Ноосферної шлях розвитку

Зростання ролі суспільно-географічних наук у світовому науковому знанні у високому ступені визначається загальним процесом гуманізації науки, головними причинами виникнення якого, на думку Η. М. Моїсеєва, є:

  • • зростаюча складність постали перед людством проблем, "необхідність їх вивчення в комплексі ... вимагає поєднання математичних методів і методів, заснованих на інтуїції і аналогіях, на історичному підході і т.д., тобто методів гуманітарних павук";
  • • "поступове усвідомлення єдності людських доль і природи, що народжується прагненням побачити цілісну картину процесу світового розвитку";
  • • "чисто практичні потреби вирішення гуманітарних проблем - проблем організації суспільства, розумне використання його потенціалу, соціальні аспекти економічного та екологічного розвитку ..."

Гуманізація наукового знання, включаючи і всю систему географічних наук, покликана сприяти підготовці людства до епохи ноосфери, до його переходу на ноосферний шлях розвитку. Під цим шляхом розуміється розумно керований саморозвиток людини, суспільства і природи, при якому задоволення потреб населення здійснюється без шкоди для майбутніх поколінь.

Ключовим у даному випадку є поняття "ноосфера" (від грец. Mos - розум) - сфера розуму (буквально - мисляча оболонка). Цей термін був введений у науку в 20-х рр. XX ст., Проте досі уявлення про ноосферу залишаються вкрай суперечливими. Ноосферна концепція (вчення про ноосферу) одними вченими розглядається як найбільше наукове досягнення, в той час як інші вважають це світлою мрією про керовану людським розумом довкіллю або навіть утопією. Одні вважають, що ноосфера - реальність наших днів, на думку інших, его лише ймовірне майбутнє.

Звернемо увагу на те, що у зародженні ноосферних ідей важливу роль зіграли російські філософи-космісти, особливо Η. Ф. Федоров і С. Н. Булгаков. Перший з них у своїй праці "Філософія спільної справи", опублікованому в 1906 р, заявив, що головна мета спільної справи людства полягає в управлінні сліпими, хаотичними силами природи. Засобом ж для наведення порядку в природі повинна стати господарська діяльність. "Свобода без влади над природою - це все одно, що звільнення селян без землі". Це було написано через 30 років після ліквідації кріпосного права в Росії. "За такої свободи залишається тільки чекати і прогнозувати, коли ж людству не стане вистачати вугілля, заліза і хліба, щоб врешті-решт підкоритися природі і віддати їй своє життя".

Головним творцем ноосферної концепції став Володимир Іванович Вернадський (1863-1945) - один з найвидатніших учених-натуралістів, мислитель-енциклопедист XX в. Ще будучи студентом Санкт-Петербурзького університету, в вступному розділі доповіді "Про пророкуванні погоди" (1882-1883) він малює широку панораму геологічної діяльності людства в історичному розвитку. Переконливо і яскраво він розвиває думку про те, що в XIX ст. людство в результаті досягнень науки і техніки перетворилося на провідну силу планетарного масштабу: "Ніколи людина не мав такого впливу на навколишнє його природу, як тепер, ніколи ще цей вплив не був так різноманітно і так сильно. Людина теперішнього часу представляє з себе геологічну силу - і сила ця сильна саме тим, що вона все зростає і межі її зростання не видно нам ... "

До ноосферні ідеям вчений дійшов, вивчаючи еволюцію біосфери. Вже до початку 90-х рр. XIX ст. у Вернадського остаточно складається провідний принцип його світогляду - принцип творчого характеру людського розуму, не тільки відображає зовнішній світ, але й активно впливає на навколишні людей умови існування.

Суть ноосферної концепції була в досить повному вигляді викладена Вернадським в 1920 р, коли він був професором, а потім і ректором Таврійського університету в Сімферополі. В одній з його лекцій розвивається думка про те, що людина замість колишньої створює нову, культурну природу, різко змінюючи зовнішність земної кори.

Перетворюючись на основну геологообразующую силу, людина повинна буде прийняти на себе відповідальність за майбутній розвиток природи. На певному етапі розвиток довкілля і суспільства стануть нерозривними, біосфера перейде в сферу розуму - в ноосферу. Зауважимо, що термін "ноосфера" Вернадському не належить. За свідченням самого вченого, це слово було створено французьким математиком і філософом Е. Леруа в 1927 р під час обговорення в Парижі доповіді Вернадського про його концепції розвитку біосфери.

Саме в 1920-х рр. формуються ключові положення вчення В. І. Вернадського про ноосферу, які в стислому вигляді полягають у наступному: а) людство - велика геологічна сила; б) ця сила є розум і воля людини як істоти соціально організованого; в) лик планети змінений людиною настільки глибоко, що виявився порушеним її біогеохімічний метаболізм; г) людство еволюціонує убік відокремлення від решти біосфери. Ці положення отримали розгорнуту характеристику в роботах вченого "Наукова думка як планетне явище" і "Декілька слів про ноосферу".

В. І. Вернадський і його однодумець - французький вчений П. Тейяр де Шарден розуміли ноосферу як вже давно пережите Землею стан, еволюціонує сопряженно з історією людства. Звідси випливав висновок: ноосфера - це і минуле земної цивілізації, і наша сучасність (1940 р Вернадський писав: "Ми знаходимося в стані ноосфери"). У той же час в його працях часто зустрічається подвійне тлумачення цього поняття: з одного боку, ноосфера розглядається як земна реальність, що розвивається вже не одне тисячоліття, з іншого - як якесь близьке майбутнє.

Багато вчених, натуралісти і особливо філософи вважають, що ноосфера - це лише якесь майбутнє людства, а не наша реальність. Так, П. П. Моісеєв вважає, що ноосфера - це такий стан біосфери, коли її розвиток відбувається цілеспрямовано, коли Розум має можливість направляти розвиток біосфери в інтересах Людини, її майбутнього. Далі він підкреслює: «Перехід біосфери в її новий стан, який ми називаємо тепер ноосферою, тобто вступ людства в нову еру свого розвитку, в епоху ноосфери, забезпечення коеволюції людини і біосфери не можуть відбутися автоматично. Це буде болісний і нешвидкий процес вироблення нових принципів узгодження своїх дій і нового поведінки людей. Іншими словами, нової моральності. Це означає, що перехід в епоху ноосфери потребують докорінної перебудови всього нашого буття, зміну стандартів і ідеалів ".

І в цьому складному процесі велику роль покликані зіграти суспільна географія (в широкому сенсі слова) і молоді висококваліфіковані кадри фахівців у цій галузі знання.

 
< Попер   ЗМІСТ