Навігація
Головна
 
Головна arrow БЖД arrow Безпека життєдіяльності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Забезпечення вимог екології довкілля

Одним з найважливіших правових актів федерального рівня, спрямованих на забезпечення безпеки життєдіяльності людини з погляду збалансованого, допустимого впливу антропогенної діяльності на навколишнє природне середовище, з'явився згаданий вище Федеральний закон "Про охорону навколишнього середовища", прийнятий на початку 2002 р замість втратив юридичну силу Закону РРФСР від 19 грудня 1991 № 2060-1 "Про охорону навколишнього природного середовища".

Чинний Федеральний закон визначає правові основи державної політики в галузі охорони навколишнього середовища, що забезпечують збалансоване вирішення соціально-економічних завдань, збереження сприятливого навколишнього середовища, біологічного різноманіття та природних ресурсів з метою задоволення потреб нинішнього і майбутніх поколінь, зміцнення правопорядку в області охорони навколишнього середовища та забезпечення екологічної безпеки.

Тим самим цим Законом регулюється взаємодія суспільства і природи при здійсненні господарської та іншої діяльності в межах території Російської Федерації і на прилеглому до неї континентальному шельфі. Важливою особливістю чинного Закону є те, що істотно розширена сфера дії даного правового акта, який тепер поширюється на навколишнє середовище, що включає в тому числі і природне середовище.

Управління охороною навколишнього середовища в Російській Федерації здійснюється на федеральному, регіональному, територіальному та місцевому рівнях відповідно до Конституції, федеральними законами, указами Президента Російської Федерації і нормативно-технічною документацією.

У самому процесі управління охороною навколишнього середовища виділяють наступні основні стадії:

 • • збір достовірної інформації про дійсний стан навколишнього середовища і кількісних значеннях її параметрів;
 • • всебічний комплексний аналіз отриманої інформації про навколишнє середовище і динаміці зміни її параметрів;
 • • кількісна та якісна оцінка поточного стану навколишнього середовища у всіх її сферах;
 • • формування керуючих впливів на основі комплексного системного підходу для забезпечення ефективної охорони довкілля та максимальної безпеки життєдіяльності людини в ній;
 • • прогнозування подальших змін параметрів довкілля в найближчий період часу і у віддаленому майбутньому.

Надзвичайно велику роль в адекватному управлінні охороною навколишнього середовища відіграє перший з перерахованих етапів, пов'язаний зі збором достовірної інформації про її реальний стан. Важливість даного етапу визначається вихідним положенням масиву використовуваної інформації у всій подальшій процедурі її аналізу, оцінки стану системи, прийняття необхідних рішень і прогнозу розвитку подій. Саме вихідна інформація впливає на те, якими в кінцевому підсумку будуть керуючі рішення з боку владних структур і наскільки вони будуть виправдані з точки зору охорони навколишнього середовища та забезпечення безпеки життєдіяльності людини.

Збору первинній достовірній інформації про стан навколишнього середовища як основі всього процесу управління охороною цього середовища приділяється в Російській Федерації найпильнішу увагу. Весь потік інформаційних даних про навколишнє середовище, одержуваних за допомогою моніторингу цієї середовища, підрозділяється на чотири основних напрямки:

 • • санітарно-токсичний моніторинг, який передбачає спостереження за станом навколишнього середовища з точки зору її забрудненості всім комплексом шкідливих і небезпечних факторів;
 • • екологічний моніторинг, що визначає зміни в екологічних системах (біогеоценозах), в продуктивності біогеоценозів, у стані і запаси природних ресурсів, а також динаміку цих змін;
 • • соціально-гігієнічний моніторинг, здійснюваний з метою поточного контролю стану здоров'я населення країни, оцінки демографічної ситуації в окремих регіонах і країні в цілому, умов праці та заробітної плати, якості середовища проживання людей, їх водопостачання та харчового забезпечення, стану всіх сфер діяльності і злочинності ;
 • • глобальний біосферний моніторинг, спрямований на узгоджене з міжнародним співтовариством дослідження стану біосфери планети і виявлення проблемних регіонів, що вимагають скоординованих міжнародних зусиль з надання екологічної допомоги або проведенню спільних екологічних акцій по забезпеченню глобальної безпеки життєдіяльності.

В рамках санітарно-токсичного моніторингу навколишнього середовища відповідальними контролюючими організаціями проводяться регулярні інспекції за визначенням рівнів забрудненості атмосфери, гідросфери та грунту, оцінюється ефективність роботи очисних споруд промислових підприємств і комунального господарства, організовуються різні види контролю викидів та скидів відходів промисловості, а також формуються стаціонарні, маршрутні і пересувні пости спостереження за рівнями забруднення атмосферного повітря, води в природних водоймах і грунту.

При цьому стаціонарні пости здійснюють безперервну оцінку стану повітряного середовища з періодичним чотириразовим відбором проб повітря для хімічного аналізу містяться в ньому забруднюючих речовин. Кількість таких постів залежить від чисельності населення, площі населених пунктів, рельєфу місцевості та кількості розташованих на ній промислових підприємств, коливаючись від 1 до 20 стаціонарних постів при чисельності населення відповідно від 50 тис. До 2 млн осіб. Маршрутні пости регулярно відбирають проби повітря у фіксованих точках. В обов'язковому порядку проводиться контроль за вмістом у повітрі пилу, оксиду вуглецю, сірчистого газу, діоксиду азоту, інших специфічних для конкретної місцевості хімічних сполук.

Екологічний моніторинг передбачає постійний контроль за станом деревних порід рослин, якістю і різноманітністю трав'яного покриву, рівнем забрудненості природного середовища, впливом проведеної в регіоні господарської діяльності на стан природних ресурсів та динаміку їх зміни, кількістю і числом видів тварин і птахів, станом водойм і їх мешканців . Загалом призначення екологічного моніторингу полягає в оцінці якості природного середовища у всіх її різноманітних проявах.

Соціально-гігієнічний моніторинг, введений в 2000 р, спрямований на оцінку якості життя населення і в цьому сенсі являє собою надзвичайно важливий аспект безпеки життєдіяльності людини. Результати аналізу соціально-гігієнічної обстановки в Російській Федерації свідчать про явно негативної тенденції, що характеризує сукупне якість життя населення в нашій країні, приблизно протягом останніх 15 років. За цей час смертність зросла більш ніж у півтора рази і досягла в 2000 р значення 16 померлих осіб на 1000 населення щорічно. Починаючи з 1992 р рівень смертності стійко перевищує рівень народжуваності, тобто в країні спостерігається так звана депопуляція населення, яка складає в даний час в середньому 0,7% на рік і продовжує збільшуватися. У 18 регіонах країни, включаючи центральні області, депопуляція досягає 1% на рік, а в Псковській області - 1,5%.

За той же період часу злочинність в середньому по країні зросла більш ніж у три рази. Калорійність харчування населення в середньому знизилася на третину. Захворюваність інфекційними видами небезпечних хвороб, таких як дизентерія, сальмонельоз, дифтерія, виросла багаторазово. Наприклад, в цілому по країні в 1992-1994 рр. захворюваність на дифтерію збільшився в 24 рази. Спостерігається високий ступінь відповідності між зростанням рівня злочинності в суспільстві і зростанням смертності населення. Крім зростання смертності літніх людей від серцево-судинних захворювань, 73% в динаміці смертності займають вбивства і 11% самогубства, причому більша їх частина припадає на молодих людей у віковій групі 20-29 років, тобто в найбільш працездатному і репродуктивному віці.

Основний висновок, який робить дійсний член Російської академії природничих наук І.А. Гундаров з наведеної вище соціально-гігієнічної інформації, наступний: надсмертність останніх років у нашій країні обумовлена надмірною агресією і депресією суспільства як найголовнішими причинами.

До наведеними даними можна додати також, що рівень споживання спиртних напоїв в країні в період з 2001 по 2003 р зріс в середньому більш ніж на 18%, а для пива це зростання склало більше 31%.

Нарешті, говорячи про глобальному біосферному моніторингу, слід зазначити, що основу його безумовно становить активне міжнародне співробітництво, в тому числі з використанням численних засобів космічного спостереження, що значно підвищує загальну ефективність функціонування системи охорони навколишнього середовища.

Так, саме завдяки глобальному біосферному моніторингу, що здійснювався супутниковими системами, в 1980-х рр. вдалося спочатку зафіксувати, а потім і вжити дієвих міжнародні заходи до ліквідації так званих "озонових дір" в атмосфері нашої планети, що представляють серйозну загрозу для безпеки життєдіяльності.

Безумовно, одним з найважливіших міжнародних подій воістину глобального значення стало прийняття в 1992 р на Конференції ООН з навколишнього середовища і розвитку (м Ріо-де-Жанейро) програмної Концепції сталого розвитку світового співтовариства. Саме поняття "сталий розвиток", запропоноване ще в 1987 р Міжнародною комісією з навколишнього середовища і розвитку (під головуванням Брундланд), означає наступні принципи, що базуються на єдності людини і природи:

 • • задоволення потреб сучасного покоління при збереженні такої ж можливості для майбутніх поколінь;
 • • спільна еволюція людства і природи (коеволюція) в глибокому їх взаємодії і взаємопроникненні;
 • • узгодження і розумне обмеження природокористування відповідно до можливостей і динамікою зміни природних ресурсів;
 • • пріоритет якості життя людей перед кількісними показниками (чисельністю населення, обсягом споживання);
 • • збереження різноманітності біосфери і людської культури.
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук