Вступ

Основа сучасного уявлення про політичну філософії була закладена в Introduction into Political Philosophy (New York, 1986 - "Введення в політичну філософію"), написаному за участю та науковому керівництві Л. Штрауса. В "Сучасній політичній філософії. Введення" У. Кімлик, опублікованій в 2001 р, перекладеної і виданої російською в 2010 р ВД "Вища школа економіки", представлений ґрунтовний огляд сучасної англомовної політичної філософії останніх десятиліть. Є добротні вітчизняні роботи з історії політичної філософії, наприклад курс лекцій Μ. М. Федорової "Класична політична філософія" (М .: Весь світ, 2001), що включає огляд європейської політичної філософії від Античності до німецької класичної філософії включно, навчальний посібник К. С. Гаджиєва "Введення в політичну філософію" (М .: Логос, 2004), в якому представлений ряд основних концептів політичної філософії.

Ні в якій мірі не заперечуючи змісту і значення цих та низки інших робіт, а навпаки, у відповідних розділах по можливості відсилаючи до них, автори даного навчального посібника зробили акцент на кількох аспектах, які хотілося б обговорити.

По-перше, в силу сказаного вище про напрацьований корпусі літератури ми не стали робити ґрунтовний огляд історії класичної політичної філософії, вважаючи, що це просто дублювала б роботу, вже добротно виконану раніше іншими авторами. Ці роботи вказані в списку рекомендованої літератури, вони бібліографічно доступні і активно використовуються в процесі вивчення відповідних курсів. Тому ми дозволили собі обмежитися коротким оглядом передісторії та історії політичної філософії, зробивши головний акцент на її сучасному стані.

По-друге, розуміючи, що зарубіжна політична філософія (особливо англомовна) розвивається переважно в рамках ліберальної традиції та аналітичної філософії (в дусі стала класичною "Теорії справедливості" Д. Ролза, в якій інтегровані обидві згадані концепції), ми намагалися приділити увагу також іншої тематиці сучасного політичного філософського дискурсу - проблемі суверенної волі, політичної персонології, постсекулярному та ін.

По-третє, ми намагалися розглядати проблеми і теми політичної філософії не стільки per se, скільки стосовно сучасної політичної реальності. У певному сенсі в даному навчальному посібнику зроблена спроба реалізації потенціалу глибокої єдності філософії та культури.

Рубрикація основної частини тексту, що складається з трьох розділів, відповідає логіці викладу навчального матеріалу і тематичним планом навчальної дисципліни. Послідовно розглядаються природа філософії, співвідношення політики і філософії, предметний зміст політичної філософії, включаючи природу політичної влади (політичну аксіологію), систему політичних цінностей (політичну онтологію), політичну антропологію і персонологию, співвідношення політики і моралі, а також методи аналізу та осмислення політичних явищ (політичну епістемологію). Дається короткий огляд історії формування та розвитку політичної філософії. Завершується робота розглядом основних напрямів і проблем сучасної політичної філософії.

Використовувані визначення та формулювання відповідають загальноприйнятій наукової термінології. Виклад будується від простого до складного з використанням прикладів і порівнянь, взятих з політичної історії та сучасної політичної практики.

Опора на неодноразово прочитаний курс і широке коло авторських публікацій (від наукових статей і монографій до публіцистики) дозволила оснастити підручник навчально-методичним та довідково-бібліографічним апаратом, що містить список рекомендованої літератури, глосарій використовуваних термінів (предметний покажчик).

В кінці кожного тематичного розділу наведені список рекомендованої по даній темі літератури, а також питання та практичні завдання - як для самостійної роботи, так і для колективного обговорення. Автори сподіваються, що ці матеріали виявляться корисними як для студентів, так і для викладачів.

Підручник підготовлений на основі досвіду реалізації курсів "Сучасна політична філософія" та "Політична філософія та соціальні практики" за базовим навчальним планом у напрямку 030200.62 "Політологія" підготовки бакалавра (базова професійна частина) НДУ ВШЕ.

Підручник може бути використаний при підготовці бакалаврів але напрямом "Політологія", ряду інших основних дисциплін і курсів за вибором ("Вступ до спеціальності", "Категорії політичної науки", "Політична теорія" та ін.), При підготовці магістрів з політології, соціології та економіці широкого кола програм, що включають розгляд ролі філософії, культури, політики, формальних і неформальних інститутів у розвитку суспільства.

Даний навчальний посібник може бути рекомендовано також при вивченні загальноосвітніх дисциплін "Суспільствознавство", "Культурологія", "Політологія" у вищій і середній школі.

У результаті вивчення матеріалу навчального посібника студент буде:

знати

 • • співвідношення філософії і політики, місце політичної філософії в системі гуманітарного знання і в політичній практиці;
 • • предмет і методологію політичної філософії;
 • • основні етапи розвитку політичної філософії;
 • • головні напрямки сучасної політичної філософської думки;

вміти

 • • розрізняти підходи до вирішення проблем політичної філософії, властивих різним установкам і напрямками;
 • • використовувати можливості політичної онтології, епістемології, аксіології, антропології, персонології та етики в обгрунтуванні досліджень, у розробці та реалізації проектної діяльності;
 • • використовувати різні підходи до формулювання та аналізу проблем політичної історії та актуальних проблем політичної теорії та практики;
 • • пояснювати специфіку і природу різних політичних ідеологій в контексті динаміки загального людського цивілізаційного розвитку;

володіти

 • • основним термінологічним апаратом сучасної політичної філософії;
 • • навичками філософського осмислення проблем політичної теорії та практики;
 • • здатністю формулювати на основі набутих знань власні судження й аргументи з актуальних проблем.

Автори висловлюють щиру вдячність Російської асоціації політичних наук (РАПН). Конгреси, конференції та симпозіуми, організовувані РАПН і за її підтримки, завжди відрізняються високим теоретичним рівнем і широкою палітрою обговорюваних питань, що вельми допомогло нам дати максимально можливий огляд сучасних точок зору, позицій в сучасній політичній філософії та підходів до осмислення ролі і значення політичної культури у сучасному суспільстві.

Без публікацій в таких періодичних виданнях, як "Питання філософії", "Культура і семиозис", "Публічна політика", "Філософські науки", "Человек.га", Journal of Russian Communication та ін. Ряд авторських ідей, використовуваних в даному підручнику , не пройшов би наукову апробацію.

Автори також вдячні своїм студентам - бакалаврам та магістрантам, які брали активну участь у семінарах та колоквіумах, на яких обговорювалися багато ідей, представлені в підручнику, і проходила апробація його тем і розділів, що дозволило нам більш точно розставити акценти і відпрацювати методичні прийоми і рекомендації. Особлива вдячність С. М. Шмельової, що взяла активну участь у забезпеченні навчально-методичного формату рукопису.

І наша особлива подяка видавництву "", який дав нам можливість підготувати і опублікувати дану роботу.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >