Розділ IV. БЕЗПЕКА У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ

У результаті освоєння матеріалу розділу IV студент повинен:

знати

 • • правові, нормативно-технічні та організаційні основи забезпечення безпеки в НС;
 • • основні поняття, терміни та визначення з питань прогнозування, запобігання і управління безпекою у НС і в процесі ліквідації їх наслідків;
 • • класифікацію НС природного і техногенного характеру;
 • • вражаючі фактори надзвичайних ситуацій;
 • • вогнища і зони ураження в НС, ступеня ураження, гранично допустимі норми;
 • • порядок формування нештатних аварійно-рятувальних формувань;
 • • порядок організації евакуації;
 • • класифікацію захисних споруд, засобів індивідуального захисту;
 • • технічні засоби радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного контролю;
 • • прогнозування та оцінку збитків від надзвичайних ситуацій різного походження;

вміти

 • • використовувати у професійній діяльності нормативні та правові документи щодо забезпечення безпеки в НС;
 • • працювати з приладами радіаційної та хімічної розвідки і радіаційного контролю;
 • • застосовувати прийоми надання першої медичної та психологічної допомоги постраждалим при НС;
 • • приймати рішення по організації захисту населення, територій та критично важливих для економіки країни промислових об'єктів та об'єктів інфраструктури;
 • • правильно класифікувати терористичну загрозу (або вчинений терористичний акт) з метою своєчасного інформування компетентних органів про виникаючій загрозі (або про скоєний теракт);

володіти

 • • основними методами захисту виробничого персоналу і населення від можливих наслідків НС;
 • • різними способами проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт в осередках ураження;
 • • здатністю до сприйняття, узагальнення та аналізу інформації про обстановку в НС, постановці мети і вибору шляхів прийняття рішень в НС та прогнозуванні наслідків НС.

НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ ПРИРОДНОГО І ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРУ

Класифікація надзвичайних ситуацій

Науково-технічний прогрес радикально змінив світ, породивши нові загрози для цивілізації. У житті сучасної людини все більше місце займають турботи, пов'язані з подоланням різних кризових явищ, що виникають у процесі розвитку земної цивілізації. У Росії, як і в усьому світі, в останні роки спостерігається зростання числа катастроф природного і техногенного характеру. Це обумовлено, перш за все, прогресуючої урбанізацією територій, збільшенням щільності населення Землі, і, як наслідок, збільшенням антропогенного навантаження на навколишнє середовище. Захист природних систем і населення від НС природного і техногенного характеру сформувалася в останні роки як нагальна і об'єктивна потреба суспільства і держави.

Надзвичайна ситуація (НС) - це стан, при якому внаслідок виникнення джерела НС на об'єкті, визначеній території (акваторії) порушуються нормальні умови життя і діяльності людей, виникає загроза їх життю і здоров'ю, завдається шкода майну населення, народному господарству та навколишньому природному середовищу .

Будь НС у своєму розвитку проходять чотири стадії: зародження, ініціювання, кульмінацію і затухання.

 • 1. Стадія зародження. Створюються передумови НС: активізуються несприятливі природні процеси, накопичуються технологічні неполадки, систематично порушуються вимоги заходів безпеки, наростає соціальна напруженість в державі або в міждержавних відносинах і т.д.
 • 2. Стадія ініціювання. Виникають порушення, пов'язані з виходом параметрів процесу або явища за критичні значення усередині системи (внутрішні фактори). Відбуваються, наприклад, спонтанні реакції, розгерметизація трубопроводів, резервуарів тощо Може порушуватися робота обладнання, виявляється несправність систем забезпечення (електропостачання, водопостачання, охолодження, вентиляції та ін.). На ініціювання впливають і зовнішні фактори, до числа яких можна віднести стихійні лиха, акти вандалізму, провокації, політичні помилки і т.п.
 • 3. Стадія кульмінації. У результаті "спрацьовування" ініціюючих факторів вивільняються великі кількості енергії і маси, які й призводять до НС. При цьому іноді навіть невелике ініціює подія може привести в дію ланцюговий механізм аварій з багаторазовим збільшенням потужності і масштабів ("ефект доміно"). Зовнішні фактори, такі як вандалізм і провокації, можуть призвести до НС, пов'язаним з масовими заворушеннями, терористичними актами, військовими діями.
 • 4. Стадія загасання. Триває від моменту усунення джерела НС до повної її ліквідації.

Джерелом НС може бути небезпечне природне явище, технічне пригода, соціальні явища, в результаті яких сталася або може виникнути НС. Реципієнтом НС може бути природна екосистема, людина, а також технічна система. Класифікацію НС представляють наступним чином (табл. 13.1).

Таблиця 13.1

Класифікація НС залежно від джерел їх виникнення та слабости об'єктів

Джерело

Об'єкт (реципієнт)

Природний

Соціальний

Техногенний

Природний

Природні

Природно-соціальні

Природно-техногенні

Техногенний

Техноприродні

Техносоціальние

Техногенні

Соціальний

Соціоприродне

Соціальні

Соціотехногенние

Відповідно до цієї класифікації, природними НС будуть НС, джерелом і реципієнтом яких є природа: в ролі природних джерел НС можуть виступати селі, обвали, лавини, смерчі та інші небезпечні природні явища, які будуть чинити негативний вплив на природні екосистему.

Природно-соціальними НС слід вважати НС, джерелом яких служать природні явища (заморозки, сильна ожеледь та ін.), А об'єктом є людина (наприклад, здоров'я людини).

Природно-техногенні НС - це НС, викликані природними явищами (наприклад, повінню), які чинять негативний вплив на техногенні об'єкти (наприклад, на виробничі системи).

Техноприродні НС - це НС, викликані техногенними причинами (наприклад, аварією нафтопроводу), які завдають шкоди природним екосистемам (наприклад, водної екосистемі).

Техносоціальние НС - це НС, джерелом виникнення якої служать техногенні причини (наприклад, аварія на електроенергетичних системах), які завдають шкоди соціальній системі (людині).

Техногенні НС - це НС, джерелом виникнення яких служить техногенне явище (наприклад, крах вантажного поїзда), яке завдає шкоди техногенному об'єкту (наприклад, будівлі, що будується).

Соціоприродне НС - це НС, причиною виникнення якої є людина (наприклад, недотримання ним правил техніки безпеки і порушення ходу експлуатації обладнання), а об'єктом якої є природна екосистема (наприклад, водний об'єкт).

Соціальні НС - це НС, обумовлені людським фактором (наприклад, недотримання правил контролю якості продуктів харчування), а об'єктом яких є сама людина (зокрема, здоров'я людини).

Соціотехногеннимі НС слід вважати НС, причиною яких служить людина і його поведінка (наприклад, недбалість), а реципієнтом яких є техногенний об'єкт (наприклад, будівля, згоріла в результаті пожежі через недбалість).

Необхідно відзначити, що джерело НС простіше віднести до однієї з трьох категорій джерел (природних, техногенних або соціальних), на відміну від реципієнтів НС. Реципієнтом (об'єктом) НС у багатьох випадках є як природна екосистема, так і техногенна система, а також людина, беручи до уваги кумулятивні і каскадні ефекти в системі природа - техносфера - людина. Тому розгляд НС по представленої вище класифікації носить певною мірою умовний характер.

Більш зрозумілим є розгляд класифікації НС по джерелу їх виникнення: НС природного, техногенного, соціального походження (характеру). Основні прояви у довкіллі знаходять НС природного і техногенного походження (характеру). У свою чергу соціальний фактор слід вважати невід'ємною компонентою функціонування техногенних систем.

У залежності від факторів, що ініціюють виникнення НС, швидкості поширення НС, характеру кульмінаційної стадії все НС класифікуються за такими ознаками (табл. 13.2).

Таблиця 13.2

Класифікація НС

№ п / п

Ознака

Види НС

Характеристика

1

Характер походження

Природні

Походження визначають небезпечні природні явища

Техногенні

Походження визначають небезпечні техногенні події

Біолого-соціальні

Походження визначають широко поширені інфекційні захворювання людей, сільськогосподарських тварин, рослин

Військові

Походження викликано сучасними засобами ураження

Терористичні

Походження викликана терористичними актами

2

Ініціює фактор

Конфліктні

Ініціюють різного роду провокації, політичні помилки органів влади, помилки в діях чиновників різного рівня

Безконфліктні

Виникають при їх ініціюванні внутрішніми факторами систем (вибухами, пожежами, землетрусами, сніговими лавинами і т.д.)

3

Швидкість поширення

Раптові

Викликані землетруси, вибухи, транспортними аваріями, обваленнями будівель і споруд

Стрімкі

Викликані пожежами, катастрофічними повенями, аваріями з викидом небезпечних хімічних речовин (НХР), застосуванням хімічної зброї

Помірні

Викликані аваріями з викидом радіоактивних речовин (РВ), повенями

Плавні

Викликані посухами, забрудненнями грунту, аваріями на промислових очисних спорудах

4

Масштаб

Локальні

Територія, на якій склалася НС і порушені умови життєдіяльності людей (далі - зона НС), не виходить за межі території об'єкта, при цьому кількість людей, які загинули або отримали збиток здоров'ю (далі - кількість постраждалих), становить не більше 10 чол., Або розмір шкоди довкіллю і матеріальних втрат (далі - розмір матеріального збитку) становить не більше 100 тис. руб.

Муніципальні

Зона НС не виходить за межі території одного поселення або внутрішньоміської території міста федерального значення, при цьому кількість постраждалих становить не більше 50 чол., Або розмір матеріального збитку становить не більше 5 млн руб., А також дана надзвичайна ситуація не може бути віднесена до надзвичайної ситуації локального характеру

Міжмуніципальні

Зона НС торкається території двох і більше поселень, внутрішньоміських територій міста федерального значення або межселенной територію, при цьому кількість постраждалих становить не більше 50 чол., Або розмір матеріального збитку становить не більше 5 млн руб.

Регіональні

Зона надзвичайної ситуації не виходить за межі території одного суб'єкта РФ, при цьому кількість постраждалих становить понад 50 чол., Але не більше 500 чол., Або розмір матеріального збитку становить понад 5 млн руб., Але не більше 500 млн руб.

Міжрегіональні

Зона надзвичайної ситуації торкається території двох і більше суб'єктів РФ, при цьому кількість постраждалих становить понад 50 чол., Але не більше 500 чол., Або розмір матеріального збитку становить понад 5 млн руб., Але не більше 500 млн руб.

Федеральні

Кількість постраждалих становить понад 500 чол., Або розмір матеріального збитку становить понад 500 млн руб.

Вражаючі впливу НС можуть мати різні характеристики (табл. 13.3).

Таблиця 13.3

Вражаючі впливу НС

№ п / п

Ознака

Вид вражаючого впливу

Характеристика

1

По виду

Механічне

Основний вражаючий фактор - кінетична енергія.

Виникають руйнування або пошкодження біологічних організмів, матеріальних об'єктів, природних ландшафтів

Теплове

Основні вражаючі чинники - полум'я, високі температури і отруйну дію продуктів згоряння.

Відбуваються займання, згоряння, обвуглювання, опіки, удушення продуктами згоряння

Хімічне

Основний вражаючий фактор - отруйну дію аварійно-хімічно небезпечних речовин.

Викликає отруєння та опіки організмів, зараження суші, води і повітря, різних матеріальних об'єктів, у тому числі продуктів харчування, сільськогосподарської сировини та фуражу, а також довготривалі порушення в органах і системах організмів

Радіаційний

Основний вражаючий фактор - іонізуюче випромінювання.

Відбувається іонізація клітинних структур організмів, променева хвороба, інші, у тому числі генетичні зміни в живих тканинах, зміни в матеріалах, радіоактивне забруднення різних об'єктів і природного середовища

Електромагнітне

Вражаючі фактори - сильні електромагнітні поля або потужний електромагнітний імпульс. Для цього виду впливу характерні виведення з ладу електричних, електронних, оптичних систем і устаткування. Можливо вплив на здоров'я, психіку і репродуктивну функцію людини. Відбуваються структурні зміни в живих тканинах, штучних та природних матеріалах

Акустичне

Основний вражаючий фактор - сильний шум.

Чинить психологічний пригнічуючий і деморалізуючий вплив на людину

Біологічне

Основний вражаючий фактор - поширення природних інфекцій, несанкціонований витік або навмисне розпорошення хвороботворних мікроорганізмів, токсинів та інших біологічно небезпечних речовин. Полягає у зараженні організмів, місцевості, рослинності, води, продуктів харчування, сільськогосподарської сировини, фуражу хвороботворними організмами і речовинами, у виникненні інфекційної захворюваності людей, тварин і рослин, у тому числі у формі епідемій, епізоотій, епіфітогі ї

Інформаційне

Основний вражаючий фактор - засоби масової інформації, пропаганда, агітація, реклама, враження від відбуваються негативних подій. Інформаційний вплив може надати мобілізуюче або деморалізуючий вплив, породити стреси, страх, паніку

2

За силою впливу

Руйнівний

Припиняє роботу технічних систем, викликає смерть людини, знищує природні екосистеми

Паралізує

Зупиняє роботу технічних систем, сприяє деградації природних екосистем

Истощающее

Знижує продуктивність природних систем, погіршує здоров'я людини і т.д.

3

За тривалістю

Короткочасне

Екстремальні явища, які супроводжуються формуванням вражаючих факторів для об'єктів, споруд, устаткування, комунікацій і т.д.

Тривале

Надають переважно паралізує або истощающее вплив

4

По регулярності

Регулярне

Періодично діючі

Нерегулярне

Виникаючі у випадковий момент часу

Говорячи про класифікації НС, необхідно відзначити, що важливими особливостями процесів виникнення і розвитку НС є різноманіття і неповторність їх прояву. Загальною характерною особливістю НС природного і техногенного характеру на сучасному етапі є їх взаємопов'язаний комплексний характер, що виражається в тому, що одне виникає лихо може викликати цілий ланцюжок інших катастрофічних процесів.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >