Взаємозв'язок глобальних і регіональних географічних прогнозів

За ступенем охоплення території географічні прогнози поділяються на глобальні, регіональні та локальні.

Глобальний географічний прогноз охоплює територію всієї планети, регіональний - великі регіони і країни земної кулі, локальний прогноз розробляється для порівняно невеликих і відносно однорідних територій. Істотних відмінностей між локальними та регіональними прогнозами немає, вони відрізняються охопленням території та ступенем детальності дослідження. Між цими видами прогнозів існують тісні взаємозв'язки, оскільки географічна оболонка являє собою єдину систему, стан якої залежить від складових її великих частин-регіонів. Існує і зворотний зв'язок: глобальна система впливає на регіональні геосистеми, що викликає їх зміни. Таким чином, прогнозування змін географічної оболонки та її регіональних частин повинно враховувати взаємозв'язку цих двох рівнів організації геосистем.

Глобальні зміни природного середовища планети, швидко наростаючі, тривожні, чреваті соціально-екологічною катастрофою, тісно пов'язані з діяльністю людини, здійснюваної в регіональному масштабі. Але в той же час на регіональному рівні починають проявлятися наслідки глобальних змін (наприклад, клімату, хімічного складу атмосфери та ін.).

Велике науково-практичне значення набула сьогодні розробка основ планетарного геопрогнозірованія (особливо прогнозування глобальних змін клімату). Інтерес до глобального прогнозуванню стимулюється наступними обставинами. По-перше, тим, що вплив людської діяльності на природу поширилося практично на всю географічну оболонку і стало головною причиною погіршення її стану. По-друге, вплив антропогенного чинника проявляється навіть не стільки через зміну стану окремих частин (сфер) географічної оболонки, скільки через зміну процесів їх взаємодії (наприклад, атмосфери та гідросфери). По-третє, вплив людини на природу здійснюється в рамках природної обстановки конкретних регіонів, в яких населення і господарство настільки тісно пов'язані з природними компонентами, що утворюють з ними єдині природно-антропогенні геосистеми.

З вищесказаного випливає об'єктивна взаємозв'язок між геонрог- нозірованіем різних масштабних рівнів, що мають загальну мету - необхідність узгодження діяльності людини, здійснюваної в реальному масштабі території локального і регіонального рівня, до критеріїв, що забезпечують збереження стабільності географічної оболонки в цілому.

Один з перших глобальних географічних прогнозів в нашій країні був розроблений в 1970-і рр. М. І. Будико і Ф. Ф. Давітая. Він стосувався зміни клімату під впливом господарської діяльності людини. Аналогічний прогноз був здійснений Η. М. Сваткова. На основі виконаних розрахунків він з'ясував основні причини коливання температури повітря під впливом діяльності людини, пов'язаної зі спалюванням палива. Зміни в температурі повітря, на думку Η. М. Сваткова, приведуть до серйозних змін у природі Землі, основними з яких будуть поступове танення материкових і океанічних льодів менш ніж за 1000 років; підйом рівня океану до кінця XXI ст. на 150 см; перебудова циркуляції атмосфери з одночасною зміною режиму зволоження різних територій планети; затоплення водами океану прибережних морських рівнин. На підставі прогнозу Сватков робить висновок про необхідність перебудови структури виробництва енергії для того, щоб уникнути глибоких змін природного середовища.

Слід визнати, що скінчилася епоха, коли географічна оболонка ще могла абсорбувати без відчутних для людства наслідків впливу його діяльності. На рубежі XX і XXI ст. стала очевидною можливість якісних змін природного середовища, повсюдність цих змін, які стали більш однорідними в своєму поширенні по земній кулі.

У цьому відношенні звернемо увагу на дослідження можливих наслідків соціально-екологічної катастрофи (СЕК), здійснене С. М. Мягковим. На його думку, очікується, що внаслідок вичерпання невідновних ресурсів незабаром припиняться звичне нам промислове виробництво і "бензин" землеробство, різко знизяться продовольче забезпечення, матеріальні можливості охорони здоров'я і т.д. Ймовірними змінами господарства і життя суспільства в результаті СЕК стануть відмирання майже всіх гірничодобувних, машинобудівних, хімічних і транспортних підприємств і всіх видів зброї, винайденого з початку XX ст .; обмеження промислового виробництва випуском продукції, необхідної і достатньої для життєзабезпечення людини; повернення до органічного землеробства, тобто до технологій без використання бензинових двигунів, хімічних добрив і т.п .; дезурбанізація, розселення по невеликих містах і селищах, практично повна регіональне самозабезпечення продовольством і предметами повсякденної необхідності.

За наявними прогнозами, період СЕК по всьому світу почнеться, ймовірно, у другій чверті XXI ст. і займе близько п'яти десятиліть.

Інерційний прогноз, представлений С. М. Мягковим, показує: якщо процес втрати людством психічного і соціального благополуччя буде розвиватися так само, як в останні 10-15 ліг, то до 2050 р 100% населення Західної Європи може бути схильне важким нервово-психічним захворювань, 100% населення Африки південніше Сахари виявляться транскордонними біженцями, а 100% новонароджених в Росії матимуть генетичні відхилення.

Таким чином, існують серйозні передумови, щоб суспільство ще до 2050 р зазнало глибокі якісні зміни, в основі яких - серйозні зміни в соціально-екологічному середовищі їх проживання.

На Заході дослідні роботи з розробки географічних прогнозів проводяться міжнародними організаціями, головним чином спеціалізованими органами ООН (ФАО, ЮНКТАД, ЮНЕП, ЮНІСЕФ та ін.), Органами міждержавних економічних угруповань, національними органами прогнозування, науково-дослідними корпораціями, вузами, НДІ, а також окремими товариствами, такими як Римський клуб, Комісія двохтисячного року та ін.

Прикладом глобального прогнозування є імітаційна модель розвитку процесів, що порушують рівновагу між людиною і навколишнім середовищем, розроблена Дж. Форрестером. У модель включено п'ять мінливих в часі факторів: 1) чисельність населення Землі, 2) виробничий капітал, 3) частка сільськогосподарського капіталу в загальному виробничому капіталі, 4) запаси невідновних природних ресурсів, 5) забруднення навколишнього середовища. Згідно з прогнозом Форрестера розвиток виробництва на якомусь етапі призведе до виснаження природних ресурсів, погіршення стану природного середовища, спаду випуску промислової продукції, що позначиться на зниженні рівня життя населення, зниження його чисельності та темпів зростання. Слідом за цим з'явилися прогнози про стан виробництва і середовища, створені на базі глобальних моделей по 10 регіонам світу (прогноз М. Месаровича і Е. Пестеля), а також ряд інших глобальних прогнозів розвитку природи і суспільства.

Регіональні географічні прогнози потрібні для оцінки змін природного середовища під впливом господарської діяльності людини на певній території. Для цього необхідно враховувати просторові природні особливості обраного регіону: географічне положення, просторову локалізацію явищ, процесів і об'єктів, відмінності в інтенсивності їх прояву, функції місця об'єкта, розмірність і співвідношення генетично однорідних і різнорідних площ один з одним, розміри і напрямки різного роду переміщень, а також потрібно аналіз відстаней, районування як класифікація явищ в просторі.

Регіональний географічний прогноз, по І. І. Піскуну та І. Р. Спектору, включає три підсистеми: економіко-географічну, фізико-географічну і підсистему синтезу. Функція останньої полягає в комплексній оцінці конкретної території на основі аналізу природних і соціально-економічних умов, від яких залежить стан регіону. На першому етапі дослідження виявляється сучасний стан природного середовища регіону і складається попередній приватний прогноз. На другому етапі прогнозування розробляються і ув'язуються приватні прогнози по окремих компонентах природних і господарських геосистем, оцінюється їх вплив на зміну природного середовища. на заключному етапі складається остаточний прогноз взаємодії суспільства і природи, включаючи оптимальний варіант розміщення продуктивних сил і прогноз стану природного середовища. Прикладами регіонального географічного прогнозу є проекти міжбасейновим перекидань річкового стоку, осушення земель Нечорноземної зони, формування територіально-виробничих комплексів, складання схем комплексного використання земельних і водних ресурсів основних водозбірних басейнів річок Уралу, Поволжя, Північного Кавказу та ін.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >