Передмова

Історія зарубіжної журналістики як навчальна дисципліна вивчається студентами бакалаврату за напрямом "Журналістика". Курс входить у коло профілюючих навчальних дисциплін і є важливою складовою частиною програми загальноосвітньої та професійної підготовки працівників періодичної преси, радіо- і телемовлення.

У результаті вивчення курсу студент повинен отримати комплексні знання про історію зарубіжної журналістики, про попередників періодичної преси, особливостях виникнення журналістики. Автори підручника приділяють увагу становленню друку та аудіовізуальних ЗМІ, специфіці історичного розвитку та сучасному стану ЗМІ за кордоном. Матірна книги збудований в хронологічній послідовності. Найбільш важливі факти, події та явища зарубіжної журналістики розглядаються з моменту її зародження до наших днів. Основний зміст курсу складають політичні, літературні та типологічні аспекти історії зарубіжної журналістики.

Будучи самостійної навчально-науковою дисципліною, історія зарубіжної журналістики найбільш тісно стикається з політичною історією зарубіжних країн, політичною географією, регіонознавства, з історією літератури і громадської думки за кордоном. Для глибокого розуміння багатьох складних, часом дуже суперечливих явищ журналістики необхідні великі знання про досліджуваних країнах, їх минуле і сьогодення. Звичайно, курс може бути освоєно без належного вивчення правового режиму функціонування засобів масової інформації та форм їх саморегулювання. Досвід зарубіжних ЗМІ в ряді випадків може бути прикладом успішного розвитку національної журналістики в умовах глобалізації інформаційного простору. Розвиток журналістики детерміновано соціально-політичними та економічними процесами в суспільстві, тенденціями подальшого розвитку науки і техніки, а також інноваційною політикою держав.

В останні роки вийшло чимало книг, які аналізують історію та сучасний стан зарубіжних засобів масової інформації. На жаль, найчастіше вони стосуються журналістики та ЗМІ окремих країн чи регіонів, як правило, в них відсутній аналіз розвитку світової медіасистеми в цілому. Процеси, що протікають в журналістиці, досить суперечливі і швидкоплинні, а зафіксовані дослідниками факти швидко застарівають. У науковій та навчальній літературі далеко не завжди кількісні та якісні зміни, що відбуваються в журналістиці, знаходять досить повне і своєчасне відображення.

В основу даного курсу покладено історико-географічний принцип. Вивчення матеріалу передбачає знайомство з розвитком журналістики окремих країн і регіонів, а також з глобальними процесами розвитку ЗМІ, основними періодами і етапами еволюції масмедіа. Дуже важливо встановити найбільш загальні, подібні, або єдині для всіх країн соціально-економічні, політичні, юридичні, типологічні та інші закономірності розвитку ЗМІ, а також виявити унікальні особливості журналістики тієї чи іншої окремо взятої країни, те, чим вона збагачує загальну історію.

Підручник базується на розробках кафедри міжнародної журналістики факультету журналістики СПбДУ і працях учених МГУ, МГИМО та інших вузів.

Природно, основна увага в підручнику приділяється журналістиці тих країн і регіонів, які внесли і вносять найбільш вагомий внесок у прогрес людства в цій області, хоча, природно, ними вона не обмежується, -той чи інший інтерес у професійно-освітньому відношенні представляє історія журналістики всього світу без винятку. У хронологічні рамки предмета вивчення входить і власне "поточна історія" зарубіжної журналістики в її найновіших проявах. Буквально щодня вносить до неї свої поправки і доповнення, нерідко істотні, їх також не можна не враховувати. Разом з тим програма курсу не претендує на повний і тим більше вичерпний характер охоплення і висвітлення історії світової журналістики.

Зарубіжна журналістика багатолика: поряд із загальними тенденції її розвитку очевидно збереження дуже істотних національних особливостей. Світові тенденції розвитку журналістики проявляються в глобалізації інформації; подальшої монополізації ЗМІ, їх диференціації та спеціалізації, а також залежності практичної журналістики від впровадження новітніх технічних досягнень. Національні особливості піддаються потужному впливу сучасних тенденцій "глобалізації" і "американізації", що в деяких випадках веде до руйнування ядра національної культури, а в інших - навпаки - до консервації віджилих форм і методів роботи творчих співробітників редакцій. Подальша комерціалізація преси, радіо і телебачення, повсюдне впровадження новітніх технічних досягнень поставили найскладніші завдання перед працівниками ЗМІ країн Східної та Центральної Європи, колишніх республік Радянського Союзу, пов'язані з необхідністю враховувати ці зміни у подальшій діяльності. Модернізаційні процеси в країнах, що розвиваються протікають в різних формах, що, у свою чергу, робить істотний вплив на розвиток засобів масової інформації та комунікації, їх змістовне наповнення, участь у політичному процесі.

Названі тенденції та особливості зарубіжної журналістики ще недостатньо вивчені і викликають неоднозначне тлумачення. Крім того, ми знаходимося лише на самому початку переходу людства до інформаційного суспільства, так що запропоновані напрямки роботи будуть уточнюватися і конкретизуватися разом з розвитком журналістики.

Крім знайомства з матеріалом лекцій та участі у практичних заняттях, студентам належить виконати контрольну роботу по одному з тематичних напрямків:

 • - Зародження періодичної преси та становлення основних типів газет і журналів;
 • - Найважливіші етапи історії становлення зарубіжних ЗМІ;
 • - Міжнародний обмін інформацією: історична ретроспектива;
 • - Взаємини влади та ЗМІ на різних етапах історичного розвитку;
 • - Глобальний інформаційний простір і національна культура.

Країни, регіони, а також історичні періоди -по вибором студента. Теми для самостійних досліджень конкретизовані після кожної глави. Вітаються теми контрольних робіт, запропоновані самими студентами.

Студент, що освоїв дисципліну, повинен:

знати

 • - Зміст дисципліни "Історія зарубіжної журналістики";
 • - Логіку історичного розвитку журналістики різних країн і регіонів, а також світової журналістики в цілому;
 • - Структуру політико-комунікативного простору, фактори, що впливають на його динаміку, і основні тенденції та національні особливості його розвитку в зарубіжних країнах;
 • - Практику сучасної міжнародної журналістики, національні особливості політичного функціонування ЗМІ, правові та етичні норми роботи журналістів в досліджуваних країнах;

вміти

 • - Аналізувати тексти зарубіжних видань, радіо- і телевізійних передач, публікацій в Інтернеті;
 • - Орієнтуватися в сучасному медіапросторі та виокремлювати найбільш істотні риси розвитку журналістики за кордоном;

володіти

 • - Навичками аналізу практики регулювання інформаційних потоків в досліджуваних країнах;
 • - Навичками збору, аналізу, обробки та розповсюдження зарубіжної інформації у відповідності з конкретними завданнями роботи журналіста.

Лекційний курс, практичні та самостійні заняття з дисципліни "Історія зарубіжної журналістики" повинні забезпечити придбання студентами названих вище знань, навичок і вмінь.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >