Передмова

Пропонований увазі читача підручник містить матеріал з загальних проблем філософії та методології науки, який відповідає завданням підготовки магістрів за спеціальністю "Соціальна робота", визначеним Федеральним державним освітнім стандартом вищої професійної освіти третього покоління.

Наука як соціальний феномен вивчається різними дисциплінами.

Науковедение і наукометрія вивчають проблеми організації наукової діяльності, процеси формування і функціонування наукового знання.

Соціологія науки досліджує структуру наукових співтовариств і аналізує науку як особливий соціальний інститут з виробництва нового наукового знання.

Психологія науки вивчає проблеми наукової творчості.

Історія науки описує процеси, що стосуються наукових відкриттів і винаходів.

Філософія науки, вивчаючи загальні закономірності розвитку науки, досліджує проблеми виникнення і зростання наукового знання на різних стадіях суспільного розвитку. Вона виявляє також раціональні методи і норми досягнення об'єктивно істинного знання. Філософія науки дає загальний світоглядний і методологічний орієнтир для вирішення конкретних проблем, якими займаються спеціальні дисципліни, що вивчають окремі аспекти наукової діяльності та функціонування науки.

В рамках філософії науки виділяють епістемологію, вивчаючу структуру і зростання наукового знання, а також методологію науки, яка розглядає методи отримання нового наукового знання і критерії його обгрунтування.

Відповідно до цього структура цього підручника умовно розділена на три частини. У першій частині розглядаються предмет і основні концепції сучасної філософії науки, а також соціально-філософська проблематика науки, розкриває місце останньої в культурі сучасної цивілізації, у другій - висвітлюються проблеми епістемології науки: вона містить аналіз структур емпіричного і теоретичного знання, а також зростання і розвитку наукового знання. У третій частині обговорюються проблеми методології науки і аналізуються основні методи сучасної науки.

Теорія соціальної роботи - молода наука, що знаходиться в процесі становлення та розвитку, тому магістрантові для оволодіння нею та розуміння її сьогоднішніх можливостей і майбутніх перспектив необхідно засвоїти загальні закономірності функціонування і розвитку наукового знання взагалі і соціально-гуманітарних наук зокрема. До того ж деякі з магістрантів виберуть шлях у науку. Для них матеріал цього підручника послужить важливою сходинкою підготовки до наукової діяльності в актуальній сфері суспільного життя.

Підручник переслідує наступні цілі.

 • 1. Дати магістрантам уявлення про генезис і основний проблематики філософії науки.
 • 2. Ознайомити майбутніх магістрів з сучасними філософськими концепціями науки як феномена культури, як системи знань, як соціального інституту.
 • 3. Дати уявлення про розмаїття сучасних методів наукового дослідження, виявити специфіку методологічних підходів в контексті відкриття і в контексті обгрунтування наукового знання.
 • 4. На основі сучасних філософських уявлень про сутність науки виявити специфіку теорії соціальної роботи як актуального і розвивається наукового напрямку.

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів наступних компетенцій відповідно до Федеральним державним освітнім стандартом за напрямом підготовки магістрів:

А) загальнокультурні компетенції (ОК):

ОК-1: здатний і готовий удосконалювати і розвивати свій інтелектуальний і загальнокультурний рівень;

ОК-2: здатний і готовий до самостійного навчання новим методам дослідження, зміни наукового та науково-виробничого профілю своєї професійної діяльності;

ОК-3: здатний і готовий вільно користуватися російською та іноземною мовами як засобом ділового спілкування та наукової творчості;

Б) професійні компетенції:

ПК-1: здатний і вміє самостійно використовувати знання та навички за напрямками сучасної теорії, методології та методам соціальних наук стосовно завдань фундаментального або прикладного дослідження теорії і практики соціальної роботи;

ПК-2: здатний і готовий самостійно формулювати цілі, ставити конкретні завдання наукових досліджень у фундаментальних і прикладних областях соціальної роботи і вирішувати їх за допомогою сучасних дослідницьких методів з використанням вітчизняного та зарубіжного досвіду і з застосуванням сучасної апаратури, обладнання, інформаційних технологій;

ПК-3: здатний і готовий освоювати нові теорії, моделі, методи дослідження, навички розробки нових методологічних і методичних підходів з урахуванням цілей і завдань дослідження теорії і практики соціальної роботи;

ПК-4: здатний і готовий професійно складати і оформляти науково-технічну документацію, наукові звіти, представляти результати дослідницької роботи з урахуванням специфіки дослідження теорії і практики соціальної роботи;

ПК-5: здатний і готовий проводити експертизу науково-дослідних робіт в соціальній сфері.

У результаті вивчення даного підручника магістрант повинен:

знати

 • - Основні концепції сучасної філософії науки;
 • - Місце проблематики, пов'язаної з філософією наукового пізнання, в загальній системі гуманітарного знання;
 • - Специфіку гуманітарного пізнання по відношенню до природничо-наукового пізнання; об'єкт і суб'єкт наукового пізнання;
 • - Специфіку осягнення істини в науковому пізнанні;
 • - Основні дослідницькі програми в соціально-гуманітарних пізнанні, методологію і методи сучасного наукового пізнання;

вміти

 • - Творчо застосовувати отримані знання в майбутній професійній роботі;
 • - Працювати над поглибленням і систематизацією знань з проблем філософії наукового пізнання;
 • - Застосовувати отримані методологічні знання в пізнавальному процесі;

володіти

- Навичками застосування методології наукового пізнання при виконанні навчальних дослідницьких робіт;

бути компетентним

- В оцінці теоретичних концепцій і парадигм сучасного наукового пізнання.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >