Вступ

Клінічна психологія - це міждисциплінарна галузь знань, що розвивається на стику психології та медицини.

Витоки клінічної психології проглядаються в роботах психіатрів кінця XIX ст. Багато імен дослідників широко відомі і зараз (деякі методи дослідження, що використовуються в практиці не тільки клінічних психологів, носять їх імена) - Е. Крепелін, Е. Кречмер, П. Жане, Дж. Кеттелл, Ф. Гальтон та інші вчені.

Практичне прикладне значення клінічної психології базується на міцному фундаменті вітчизняних психологів-класиків - В. М. Бехтерева, Л. С. Виготського, Б. В. Зейгарник, А. Р. Лурія, В. Н. Мясищева та багатьох інших.

У теоретичному плані клінічна психологія являє собою галузь психологічної науки, спрямовану на вирішення теоретичних і практичних завдань, пов'язаних з психопрофилактикой захворювань, діагностикою хвороб і патологією станів, психокорекційних формами впливу на процес одужання; на вирішення різних експертних питань, соціальну та трудову реабілітацію.

У практичному плані клінічна психологія - це область професійної діяльності фахівців, яким необхідні знання клінічної психології з метою охорони та зміцнення здоров'я дітей, підлітків і дорослих, спрямованих на профілактику захворювань, подолання хвороб, па успішну суспільно-психологічну адаптацію, реабілітацію. Досить широка область прикладної психології - психологія клінічна - має справу з діагностикою відхилень в інтелектуальному і особистісному розвитку, корекцією дезадаптації і делінквентних форм поведінки дітей та підлітків, психопрофилактикой, психотерапією та соціально-психологічною реабілітацією осіб (не тільки дитячого і підліткового віку) з проявами психічних і прикордонних розладів.

У сукупності з іншими дисциплінами базової частини професійного циклу ФГОС ВПО дисципліна "Клінічна психологія" забезпечує інструментарій формування професійних компетенцій бакалавра психології.

При вивченні дисципліни "Клінічна психологія" бакалавр повинен володіти наступними компетенціями:

знати

 • • основні поняття, категорії і методи клінічної психології;
 • • специфіку застосування знань клінічної психології в різних установах;
 • • поняття "норма", "патологія", "здоров'я", "хвороба", "інвалід" і "інвалідність";
 • • внутрішню картину хвороби в контексті розвитку особистості;
 • • основні поняття нейропсихології та патопсихології;

вміти

 • • застосовувати отримані теоретичні знання при роботі у виховних та освітніх установах;
 • • аналізувати внутрішню картину хвороби як характеристику суб'єктивної сторони захворювання;
 • • аналізувати вікові особливості внутрішньої картини хвороби;
 • • планувати і здійснювати психодіагностичне обстеження хворого клінічним психологом;

володіти

 • • понятійним апаратом в галузі клінічної психології, нейропсихології та патопсихології;
 • • основними методами і методиками психодіагностики.

Вивчення дисципліни "Клінічна психологія" грунтується на сумі знань, отриманих студентами в ході освоєння цілого ряду психологічних дисциплін.

Розділ I. ВСТУП В КЛІНІЧНУ ПСИХОЛОГІЮ

Клінічна психологія як галузь психологічної науки

Поняття і предмет клінічної психології

Клінічна психологія (грец. - Лікування, - постіль, ложе) - область медичної психології, що вивчає психічні фактори походження та перебігу хвороб, впливу хвороб на особистість, психологічні аспекти цілющих впливів.

Мета і завдання клінічної психології визначаються потребами психіатричної, неврологічної, соматичної клініки.

У центрі уваги клінічної психології (предмета) знаходиться людина з душевними "болями" і проблемами, з труднощами адаптації та самореалізації, пов'язаними зі станом його здоров'я. Ці зв'язки мають двосторонній характер. По-перше, особливості психіки обумовлюють труднощі адаптації людини, що призводять до ризику виникнення хворобливих станів (психосоматика, психічні розлади). По-друге, хвороби та їх наслідки можуть впливати на зміни психічного складу людини, що веде до дезадаптації.

На думку провідних фахівців кафедри клінічної психології МДУ ім. М. В. Ломоносова, клінічна психологія являє собою область психологічної науки, що вивчає приватні і загальні закономірності змін і відновлення психічної діяльності при різних патологічних станах і аномаліях розвитку, а також закономірності впливу психічних факторів на зміцнення здоров'я і подолання хвороб, на успішну реабілітацію, соціально -Трудові адаптацію.

У практичному плані клінічна психологія являє собою область професійної діяльності психологів з метою охорони та зміцнення здоров'я населення, спрямовану на профілактику захворювання, подолання хвороб, на успішну суспільно-трудову адаптацію, реабілітацію. Існує підхід, що передбачає ототожнення клінічної та медичної психології (Б. М. Карвасарский, В. М. Бехтерєв, В. II. Мясищев, А. Р. Лурія, Є. Д. Хомская і інші дослідники).

Медичною психологією називають галузь психологічної науки, спрямовану на вирішення теоретичних і практичних завдань, пов'язаних з психопрофилактикой захворювань, діагностикою хвороб і патологією станів, психокорекційних формами впливу па процес видужування; на вирішення різних експертних питань, соціальну та трудову реабілітацію. Вона вивчає вплив психологічних чинників на виникнення, перебіг і процес одужання людей.

Інше значення клінічної психології - термін, близький за значенням терміну медичної психології (сформувався в західній психології) - психологічна психіатрія. Він означає досить широку область прикладної психології, що має справу з діагностикою відхилень в інтелектуальному і особистісному розвитку, корекцією дезадаптації і делінквентних форм поведінки дітей та підлітків, психопрофилактикой, психотерапією і соціальною реабілітацією пацієнтів з психічними та прикордонними розладами.

Клінічна психологія - це особливий підхід, метод в широкому сенсі, що дозволяє вивчати не хвороба, а хворого людини, і не стільки класифікувати і діагностувати, скільки розуміти і допомагати. Метод об'єднує різні знання про людину, общепсихологические закономірності, що виводяться в клінічній психології "методом прецеденту", тобто шляхом клінічного спостереження, вивчення або психотерапевтичного аналізу випадку. Це дозволяє сформувати цілісне уявлення про унікальні і стійких паттернах переживання і усвідомлення людиною найбільш значущих аспектів його суб'єктивною життєвої історії.

В рамках клінічної психології психодіагностика та психологічна допомога спрямовані на виявлення не так дефіцітарних, скільки збережених аспектів особистості хворого, на розвиток здатності до духовного зростання, породження нових творчих способів збіги з хворобливими станами і критичними життєвими ситуаціями.

Клінічний підхід в широкому сенсі слова дозволяє вирішувати проблеми діагностики та психологічної допомоги дорослим, дітям у сфері виховання та освіти, мати справу з трудовою і соціальною реабілітацією літніх людей, інвалідів, інших нужденних, створювати спеціальні програми роботи з жертвами насильства і посттравматичного стресу.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >