Розділ III. МЕДИЧНІ І ГУМАНІТАРНА АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ЛЮДИНИ

У результаті освоєння матеріалу розділу III студент повинен:

знати

 • • правові, нормативно-технічні та організаційні основи забезпечення безпеки життєдіяльності;
 • • класифікацію і стандартизацію хвороб людини;
 • • масштаби і чинники розвитку захворюваності населення в Російській Федерації;
 • • соціально-економічну систему компенсації збитку;
 • • вражаючі фактори надзвичайних ситуацій, їх вплив на людину, будівлі та споруди, техніку, інфраструктуру регіону та економіку в цілому;
 • • вогнища і зони ураження у надзвичайних ситуаціях, ступеня ураження, гранично допустимі норми;
 • • основи етичної та інформаційної безпеки;
 • • соціальні та медичні небезпеки;
 • • організаційні та стратегічні ресурси медицини катастроф;

вміти

 • • використовувати у професійній діяльності нормативні та правові документи щодо забезпечення безпеки життєдіяльності, РСЧС та ГО;
 • • планувати і розробляти заходи щодо забезпечення безпеки професійної діяльності, соціальної та медичної безпеки;
 • • застосовувати методи захисту від інформаційно-психологічного впливу;
 • • застосовувати прийоми надання першої медичної допомоги;
 • • використовувати засоби індивідуального та індивідуальної медичної захисту, а також підручні засоби;

володіти

 • • навичками ефективного використання знань і умінь в області забезпечення безпеки життєдіяльності;
 • • навичками надання першої медичної та психологічної допомоги.

ЗДОРОВ'Я НАЦІЇ

Захворюваність населення. Масштаби і чинники розвитку

В останнє десятиліття абсолютні витрати на охорону здоров'я зростають, хоча по відношенню до ВВП вони знижуються. Інституційна активність в одній з найбільш важливих соціальних сфер залишається високою, про що свідчить розвиток страхової медицини. Прийнято низку основоположних законів, що визначають нормативну базу охорони здоров'я. Згідно ст. 4 Федерального закону "Про основи охорони здоров'я громадян у Російській Федерації" принципами охорони здоров'я є:

 • 1) дотримання прав громадян у сфері охорони здоров'я і забезпечення пов'язаних з цими правами державних гарантій;
 • 2) пріоритет інтересів пацієнта при наданні медичної допомоги;
 • 3) пріоритет охорони здоров'я дітей;
 • 4) соціальна захищеність громадян у випадку втрати здоров'я;
 • 5) відповідальність органів державної влади та органів місцевого самоврядування, посадових осіб організацій за забезпечення прав громадян у сфері охорони здоров'я;
 • 6) доступність і якість медичної допомоги;
 • 7) неприпустимість відмови в наданні медичної допомоги;
 • 8) пріоритет профілактики у сфері охорони здоров'я;
 • 9) дотримання лікарської таємниці.

Згідно ст. 12 цього закону проголошується пріоритет профілактики у сфері охорони здоров'я. На якій базі

передбачається реалізовувати декларовані справжнім законом положення, показує матеріал, представлений в даній главі.

До початку 1993 р населення Росії становило 148600000 чол. На початок 2011 р воно зменшилось за різними даними до 141,8-141,9 млн чол. (9-е місце в світі). По не найпесимістичнішими прогнозами до 2050 р чисельність населення знизиться ще на 43 млн чол.

Середня тривалість життя росіян становить сьогодні для чоловіків 59,1 років, для жінок - 73 роки. За середньою тривалістю життя громадян (66,1 років) Росія займає 129-е місце серед 193 країн. Згідно з результатами опитування ("Левада-центр" 20-23 січня 2012), більшість росіян бажає радикально збільшити тривалість свого життя, а 44% бажають того ж для своїх рідних і близьких.

Представляється тривожним, що найбільше зростання смертності відзначають у молодих. "Молодіє" не тільки момент настання смерті, але "молодіють" і хвороби. Сьогодні визнають повністю здоровими лише близько 1% новонароджених. Відносно здоровими народжуються 40% дітей. До приходу в школу з них визнають здоровими 10-15%, до закінчення школи їх кількість зменшується до 6%. Загальна захворюваність дітей шкільного віку за останні 10 років зросла в чотири рази.

Заслуговують на увагу два вікові періоду різкого збільшення захворюваності населення хронічними неінфекційними хворобами (ХНІБ). Перший пік припадає на вік 15-17 років. Другий пік припадає на вік 50-55 років. У підлітків 15-17 років частота хвороб крові та кровотворних органів збільшилася в 2,6 рази, сечостатевої системи - в 2,3 рази, ендокринної системи, порушення обміну речовин - в 2,2 рази. При цьому загальна захворюваність в Росії хворобами крові та кровотворних органів зросла в 2,1 рази, хворобами сечостатевої системи, ендокринної системи та порушення обміну речовин - в 1,5 рази, хворобами шкіри - в 1,4 рази, інфекційними та паразитарними хворобами - на 35%, хворобами органів травлення - на 33%, хворобами нервової системи та органів чуття - на 27%.

Відзначають погіршення здоров'я дітей дошкільного та шкільного віку. До закінчення школи число дітей з порушеннями опорно-рухового апарату та з нервовими хворобами збільшується в два рази, з алергічними хворобами - в три рази, з короткозорістю - в п'ять разів. Відзначають значне збільшення числа школярів з нестійким, частіше підвищеним, артеріальним тиском. Всі ці зміни відбуваються на тлі невротизації. У 50% випускників загальноосвітніх шкіл відзначають органічні та функціональні порушення, а у 40% - хронічні захворювання.

Зростає число інфекційних захворювань, особливо "хвороб соціального неблагополуччя". У 1,7 рази збільшилася захворюваність на туберкульоз. Число хворих на сифіліс за десятиріччя зросла серед дорослих в 33 рази, а серед підлітків - в 49 разів. Продовжує збільшуватися число хворих, у яких виявлено СНІД. За даними Федерального науково-методичного Центру з профілактики та боротьби зі СНІДом за 2010/2011 рр. в Росії число ВІЛ-інфікованих було 589581 і 636979 чол., число хворих з підтвердженим діагнозом СНІД було відповідно 12 977 і 15 584 чол.

Продовжує зростати і без того високий рівень виробничого травматизму. Збільшується інвалідизація населення. Сьогодні загальна кількість інвалідів в Росії становить понад 8 млн чол.

Серцево-судинні захворювання серед загальної смертності в Росії складають 57%. При цьому середній вік смерті працездатного чоловіки від інфаркту міокарда - 49,5 років. На другому місці серед причин смертності населення перебувають пухлини. Третє місце займають травми - прояв травматичної пандемії - одного з проявів все збільшується енергоозброєності господарства. Кількість травм і нещасних випадків різного роду рік від року має виразну тенденцію зростання. Так, у структурі загальної захворюваності жителів Санкт-Петербурга травми та отруєння становлять близько 12%. Серед підлітків частка травм становить 8%.

Збільшується питома вага смертності від нещасних випадків, складаючи сьогодні 8-10%. За останні два десятиліття смертність збільшилася в 1,5-2 рази. Сьогодні головна причина смерті дітей, підлітків і молодих осіб - це НС. Серед чоловічого населення віком від 1 року до 44 років смертність від них в розвинених країнах посідає перше місце. Зріс транспортний травматизм, складаючи 30-40% від усіх НС. Зростає число випадків смерті, пов'язаної з виробничими і побутовими травмами.

Сьогодні медико-соціальний аналіз травматизму здійснюють з урахуванням: 1) обставин нещасних випадків (виробничі, побутові, при пішохідному русі, при пошкодженні транспортом, спортивні, вбивства, самогубства та ін.); 2) віково-статевих особливостей, професії; 3) характеру травм (забій, перелом, поранення); 4) локалізації травм; 5) місця надання медичної допомоги; 6) наслідків травм (без втрати працездатності, інвалідність, смерть). Серед причин травматизму виділяють технічні, організаційні, санітарно-гігієнічні, індивідуально-поведінкові. Соціальне значення масового травматизму в його медичному, економічному, етичному та інших представлених надзвичайно велике.

Залишаються нечіткими параметри інвалідизації населення, незважаючи на її серйозне медичне і соціальне значення в цілому. Насамперед сьогодні немає достовірних даних про первинної інвалідності дітей і підлітків. Також однією з причин нечіткої статистики в цьому відношенні є прагнення роботодавця в приватному секторі, особливо на малих виробництвах, не показувати випадки, що призводять до втрати або зниження працездатності працівників.

Наявна інформація свідчить про те, що близько половини первинної інвалідності дорослого населення є наслідком хвороб системи кровообігу, 10% - злоякісних новоутворень. Хвороби нервової системи, травми, психічні розлади, хвороби органів дихання та хвороби кістково-м'язової системи щороку додають по 4-6% нових інвалідів.

Віковий склад інвалідів включає дві основні групи: 60% з них - це особи пенсійного віку (чоловіки - старше 60 років, жінки - старше 55 років); інша група включає приблизно рівне число відносно молодих інвалідів (чоловіки 16-49 років і жінки 16-44 років) та інвалідів передпенсійного віку. Серед інвалідів близько 70% мають другу групу, число інвалідів першої та третьої груп приблизно однаково.

Особливу групу в загальній номенклатурі (20 тис. Виділюваних Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ) хвороб) складають дуже рідко зустрічаються нозологічні форми. Їх відносять до групи Орфа захворювань (від англ. Orphan - сирота), які, незважаючи на надзвичайну рідкість в популяції, проте вимагають до себе уваги теоретичної та практичної медицини, а також серйозних фінансових ресурсів, оскільки практично всі вони призводять до стійкої інвалідизації хворих.

У США до рідкісними хвороб відносять такі, частота яких становить 1 на 1500 чол. (Rare Disease Act, 2002 г.), в Японії - 1 на 2500, за критеріями Комісії ЄС з охорони здоров'я і захисту прав споживачів (European Commission on Public Health) це 1 на 2000, у Росії - не частіше 1 на 10 тис. Чол . У Росії в номенклатуру Орфа хвороб включають 86 нозологічних форм, а загальне число хворих становить близько 13 тис. Чол. Підраховано, що лікарське забезпечення цих хворих вимагає щорічно до 4,6 млрд руб. У номенклатуру рідкісних захворювань Європейська організація з рідкісних захворювань (EURORDIS) включає від 5 до 7 тис. Хвороб різної природи. Більшу їх частину становлять хвороби з вираженими генетичними відхиленнями.

Необхідно звертати увагу на забезпечення підтримки раціонального вітамінного і мікро- і макро-елементного балансу організму, порушення якого відзначено не тільки при клінічно виражених хворобах, але і в групах, так званих практично здорових осіб. Результати масових обстежень населення показали "широке поширення дефіциту мікронутрієнтів - вітамінів, макро- і мікроелементів (залізо, йод, селен, кальцій, фтор та ін.) У більшої частини дитячого та дорослого населення. Дефіцит вітаміну С виявляється у 80-90% обстежуваних людей , B1, В2, В6, фолієвої кислоти - у 40-80%, більше 40% населення мають недолік каротину ".

Результати оглядового дослідження балансових особливостей найважливіших для життєдіяльності хімічних елементів показали, що надлишок або нестача одного з них в їжі і випивається рідини істотно впливає на зміст інших. В одних випадках ці відносини носять характер синергізму, в інших - антагонізму. Наприклад, кальцій, кадмій, мідь, свинець, фосфати і цинк знижують рівень засвоєння заліза в організмі, тоді як марганець, молібден, кобальт, навпаки, сприяють кращому засвоєнню заліза, що виконує в організмі багато важливих функцій. Цей елемент забезпечує білкам стабілізацію їх структури, є необхідним компонентом майже 70 ферментів, у тому числі дихального ферменту - гемоглобіну і т.д.

Істотне негативний вплив на стан потенціалу здоров'я населення надає погана якість багатьох харчових продуктів, питної води, медикаментів. Крім збільшуються рік від року масштабів споживання фальсифікованих та неякісних харчових продуктів і ліків, зростають масштаби використання продуктів з вмістом генно-модифікованих організмів (ГМО), різного роду харчових добавок, індексованих знаком Е. Серед вилучених з обігу за останній час лікарських препаратів переважають вироблені в Китаї, Індії та Росії. Зустрічаються серед них і вироблені в Болгарії, Німеччини, Франції, США, Чеській республіці та інших країнах.

У Росії заборонено вирощування продуктів з ГМО, але дозволений їх ввезення, правда, за наявності відповідного маркування. Однак, якщо в продукті ГМО-компонента менше 0,9%, то відповідно до Закону РФ від 07.02.1992 № 2300-1 (з ізм. 18.07.2011), маркування їх не обов'язкова. І це притому, що стосовно продуктів, що містять ГМО, переконливі факти про можливість розвитку при їх вживанні в їжу різних хвороб. Сьогодні серед цих продуктів головним чином соя, картопля, кукурудза, помідори, цукровий буряк, ріпак, бавовна та вироби з них, і їх номенклатура розширюється.

Експерименти на щурах британських дослідників Арпада Пуштаї (Arpad Pusztai) і Стенлі Юена (Stanley Ewan) з науково-дослідного інституту Роуетт р Абердін показали, наскільки споживання продуктів з генетично модифікованими інгредієнтами (ГМІ) шкідливо для імунної системи, кишечника, печінки, нирок, головного мозку. У гонитві за прибутком продукти з ГМІ сьогодні випускають багато транснаціональних компаній, серед яких Coca-cola (Coca-cola, Sprite), PepsiCo (Pepsi, 7UP), Nestle (Nesquik, Kit-Kat), Mars (Snickers, Twix, Milky Way ), Uncle Bens, Kellog's (сухі сніданки), Cadbury (Fruit & Nut).

Серед харчових добавок, індексованих знаком Е, багато надзвичайно шкідливі. Так, серед барвників добавка Е-103 (Алканет, алканін) здатна провокувати утворення злоякісних пухлин; серед консервантів добавка Е-249 (нітрит калію) є можливим канцерогеном, вона заборонена до використання в дитячому харчуванні; серед глазурова агентів, покращувачів хліба, борошна та інших речовин добавку Е-952 (Цикламова кислота та її натрієві, калієві і кальцієві солі) використовують як замінник цукру. Ця харчова добавка заборонена в США і Великобританії, оскільки вважається канцерогеном.

Номенклатура і масштаби використання в їжі і для господарських потреб небезпечних для організму речовин стрімко зростає. Зростає і вживання населенням різного роду технічних пристроїв, наприклад, лазерів, електромагнітних (включаючи НВЧ) генераторів та іншого, застосовуваних у тому числі і з лікувально-профілактичною метою. Однак неконтрольоване застосування подібних пристроїв здатне викликати численні порушення в організмі, від різних невротичних станів до стимуляції розвитку злоякісних пухлин. Це особливо небезпечно в умовах електромагнітного смогу, в якому знаходиться сьогодні населення, особливо в містах з громадським транспортом на електричній тязі.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >