Завдання та функції навчальної дисципліни "Філософія і методологія науки"

Навчальна дисципліна "Філософія і методологія науки" включена в програму навчання магістрантів спеціальності "Соціальна робота" відповідно до вимог Федерального державного освітнього стандарту вищої професійної освіти третього покоління. Зміст навчальної дисципліни відображає сучасний рівень розвитку філософії науки. Головна мета навчальної дисципліни - формування світоглядної та методологічної культури магістрантів, озброєння їх уявленнями про роль науки в сучасному суспільстві.

Роль навчальної дисципліни найбільш наочно проявляється в її функціях. За допомогою терміна "функція" в гуманітарному знанні позначають зазвичай роль якого-небудь елемента в соціальній системі, його основне призначення, визначеного роду результати його існування і розвитку в інтересах системи в цілому. У свою чергу, самі ці функції по-різному проявляються в залежності від того, з якою соціальною спільністю, рівнем громадської організації ми ці функції пов'язуємо. Що стосується суспільству в цілому, до наукового співтовариства, до пересічного громадянина кожна з функцій проявляється (якщо проявляється) особливим чином.

Стосовно учбової дисципліни "Філософія і методологія науки" може бути виділений ряд функцій.

Гносеологічна (пізнавальна) функція є спільною для всіх навчальних дисциплін. Стосовно до досліджуваної навчальної дисципліни вона проявляється в тому новому приращении теоретичних знань, яке стає надбанням суспільства, наукового співтовариства, окремого індивіда в результаті досліджень науки як соціального феномена. Справді, професійна підготовка магістра соціальної роботи не може бути повноцінною, якщо йому не відомо, які загальні закономірності та тенденції розвитку науки виявляються в теорії соціальної роботи на сучасному етапі її розвитку, які напрямки досліджень в теорії соціальної роботи є найбільш актуальними.

Методологічна функція навчальної дисципліни (і відповідної сфери теоретичного знання) є однією з найбільш важливих. Її значення виявляється насамперед у тому, що вона дозволяє сформулювати деякі загальні підходи і методи дослідження в сучасних соціально-гуманітарних дослідженнях, у тому числі в теорії соціальної роботи. Компетенції магістранта на цьому напрямку формуються, насамперед, таким розділом навчальної дисципліни, як "методологія науки".

Ця функція є особливо значущою для магістрів соціальної роботи. Стосовно до теорії соціальної роботи виявляються два найважливіших аспекти: 1) методологічні підстави цієї теорії до теперішнього часу запозичуються з соціальної філософії, соціології, історії, соціальної психології, соціальної педагогіки та соціальної медицини; 2) "соціальна робота як наука не може існувати без наявності власних наукових базових методів".

Історико-кумулятивна функція проявляється в процесі накопичення (акумуляції) і закріплення результатів конкретного пізнавального історичного досвіду. Вивчення філософії науки допомагає закріпити і осмислити знання про становлення конкретних концепцій філософії науки в їх зв'язку з конкретної соціально-історичної та науково-теоретичної ситуацією на кожному етапі розвитку суспільства.

Аксіологічна (оцінна) функція філософії науки реалізується в різних проявах. По-перше, навчальна дисципліна допомагає магістрантові глибше зрозуміти й засвоїти уявлення про науку як цінності сучасного суспільства. По-друге, знання, отримані магістрантом в процесі вивчення навчальної дисципліни, формують оціночні критерії для аналізу адекватності використовуваних методів завданням конкретного наукового дослідження, зокрема, в теорії соціальної роботи.

Комунікативна функція навчальної дисципліни важлива насамперед для професійного становлення майбутніх магістрів. Зокрема, вона забезпечує плідність комунікацій усередині наукового співтовариства, допомагає формуванню вербальних засобів межнаучное спілкування. Так, ця функція сприяє осмисленню, закріплення та розвитку філософської мови дослідження науки. Вивчення філософії науки дозволяє виявити спільність предметного поля дослідження різних наук про людину, суспільство і культуру.

Функція експлікації (виявлення) універсалій тісно пов'язана з попередньою і виступає як процес пояснення, закріплення і розвитку змісту загальнонаукових понять, які стають універсальними для сфери соціально-гуманітарного знання. Дисципліна "Філософія і методологія науки" виявляє ті найбільш загальні методологічні ідеї, принципи, підходи, які формуються в процесі становлення теоретичних знань про людину, суспільство і культуру.

Професійно-творча функція навчальної дисципліни полягає в її впливі на особистість майбутнього професіонала - соціального працівника. Вона допомагає осмислити професійне покликання майбутнього фахівця, усвідомити спектр вимог сучасного суспільства до наукових досліджень в галузі соціальної роботи.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >