Суб'єкти адміністративного процесу

Суб'єкт права і його властивості

Учасником адміністративного процесу може бути тільки суб'єкт права. З погляду обший теорії, суб'єкт права - це соціальний суб'єкт, тобто особа, орган, організація, наділені державою здатністю бути носіями юридичних прав і обов'язків. Правосуб'єктність включає в себе такі властивості суб'єкта, як правоздатність та дієздатність.

Правоздатність - це встановлена законом можливість суб'єкта мати права і нести юридичні обов'язки. Розрізняють загальну і спеціальну правоздатність. Будучи специфічною для кожної галузі права, правоздатність означає реальну можливість суб'єкта діяти в юридичному сенсі, мати гарантований захист з боку держави.

Дієздатність - це встановлена в законі можливість суб'єкта своїми діями здійснювати надані права і юридичні обов'язки.

Система суб'єктів адміністративного права і їх класифікація

У науці вітчизняного адміністративного права існують різні погляди на систему суб'єктів адміністративного права та адміністративного процесу. Так, в широкому сенсі в адміністративному праві суб'єктами правовідносин можна вважати двох категорій учасників: фізичні особи та юридичні особи.

У першому випадку - громадяни всіх категорій (Російської Федерації та іноземні). А при диференціюванні вони збільшаться за багатьма ознаками (скажімо, як спеціальні суб'єкти - посадові особи, іноземні громадяни, діти-неповнолітні, за професійними ознаками, інваліди і т.д.).

У другому випадку - юридичні особи. Сюди відносяться державні і не державні організації (мікропідприємства), різні акціонерні товариства, громадські та політичні організації і т.д.

Ці суб'єкти є насамперед учасниками матеріальних адміністративно-правових відносин. Вони ж беруть участь і в процесуальних адміністративно-правових відносинах. Проте однією з особливостей адміністративно-процесуальних відносин є те, що в них можуть брати участь, і деякі суб'єкти, які, за загальним правилом, в адміністративно-правових матеріальних відносинах не беруть участь, наприклад мировий суддя. Звертає на себе увагу певна універсальність суб'єктів адміністративно-процесуальних правовідносин у порівнянні, наприклад, з суб'єктами цивільно-процесуальних та кримінально-процесуальних відносин, що володіють певною мірою обмеженим суб'єктним складом. Як відомо, незалежно від змісту цивільного процесуального правовідношення його неодмінним учасником є суд.

Найбільш вдалою видається класифікація суб'єктів адміністративного права, запропонована Д.Н. Бахраху. Він вважає, що в адміністративному праві слід розрізняти дві групи суб'єктів. Першу складають індивідуальні суб'єкти, до яких відносяться громадяни Російської Федерації, іноземні громадяни та особи без громадянства. У другу входять колективні суб'єкти - організації, структурні підрозділи організацій, трудові та інші колективи організацій; складні організації.

Або ж, на думку авторів, в адміністративному праві і процесі слід враховувати в обов'язковому порядку спеціальних суб'єктів, на яких (наказують майже всі норми права) поширюються окремі норми і правила, або ж їм надаються додаткові процесуальні права та обов'язки.

З урахуванням викладеного система суб'єктів адміністративного процесу може бути представлена в наступному вигляді.

 • 1. Індивідуальні суб'єкти - громадяни Російської Федерації, іноземні громадяни, особи без громадянства.
 • 2. Колективні суб'єкти:
  • а) органи виконавчої влади Російської Федерації, суб'єктів Російської Федерації, внутрішні підрозділи цих органів;
  • б) виконавчі органи місцевого самоврядування;
  • в) підприємства та установи різних форм власності;
  • г) громадські об'єднання;
  • л) державні та муніципальні службовці, правомочні вирішувати індивідуально-конкретні справи у сфері державного управління;
  • е) передбачені законом інші органи державної влади та їх представники.
 • 3. Спеціальні суб'єкти:
  • а) особи, що володіють окремими правовими положеннями та обов'язками;
  • б) індивідуальні підприємці;
  • в) мікропідприємства;
  • г) діти та їхні законні представники (опікуни, піклувальники);
  • д) іноземні громадяни; і т.д.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >