Навігація
Головна
 
Головна arrow Філософія arrow Філософія і методологія науки
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Філософські методи у сфері підготовки наукового дослідження

У результаті вивчення даної глави магістрант повинен:

знати

 • • специфіку наукового дослідження, його сутність і етапи проведення;
 • • філософські підстави наукового дослідження;
 • • методологічну роль діалектики і метафізики як філософсько-методологічних підстав підготовки наукового дослідження;

вміти

• формувати і аналізувати програму наукового дослідження;

володіти

 • • навичками використання філософської методології у сфері підготовки наукового дослідження;
 • • навичками формування програми наукового дослідження.

Наукове дослідження соціальних процесів має свою специфіку. Так, в практиці вивчення проблем соціальної роботи широко використовуються методи соціологічного дослідження. Вони дозволяють оцінити реальну практику соціальної роботи як соціального інституту і як виду професійної діяльності. Розглянемо особливості наукового дослідження на прикладі соціологічних досліджень у соціальній роботі.

Наукове дослідження: сутність і структура

Сутність та специфіка соціологічного дослідження.

Методи соціологічних досліджень спрямовані насамперед на підвищення якості соціальної роботи, на вдосконалення механізму управління соціальною роботою і соціальною сферою в цілому. Соціологічні дослідження можна класифікувати за цілою низкою критеріїв: по періоду проведення - попередні (прогнозні або планові), в реальному масштабі часу, наступні; по відношенню до досліджуваних процесів - внутрішні і зовнішні.

Соціологічні дослідження можуть бути комплексними, спеціальними та цільовими. За глибиною існуючої проблеми можна виділити функціональні, структурні та параметричні соціологічні дослідження.

Дослідження може бути суцільним (для невеликого масиву обстежуваних) або вибірковим. При вибірковому обстеженні з усієї генеральної сукупності досліджуваних одиниць виділяють певну її частину, за характеристиками цієї частини (вибірки) судять про властивості всієї генеральної сукупності.

Розвідувальні (пілотажні) дослідження спрямовані на попереднє обстеження невеликої сукупності соціальних об'єктів в умовах їх слабкої вивченості. Описові соціологічні дослідження відрізняються від пілотажних насамперед більшою глибиною і обсягом виконаних робіт (більше досліджуваних факторів, більший обсяг фактичного матеріалу). Аналітичні дослідження припускають створення по їх результатами нових теоретичних уявлень, виявлення причинно-наслідкових зв'язків та ін.

Існують класифікації соціологічних досліджень і за іншими критеріями.

Методи соціологічних досліджень

Можуть бути виділені об'єктивні і суб'єктивні чинники успішного проведення соціологічного дослідження. До об'єктивним факторів можна віднести ретельну підготовку дослідження в методологічному аспекті і забезпечення його необхідними матеріальними ресурсами, а також створення атмосфери, що сприяє прояву відвертості респондентами. Суб'єктивними факторами є професіоналізм дослідників, ясність мети дослідження для респондентів і їх готовність до участі в дослідженні та ін.

Соціологічні дослідження можуть проводитися в різних формах: обстеження зовнішнього середовища системи соціальної роботи, розглянутої на мікро-, мезо- та макрорівнях, спостереження, включене спостереження, експертні оцінки та анкетування, побудова сценаріїв розвитку системи управління соціальною роботою, та ін. Так, проведення соціологічних обстежень потенційних клієнтів соціальної роботи (тобто вивчення потреб, потреб, інтересів за допомогою опитування сімей та окремих клієнтів) є інформаційною базою і складовою частиною цілепокладання та управління в системі соціальної роботи.

Успіх досліджень у сфері соціальної роботи в істотній мірі визначається адекватним вибором наукових методів. У зв'язку з цим дослідник повинен володіти сучасним арсеналом методів соціального дослідження. Коротко охарактеризуємо ті з них, які можуть використовуватися при вивченні проблем соціальної роботи.

Спостереження - метод соціологічного дослідження, який часто використовується для накопичення інформації на початковій стадії дослідження, висунення гіпотез, їх підтвердження або заперечення, встановлення причинно-наслідкових зв'язків тощо Включене спостереження - метод дослідження, при якому дослідник включений в діяльність обстежуваного колективу.

Аналіз документів дозволяє отримати інформацію про минулі події, спостереження за якими неневозможно. Він може бути якісним ("проблемний пошук", тематичні узагальнення) і кількісним (контент-аналіз, заснований на ідентифікації "інформаційних одиниць" і їх підрахунку).

Опитування проводиться у формі вибіркового анкетування (заповнення стандартного опитувального листа-анкети) або інтерв'ювання (усні відповіді на тематично поставлені питання). Особливою формою є "відкрите інтерв'ю", що припускає можливість різної інтерпретації.

Метод експертних оцінок - отримання інформації про об'єкт за допомогою фахівців-експертів у певній галузі. Підвищення об'єктивності результатів оцінок експертів досягається рядом логічних і статистичних процедур підбору фахівців, організації їх опитування, обробки результатів експертизи.

Проектні методи - спосіб опосередкованого вивчення особистісних особливостей людини за результатами його продуктивної діяльності (наприклад, за малюнками). Інтерпретація малюнка (недокінченої фрази, вільної розповіді по карикатурі та ін.) Дозволяє виявити приховані мотивації особистості, які придушуються при прямих дослідних процедурах.

Емпатія (від грец. Empatheia - співпереживання) - вчувствование, проникнення, здатність уявити себе на місці іншої людини і зрозуміти його почуття, бажання, ідеї і вчинки, тобто проникнення в переживання інших людей.

Біографічний метод заснований на вивченні так званих особистих документів, в яких, крім опису певної соціальної ситуації, міститься також особистий погляд пише. До таких документів належать листи, автобіографії, щоденники, хроніки, мемуари і т.д. На їх основі виробляються деякі гіпотези про те чи іншому суспільному явищі, осмислюються певні соціально-психологічні процеси, що відбуваються в соціальній групі, до якої належить автор документів.

Побудова сценаріїв - один з методів прогнозування, який полягає в побудові логічної, логіко-часової ланцюжка подій при переході об'єкта дослідження з одного стану в інший. Цей метод в соціологічних дослідженнях може дозволити побудувати логічну послідовність переходу професійного колективу або цільової аудиторії (клієнтів соціальної роботи) з одного стану в інший в результаті певної сукупності керуючих впливів або відсутності актуальних, назрілих рішень.

Тестування - об'єктивний метод оцінки конкретних параметрів особистості (наприклад, коефіцієнт інтелекту IQ). Тест включає набір висловлювань та оцінок з певної проблеми або ситуації. Кожен тест має ключ, що дозволяє обробити отриману інформацію відповідно до цілей тестування. Разом з тим в руках несумлінного (або некомпетентного) експериментатора тести можуть принести серйозну шкоду (зокрема, моральні збитки) особистості тестованого.

У практиці соціальної роботи за допомогою тестування можна досліджувати проблеми використання соціальних ресурсів, ступінь кваліфікації персоналу, рівень задоволеності клієнтів якістю соціальної роботи та ін.

Комплексне соціологічне дослідження. Можуть бути виділені наступні етапи соціологічного дослідження.

 • 1. Визначення проблеми, вибір теми дослідження.
 • 2. Огляд літератури. Знайомство з наявними дослідженнями по темі.
 • 3. Виявлення і формулювання проблеми.
 • 4. Формулювання гіпотези, визначення відповідей на питання: що передбачається досліджувати? Які відносини між аналізованими змінними?
 • 5. Розробка програми дослідження:
  • а) визначення зовнішнього середовища - соціально-культурного фону, на якому проводиться дослідження;
  • б) постановка цілей і розробка "дерева цілей";
  • в) формулювання завдань дослідження;
  • г) вибір і розробка методів і прийомів досліджень; при цьому розробляються, як правило, дві частини програми соціологічного дослідження: теоретико-методологічна і методично-процедурна;
  • д) розробка проекту дослідження (визначення плану вибірки; вибір методів і дослідницьких процедур, апаратури для отримання, обробки та аналізу первинних даних і інформації).
 • 6. Проведення соціологічного дослідження відповідно до розробленої програми.
 • 7. Збір, обробка, аналіз та інтерпретація інформації, представлення результатів у формі, зручній для сприйняття користувачем, прийняття ним рішень.
 • 8. Розробка рекомендацій.
 • 9. Звіт за результатами дослідження; подання матеріалів замовнику. Винесення результатів для обговорення в соціально-політичне і академічне співтовариство.
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук