певний момент часу. Результатом прогнозів охорони природного середовища є обгрунтування способів зменшення забруднення шляхом оптимізації розміщення промислових підприємств, впровадження маловідходних технологій і очисних споруд.

Науково-технічні прогнози. Прогнозування розвитку науки і техніки відіграє важливу роль для обгрунтування розвитку народного господарства країни. Від прискорення темпів науково-технічного прогресу залежать підвищення ефективності суспільного виробництва, раціональність територіальної організації господарства, оптимальність використання природних ресурсів та охорона навколишнього середовища. Існує три напрямки прогнозів НТП в сучасних географічних, економічних і соціальних дослідженнях. Перше - це прогнози розвитку науки як найважливішої сфери людської діяльності, основних фундаментальних і прикладних досліджень, найбільш прогресивних на перспективу. Друге - прогнози розвитку і впровадження досягнень НТП у галузі народного господарства. Третє - прогнозування соціальних наслідків НТП в різних галузях суспільного життя.

Прогнози територіальної організації продуктивних сил економічних районів широко поширені в сучасних економіко-географічних дослідженнях. Традиційно розгляд економічних районів різного ієрархічного рангу завершується обґрунтуванням перспектив розвитку досліджуваних об'єктів і процесів. Головна мета цього виду прогнозів - обгрунтування оптимальної територіальної організації районної економіки, при якій би досягалася максимальна економічна ефективність виробництва. Розробка даного економіко-географічного прогнозу починається з аналізу природного і виробничого потенціалу району, виявлення диспропорцій в розміщенні окремих підприємств. Для обгрунтування перспектив розвитку економіки району необхідно вивчення її стану і динаміки (темпів зростання, структурних змін і зрушень, відтворювальних процесів, обсягу і структури інвестицій та ін.). Передбачається можливість підвищення ефективності виробництва за рахунок впровадження нової техніки і новітніх технологій, інших досягнень науково-технічного прогресу, процесів концентрації, кооперації, комбінування, інтенсифікації виробництва. Предметом прогнозу є вдосконалення територіальних пропорцій на основі врахування масштабів зростання підприємств, промислових вузлів, центрів і ТПК, які базуються на визначенні черговості освоєння нових родовищ корисних копалин, територіальних зрушень в розміщенні продуктивних сил і ув'язки з іншими видами прогнозів.

З даним видом прогнозу пов'язаний прогноз розвитку ТПК. Його головна мета - розкриття імовірнісних варіантів розвитку ТПК і формування територіальних зв'язків і відносин між елементами, структурними утвореннями, функціональними підсистемами комплексу на певних часових відрізках. Одне з головних завдань прогнозування розвитку ТПК полягає в обгрунтуванні цілі їх функціонування, виявленні шляхів і засобів досягнення мети. Мета складається не тільки з економічної, а й з соціальної та екологічної складових. Достовірний прогноз розвитку ТПК повинен спиратися на дослідження тенденцій розвитку економіки всієї країни і враховувати можливості вдосконалення територіальних пропорцій та економічних зв'язків між регіонами.

Одним з видів приватного економіко-географічного прогнозування можна назвати прогнозування розвитку міжгалузевих комплексів та окремих галузей народного господарства. Цей вид прогнозування спрямований на перспективне обгрунтування пропорцій і взаємозв'язків між внутрішніми стадіями послідовної переробки сировини і палива в готову продукцію, між головними, допоміжними і обслуговуючими галузями. Результатом прогнозу є визначення найкращих варіантів розвитку галузей економіки району на основі комплексності використання сировини, ступеня утилізації виробничих відходів, економічної ефективності виробництва за рахунок взаємопов'язаного і взаємообумовленого розміщення підприємств.

Прогнозування розміщення окремих галузей народного господарства здійснюється в наступній послідовності: 1) вибір критерію оптимальності або цільової функції; 2) визначення системи показників, необхідних для прогнозу; 3) формулювання умов і обмежень відповідно до потреб і наявними ресурсами.

В якості критерію оптимальності найчастіше використовують або показник мінімуму витрат, або максимуму ефекту. Розробка варіантів розвитку галузей і окремих підприємств включає безліч аспектів: зміна виробничої потужності, спеціалізації, організації праці та виробництва; зміна технологічних процесів; комбінування і кооперування; положення по відношенню до джерел сировини, палива і енергії; способи використання природних, матеріальних і трудових ресурсів; проведення реконструкції та ін.

Прогнози чисельності населення і динаміки трудових ресурсів спираються на демографічні показники, що характеризують віково-статеву, соціальну, професійну структуру населення, природний та механічний рух населення. Прогнозування трудових ресурсів засноване на аналізі їх відтворення і руху, ступеня зайнятості населення, рівня кваліфікації та професійної підготовки, розподілу по галузях народного господарства, напрямку та інтенсивності міграційних потоків. За допомогою балансового методу зіставляються наявність і потреби в трудових ресурсах як в цілому по країні, так і по окремих регіонах.

Прогнозування систем розселення направлено на оптимізацію їх територіальної організації. При цьому враховується можливість цілеспрямовано регулювати цей процес відповідно з поставленим завданням. Оптимальне розселення має сприяти гармонійному поєднанню населених пунктів різної величини і функціональних типів, згладжування відмінностей між великими і малими містами. Важливий аспект прогнозування - розкриття взаємин між населенням і системами розселення з іншими компонентами територіальних систем: природними, виробничими, інфраструктурними, екологічними, рекреаційними та ін., Що дозволить домогтися певної ефективності розвитку господарства і населення. Прогнозування повинне враховувати природні та економічні передумови розвитку систем розселення: ємність території для промислового і цивільного будівництва, запаси корисних копалин, водозабезпеченість, наявну матеріально-технічну базу, пропускну спроможність транспортних шляхів та ін.

Соціальні прогнози розвитку районів пов'язані з дослідженням соціального середовища життя людей. Вони спрямовані на вдосконалення пропорцій між регіональним громадським споживанням і виробництвом, визначення науково обґрунтованих норм потреб населення, виявлення тенденцій зміни умов і рівня життя територіальних спільнот людей. Соціальні прогнози спираються на наявний матеріал, соціальний і культурний потенціал і вказують шляхи активізації його використання. Вони на виявленні тенденцій і пророкуванні зміни соціальної структури, умов та якості життя людей і повинні бути ув'язані з іншими видами приватних прогнозів: демографічними, економічними, інвестиційними, природноресурсних, рекреаційними та ін.

Прогнози розвитку сфери обслуговування та соціальної інфраструктури засновані переважно на нормативних методах прогнозування. Вони враховують темпи зростання різних видів послуг, накопичений соціально-інфраструктурний потенціал, сучасну забезпеченість населення предметами культурно-побутового призначення, варіанти функціонування і розвитку торгівлі, громадського транспорту, житлово-комунального господарства, підприємств народної освіти, науки, культури тощо

Результати приватних економіко-географічних прогнозів мають самостійне значення для вдосконалення територіальної організації суспільства, у практиці територіального управління та проектування. Крім того, вони є важливою основою для розробки комплексного (інтегрального) економіко-географічного прогнозу. Останній є не просто сумою приватних прогнозів, а їх інтеграцією (синтезом) з отриманням якісно нового прогнозу. Процес інтеграції приватних прогнозів здійснюється за допомогою узгодження їх масштабів, термінів попередження і результатів для вироблення стратегічних напрямків розвитку територіальних систем населення і господарства різного ієрархічного рівня. При цьому виходять з положення, що можуть бути синтезовані прогнози тільки одного масштабу і сумісні, тобто ті, об'єкти яких мають спільну природу. Комплексний прогноз спрямований на вивчення і передбачення розвитку територіальних соціально-економічних систем як цілісних, функціонально і структурно взаємопов'язаних утворень.

Інтегральні прогнози є інформаційною основою розробки комплексних цільових програм розвитку регіонів, економічних районів і ТПК. Вони містять дані про обсяги капітальних вкладень, про потреби у фінансових і трудових ресурсах. У сучасних умовах комплексні програми територіального розвитку включають чітке обгрунтування будівництва об'єктів галузей ринкової спеціалізації, створення систем транспорту та зв'язку, енергопостачання, розвитку системи розселення, заходів з охорони навколишнього середовища і раціонального природокористування.

В даний час Урядом Російської Федерації розглядаються схеми розвитку і розміщення продуктивних сил регіонів країни і показники соціально-економічного розвитку по кожному суб'єкту Федерації. Територіальні комплексні програми включають цільовий, зведений, галузевий, територіальний, організаційний розділи і складаються з наступних підпрограм: освоєння нових територій, перетворення економіки сформованих районів, формування і розвиток ТПК, вирішення окремих питань на даній території (економічних, соціальних, розвитку інфраструктури та ін. ). Важливою складовою цих програм є прогнозування суспільного відтворення, яке на регіональному рівні включає відновлення і розширення виробничих фондів, матеріальне відтворення в резерві локальних міжгалузевих комплексів, відтворення населення і трудових ресурсів, відтворення матеріальних, соціальних, культурних благ і послуг і т.п.

Важливою частиною розробки цільових комплексних програм розвитку регіонів є система економіко-математичних моделей, які відображають багатоваріантність реалізації окремих етапів програми, в результаті чого можуть бути визначені оптимальні варіанти. Ці моделі умовно підрозділяються на зовнішні, внутрішні і комбіновані. Зовнішні моделі орієнтовані на національні темпи зміни виробництва і продуктивності праці, постачання енергії, сировини і матеріалів централізованим шляхом. Внутрішні моделі враховують природні та трудові ресурси, основні виробничі фонди та обсяг капіталовкладень. Комбіновані моделі враховують як зовнішні, так і внутрішні чинники розвитку виробництва.

Результати довгострокового соціально-економічного прогнозування знаходять відображення в складанні цільових комплексних програм розвитку регіонів, економічних районів і ТПК. Розробка цих програм здійснюється в кілька етапів.

 • 1. Аналіз територіальної організації продуктивних сил і регіональних соціально-економічних проблем. На цьому етапі визначаються народно-господарські функції регіонів, кон'юнктура внутрішнього і зовнішнього ринків, аналізуються проблемні ситуації, що виникають в економічних районах і регіонах.
 • 2. Визначення цілей розвитку економічних районів і ТПК, що випливають з протиріч внутрішнього розвитку і ключових народногосподарських проблем. Це передбачає побудову дерева цілей програми, тобто визначення кінцевої мети і цілі першого, другого, третього порядку і т.д.
 • 3. Дослідження територіальної та функціональної структури регіону, аналіз демографічного, соціально-економічного, природно-ресурсного, науково-технічного та інших потенціалів території. На цьому етапі проводиться якісна і кількісна оцінка природного і виробничого потенціалу території і досліджуються горизонтальні економічні зв'язки регіону, а також структурні особливості його економіки.
 • 4. Розробка варіантів програми. Визначаються засоби досягнення цілей кожного порядку відповідно до матеріально-технічними, трудовими, природними ресурсами. Складаються альтернативні варіанти програм, які відрізняються за коштами реалізації, витрачання ресурсів, рівнем інтенсивності та ефективності виробництва. Для цих цілей найчастіше застосовуються методи економіко-математичного моделювання, засновані на використанні балансових і структурних моделей.
 • 5. Оцінка і вибір конкретного, оптимального варіанту соціально-економічного розвитку регіону. Здійснюється вибір найбільш кращого варіанту розвитку регіону, виходячи з таких критеріїв, як час реалізації програми, зниження собівартості продукції, підвищення прибутковості виробництва та якості продукції, зростання продуктивності праці та ін.
 • 6. Коригування вибраного варіанту. На цьому етапі обраний варіант співвідноситься з "ємністю" внутрішнього і зовнішнього ринків, з діяльністю об'єктів ринкової інфраструктури. Уточнюються етапи, виконавці, конкретні терміни заходів, підпрограм, розробляються мережеві графіки реалізації програми.
 • 7. Оформлення цільової комплексної програми соціально-економічного розвитку регіону у вигляді цілісного документа.

У структурному відношенні програми розвитку регіону зазвичай включають наступні розділи:

 • • районна вузлова народно-господарська проблема;
 • • структура програми: дерево цілей, дерево ресурсів, дерево засобів, приведення ресурсів у дію;
 • • вихідний рівень соціально-економічного розвитку регіону;
 • • аналіз альтернативних варіантів: обраний базовий варіант, запасні варіанти;
 • • склад і структура варіантів розвитку регіону: техніко-економічні та кон'юнктурні показники варіантів, економічна, соціальна та екологічна ефективність варіантів, мережеві графіки виконання заходів;
 • • реалізація програми.

Таким чином, економіко-географічне прогнозування є важливим напрямком соціальної та економічної географії. Воно має велике світоглядне, теоретико-методологічне та практичне значення, оскільки дозволяє виявити закономірності та особливості розвитку територіальної організації суспільства та їх складової частини - територіальних соціально-економічних систем.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >