Забезпечення вимог екології довкілля

Одним з найважливіших правових актів федерального рівня, спрямованих на забезпечення безпеки життєдіяльності людини з погляду збалансованого, допустимого впливу антропогенної діяльності на навколишнє природне середовище, з'явився згаданий вище Федеральний закон "Про охорону навколишнього середовища", прийнятий на початку 2002 р замість втратив юридичну силу Закону РРФСР від 19 грудня 1991 № 2060-1 "Про охорону навколишнього природного середовища".

Чинний Федеральний закон визначає правові основи державної політики в галузі охорони навколишнього середовища, що забезпечують збалансоване вирішення соціально-економічних завдань, збереження сприятливого навколишнього середовища, біологічного різноманіття та природних ресурсів з метою задоволення потреб нинішнього і майбутніх поколінь, зміцнення правопорядку в області охорони навколишнього середовища та забезпечення екологічної безпеки.

Тим самим цим Законом регулюється взаємодія суспільства і природи при здійсненні господарської та іншої діяльності в межах території Російської Федерації і на прилеглому до неї континентальному шельфі. Важливою особливістю чинного Закону є те, що істотно розширена сфера дії даного правового акта, який тепер поширюється на навколишнє середовище, що включає в тому числі і природне середовище.

Управління охороною навколишнього середовища в Російській Федерації здійснюється на федеральному, регіональному, територіальному та місцевому рівнях відповідно до Конституції, федеральними законами, указами Президента Російської Федерації і нормативно-технічною документацією.

У самому процесі управління охороною навколишнього середовища виділяють наступні основні стадії:

 • • збір достовірної інформації про дійсний стан навколишнього середовища і кількісних значеннях її параметрів;
 • • всебічний комплексний аналіз отриманої інформації про навколишнє середовище і динаміці зміни її параметрів;
 • • кількісна та якісна оцінка поточного стану навколишнього середовища у всіх її сферах;
 • • формування керуючих впливів на основі комплексного системного підходу для забезпечення ефективної охорони довкілля та максимальної безпеки життєдіяльності людини в ній;
 • • прогнозування подальших змін параметрів довкілля в найближчий період часу і у віддаленому майбутньому.

Надзвичайно велику роль в адекватному управлінні охороною навколишнього середовища відіграє перший з перерахованих етапів, пов'язаний зі збором достовірної інформації про її реальний стан. Важливість даного етапу визначається вихідним положенням масиву використовуваної інформації у всій подальшій процедурі її аналізу, оцінки стану системи, прийняття необхідних рішень і прогнозу розвитку подій. Саме вихідна інформація впливає на те, якими в кінцевому підсумку будуть керуючі рішення з боку владних структур і наскільки вони будуть виправдані з точки зору охорони навколишнього середовища та забезпечення безпеки життєдіяльності людини.

Збору первинній достовірній інформації про стан навколишнього середовища як основі всього процесу управління охороною цього середовища приділяється в Російській Федерації найпильнішу увагу. Весь потік інформаційних даних про навколишнє середовище, одержуваних за допомогою моніторингу цієї середовища, підрозділяється на чотири основних напрямки:

 • • санітарно-токсичний моніторинг, який передбачає спостереження за станом навколишнього середовища з точки зору її забрудненості всім комплексом шкідливих і небезпечних факторів;
 • • екологічний моніторинг, що визначає зміни в екологічних системах (біогеоценозах), в продуктивності біогеоценозів, у стані і запаси природних ресурсів, а також динаміку цих змін;
 • • соціально-гігієнічний моніторинг, здійснюваний з метою поточного контролю стану здоров'я населення країни, оцінки демографічної ситуації в окремих регіонах і країні в цілому, умов праці та заробітної плати, якості середовища проживання людей, їх водопостачання та харчового забезпечення, стану всіх сфер діяльності і злочинності ;
 • • глобальний біосферний моніторинг, спрямований на узгоджене з міжнародним співтовариством дослідження стану біосфери планети і виявлення проблемних регіонів, що вимагають скоординованих міжнародних зусиль з надання екологічної допомоги або проведенню спільних екологічних акцій по забезпеченню глобальної безпеки життєдіяльності.

В рамках санітарно-токсичного моніторингу навколишнього середовища відповідальними контролюючими організаціями проводяться регулярні інспекції за визначенням рівнів забрудненості атмосфери, гідросфери та грунту, оцінюється ефективність роботи очисних споруд промислових підприємств і комунального господарства, організовуються різні види контролю викидів та скидів відходів промисловості, а також формуються стаціонарні, маршрутні і пересувні пости спостереження за рівнями забруднення атмосферного повітря, води в природних водоймах і грунту.

При цьому стаціонарні пости здійснюють безперервну оцінку стану повітряного середовища з періодичним чотириразовим відбором проб повітря для хімічного аналізу містяться в ньому забруднюючих речовин. Кількість таких постів залежить від чисельності населення, площі населених пунктів, рельєфу місцевості та кількості розташованих на ній промислових підприємств, коливаючись від 1 до 20 стаціонарних постів при чисельності населення відповідно від 50 тис. До 2 млн осіб. Маршрутні пости регулярно відбирають проби повітря у фіксованих точках. В обов'язковому порядку проводиться контроль за вмістом у повітрі пилу, оксиду вуглецю, сірчистого газу, діоксиду азоту, інших специфічних для конкретної місцевості хімічних сполук.

Екологічний моніторинг передбачає постійний контроль за станом деревних порід рослин, якістю і різноманітністю трав'яного покриву, рівнем забрудненості природного середовища, впливом проведеної в регіоні господарської діяльності на стан природних ресурсів та динаміку їх зміни, кількістю і числом видів тварин і птахів, станом водойм і їх мешканців . Загалом призначення екологічного моніторингу полягає в оцінці якості природного середовища у всіх її різноманітних проявах.

Соціально-гігієнічний моніторинг, введений в 2000 р, спрямований на оцінку якості життя населення і в цьому сенсі являє собою надзвичайно важливий аспект безпеки життєдіяльності людини. Результати аналізу соціально-гігієнічної обстановки в Російській Федерації свідчать про явно негативної тенденції, що характеризує сукупне якість життя населення в нашій країні, приблизно протягом останніх 15 років. За цей час смертність зросла більш ніж у півтора рази і досягла в 2000 р значення 16 померлих осіб на 1000 населення щорічно. Починаючи з 1992 р рівень смертності стійко перевищує рівень народжуваності, тобто в країні спостерігається так звана депопуляція населення, яка складає в даний час в середньому 0,7% на рік і продовжує збільшуватися. У 18 регіонах країни, включаючи центральні області, депопуляція досягає 1% на рік, а в Псковській області - 1,5%.

За той же період часу злочинність в середньому по країні зросла більш ніж у три рази. Калорійність харчування населення в середньому знизилася на третину. Захворюваність інфекційними видами небезпечних хвороб, таких як дизентерія, сальмонельоз, дифтерія, виросла багаторазово. Наприклад, в цілому по країні в 1992-1994 рр. захворюваність на дифтерію збільшився в 24 рази. Спостерігається високий ступінь відповідності між зростанням рівня злочинності в суспільстві і зростанням смертності населення. Крім зростання смертності літніх людей від серцево-судинних захворювань, 73% в динаміці смертності займають вбивства і 11% самогубства, причому більша їх частина припадає на молодих людей у віковій групі 20-29 років, тобто в найбільш працездатному і репродуктивному віці.

Основний висновок, який робить дійсний член Російської академії природничих наук І.А. Гундаров з наведеної вище соціально-гігієнічної інформації, наступний: надсмертність останніх років у нашій країні обумовлена надмірною агресією і депресією суспільства як найголовнішими причинами.

До наведеними даними можна додати також, що рівень споживання спиртних напоїв в країні в період з 2001 по 2003 р зріс в середньому більш ніж на 18%, а для пива це зростання склало більше 31%.

Нарешті, говорячи про глобальному біосферному моніторингу, слід зазначити, що основу його безумовно становить активне міжнародне співробітництво, в тому числі з використанням численних засобів космічного спостереження, що значно підвищує загальну ефективність функціонування системи охорони навколишнього середовища.

Так, саме завдяки глобальному біосферному моніторингу, що здійснювався супутниковими системами, в 1980-х рр. вдалося спочатку зафіксувати, а потім і вжити дієвих міжнародні заходи до ліквідації так званих "озонових дір" в атмосфері нашої планети, що представляють серйозну загрозу для безпеки життєдіяльності.

Безумовно, одним з найважливіших міжнародних подій воістину глобального значення стало прийняття в 1992 р на Конференції ООН з навколишнього середовища і розвитку (м Ріо-де-Жанейро) програмної Концепції сталого розвитку світового співтовариства. Саме поняття "сталий розвиток", запропоноване ще в 1987 р Міжнародною комісією з навколишнього середовища і розвитку (під головуванням Брундланд), означає наступні принципи, що базуються на єдності людини і природи:

 • • задоволення потреб сучасного покоління при збереженні такої ж можливості для майбутніх поколінь;
 • • спільна еволюція людства і природи (коеволюція) в глибокому їх взаємодії і взаємопроникненні;
 • • узгодження і розумне обмеження природокористування відповідно до можливостей і динамікою зміни природних ресурсів;
 • • пріоритет якості життя людей перед кількісними показниками (чисельністю населення, обсягом споживання);
 • • збереження різноманітності біосфери і людської культури.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >