Передмова

Дисципліна "Безпека життєдіяльності" (БЖД) являє область наукових знань, що охоплює практично всі сфери життя і діяльності людини. Діяльність людини, з одного боку, є загрозою існування біосфери, джерелом масштабних криз на планеті, з іншого - перетворює людину в жертву техногенних та техногенно-природних катастроф. Останнім часом багато разів зросла роль людського чинника у виникненні великих аварій на виробництві та в побуті, і тому першочерговим завданням стає, поряд із забезпеченням безпеки людини, навчання студентів вищих професійних навчальних закладів усіх напрямків основам управління ризиками та забезпечення безпеки людини, соціально-економічних і суспільно-політичних систем.

У запропонованому підручнику "Безпека життєдіяльності" розглядаються загальні положення теорії і практики управління ризиками в процесі взаємодії людини з середовищем існування (виробничої, побутової, міський, соціальної та ін.) І захисту людини від різних небезпек (природних, техногенних, надзвичайних та ін.) . Особлива увага приділяється аналізу причин виникнення аварій і катастроф, ролі людського фактора, формуванню культури ризику і безпеки, основам управління БЖД.

У більшості типових навчальних планів, відповідних ФГОС з різних напрямів підготовки бакалаврів, БЖД знаходиться в основному професійному циклі.

Пропонований підручник "Безпека життєдіяльності" підготовлений на основі узагальнення досвіду викладання наступних дисциплін: БЖД, БЧС і БПД. Цей досвід творчо використаний колективом авторів, які працюють на кафедрі "Управління природокористуванням і екологічною безпекою" Державного університету управління для створення підручника відповідно до типової програми ФГОС 080200 "Менеджмент".

Підручник складається з чотирьох розділів, що містять 18 розділів, короткий зміст яких представлено нижче.

Розділ I називається "Основні поняття теорії безпеки життєдіяльності".

У гл. 1 "Концептуальна основа управління ризиками та забезпеченням безпеки людини, соціально-економічних, організаційно-технічних і суспільно-політичних систем" розглядаються поняття ризику і безпеки та проаналізовані концепції теорії ризику для природних, техногенних, соціальних та екологічних систем. Основну увагу приділено управлінським аспектам ризику (аналіз, оцінка та контроль ризиків), розробці та реалізації рішень в області забезпечення безпеки. Наводяться основні підходи до забезпечення безпеки соціально-економічних, організаційно-технічних і суспільно-політичних систем.

У гл. 2 "Нормативно-правова та нормативно-технічна бази забезпечення БЖД" розглядаються законодавчі та нормативні документи в галузі державної безпеки, сприятливих і безпечних умов життєдіяльності громадян, нормативно-технічна документація з охорони праці, охорони навколишнього середовища та раціонального використання ресурсів, у тому числі наводяться міжнародні стандарти по системам екологічного менеджменту.

У гл. 3 "Роль людського фактора в управлінні ризиками та забезпеченні безпеки в системі" людина - середовище проживання "" розглянуто взаємодію людини і СО, визначено поняття ЧФ, проаналізовано роль ЧФ у виникненні аварій і катастроф, визначений підхід до забезпечення безпеки з позиції оцінки ворожості середовища, розглянута структура впливу ЧФ в різних галузях народного господарства і процедури прийняття рішень з управління ризиками та забезпечення безпеки з урахуванням ЧФ.

У гл. 4 "Основи протидії тероризму" наведена інформація, необхідна для розуміння і вирішення завдань у сфері захисту населення, територій та об'єктів інфраструктури та економіки країни від загроз терористичного характеру при виконанні майбутніми керівниками, фахівцями і бакалаврами основних видів діяльності.

Розділ II називається "Забезпечення безпеки технічних і технологічних систем і процесів".

У гл. 5 "Безпека технічних і технологічних систем (загальний підхід)" розглянуто взаємодію людини і техносфери, види сумісності людини і СО, можливості забезпечення безпеки життєдіяльності людини, аналізуються принципи професійного відбору операторів технічних систем, наведено огляд негативних факторів техносфери і їх нормування, представлені засоби колективної та індивідуального захисту.

У гл. 6 "Забезпечення пожежної безпеки" зазначається, що увага, яка приділяється забезпеченню пожежної безпеки, пов'язано з тим, що пожежі завдають значної матеріальну шкоду, шкоду життю і здоров'ю громадян, інтересам суспільства і держави. У ній розглянуті пожежі в житлових і громадських будівлях, на транспорті, природні пожежі, дії людини в різних ситуаціях на пожежі, евакуація людей з небезпечних зон пожежі, відзначено необхідність законодавчого регулювання діяльності щодо попередження пожеж, результатом якої має бути зменшення матеріального збитку, шкоди життю та здоров'ю громадян, інтересам суспільства і держави.

У гл. 7 "Виробничий травматизм і професійні захворювання. Управління охороною праці на підприємстві" наведені статистичні дані по динаміці виробничого травматизму за 2000-2011 рр., Проаналізовано причини травматизму в Росії, сформульовані заходи профілактики травматизму, розроблений алгоритм безпеки особистості на основі побудови типових професійних завдань. У розділі представлені принципи розробки СУОП на підприємстві, викладені основні положення міжнародних і російських стандартів "Системи менеджменту здоров'я та безпеки на виробництві".

Розділ III озаглавлений "Медичні та гуманітарні аспекти забезпечення безпеки людини".

У гл. 8 "Здоров'я нації" представлений інституційний та статистичний "портрет" стану здоров'я населення РФ і відзначені основні тенденції в динаміці його зміни, розкрито причини зростання числа хворих та інвалідизації населення, обґрунтовано стратегію випереджаючого розвитку системи здоров'язберігаючих технологій, відзначено значення системної класифікації та стандартизації хвороб людини як ефективних інструментів розвитку стратегії управління ресурсами здоров'я.

У гл. 9 "Соціально-економічна система компенсації збитку в людському вимірі" наведено смислове уявлення поняття "людський вимір" і вперше розкрито його системне зміст, позначено місце і роль фундаментальних наук у поданні хвороб як факторів збитку в людському вимірі, що мають доступне для управління системне програмне зміст , показано, що свобода від хвороб - це ефективне управління ними на всіх стадіях процесу.

У гл. 10 "Кошти медичного та санітарного забезпечення та індивідуального захисту" представлений матеріал, що дозволяє використовувати переваги інтенсивного підходу в організації використання засобів медичного і санітарного забезпечення та ЗІЗ в умовах НС. Матеріал глави також знайомить з основними засобами, що застосовуються для санітарного забезпечення, захисту та надання першої невідкладної медичної допомоги в умовах НС.

У гл. 11 "Медицина катастроф" розкриті особливості організації процесу діагностики в практиці медицини катастроф, представлені організаційні та матеріальні ресурси медицини катастроф, особливу увагу приділено можливостям раціонального та ефективного використання стратегічних ресурсів медицини катастроф, обгрунтовані і розглянуті основні принципи і прийоми забезпечення медичної та психологічної допомоги в практиці медицини катастроф.

У гл. 12 "Етична та інформаційна безпека" розглянуто поняття моралі, моральності, етики в питаннях забезпечення безпеки, розкрито сутність понять "інформація", "інформаційна середу", проаналізовано процеси сприйняття інформації людиною, виявлено основні небезпеки інформаційного впливу на індивідуальну і суспільну свідомість, проаналізовано роль засобів масової комунікації в інформаційному впливі, розглянуто питання забезпечення етичної та інформаційно-психологічної безпеки.

Розділ IV озаглавлений "Безпека в надзвичайних ситуаціях".

Глава 13 "Надзвичайні ситуації природного і техногенного характеру" присвячена надзвичайних ситуацій природного, техногенного та природно-техногенного характеру. У ній розглянуті поняття "надзвичайна ситуація", стадії розвитку НС, джерела та реципієнти НС, наведені класифікації НС, природні та техногенні джерела НС, охарактеризовано найбільш руйнівні НС природного і техногенного характеру, описані основні причини зростання кількості та масштабу НС техногенного характеру в світі і в Росії.

У гл. 14-18 представлені наступні аспекти забезпечення безпеки в НС:

 • - Матеріали з НС воєнного часу (ядерну, хімічну, біологічну та інші види зброї);
 • - Вражаючі чинники ЧС, їх характеристики; основи захисту населення і територій в НС;
 • - Опис російської державної системи захисту населення і територій в НС (РСЧС) і цивільної оборони (ЦО); перспективи розвитку РСЧС та ГО;
 • - Прогнозування соціально-економічного розвитку з урахуванням збитку від НС різного походження (природних, техногенних);
 • - Оцінка збитку від НС природного і техногенного характеру;
 • - Особливості ліквідації НС різного характеру (основи проведення аварійно-рятувальних робіт та інших невідкладних робіт).

Підручник орієнтований на студентів, які навчаються за напрямом підготовки бакалаврів 080200 "Менеджмент" і може бути корисним для підготовки бакалаврів за напрямами 081100 "Державне і муніципальне управління", 080400 "Управління персоналом", 080100 "Економіка", 022000 "Екологія і природокористування", а також для всіх суміжних гуманітарних, юридичних та педагогічних напрямків.

Автори вдячні колективу кафедри "Управління природокористуванням і екологічною безпекою" ГУУ за підтримку при створенні підручника.

Автори з вдячністю приймуть критичні зауваження колег за змістом і характером викладу матеріалів, представлених у підручнику. Ці зауваження можуть бути корисні при подальшій роботі з удосконалення курсу БЖД, що є, згідно ФГОС більшості напрямів підготовки бакалаврів, обов'язковою дисципліною професійного циклу.

У результаті освоєння дисципліни "Безпека життєдіяльності" відповідно до ФГОС ВПО за напрямом підготовки 080200 "Менеджмент" (кваліфікація "бакалавр") студент повинен:

знати

 • • закони розвитку природи, суспільства, мислення;
 • • базові цінності світової культури;
 • • основні аспекти взаємодії людини і СО;
 • • правову та нормативно-технічну документацію з безпеки життєдіяльності; охороні здоров'я; охорони праці; охороні ОС, раціональному використанню природних ресурсів, протидії тероризму; захисту населення територій від НС природного і техногенного характеру;
 • • міжнародні стандарти менеджменту здоров'я та безпеки на виробництві, менеджменту якості та екологічної безпеки;
 • • основні поняття, терміни та визначення в сферах забезпечення безпеки життєдіяльності, прогнозування, запобігання і управління безпекою у НС і в процесі ліквідації наслідків НС;
 • • правові, нормативно-технічні та організаційні основи забезпечення безпеки життєдіяльності та безпеки в НС;
 • • основні мотиви і механізми прийняття рішень органами державного регулювання;
 • • масштаби і чинники розвитку захворюваності населення в Російській Федерації;
 • • негативні фактори техносфери і їх нормування;
 • • принципи, методи та засоби захисту від небезпек;
 • • основи управління ризиком (аналіз, оцінка та контроль ризиків) з урахуванням ЧФ;
 • • заходи профілактики виробничого травматизму та захворювань;
 • • сучасні інформаційні технології та їх роль у розвитку суспільства та економічних знань;

вміти

 • • оперувати отриманими знаннями у професійній діяльності;
 • • використовувати нормативні та правові документи щодо забезпечення БЖД в професійній діяльності;
 • • планувати і розробляти заходи щодо забезпечення безпеки діяльності та безпеки в НС;
 • • проводити оцінку ролі ЧФ у виникненні аварій і катастроф;
 • • проводити аналіз обстановки і виявляти загрози різного характеру, в тому числі загрозу проведення терористичних акцій;
 • • прогнозувати і оцінювати збитки від аварій, катастроф та надзвичайних ситуацій різного походження;
 • • приймати рішення по організації захисту населення, територій та критично важливих для економіки країни промислових об'єктів та об'єктів інфраструктури;
 • • користуватися вогнегасниками та засобами індивідуального захисту від негативних факторів різного походження;
 • • надавати долікарську медичну і психологічну допомогу постраждалим;
 • • проводити аналіз небезпек і травматизму на виробництві та в побуті;
 • • аналізувати соціально значущі проблеми і процеси;
 • • враховувати наслідки управлінських рішень і дій з позиції соціальної відповідальності;
 • • знаходити організаційно-управлінські рішення і бути готовими нести за них відповідальність;
 • • оцінювати вплив макроекономічного середовища на функціонування організацій та органів державного та муніципального управління;
 • • проводити аналіз ризиків, використовувати його результати для прийняття управлінських рішень;

володіти

 • • навичками надання першої медичної та психологічної допомоги;
 • • основними методами захисту виробничого персоналу і населення від можливих наслідків аварій, катастроф, стихійних лих;
 • • здатністю дотримуватися етичних цінностей та здорового способу життя;
 • • навичками проектування організаційних структур, здійснення розподілу повноважень і відповідальності на основі їх делегування;
 • • навичками розробки процедур і методів контролю;
 • • навичками ефективної організації групової роботи на основі знання процесів групової динаміки та принципів формування команди;
 • • навичками вирішення конфліктних ситуацій; проектування міжособистісних, групових і організаційних комунікацій;
 • • методами прийняття стратегічних, тактичних і оперативних рішень в управлінні операційної (виробничої) діяльністю організацій;
 • • навичками розробки стратегії управління людськими ресурсами організацій, планування і здійснення заходів, спрямованих на її реалізацію;
 • • навичками впровадження технологічних і продуктових інновацій.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >