Навігація
Головна
 
Головна arrow Фінанси arrow Фінанси, грошовий обіг і кредит
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Аналіз пасиву балансу

Для аналізу пасиву балансу ЗАТ "Тими" скористаємося даними табл. 15.3.

У процесі аналізу пасивів необхідно проаналізувати співвідношення власного і позикового капіталу, а також їх структуру.

При оцінці пасиву балансу можна керуватися наступною зразковою схемою балансових змін:

ЗБІЛЬШЕННЯ АНАЛІТИЧНОГО БАЛАНСУ

РАЦІОНАЛЬНЕ

Нераціональне

Збільшення статутного капіталу

Збільшення кредиторської заборгованості

Збільшення нерозподіленого прибутку

Збільшення обсягів кредитів вище норми

Збільшення резервного капіталу

Збільшення позикових коштів вище норми

ЗМЕНШЕННЯ АНАЛІТИЧНОГО БАЛАНСУ

РАЦІОНАЛЬНЕ

Нераціональне

Скорочення кредиторської заборгованості

Скорочення нерозподіленого прибутку

Зменшення обсягів кредитів в межах норми

Скорочення статутного капіталу

Зменшення позикових коштів у межах норми

Зменшення резервного капіталу Зменшення фондів організації

Для оцінки співвідношення власного і позикового капіталу використовуються коефіцієнт автономії (Кавт), коефіцієнт співвідношення власного і позикового капіталу (Ксоотн ск і зк) і коефіцієнт фінансової залежності (Кфін. Завис).

Таблиця 15.3

Аналіз пасиву бухгалтерського балансу ЗАТ "Темп"

Пасив

На початок періоду

На кінець періоду

Зміни

тис. руб.

% До підсумку

тис. руб.

% До підсумку

тис. руб.

% До величини на початок періоду

% До зміни підсумку балансу

Власні кошти:

Статутний капітал

1 105

0,27

1 105

0,22

-

-

-

Додатковий капітал

276143

67,47

279493

55,47

+3350

1,21

3,54

Резервний капітал

152

0,04

166

0,04

14

9,2

0,02

Фонд соціальної сфери

58339

14,25

33548

6,66

-24791

-42,5

-26,21

Цільові фінансування і надходження

Тисячі п'ятсот двадцять дев'ять

0,37

2622

0,51

Тисячі дев'яносто три

71,48

1,16

Разом:

337268

82,40

316934

62,90

-20334

-19,51

-21,49

Позикові кошти:

Довгострокові кредити

2422

0,59

2231

0,44

-191

-0,15

-0,20

Короткострокові кредити

Тисячі вісімсот сорок дві

0,45

12651

2,51

10809

586,81

11,43

Кредиторська заборгованість

66384

16,22

171 689

34,08

105305

158,63

111,31

Інші

1353

0,34

362

0,07

-991

-0,26

-1,05

Разом:

72001

17,6

186993

37,1

114932

159,63

121,49

Всього:

409269

100

503867

100

94598

23,1

100

За нормою значення цього коефіцієнта повинно бути> 0,5.

Нормативне значення цього коефіцієнта повинно бути> 1.

У аналізованої організації всі три коефіцієнта на початок і кінець періоду відповідають нормі.

Дані табл. 15.3 показують, що змінилася структура джерел фінансування: знизилася питома вага власних коштів на 19,5% і відповідно зросла питома вага позикових коштів, що говорить про посилення фінансової залежності підприємства від зовнішніх джерел фінансування. Весь приріст джерел фінансування відбулося за рахунок зростання кредиторської заборгованості та короткострокових кредитів банку. Кредиторська заборгованість зросла в 2,6 рази, що свідчить про кризовий фінансовий стан організації.

Аналіз ліквідності та платоспроможності

Ліквідність активу - це його здатність перетворитися в грошові кошти. Ліквідність бухгалтерського балансу - це наявність оборотних коштів у розмірі, достатньому для погашення короткострокових зобов'язань.

Для визначення ліквідності балансу активи і пасиви балансу групуються: активи - за ступенем їх ліквідності, пасиви - за ступенем їх терміновості (табл. 15.4).

Таблиця 15.4

Угруповання активів і пасивів балансу для аналізу ліквідності

АКТИВ

ПАСИВ

А1. Найбільш ліквідні активи (грошові кошти, короткострокові фінансові вкладення)

П1. Найбільш термінові пасиви (кредиторська заборгованість)

Λ2. Швидко реалізовані активи (короткострокова дебіторська заборгованість)

П2. Короткострокові пасиви (короткострокові кредити і позики)

А3. Повільно реалізовані активи (запаси і витрати, довгострокова дебіторська заборгованість)

П3. Довгострокові пасиви (довгострокові кредити і позики)

А4. Важко реалізовані активи (основні засоби, нематеріальні активи, незавершене будівництво)

П4. Постійні пасиви (джерела власних коштів)

Баланс вважається ліквідним, якщо

Однак цих нерівностей недостатньо для оцінки ліквідності балансу. З цією метою використовується також система фінансових коефіцієнтів: коефіцієнт абсолютної і швидкої ліквідності (Кабс зл, Кб.л), коефіцієнт покриття (Кпокр), коефіцієнт загальної платоспроможності (Кобщ пл).

Мінімальне значення коефіцієнта абсолютної ліквідності - 0,2.

Мінімальне значення коефіцієнта швидкої ліквідності - 1.

Мінімальне значення коефіцієнта покриття - 2.

Мінімальне значення коефіцієнта загальної платоспроможності - 2.

Для аналізованої організації отримані наступні показники ліквідності (табл. 15.5).

Таблиця 15.5

Показники ліквідності ЗАТ "Темп"

На початок періоду

На кінець періоду

За нормою

На підставі проведеного аналізу можна зробити висновок, що баланс нашої організації неліквідний.

Організація вважається платоспроможною, якщо її активи більше зовнішніх зобов'язань (табл. 15.6).

Таблиця 15.6

Аналіз платоспроможності ЗАТ "Темп"

Показники

На початок періоду

На кінець періоду

Зміни

Загальна сума активів, руб.

409269

503867

+ 94 598

Зовнішні зобов'язання, руб.

65062

178523

+ 113461

Перевищення активів над зовнішніми зобов'язаннями,

руб.

344207

325344

- 18863

Підприємство можна вважати платоспроможним, хоча видно, що його платоспроможність за рік зменшилася.

Найважливішим показником платоспроможності підприємства є його чисті активи. Порядок розрахунку вартості чистих активів у акціонерного товариства був даний при характеристиці акцій. Для інших організаційно-правових структур чисті активи рівні різниці активів, беруть участь у розрахунку і пасивів, беруть участь у розрахунку. Активи, що беруть участь у розрахунку - це грошові кошти та грошове майно організації:

  • - Основні засоби та інші необоротні активи;
  • - Запаси і витрати, грошові кошти, розрахунки та інші активи за вирахуванням заборгованості засновників за їх внесками до статутного капіталу та вартості власних акцій, викуплених у акціонерів.

Пасиви, що беруть участь у розрахунку - це зобов'язання організації:

  • - Цільові фінансування і надходження;
  • - Орендні зобов'язання;
  • - Довгострокові і короткострокові зобов'язання банкам та іншим юридичним і фізичним особам;
  • - Розрахунки та інші пасиви, крім сум, відображених за статтями "Резерви по сумнівним боргах" і "Доходи майбутніх періодів".
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук